LAW 2008 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ ภาคซ่อม 1/2549

การสอบซ่อมภาค  1  ปีการศึกษา  2549

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 2008 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน
คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  3  ข้อ
ข้อ  1  แดงผู้ให้เช่าได้ทำสัญญาเช่าเป็นหนังสือให้ขาวเช่าบ้านมีกำหนดเวลา  3  ปี  สัญญาเช่าข้อสุดท้ายได้เขียนไว้ว่า  ถ้าสัญญาเช่าครบกำหนด  3  ปีแล้ว  แดงให้คำมั่นว่าต้องให้ผู้เช่าเช่าต่อได้อีก 3  ปี  และหากสัญญาเช่าสิ้นสุดลง  ผู้ให้เช่าต้องให้เงินกับผู้เช่า  50,000  บาท  เพื่อเป็นเงินค่าขนย้ายของต่างๆออกจากบ้านเช่า  โดยผู้เช่าต้องทำบ้านเช่าให้เรียบร้อยด้วย  ขาวเช่าบ้านได้เพียงหนึ่งปีเท่านั้น  แดงก็ยกบ้านหลังนี้ให้กับเขียวพี่ชายของตนเพื่อเป็นของขวัญวันแต่งงานและการยกให้ได้ทำถูกต้องตามกฎหมาย  ปรากฏว่าสัญญาเช่าบ้านหลังนี้จะครบ  3  ปีในวันที่  25  มกราคม  2550  ครั้นถึงวันที่  20 มกราคม  2550  ขาวได้แจ้งให้เขียวทราบว่า  ขาวมีความประสงค์จะเช่าบ้านหลังนี้ต่อไปอีก  3  ปี  เขียวไม่ยินยอมให้ขาวเช่าต่อ  ดังนี้ในวันที่  26  มกราคม  2550  ถ้าขาวมาปรึกษาท่านเพื่อจะบังคับผู้ให้เช่าให้ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อสุดท้ายของสัญญาเช่าฉบับนี้ทั้งหมด  ท่านจะให้คำปรึกษาขาวว่าอย่างไรบ้างธงตำตอบมาตรา  538  เช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ  ท่านว่า  จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่  ถ้าเช่ามีกำหนดกว่าสามปีขึ้นไป  หรือกำหนดตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าไซร้  หากมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ท่านว่าการเช่นนั้นจะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้แต่เพียงสามปีมาตรา  569  อันสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้นย่อมไม่ระงับไป  เพราะเหตุโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินซึ่งให้เช่า

ผู้รับโอนย่อมรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนซึ่งมีต่อผู้เช่านั้นด้วย

วินิจฉัย

สัญญาเช่าบ้านระหว่างแดงผู้ให้เช่ากับขาวผู้เช่าเมื่อได้มีหลักฐานเป็นหนังสือ  ลงลาบมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดย่อมบังคับกันได้  3  ปี  เพราะทำถูกต้องตามมาตรา  538

เมื่อขาวเช่าบ้านมาเพียง  1  ปี  แดงยกบ้านให้เขียวโดยชอบด้วยกฎหมาย  ทำให้สัญญาเช่าบ้านระหว่างแดงและขาวไม่ระงับสิ้นไป  สัญญาเช่าจึงต้องผูกพันมายังเขียว  ตามมาตรา  569  แต่คำมั่นที่ปรากฏในสัญญาข้อสุดท้ายไม่ใช่สัญญาเช่าจึงทำให้คำมั่นของแดงระงับสิ้นไปประการหนึ่ง  และอีกประการหนึ่งข้อตกลงที่ผู้ให้เช่าต้องให้เงินกับผู้เช่า  50,000  บาทก็มิใช่สัญญาเช่า  แต่เป็นสัญญาอื่นจึงต้องระงับไปตามมาตรา  569  เช่นกัน

สรุป  สัญญาข้อสุดท้ายแม้จะปรากฏอยู่ในสัญญาเช่าบ้านหลังนี้ก็ไม่สามารถบังคบเขียวให้ปฏิบัติตามได้  ตามมาตรา  569  วรรคสอง