LAW2003 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ภาคซ่อม 1/49

การสอบซ่อมภาค  1  ปีการศึกษา  2549

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW2003 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี  4  ข้อ

ข้อ  1  ไก่แก้วอายุ  12  ปี  เป็นบุตรของแก้วใจ  วันเกิดเหตุ  ไก่แก้วไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนแห่งหนึ่งและเกิดความไม่พอใจไข่ขาว  จึงเดินไปตบหน้าไข่ขาวซึ่งเป็นเพื่อนนักเรียนด้วยกัน  ไข่ขาวหลบ  จึงเสียหลักไปชนกุ้งแก้ว  ทำให้กุ้งแก้วตกลงไปในเรือของปูนิ่ม  เรือของปูนิ่มจึงคว่ำ  และปูนิ่มจมน้ำตาย  ดังนี้ให้ท่านวินิจฉัยว่าใครบ้างต้องรับผิดในความตายของปูนิ่ม

ธงคำตอบ

มาตรา  420  ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี  แก่ร่างกายก็ดี  เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี  ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

มาตรา  429  บุคคลใดแม้ไร้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริตก็ยังต้องรับผิดในผลที่ตนทำละเมิด  บิดามารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่านี้ย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วย  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้น

วินิจฉัย

ไก่แก้วมีความผิดฐานทำละเมิดต่อไข่ขาว  เพราะเหตุว่าเข้าหลักเกณฑ์ของการกระทำอันเป็นการละเมิดตามมาตรา  420  ซึ่งมีหลักสำคัญว่าผู้ที่กระทำละเมิดนั้น

1       เป็นบุคคลที่มี  การกระทำ  โดยรู้สำนึกและได้กระทำโดยการเคลื่อนไหวร่างกายหรือโดยการงดเว้นก็ได้

2       ทำต่อผู้อื่นโดยผิดกฎหมาย

3       มีความเสียหาย (ชีวิต  ร่างกาย  อนามัย  เสรีภาพ  ทรัพย์สิน  หรือสิทธิ)

4       ผลที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับการกระทำ

ดังนั้น  การที่ไข่ขาวหลบจากการตบหน้าของไก่แก้ว  และทำให้เกิดผลตามมาคือปูนิ่มถึงแก่ความตายนั้น  เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการก่อเหตุแรกของไก่แก้วแล้ว  ถือว่าผลที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับการกระทำ (ถ้าอ้างเรื่องนิรโทษกรรมถูกหักคะแนน  เพราะไม่ใช่เรื่องนิรโทษกรรม)

เมื่อไก่แก้วได้กระทำละเมิดต่อปูนิ่ม  แก้วใจซึ่งเป็นมารดาของไก่แก้วบุตรผู้เยาว์ย่อมต้องร่วมรับผิดกับไก่แก้วด้วย  ตามมาตรา  429  เพราะเหตุว่าบิดามารดามีหน้าที่ควบคุมเลี้ยงดูผู้เยาว์  อีกทั้งกฎหมายยังให้อำนาจบิดามารดาในการใช้อำนาจปกครอง  ซึ่งทำให้ผู้เยาว์ต้องอยู่ในความเชื่อฟังคำสั่งด้วย  อนึ่งคำว่า  บิดามารดา  ตามมาตรา  429  นี้หมายถึง  บิดามารดาโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น  และตามกฎหมาย  มารดาย่อมเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของบุตรเสมอ  ดังนั้นเมื่อไก่แก้วบุตรผู้เยาว์ทำละเมิดแล้ว  แก้วใจมารดาจึงต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดนั้นด้วย

สรุป  ไก่แก้วต้องรับผิดฐานละเมิดต่อปูนิ่ม  ตามมาตรา  420  และแก้วใจต้องรับผิดร่วมกับไก่แก้วด้วย  ตามมาตรา  429