Advertisement

61. กรณีใดเป็นการได้สิทธิโดยนิติเหตุ

(1) สัญญาซื้อขาย              

(2) การเช่าซื้อ    

(3) จัดการงานนอกสั่ง      

(4) พินัยกรรม

ตอบ 3  หน้า 115-118  การได้สิทธิโดยนิติเหตุนั้น ได้แก่           

1. สิทธิอันได้มาจากพฤติการณ์ตามธรรมชาติ ได้แก่ การเกิด การตาย       

2. สิทธิอันได้มาจากการกระทำของบุคคล โดยปราศจากเจตนามุ่งผลในทางกฎหมาย ได้แก่ การจัดการงานนอกคำสั่ง ลาภมิควรได้ และละเมิด                

3. สิทธิอันได้มาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะทรัพย์และทรัพย์สิน เช่น การได้กรรมสิทธิ์โดยหลักส่วนควบ การได้กรรมสิทธิ์โดยอายุความ เป็นต้น

62. บุคคลธรรมดาจะเริ่มมีสิทธิตามกฎหมายเมื่อใด

(1) เมื่อปฏิสนธิ  

(2) ทันทีที่คลอดและหายใจ            

(3) เมื่ออยู่รอดครบ 310 วัน             

(4) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 57.ประกอบ (เมื่อมีสภาพบุคคล บุคคลธรรมดาผู้นั้นจะมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายทันที)

63. นายดำคนวิกลจริตซึ่งถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้สามารถ ศาลตั้งนายขาวเป็นผู้อนุบาล ต่อมานายดำต้องการซื้อไอศกรีมจากนายเขียวคนขาย จึงมาขอเงินจากนายขาว นายขาวให้เงินนายดำไปซื้อไอศกรีมจากนายเขียวได้ เช่นนี้ นิติกรรมการซื้อขายไอศกรีมนั้นมีผลทางกฎหมายอย่างไร

(1) สมบูรณ์         

(2) โมฆะ            

(3) โมฆียะ          

(4) แล้วแต่คู่กรณีจะตกลงกัน

ตอบ 3 หน้า 137 คนไร้ความสามารถทำนิติกรรมใดๆ นิติกรรมนั้นจะตกเป็นโมฆียะทั้งสิ้น ไม่ว่าจะได้ทำนิติกรรมในขณะจริตวิกลหรือไม่ก็ตาม หรือได้ทำนิติกรรมโดยผู้อนุบาลจะได้ยินยอมหรือไม่ก็ตาม นิติกรรมที่เกี่ยวกับคนไร้ความสามารถต้องให้ผู้อนุบาลทำแทน เว้นแต่นิติกรรม ซึ่งผู้อนุบาลไม่อาจทำแทนได้ เพราะการทำพินัยกรรมเป็นสิทธิเฉพาะตัว ดังนั้น พินัยกรรมที่คนไร้ความสามารถสามารถได้ทำขึ้น หรือให้ผู้อนุบาลทำแทนย่อมตกเป็นโมฆะ

64. นายดำคนวิกลจริตซื้อไอศกรีมจากนายเขียวคนขาย ในขณะที่กำลังมีอาการทางประสาท โดยนึกว่าไอศกรีมนั้นเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เหาะได้ เช่นนี้ นิติกรรมการซื้อขายไอศกรีมนั้นมีผลทางกฎหมายอย่างไร

(1) สมบูรณ์         

(2) โมฆะ            

(3) โมฆียะ          

(4) แล้วแต่คู่กรณีจะตกลงกัน

ตอบ 1  หน้า 137-138 คนวิกลจริตทำนิติกรรมใดๆมีผลสมบูรณ์ เว้นแต่จะเป็นโมฆียะก็ต่อเมื่อได้ทำในขณะวิกลจริต และคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วว่าผู้ทำเป็นคนวิกลจริต (จากโจทย์ไม่ปรากฏว่านายเขียวรู้ว่านายดำเป็นคนวิกลจริตแต่อย่างใด)

65. ด.ช.แดง อายุ 14 ปี 11 เดือน ทำพินัยกรรมโดยบิดาและมารดาให้ความยินยอม เช่นนี้ พินัยกรรมจะมีผลทางกฎหมายอย่างไร

(1) สมบูรณ์         

(2) โมฆะ             

(3) โมฆียะ          

(4) แล้วแต่คู่กรณีจะตกลงกัน

ตอบ 2  หน้า 136,176  ผู้เยาว์อาจทำพินัยกรรมได้และมีผลสมบูรณ์โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม เมื่อมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ ถ้าผู้เยาว์ทำพินัยกรรมในขณะที่มีอายุไม่ครบ 15 ปีบริบูรณ์ พินัยกรรมจะตกเป็นโมฆะ แม้ผู้แทนโดยชอบธรรมจะให้ความยินยอมก็ตาม

66. คนเสมือนไร้ความสามารถทำพินัยกรรมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ พินัยกรรมย่อม

(1) สมบูรณ์  

 (2) ตกเป็นโมฆียะ            

 (3) ตกเป็นโมฆะ

 (4) จะสมบูรณ์หากได้รับอนุญาตจากศาลด้วย

ตอบ 1  หน้า 177 คนเสมือนไร้ความสามารถทำนินัยกรรมได้สมบูรณ์โดยลำพังตนเอง เพราะพินัยกรรมที่คนเสมือนไร้ความสามารถได้ทำขึ้นนั้น ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้าม หรือวางเงื่อนไขไว้แต่อย่างใด

67. นายขาวไม่อยู่บ้าน นายดำเพื่อนบ้านเห็นว่ามีพายุพัดหลังคาบ้านนายขาวเสียหาย จึงเข้าจัดการเข้าซ่อมแซมให้โดยพลการจนเรียบร้อย ดังนี้

(1) นายขาวต้องชดใช้เงินแก่นายดำในสิ่งที่นายดำได้ทำไป

(2) นายขาวไม่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่นายดำทำไปเพราะมิได้วานให้ทำ

(3) นายขาวจะชดใช้เงินให้นายดำถ้านายขาวพอใจในสิ่งที่นายดำทำไป

(4) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ1  หน้า 116  การกระทำของนายดำถือว่าเป็นการจัดการงานนอกสั่ง คือการเข้าทำกิจการแทนผู้อื่นโดยที่เจ้าของมิได้ขานวานหรือใช้ให้ทำ และเมื่อการกระทำของนายดำสมประโยชน์ของเจ้าของกิจการคือนายขาว นายขาวจึงต้องชดใช้เงินหรือค่าใช้จ่ายที่นายดำได้ออกไป

68. โมฆียกรรม เมื่อบอกล้างแล้ว

(1) เป็นโมฆะทันที                           

(2) เป็นโมฆะเมื่อคู่กรณีอีกฝ่ายได้รู้การบอกล้าง

(3) เป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรก             

(4) เป็นโมฆะในวันที่บอกล้าง

ตอบ 3   หน้า 108 นิติกรรมที่เป็นโมฆียะ เมื่อมีการบอกล้างแล้ว ก็เท่ากับว่านิติกรรมนั้นได้ถูกทำลายสูญสิ้นไปเสมือนหนึ่งว่าไม่ได้มีการทำนิติกรรมนั้นเลย และตามกฎหมายให้ถือว่าโมฆียกรรมนั้นได้ตกเป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรก

69. พินัยกรรมเป็น

(1) นิติกรรมฝ่ายเดียวโดยเคร่งครัด

(2) นิติกรรมฝ่ายเดียวซึ่งต้องมีผู้รับการแสดงเจตนา

(3) นิติกรรมมีผลเมื่อผู้ทำตายแล้ว                  

(4) ถูกข้อ 1 และ 3

 ตอบ 4  หน้า 100-101 พินัยกรรม เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวโดยเคร่งครัด ซึ่งไม่ต้องมีผู้รับการแสดงเจตนา และเป็นนิติกรรมที่มีผลเมื่อผู้ทำตายแล้ว

70. โมฆะกรรม หมายถึงนิติกรรมที่

(1) ตกเป็นอันเสียเปล่าใช้บังคับไม่ได้ เสมือนหนึ่งมิได้มีอะไรเกิดขึ้นเลย

(2) ตกเป็นอันเสียเปล่าใช้บังคับไม่ได้ แต่อาจได้รับสัตยาบันให้กลับสมบูรณ์ได้

(3) มีผลในกฎหมายผูกพันกัน แต่อาจถูกกล่าวอ้างได้

(4) มีผลในกฎหมายผูกพันกัน แต่อาจถูกบอกล้างได้

ตอบ 1  หน้า 106-107  โมฆะกรรม หมายถึง นิติกรรมที่ตกเป็นอันเสียเปล่าใช้บังคับกันไม่ได้เลยเสมือนหนึ่งว่ามิได้มีอะไรเกิดขึ้นเลย และจะให้สัตยาบันก็ไม่ได้ ผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งจะยกเอาความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมนั้นขึ้นกล่าวอ้างก็ได้

Advertisement

อดทนและมีวินัยในการอ่านหนังสือ แล้วความสำเร็จจะเป็นของคุณ

Log in with your credentials

Forgot your details?