การสอบไล่ฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2551

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 3016 กฎหมายปกครอง 

(สำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์)

Advertisement

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  4  ข้อ  (คะแนนเต็มข้อละ  25  คะแนน)

 ข้อ  1  จงอธิบายอย่างละเอียดว่า  กฎหมายปกครองมีความสำคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดินของไทยปัจจุบันอย่างไร  พร้อมยกตัวอย่างให้ชัดเจน 

Advertisement

ธงคำตอบ

กฎหมายปกครองมีความสำคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดินของไทยปัจจุบันดังนี้  คือ

Advertisement

กฎหมายปกครอง  ซึ่งอาจจะอยู่ในชื่อของ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  หรือพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนด  หรือประมวลกฎหมาย  เป็นกฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจหน้าที่ในทางปกครองแก่หน่วยงานทางปกครอง  หรือแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ซึ่งอำนาจหน้าที่ในทางปกครองนั้น  ได้แก่  อำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ  และการใช้อำนาจทางปกครอง  ในการออกกฎ  การออกคำสั่งทางปกครอง  รวมทั้งการกระทำในทางปกครองอื่นๆ  เช่น  การทำสัญญาทางปกครอง  เป็นต้น

Advertisement

สำหรับการบริหารราชการแผ่นดินของไทยปัจจุบัน  จะแบ่งออกเป็น  3  ส่วน  ได้แก่

1       ราชการบริหารส่วนกลาง  ได้แก่  กระทรวง  ทบวง  กรม  เป็นต้น

Advertisement

2       ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ได้แก่  จังหวัด  และอำเภอ

3       ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การบริหารสาวนจังหวัด  กรุงเทพมหานคร  และเมืองพัทยา

ซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินของราชการบริหารทุกส่วน  ก็คือการกระทำหรือการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้นั่นเอง  ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำบริการสาธารณะต่างๆ  หรือการใช้อำนาจในทางปกครอง  เช่น  ในการออกกฎ  ออกคำสั่งทางปกครอง  หรือการกระทำทางปกครองอื่นๆ  ซึ่งกฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจหน้าที่ไว้ดังกล่าว  คือ  กฎหมายปกครองนั่นเอง

ตัวอย่างเช่น  พระราชบัญญัติเทศบาล  เป็นกฎหมายปกครองและเป็นกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับการบริหารราชการของเทศบาลซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  เช่น  บัญญัติถึงอำนาจหน้าที่ในทางปกครอง  ขอบเขตของการใช้อำนาจทางปกครอง  ตลอดทั้งโครงสร้างของเทศบาล  เป็นต้น

Advertisement