การสอบไล่ฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2551

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 3016 กฎหมายปกครอง 

(สำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์)

Advertisement

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  4  ข้อ  (คะแนนเต็มข้อละ  25  คะแนน)

 ข้อ  1  จงอธิบายอย่างละเอียดว่า  กฎหมายปกครองมีความสำคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดินของไทยปัจจุบันอย่างไร  พร้อมยกตัวอย่างให้ชัดเจน 

ธงคำตอบ

กฎหมายปกครองมีความสำคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดินของไทยปัจจุบันดังนี้  คือ

กฎหมายปกครอง  ซึ่งอาจจะอยู่ในชื่อของ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  หรือพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนด  หรือประมวลกฎหมาย  เป็นกฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจหน้าที่ในทางปกครองแก่หน่วยงานทางปกครอง  หรือแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ซึ่งอำนาจหน้าที่ในทางปกครองนั้น  ได้แก่  อำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ  และการใช้อำนาจทางปกครอง  ในการออกกฎ  การออกคำสั่งทางปกครอง  รวมทั้งการกระทำในทางปกครองอื่นๆ  เช่น  การทำสัญญาทางปกครอง  เป็นต้น

สำหรับการบริหารราชการแผ่นดินของไทยปัจจุบัน  จะแบ่งออกเป็น  3  ส่วน  ได้แก่

1       ราชการบริหารส่วนกลาง  ได้แก่  กระทรวง  ทบวง  กรม  เป็นต้น

2       ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ได้แก่  จังหวัด  และอำเภอ

3       ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การบริหารสาวนจังหวัด  กรุงเทพมหานคร  และเมืองพัทยา

ซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินของราชการบริหารทุกส่วน  ก็คือการกระทำหรือการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้นั่นเอง  ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำบริการสาธารณะต่างๆ  หรือการใช้อำนาจในทางปกครอง  เช่น  ในการออกกฎ  ออกคำสั่งทางปกครอง  หรือการกระทำทางปกครองอื่นๆ  ซึ่งกฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจหน้าที่ไว้ดังกล่าว  คือ  กฎหมายปกครองนั่นเอง

ตัวอย่างเช่น  พระราชบัญญัติเทศบาล  เป็นกฎหมายปกครองและเป็นกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับการบริหารราชการของเทศบาลซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  เช่น  บัญญัติถึงอำนาจหน้าที่ในทางปกครอง  ขอบเขตของการใช้อำนาจทางปกครอง  ตลอดทั้งโครงสร้างของเทศบาล  เป็นต้น

 

ข้อ  2  นายแรม  ไม่รักเรียน  หลังจากจบ  ม.6  แล้วสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้  แม่จึงบังคับให้เรียนรามฯ ที่กรุงเทพฯ  เรียนอยู่หลายปีไม่จบจนถูกเกณฑ์เป็นทหาร  เมื่อพ้นทหารแล้วพอดีหลักสูตรนิติศาสตร์ภาคพิเศษเปิดสอนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการจังหวัดตรัง  แม่จึงบังคับให้นายแรมฯมาสมัครเรียน

แต่นายแรมฯ  ก็ยังคงไม่สนใจในการเรียนเช่นเดิม  คือไม่มาเรียน  ไม่อ่านหนังสือ  จึงสอบวิชากฎหมายปกครองไม่ผ่าน  สอบซ่อมก็ไม่ผ่าน  ลงทะเบียนใหม่อีกสองครั้งก็ยังไม่ผ่านอีก  จนเพื่อนๆร่วมรุ่นรับปริญญากันไปหมดแล้ว

นายแรมฯ  ก็ยังสอบกฎหมายปกครองไม่ผ่าน  แม่นายแรมฯ  จึงนำคดีไปฟ้องศาลปกครองว่าประกาศผลสอบวิชากฎหมายปกครองภาคเรียนที่ผ่านมาเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ  เนื่องจากบุตรชายของตนทำข้อสอบได้ถูกต้องทั้งสี่ข้อ

ถามว่า  ถ้าท่านเป็นศาลจะใช้หลักกฎหมายใดมาพิจารณาในคดีนี้  และจะตัดสินว่าอย่างไร  พร้อมยกข้อกฎหมายประกอบให้ชัดเจน

ธงคำตอบ

พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 2542  มาตรา  42  วรรคแรก  บัญญัติว่า

ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย  หรืออาจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการ กระทำหรือการงดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง  หรือกรณีอื่นใดที่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองตามมาตรา  9  และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายหรือข้อยุติข้อโต้แย้งนั้นต้องมีคำบังคับตามที่กำหนดในมาตรา  72  ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ตาม พ.ร.บ.  จัดตั้งศาลปกครองฯ  มาตรา  42  วรรคแรกดังกล่าว  จะเห็นได้ว่าบุคคลผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้น  จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายเนื่องจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งข้อเท็จจริงตามปัญหาการที่มีประกาศว่านายแรมสอบวิชากฎหมายปกครองในภาคเรียนที่ผ่านมาไม่ผ่านนั้น  ผู้ที่ได้รับความเสียหายและจะนำคดีไปฟ้องศาลปกครองว่าประกาศผลสอบ วิชากฎหมายปกครองในภาคเรียนที่ผ่านมาเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบนั้นต้องเป็นนายแรม  ไม่ใช่แม่นายแรมซึ่งมิใช่ผู้เสียหาย

ดังนั้นเมื่อแม่นายแรม  ได้นำคดีไปฟ้องศาลปกครองว่าประกาศผลสอบดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ  ถ้าข้าพเจ้าเป็นศาลปกครองจะพิจารณาไม่รับฟ้องคดีนี้  เพราะผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้เสียหายในคดีนี้ตาม  พ.ร.บ.  จัดตั้งศาลปกครองฯ  มาตรา  42  วรรคแรก  ส่วนกรณีอื่นไม่ต้องนำมาพิจารณา

สรุป  ถ้าข้าพเจ้าเป็นศาลปกครอง  จะมีคำสั่งไม่รับฟ้องคดีนี้  เพราะผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้เสียหาย  ตามเหตุผลและหลักกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

 

ข้อ  3  จงอธิบายลักษณะของอำนาจบังคับบัญชา  และอำนาจกำกับดูแลมาโดยละเอียด

ธงคำตอบ

อำนาจบังคับบัญชา  เป็นอำนาจที่หัวหน้าหน่วยงานใช้ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา  เป็นอำนาจที่ไม่มีเงื่อนไข  ผู้บังคับบัญชาสามารถที่จะสั่งการใดๆ  ก็ได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสม  สามารถที่จะกลับ  แก้ไข  ยกเลิกเพิกถอน  คำสั่งหรือกรกระทำของผู้ใต้บังคับบัญชาได้เสมอ  เว้นแต่จะมีกฎเกณฑ์บัญญัติไว้โดยเฉพาะเป็นประการอื่น  แต่อย่างไรก็ตามการใช้อำนาจบังคับบัญชานั้นจะต้องชอบด้วยกฎหมายด้วย  จะใช้อำนาจบังคับบัญชาที่ขัดต่อกฎหมายไม่ได้แม้ว่าจะได้ใช้ไปในทางที่เหมาะสมก็ตาม

ส่วน  อำนาจกำกับดูแล  หรืออำนาจควบคุมกำกับนั้น  ไม่ใช่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา  แต่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรควบคุมกำกับองค์กรภายใต้การควบคุมกำกับ  จึงเป็นอำนาจที่มีเงื่อนไข  คือจะใช้ได้ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อำนาจและต้องเป็นไปตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนด

ในการควบคุมกำกับนั้น  องค์กรควบคุมกำกับไม่มีอำนาจสั่งการให้องค์กรภายใต้การควบคุมกำกับปฏิบัติตามที่เห็นสมควร  องค์กรภายใต้ควบคุมกำกับมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย  องค์กรควบคุมกำกับจึงเพียงแต่ควบคุมกำกับให้องค์กรภายใต้การควบคุมกำกับปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

 

ข้อ  4  นายแมนเปิดกิจการร้านอาหารของตนเองและทำการโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนใน เขตอำเภอของตนมารับประทานอาหารที่ร้านของตนตามใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียงจากพนักงานฝ่ายปกครอง  (นายอำเภอ)

ปรากฏว่าเสียงที่โฆษณาสร้างความรำคาญให้แก่เพื่อนบ้านใกล้เคียง  นายอำเภอจึงมีหนังสือไปยังนายแมนให้ลดเสียงลง  ถ้าไม่ปฏิบัติตามอาจสั่งให้หยุดโฆษณาได้  ดังนี้  หนังสือแจ้งให้นายแมนลดเสียงจากการใช้เครื่องขยายเสียงของนายอำเภอดังกล่าว  เป็นคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539  หรือไม่  เพราะเหตุใด  จงอธิบาย

ธงคำตอบ

มาตรา  5  แห่ง  พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539  นั้น  คำสั่งทางปกครอง  หมายความว่า

(1) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ  เปลี่ยนแปลง  โอน  สงวน  ระงับ  หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว  เช่น  การสั่งการ  การอนุญาต  การอนุมัติ  การวินิจฉัย  อุทธรณ์  การรับรอง  และการรับจดทะเบียน  แต่ไม่ไหมายความรวมถึงการออกกฎ

(2) การอื่นที่กำหนดในกระทรวง

กรณีที่จะเป็นคำสั่งทางปกครองตาม  (1)  นั้น  จะต้องมีองค์ประกอบดังนี้  คือ

1       ต้องเป็นคำสั่งที่ออกโดยเจ้าหน้าที่

2       ต้องมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย

3       ต้องมีลักษณะเป็นการแสดงเจตนาของเจ้าหน้าที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ  เปลี่ยนแปลง  โอน  สงวน  ระงับ  หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล

4       ต้องก่อให้เกิดผลเฉพาะกรณีหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง

5       ต้องมีผลโดยตรงไปสู่ภายนอกฝ่ายปกครอง

วินิจฉัย

การที่นายอำเภอได้มีหนังสือแจ้งไปยังนายแมนเพื่อให้นายแมนลดเสียงลง  และถ้าไม่ปฏิบัติตามอาจสั่งให้หยุดโฆษณานั้น  ถือได้ว่าเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย  (พ.ร.บ.  ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง  พ.ศ. 2493)  ของเจ้าหน้าที่คือนายอำเภอ  และการใช้อำนาจออกคำสั่งดังกล่าว  มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิของนายแมน  คือนายแมนต้องลดเสียงในการใช้เครื่องขยายเสียงลง  ซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่อาจสั่งให้หยุดโฆษณาได้  จึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครอง

สรุป  หนังสือแจ้งให้นายแมนลดเสียงจากการใช้เครื่องขยายเสียงของนายอำเภอเป็นคำสั่งทางปกครอง  ด้วยเหตุผลและหลักกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

Advertisement