LAW 2007 กฎหมายอาญา 2 1/2551

การสอบไล่ภาค  1  ปีการศึกษา  2551

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 2007  กฎหมายอาญา 2

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี  4  ข้อ

ข้อ 1.  อย่างไรเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงาน  (มาตรา 137)  ให้นักศึกษาอธิบายหลักกฎหมายพอสังเขป  และยกตัวอย่างประกอบ

                แนวคำตอบ

                หลักกฎหมายมีดังนี้

                (1)   แจ้งข้อความอันเป็นเท็จ

                (2)   แก่เจ้าพนักงาน

                (3)   ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย

                (4)   เจตนา  (นัย มาตรา 137)