LAW2002 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ S/2555

การสอบไล่ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2555

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW2002 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้ 

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี  4  ข้อ  ข้อละ  25  คะแนน

ข้อ  1  จำเลยสั่งซื้อหินคลุกเพื่อใช้ในการก่อสร้างหลายครั้ง  ครั้งละหลายพ่วง  ซึ่งแต่ละครั้งจำเลยต้องชำระราคาค่าซื้อภายในสามสิบวัน ให้ท่านตอบคำถามต่อไปนี้โดยยกหลักกฎหมายประกอบคำตอบให้ชัดเจน

ก.      เป็นสิทธิเรียกร้องที่มีกำหนดเวลาหรือไม่ 

ข.      สิทธิเรียกร้องถึงกำหนดเมื่อใด

ค.      อายุความจะเริ่มนับตั้งแต่วันไหน  กี่เดือน  กี่ปี

ง.       ถ้าจำเลยผิดนัด  จะถือว่าผิดนัดตั้งแต่วันไหน  จำเลยจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง

ธงคำตอบ

หลักกฎหมาย  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา  193/12  อายุความให้เริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป  ถ้าเป็นสิทธิเรียกร้องให้งดเว้นกระทำการอย่างใด  ให้เริ่มนับแต่เวลาแรกที่ฝ่าฝืนกระทำการนั้น

มาตรา  193/33  สิทธิเรียกร้องดังต่อไปนี้  ให้มีกำหนดอายุความห้าปี

(4)  เงินค้างจ่าย  คือ  เงินเดือน  เงินปี  เงินบำนาญ  ค่าอุปการะเลี้ยงดู  และเงินอื่นๆในลักษณะทำนองเดียวกับที่มีการกำหนดจ่ายเป็นระยะเวลา

มาตรา  203 วรรคสอง  ถ้าได้กำหนดเวลาไว้  แต่หากกรณีเป็นที่สงสัย  ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าหนี้จะเรียกให้ชำระหนี้ก่อนถึงเวลานั้นหาได้ไม่  แต่ฝ่ายลูกหนี้จะชำระหนี้ก่อนกำหนดนั้นก็ได้

มาตรา  204  ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว  และภายหลังแต่นั้น  เจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว  ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซร้  ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว

ถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน  และลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซร้  ท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลย  วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้  ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าว

มาตรา  224  วรรคแรก  หนี้เงินนั้น  ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี  ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้น  โดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย  ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น

วินิจฉัย

ตามปัญหา  การที่จำเลยสั่งซื้อหินคลุกเพื่อใช้ในการก่อสร้างหลายๆครั้ง  ครั้งละหลายพ่วง  ซึ่งแต่ละครั้ง  จำเลยต้องชำระราคาค่าซื้อภายใน  30  วันนั้น

ก.       การที่จำเลยต้องชำระราคาสินค้าภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่โจทก์ส่งมอบสินค้า  ถือว่าเป็นการกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน  ดังนั้นสิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงเป็นสิทธิเรียกร้องที่มีกำหนดเวลาตามมาตรา  203  วรรคสอง

ข.       เมื่อสิทธิเรียกร้องของโจทก์เป็นสิทธิเรียกร้องที่มีกำหนดเวลา  ดังนั้น  สิทธิเรียกร้องย่อมถึงกำหนดเมื่อครบกำหนด  30  วัน  นับแต่วันที่โจทก์ได้ส่งมอบสินค้าให้แก่จำเลย

ตัวอย่างเช่น  โจทก์ได้ส่งมอบหินคลุกให้แก่จำเลยวันที่  1  เมษายน  2556  กำหนดเวลาที่จำเลยจะต้องชำระราคาสินค้าคือวันที่  1 พฤษภาคม  2556  ดังนั้นสิทธิเรียกร้องกรณีนี้ถึงกำหนดวันที่  1  พฤษภาคม  2556

ค.       ตามมาตรา  193/12  ได้บัญญัติว่าอายุความให้เริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป  ดังนั้น  เมื่อสิทธิเรียกร้องถึงกำหนดวันใด  อายุความก็จะเริ่มนับตั้งแต่วันนั้น  เช่น  ตามตัวอย่างดังกล่าว  เมื่อสิทธิเรียกร้องถึงกำหนดวันที่  1 พฤษภาคม  2556  ดังนั้นอายุความในกรณีนี้ก็จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  2556

และสำหรับกรณีตามอุทาหรณ์  เมื่อเป็นสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับเงินที่มีการกำหนดจ่ายเป็นระยะเวลา  ดังนั้นจึงมีกำหนดอายุความ  5  ปี  ตามมาตรา  193/33(4) 

ง.        ถ้าจำเลยผิดนัด  ย่อมถือว่าจำเลยผิดนัดนับตั้งแต่วันที่จำเลยมิได้ชำระหนี้ตามกำหนด  โดยที่เจ้าหนี้ไม่ต้องเตือน  ตามมาตรา  204  วรรคสอง  เช่นตามตัวอย่างดังกล่าวเมื่อถึงกำหนดวันที่  1  พฤษภาคม  2556  จำเลยยังมิได้ชำระหนี้  ย่อมถือว่าจำเลยได้ตกเป็นผู้ผิดนัดทันทีโดยที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือน  และเมื่อจำเลยผิดนัด  จำเลยก็จะต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ในระหว่างเวลาผิดนัดในอัตราร้อยละ  7.5  ต่อปี  ตามมาตรา  224  วรรคแรก