การสอบไล่ภาค  2  ปีการศึกษา  2550

 ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 3016 กฎหมายปกครอง 

(สำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์)

Advertisement

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  4  ข้อ

ข้อ  1  จงทำตามคำสั่งต่อไปนี้

Advertisement

ก.      ข้อใดต่อไปนี้มิใช่  กฎ  (ตอบผิดจะไม่ได้คะแนนเลยเพราะเป็นสาระสำคัญ)

1       พระราชกฤษฎีกาการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร

Advertisement

2       ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539

3       พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539

Advertisement

4       ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับเรื่องความสะอาด

5       เทศบัญญัติเทศบาลเมืองวารินชำราบ

Advertisement

6       ประมวลกฎหมายอาญา

7       ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง

8       คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานในวันส่งท้ายปีเก่าและวันขึ้นปีใหม่

9       กฎกระทรวงเรื่องหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตสร้างสิ่งรุกล้ำลำน้ำ

10  คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

11  ข้อบัญญัติตำบลนายืน

12  ข้อบัญญัติเมืองพัทยา

ธงคำตอบ

คำว่า  กฎ  หมายความว่า  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง  ข้อบัญญัติท้องถิ่น  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป  โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

ดังนั้นจากคำถามเมื่อพิจารณาประกอบกับความหมายของคำว่า  กฎ  ดังกล่าว  ข้อที่มิใช่กฎ  ได้แก่

3       พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539  

6       ประมวลกฎหมายอาญา

7       ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง

8       คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานในวันส่งท้ายปีเก่าและวันขึ้นปีใหม่

10  คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ข  จงอธิบายว่ามีใครบ้างเป็นผู้ใช้กฎหมายปกครอง

1       ผู้ใช้กฎหมายปกครอง  ได้แก่  หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

1)    หน่วยงานทางปกครอง  เช่น

(1) หน่วยงานการบริหารราชการส่วนกลาง  ได้แก่  กระทรวง  ทบวง  กรม

(2) หน่วยงานการบริหารราชการส่วนภูมิภาค  ได้แก่  จังหวัด  อำเภอ

(3) หน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  องค์การบริหารส่วนตำบล  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  กรุงเทพมหานคร  และเมืองพัทยา

(4) รัฐวิสาหกิจ  ได้แก่  การไฟฟ้านครหลวง  การประปานครหลวง  ธนาคารออมสิน  การท่าเรือแห่งประเทศไทย  การรถไฟแห่งประเทศไทย

(5) หน่วยงานอื่นๆ  ของรัฐที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน่วยงานทางปกครอง

(6) หน่วยงานเอกชนที่ใช้อำนาจหรือได้รับให้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย  ได้แก่  สำนักงานรังวัดเอกชน  สถานที่ตรวจสภาพรถยนต์  สภาทนายความ  แพทยสภา  เป็นต้น

2)    เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ได้แก่  บุคคลหรือคณะบุคคลที่ใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมาย  รวมถึงคณะบุคคลที่จัดตั้งขึ้นและมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายด้วย  เช่น  ข้าราชการพนักงาน  เจ้าหน้าที่  รวมถึงคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายด้วย

Advertisement