การสอบไล่ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2550

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 3016 กฎหมายปกครอง  (สำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์) 

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  4  ข้อ  ข้อละ  25  คะแนน

Advertisement

ข้อ  1  จงทำตามคำสั่งต่อไปนี้

ก)     จงอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

Advertisement

–                    หน่วยงานทางปกครอง

–                    เจ้าหน้าที่ของรัฐ

Advertisement

–                    กฎหมายปกครอง

–                    การใช้อำนาจทางปกครอง

Advertisement

–                    การบริการสาธารณะ  และ

–                    ศาลปกครอง

Advertisement

พร้อมยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน

ข)     เพราะเหตุใดจึงต้องตราพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539  ขึ้นมาใช้และมีความสำคัญอย่างไรกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ

ธงคำตอบ

ก  กฎหมายปกครอง  เป็นกฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจหน้าที่ในทางปกครองแก่หน่วยงานทางปกครอง  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ส่วนใหญ่จะอยู่ในชื่อของพระราชบัญญัติ  หรืออาจจะอยู่ในชื่อของกฎหมาย  เช่น  ประมวลกฎหมายที่ดิน  เป็นต้น

ดังนั้นหน่วยงานทางปกครอง  ซึ่งได้แก่หน่วยงานในการบริหารราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  รวมถึงหน่วยงานอื่นๆของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองด้วย  และเจ้าหน้าที่ของรัฐ   ซึ่งได้แก่  ข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่จะดำเนินการในทางปกครองหรือบริการสาธารณะได้จะต้องมีกฎหมายปกครองบัญญัติให้อำนาจและหน้าที่ไว้  มิฉะนั้นไม่สามารถดำเนินการได้

การใช้อำนาจทางปกครอง  คือ  การใช้อำนาจตามกฎหมายปกครองของเจ้าหน้าที่เพื่อออกคำสั่งหรือดำเนินการอื่นใดในทางปกครอง  หรือบริการสาธารณะ  คือ  กิจการที่อยู่ในความอำนวยการหรืออยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครอง  ซึ่งการใช้อำนาจทางปกครองและการบริการสาธารณะจะสำเร็จได้จะต้องมีกฎหมายปกครองบัญญัติให้อำนาจไว้  และเมื่อการใช้อำนาจทางปกครองหรือการบริการสาธารณะของเจ้าหน้าที่เกิดกรณีพิพาทตามมาตรา  9  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 2542  ก็จะต้องนำคดีไปฟ้องยังศาลปกครอง  เนื่องจากศาลปกครองมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีปกครองตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

ตัวอย่างเช่น  ประมวลกฎหมายที่ดิน  ซึ่งเป็นกฎหมายปกครอง  เนื่องจากเป็นกฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจหน้าที่ในทางปกครองแก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้  เช่น  บัญญัติให้อำนาจหน้าที่แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าพนักงาน ที่ดินมีอำนาจหน้าที่ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่เกี่ยวกับอสังหาริม ทรัพย์  หรือมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการออกโฉนดที่ดิน  หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน  เป็นต้น

ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายแล้วเกิดกรณีพิพาทขึ้น  เช่น  เจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ดังนี้ถือว่าข้อพิพาทดังกล่าวเป็นข้อพิพาททางปกครอง  หรือที่เรียกว่า  คดีปกครอง  ตามมาตรา  9  แห่ง  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 2542  จึงต้องนำคดีดังกล่าวไปฟ้องศาลปกครอง  เนื่องจากศาลปกครองมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีปกครองตาม  มาตรา  9  ดังกล่าว

ข  เนื่องจากกฎหมายปกครอง  ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจและหน้าที่ในทางปกครองแก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น  มีอยู่เป็นจำนวนมาก  ซึ่งอาจจะอยู่ในชื่อของพระราชบัญญัติ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ในชื่อของกฎหมาย  หรืออยู่ในชื่อของพระราชกำหนด  ซึ่งรวมแล้วมีมากกว่า  700  ฉบับ  ซึ่งในการดำเนินการในทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามที่กฎหมายแต่ละฉบับได้บัญญัติไว้นั้น  อาจจะแตกต่างกัน

ดังนั้นด้วยเหตุผลดังกล่าว  จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539  ขึ้นมาใช้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการวางมาตรฐานการปฏิบัติงานราชการและ เพื่อให้การดำเนินงานในทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายในแนวทางเดียวกัน  ได้แก่  การวางกรอบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการออกคำสั่งทางปกครอง  เช่น  การวางหลักเกี่ยวกับการพิจารณาทางปกครอง  รูปแบบและผลของคำสั่งการอุทธรณ์คำสั่ง  การเพิกถอนคำสั่ง  การขอให้พิจารณาใหม่  การบังคับทางปกครอง  วิธีแจ้งคำสั่งรวมทั้งระยะเวลาและอายุความ  เป็นต้น

Advertisement