การสอบไล่ภาค  1  ปีการศึกษา  2552

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 3016 (LA316) (LW318) กฎหมายปกครอง 

Advertisement

(สำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์)  

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  4  ข้อ  (คะแนนเต็มข้อละ  25  คะแนน)

Advertisement

ข้อ  1  จงอธิบายอย่างละเอียดว่า  กฎหมายปกครอง  มีความสำคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดินทั้งส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่นอย่างไร  พร้อมยกตัวอย่างให้ชัดเจน

ธงคำตอบ

Advertisement

กฎหมายปกครอง  คือ  กฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่ในทางปกครองแก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งอำนาจและหน้าที่ในทางปกครองนั้นได้แก่อำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะซึ่งเป็นกิจการของฝ่ายปกครอง

รวมทั้งอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองที่เกี่ยวกับการกระทำทางปกครองต่างๆ  เช่น  การออกกฎ  การออกคำสั่งทางปกครอง  หรือการทำสัญญาทางปกครอง  เป็นต้น

Advertisement

และการบริหารราชการแผ่นดิน  ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่น  ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม  และการใช้อำนาจทางปกครองเพื่อออกกฎ  ออกคำสั่งทางปกครอง  รวมทั้งการทำสัญญาทางปกครองทั้งสิ้น  เช่น  ตาม  พ.ร.บ.  ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534  ซึ่งเป็นกฎหมายปกครองได้บัญญัติให้อำนาจแก่นายกรัฐมนตรีในการออกกฎระเบียบ  หรือข้อบังคับต่างๆได้

หรือตาม  พ.ร.บ.   เทศบาล  ได้บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่เทศบาลซึ่งเป็นหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะต่างๆ  เป็นต้น  ซึ่งจะเห็นได้ว่า  ถ้าไม่มีกฎหมายปกครองบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่แก่นายกรัฐมนตรีหรือเทศบาลแล้ว  นายกรัฐมนตรีหรือเทศบาลก็ย่อมไม่มีอำนาจที่จะกระทำการดังกล่าวได้เลย

Advertisement

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า  กฎหมายปกครองมีความสำคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดินทั้งส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่น  ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

Advertisement