LAW 3016 กฎหมายปกครอง การสอบไล่ภาค 1/2551

การสอบไล่ภาค  1  ปีการศึกษา  2551

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 3016 กฎหมายปกครอง 

(สำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์) 

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  4  ข้อ

ข้อ  1  จงทำตามคำสั่งต่อไปนี้

1.1            จงยกตัวอย่างกฎหมายปกครองมา  5  ฉบับ  พร้อมอธิบายว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นกฎหมายปกครอง

1.2            จงอธิบายว่าผู้ใช้กฎหมายปกครองมีองค์กรใดหรือบุคคลใดบ้าง  ให้อธิบายอย่างละเอียด

1.3            จงอธิบายว่าการใช้อำนาจทางปกครองคืออะไร  และการใช้อำนาจทางปกครองได้แก่อะไรบ้าง

1.4            จงอธิบายอย่างละเอียดถึงความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายปกครอง  หน่วยงานทางปกครอง  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  การใช้อำนาจทางปกครอง  และศาลปกครองว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร

ธงคำตอบ

1.1            ตัวอย่างกฎหมายปกครอง  ได้แก่

(1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534

(2) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2535

(3) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539

(4) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพิจารณาคดีปกครอง  พ.ศ. 2542

(5) พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496

(6) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540

(7) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  คณะกรรมการการเลือกตั้ง

(8) พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

(9) ประมวลกฎหมายที่ดิน

หมายเหตุ ให้นักศึกษายกตัวอย่างของกฎหมายปกครองมาเพียง  5  ฉบับ  ซึ่งจะยกตัวอย่างชื่อของกฎหมายใดก็ได้  (โดยไม่ต้องเขียน  พ.ศ. ก็ได้)  แต่ต้องอยู่ในชื่อของ  พระราชบัญญัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  พระราชกำหนด  หรือในชื่อของกฎหมายอื่น  ยกเว้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และประมวลกฎหมายอาญา

และตามตัวอย่างดังกล่าวเป็นกฎหมายปกครอง  เพราะเป็นกฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจหน้าที่ในทางปกครองแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

1.2            ผู้ใช้กฎหมายปกครอง ได้แก่

1)    หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานทางปกครอง  ได้แก่  หน่วยงานการบริหารราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานอื่นที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน่วยงานทางปกครอง  รวมทั้งหน่วยงานเอกชนที่ใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมาย  ตัวอย่างเช่น

(1) หน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง  ได้แก่  กระทรวง  ทบวง  กรม

(2) หน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค  ได้แก่  จังหวัด  อำเภอ

(3) หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  องค์การบริหารส่วนตำบล  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  กรุงเทพมหานคร  และเมืองพัทยา

(4) รัฐวิสาหกิจ  ได้แก่  การไฟฟ้านครหลวง  การประปานครหลวง  ธนาคารออมสิน  การท่าเรือแห่งประเทศไทย  การรถไฟแห่งประเทศไทย  เป็นต้น

(5) หน่วยงานอื่นรวมทั้งหน่วยงานเอกชนที่ใช้อำนาจทางปกครอง  ได้แก่  สำนักงานรังวัดเอกชน  สถานที่ตรวจสภาพรถยนต์  สภาทนายความ  แพทยสภา  เป็นต้น

2)    เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ได้แก่  บุคคลหรือคณะบุคคลที่ใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมาย  ตัวอย่างเช่น  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือคณะกรรมการที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานทางปกครอง  เป็นต้น

1.3            การใช้อำนาจทางปกครอง  คือ  การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่อันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  โอน  สงวน  หรือระงับต่อสถานภาพหรือสิทธิของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

ตัวอย่างการใช้อำนาจทางปกครอง  ได้แก่

(1) การออกคำสั่งทางปกครอง  เช่น  การสั่งการ  การอนุญาต  การอนุมัติ  การรับรอง  การรับจดทะเบียน  เป็นต้น

(2) การออกกฎ  เช่น  การออกพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น  เป็นต้น

(3) การกระทำทางปกครองอื่นๆ  เช่น  การปฏิบัติการทางปกครองหรือสัญญาทางปกครอง

1.4            กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจหน้าที่ในทางปกครองแก่หน่วยงานทางปกครองและแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องใช้อำนาจทางปกครอง  เพื่อการบริการสาธารณะตามที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจหน้าที่ไว้  และเมื่อเกิดปัญหาจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือเกิดกรณีพิพาททางปกครองขึ้นมา  จะต้องนำคดีไปฟ้องยังศาลปกครอง  เนื่องจากศาลปกครองมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคดีปกครอง