LAW2006 กฎหมายอาญา 1 ภาคซ่อม 1/2551

การสอบไล่ภาคซ่อม 1 ปีการศึกษา  2551

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 2006 กฎหมายอาญา 1

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี  4  ข้อ

ข้อ 1.    คมศรขับรถยนต์แซงรถยนต์บรรทุกซึ่งจอดอยู่ที่ขอบถนนด้านซ้ายในเส้นทางเดินรถของคมศร และรถยนต์ของคมศรล้ำเข้าไปในเส้นทางของรถยนต์ที่แสงชัยกำลังสวนมา ทำให้รถยนต์ของคมศรชนกับรถยนต์ของแสงชัย คนที่นั่งกะบะท้ายรถยนต์แสงชัยกระเด็นไปตกลงบนพื้นถนน เอกขับรถยนต์ตามหลังรถยนต์แสงชัย เห็นแล้วว่ามีคนนอนบนพื้นถนน ซึ่งสามารถหักหลบได้ แต่เอกกลัวรถจะเสียหลักเป็นอันตรายแก่ตน จึงขับตรงไป รถของเอกชนคนที่นอนอยู่นั้นตาย ดังนี้ คมศร และเอก ต้องรับผิดทางอาญาอย่างไร หรือไม่

แนวคำตอบ

หลักกฎหมาย  ปอ.มาตรา 59

วินิจฉัย   ตามปัญหา คมศรขับรถยนต์แซงรถยนต์บรรทุกซึ่งจอดอยู่ที่ขอบถนนด้ายซ้ายในเส้นทางเดินรถของคมศร และรถยนต์ของคมศรล้ำเข้าไปในเส้นทางของรถยนต์ที่แสงชัยกำลังสวนมา คมศรกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นว่านั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ 

คมศรกระทำโดยประมาทตาม ปอ.มาตรา 59 วรรคสี่ ส่วนเอกขับรถยนต์ตามหลังรถยนต์แสงชัย เอกเห็นแล้วว่ามีคนนอนอยู่บนพื้นถนซึ่งถ้าเอกหักหลบย่อมทำได้แต่เอกกลัวรถจะเสียหลักเป็นอันตรายแก่เอก เอกขับตรงไป เอกย่อมเล็งเห็นได้ว่ารถยนต์ของเอกย่อมชนคนนอนอยู่บนพื้นถนนได้เอกกระทำโดยเจตนาตาม ปอ.มาตรา 59 วรรคสอง

สรุป   คมศรต้องรับผิดทางอาญาเพราะกระทำโดยประมาท ส่วนเอกต้องรับผิดทางอาญาเพราะกระทำโดยเจตนาที่เชิดชัยขับ คมสันเห็นผู้โดยสารตกจากรถ แต่ไม่สามารถหลบได้ทันเพราะเด็กชายป๋องจับคม