LAW2006 กฎหมายอาญา 1 1/2549

การสอบไล่ภาค  1  ปีการศึกษา  2549

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW2006 กฎหมายอาญา 1

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี  4  ข้อ

ข้อ  1  ขณะที่เครื่องบินของบริษัท  การบินไทย  จำกัด  (มหาชน)  กำลังลดระดับลงจอดที่สนามบินกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น  สุขสมคนไทยได้ลอบใส่ยานอนหลับลงในแก้วของโทนี่ชาวอังกฤษที่ลุกไปเข้าห้องน้ำ  เมื่อโทนี่กลับมานั่งที่เดิมได้ยกแก้วน้ำซึ่งมียานอนหลับผสมอยู่ขึ้นดื่ม  หลังจากนั้นรู้สึกง่วงนอนและหลับไปโดยไม่รู้สึกตัว  เมื่อเครื่องบินลงจอดและเปิดประตูให้ผู้โดยสารลงโทนี่ไม่รู้สึกตัว

สุขสมจึงประคองโทนี่เดินลงจากเครื่องบินพาไปนั่งที่พักผู้โดยสาร  สุขสมได้ถอดแหวนและนาฬิกาของโทนี่แล้วหลบหนีไป  ต่อมาโทนี่และสุขสมกลับมาประเทศไทย  โทนี่ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับสุขสม  ดังนี้  ศาลไทยมีอำนาจลงโทษสุขสมหรือไม่ เพราะเหตุใด

(ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  339  บัญญัติว่า  ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย  หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้าย  เพื่อ(1)  ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือพาทรัพย์นั้นไป  ผู้นั้นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์)

ธงคำตอบ

มาตรา  4  วรรคสอง  การกระทำความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทย  ไม่ว่าจะอยู่  ณ  ที่ใด  ให้ถือว่ากระทำความผิดในราชอาณาจักร

มาตรา  8  ผู้ใดกระทำความผิดนอกราชอาณาจักร  และ

(ก)  ผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนไทย  และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้น  หรือผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษหรือ

ถ้าความผิดนั้นเป็นความผิดดังระบุไว้ต่อไปนี้  จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร  คือ

(9) ความผิดฐานกรรโชก  รีดเอาทรัพย์  และปล้นทรัพย์  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  337  ถึงมาตรา  340

วินิจฉัย

สุขสมคนไทยลอบนำยานอนหลับใส่ในแก้วน้ำของโทนี่คนอังกฤษต้องการให้โทนี่หลับเพื่อให้ความสะดวกแก่สุขสมที่จะเอาทรัพย์ของโทนี่ไป  การกระทำของสุขสมเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์  ตามมาตรา  339  ที่บัญญัติว่า  ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย  หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้าย  เพื่อ  (1)  ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือพอทรัพย์นั้นไป  ผู้นั้นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ 

ตามปัญหา  สุขสมลอบนำยานอนหลับใส่ลงในแก้วน้ำของโทนี่  เมื่อโทนี่ดื่มน้ำแล้วเป็นเหตุให้โทนี่อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้  การกระทำของสุขสมเป็นการใช้กำลังประทุษร้าย  และสุขสมได้เอาทรัพย์สินของโทนี่  การกระทำของสุขสมเป็นการลักทรัพย์  เมื่อประกอบกันจึงเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์  ความผิดฐานชิงทรัพย์ประกอบด้วยกรรมหลายกรรม  คือ 

(1) ลักทรัพย์

(2) การใช้กำลังประทุษร้ายหรือข่มขู่ว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้าย

การกระทำกรรมใดกรรมหนึ่งลงไปก็ถือได้ว่าลงมือกระทำความผิดแล้ว  เช่น  ใช้กำลังประทุษร้ายแล้วแม้จะไม่ทันได้ลักทรัพย์ก็ถือว่าลงมือกระทำความผิดแล้ว  กรณีการกระทำความผิดในเรือหรืออากาศยานไทยไม่ว่าจะอยู่  ณ  ที่ใด  ให้ถือว่ากระทำความผิดในราชอาณาจักร  ตามมาตรา  4  วรรคสอง  ดังนั้น  ถึงแม้ว่าการกระทำส่วนใดส่วนหนึ่งของความผิดเกิดขึ้นในอากาศยานไทยก็เป็นการกระทำความผิดในราชอาณาจักรแล้ว  ตามปัญหา  การใช้กำลังประทุษร้ายของสุขสมเกิดขึ้นในเครื่องของบริษัท  การบินไทย  จึงถือว่าสุขสมกระทำความผิดในราชอาณาจักร  ศาลไทยมีอำนาจลงโทษผู้กระทำความผิดได้  หลังจากโทนี่หลับโดยไม่รู้สึกตัวสุขสมได้ประคองโทนี่ลงจากเครื่องบินรู้สึกตัวสุขสมได้ประคองโทนี่ลงจากเครื่องบินพาไปนั่งที่พักคนโดยสารแล้วสุขสมได้ลักทรัพย์ของโทนี่  ซึ่งเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร  สุขสมคนไทยเป็นผู้กระทำความผิดและความผิดดังกล่าวบัญญัติไว้ในมาตรา  8(9)  เมื่อโทนี่ร้องขอศาลไทยมีอำนาจลงโทษได้

สรุป  ศาลไทยมีอำนาจลงโทษได้  เพราะความผิดเกิดขึ้นในอากาศยานไทยจึงถือว่ากระทำความผิดในราชอาณาจักรตามมาตรา  4  วรรคสอง  หรือถ้าโทนี่ร้องขอศาลไทยมีอำนาจลงโทษได้ตามมาตรา  8(9)