LAW 2009 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม 1/2546

การสอบไล่ภาค  1  ปีการศึกษา  2546

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 2009 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความการพนันขันต่อ

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี  3  ข้อ

ข้อ  1  ดำตกลงให้แดงยืมรถยนต์ไปธุระเชียงใหม่เป็นเวลา  10  วัน  ครบกำหนด  10  วันแล้ว  แดงเกิดมีธุระที่จะต้องไปทำต่อที่เชียงรายอีก  7  วัน  หลังจากนั้นจึงขับรถยนต์กลับกรุงเทพฯ  ระหว่างทางเกิดมีพายุฝนตกน้ำป่าไหลหลากมาท่วมถนนอย่างรวดเร็ว  สุดวิสัยที่แดงจะขับรถหนีได้ทัน  รถยนต์ของดำต้องแช่น้ำอยู่เป็นเวลาหลายชั่วโมง  ทำให้เครื่องยนต์เสียหายต้องซ่อมแซม  เป็นเงิน  50,000  บาท อยากทราบว่าค่าซ่อมแซมรถนี้ดำจะเรียกร้องจากแดงได้หรือไม่

ธงคำตอบ

มาตรา  643  ทรัพย์สินซึ่งยืมนั้น  ถ้าผู้ยืมเอาไปใช้การอย่างอื่นนอกจากการอันเป็นปกติแก่ทรัพย์สินนั้น  หรือนอกจากการอันปรากฏในสัญญาก็ดี  เอาไปให้บุคคลภายนอกใช้สอยก็ดี  เอาไปไว้นานกว่าที่ควรจะเอาไว้ก็ดี  ท่านว่าผู้ยืมจะต้องรับผิดในเหตุทรัพย์สินนั้นสูญหายหรือบุบสลายไปอย่างหนึ่งอย่างใด  แม้ถึงจะเป็นเพราะเหตุสุดวิสัย  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไรๆ  ทรัพย์สินนั้นก็คงจะต้องสูญหายหรือบุบสลายอยู่นั่นเอง

วินิจฉัย

การที่ดำตกลงให้แดงยืมรถไปใช้ธุระที่เชียงใหม่เป็นเวลา  10  วันนั้น  เข้าลักษณะยืมใช้คงรูป  การที่แดงเอารถยนต์ของดำไปทำธุระต่อที่เชียงราย  จึงเป็นการใช้ทรัพย์ที่ยืมนอกจากการอันปรากฏในสัญญา  สัญญายืมรถนี้มีกำหนด  10  วัน  การที่แดงเอารถยนต์ไปธุระต่ออีก  7  วัน  จึงเป็นการเอาทรัพย์ที่ยืมไว้นานกว่าที่ควรจะเอาไว้ด้วย  ฉะนั้นตามบทบัญญัติของกฎหมายในลักษณะยืมใช้คงรูปมาตรา  643  แดงผู้ยืมจะต้องรับผิดในเหตุที่ทรัพย์ที่ยืมนั้นบุบสลายเสียหายไป  

แม้ถึงว่าจะเป็นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม  แดงจะยกเอาเหตุสุดวิสัยนั้นมาเป็นข้อแก้ตัวให้พ้นจากความรับผิดไม่ได้  ตามความจริงถ้าหากแดงได้ใช้รถยนต์ที่ยืมมาตามการอันปรากฏในสัญญาและมิได้เอารถยนต์ที่ยืมมาไว้ใช้นานกว่าที่ควรจะเอาไว้แล้ว  ความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์ที่ยืมอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยนั้นย่อมจะตกอยู่แก่ดำซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์  แดงหาต้องรับผิดชอบด้วยไม่  กรณีตามปัญหานี้แดงประพฤติผิดหน้าที่ผู้ยืมซึ่งผลแห่งการปฏิบัติผิดหน้าที่ดังกล่าวแล้วนี้  กฎหมายบัญญัติให้ภาระความรับผิดชอบกลับมาตกอยู่แก่ผู้ยืมคือแดง

แต่มีข้อยกเว้นอยู่ว่า  ถ้าหากแดงพิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไรๆ  ทรัพย์สินที่ยืมคือรถยนต์นั้น  ก็คงต้องบุบสลายเสียหายอยู่นั่นเอง  แดงก็พ้นจากความรับผิดไปได้  เช่น  ถ้าแดงสามารถพิสูจน์ได้ว่า  ความจริงถ้าหากแดงเอารถยนต์กลับมาคืนตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ตามสัญญาแล้ว  ในวันนั้นเองก็มีน้ำป่าไหลหลากมาท่วมพอดี  และแดงขับรถกลับไป  ซึ่งย่อมหมายความว่า  อย่างไรๆเสีย  รถยนต์ก็คงต้องถูกน้ำท่วมอยู่นั่นเอง  หรือมิฉะนั้นถ้าหากแดงสามารถพิสูจน์ได้ว่า  ถ้าได้เอารถยนต์ไปคืนให้ตามกำหนด  ในวันนั้นเองก็ได้เกิดไฟไหม้ที่บ้านดำ  รถยนต์คันอื่นๆ  ของดำที่เก็บไว้ในทำนองเดียวกันก็ถูกไฟไหม้หมด  รถยนต์คันที่แดงเอาส่งคืนย่อมจะต้องถูกไฟไหม้ไปด้วยเช่นกัน  เช่นนี้แล้ว แดงจะพ้นจากความรับผิดเหมือนกัน

สรุป  แดงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้กับดำผู้ให้ยืม