Advertisement

71. การแสดงเจตนาทำนิติกรรม ทำได้โดย

(1) เป็นลายลักษณ์อักษร  

(2) โดยวาจา       

(3) โดยกิริยาอาการ           

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4   หน้า 104  ในการแสดงเจตนาทำนิติกรรมนั้น อาจเป็นการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้ง คือ กระทำด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยกิริยาอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นการแสดงเจตนาโดยปริยาย หรือในบางกรณีอาจเป็นการแสดงเจตนาโดยการนิ่งก็ได้

72. ข้อใดมิใช่ผู้หย่อนความสามารถ

(1) คนล้มละลาย    

(2) คนตาบอดขายล็อตเตอรี่ 

 (3) คนไร้ความสามารถ   

(4) ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2

ตอบ 4 หน้า 133  ผู้หย่อนความสามารถตามกฎหมาย(บุคคลที่ถูกกฎหมายจำกัดความสามารถในการใช้สิทธิ) มี 4 ประเภท ได้แก่                           

1. ผู้เยาว์                 2. คนไร้ความสามารถ

3. คนเสมือนไร้ความสามารถ และ   4. บุคคลวิกลจริต

73. บุคคลที่อายุ 19 ปี

(1) บรรลุนิติภาวะ                             

(2) มีสิทธิสมรสได้เองโดยไม่ต้องขอความยินยอม

(3) บิดามารดาทั้งสองฝ่ายต้องให้ความยินยอมถึงจะสมรสได้ 

(4) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 4  หน้า 139,159  ตามกฎหมายบุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ (ป.พ.พ. มาตรา 19 ) ดังนั้นบุคคลที่มีอายุ 19 ปี จึงยังไม่บรรลุนิติภาวะและถือว่ายังเป็นผู้เยาว์ แต่สามารถทำการสมรสได้ (เพราะมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์แล้ว) ถ้าได้รับความยินยอมจากบิดามารดาของผู้เยาว์นั้น (โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง)

74. ถ้าศาลสั่งให้บุคคลใดเป็นคนสาบสูญ ถือว่าบุคคลนั้นตายตั้งแต่

(1) เมื่อศาลสั่ง                    

(2) เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(3) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจากภูมิลำเนาตามที่กฎหมายกำหนด 

(4) เมื่อวันที่ร้องขอต่อศาล

ตอบ 3  หน้า 144-147  บุคคลที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ ให้ถือว่าบุคคลนั้นถึงแก่ความตาย เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี หรือ 2 ปี แล้วแต่กรณีนับแต่การจากภูมิลำเนาตามที่กำหมายกำหนด

75. ข้อใดต่อไปนี้เป็นโมฆะ

(1) คนไร้ความสามารถทำสัญญารับการให้โดยมีค่าภาระติดพัน

(2) คนไร้ความสามารถทำสัญญาให้เช่าบ้านมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี

(3) คนไร้ความสามารถทำพินัยกรรม

(4) คนไร้ความสามารถทำสัญญากู้

ตอบ 3  ดูคำอธิบายข้อ 63.ประกอบ

76. ข้อใดไม่ถูกต้อง

(1) บุคคลใดถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญแล้วกฎหมายถือว่าถึงแก่ความตาย

(2) เมื่อบุคคลใดถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท

(3) เมื่อบุคคลใดถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ ทำให้การสมรสขาดจากกัน

(4) การเป็นคนสาบสูญอาจมีการเพิกถอนคำสั่งได้

ตอบ 3  หน้า 146  ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้บุคคลใดเป็นคนสาบสูญแล้วจะมีผลตามกฎหมาย คือ

1. คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ (แต่ไม่ทำให้การสมรสสิ้นสุดลง)

2. ถือเป็นการสิ้นสุดอำนาจปกครองบุตร        3. มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท

4. ถือเสมือนว่าบุคคลนั้นสิ้นสภาพบุคคลหรือถึงแก่ความตาย อย่างไรก็ตามหากคนสาบสูญยังมีชีวิตอยู่หรือตายในเวลาอื่นผิดไปจากเวลาที่กฎหมายสันนิษฐานไว้ ศาลก็อาจเพิกถอนคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญได้

77. กฎหมายที่กำหนดสิทธิ หน้าที่ และความสัมพันธ์ของบุคคลนับแต่เกิดไปจนตาย ได้แก่

(1) กฎหมายแพ่ง               

(2) กฎหมายพาณิชย์         

(3) กฎหมายอาญา             

(4) กฎหมายธุรกิจ

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 23.ประกอบ

78. บ้านทรงไทยที่ซื้อขายกันโดยซื้อเป็นส่วนๆไปประกอบในที่ดินอีกแห่ง คือ

(1) อสังหาริมทรัพย์          

(2) อุปกรณ์         

(3) ส่วนควบ       

(4) สังหาริมทรัพย์

ตอบ 4  (คำบรรยาย) ทรัพย์ใดแม้จะเป็นอสังหาริมทรัพย์แต่ก็อาจจะโอนกันในรูปสังหาริมทรัพย์ก็ได้ เช่น บ้านทรงไทยที่ซื้อขายกันเป็นส่วนๆ ดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นการซื้อขายทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดิน จึงไม่เป็นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ แต่เป็นการซื้อขายทรัพย์ในสภาพของสังหาริมทรัพย์ทั่วไป

79. การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยทางนิติกรรม คือ

(1) การครอบครองปรปักษ์                               

(2) สัญญาซื้อขาย

(3) การแย่งสิทธิครอบครอง                            

(4) คำพิพากษาของศาล

ตอบ 2   หน้า 195  การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์มี 2 กรณี คือ

1. การได้มาโดยทางนิติกรรม เช่น การซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เป็นต้น และ

2. การได้มาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม เช่น การได้มาโดยการครอบครองปรปักษ์ โดยอาศัยหลักส่วนควบ หรือโดยทางมรดก เป็นต้น

80. ข้อใดต่อไปนี้มิใช่ทรัพยสิทธิ

(1) สิทธิครอบครอง          

(2) ภาระจำยอม 

(3) กรรมสิทธิ์     

(4) ส่วนควบ

ตอบ 4  หน้า 192   ทรัพยสิทธิ คือ สิทธิที่มีวัตถุแห่งสิทธิเป็นทรัพย์สิน หรือสิทธิที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินโดยตรง เช่น กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง ภาระจำยอม สิทธิอาศัย สิทธิเก็บกิน สิทธิเหนือพื้นดิน ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิจำนอง สิทธิจำนำ สิทธิยึดหน่วง ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า เป็นต้น (ส่วนควบถือเป็นส่วนอันประกอบของทรัพย์)

Advertisement

อดทนและมีวินัยในการอ่านหนังสือ แล้วความสำเร็จจะเป็นของคุณ

Log in with your credentials

Forgot your details?