Advertisement

21. ข้อใดเป็นลักษณะกฎหมายมหาชน

(1) ความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณียึดถือหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

(2) รัฐสามารถสั่งการได้ฝ่ายเดียว โดยเอกชนไม่ต้องยินยอม

(3) มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของเอกชนรายบุคคลเท่านั้น

(4) รัฐและเอกชนสามารถตกลงผูกพันเป็นอย่างอื่นได้

ตอบ 2   หน้า 44-45  กฎหมายมหาชน คือ กฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับราษฎรในฐานะที่รัฐเป็นฝ่ายปกครองราษฎร รัฐจำต้องตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับความประพฤติของพลเมืองภายในรัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ และในการออกกฎหมายนั้นสามารถออกได้โดยไม่ต้องอาศัยความสมัครใจของผู้ก่อนิติสัมพันธ์ทั้งสองฝ่าย และกฎหมายมหาชนจะมีลักษณะเป็นกฎหมายที่เป็นบทบังคับเด็ดขาด คือ จะไม่ยอมให้คู่กรณีตกลงแก้ไขเป็นอย่างอื่นได้เลย และมาตรการในการบังคับนั้นรัฐหรือหน่วยงานของรัฐอาจบังคับเอากับคู่กรณีได้โดยไม่ต้องดำเนินคดีต่อศาล

22. การประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษามีผลต่อประชาชนอย่างไร

(1) เมื่อประชาชนได้ทราบข้อความในกฎหมาย

(2) เฉพาะสภาพบังคับที่เป็นคุณเท่านั้น

(3) สามารถอ้างความไม่รู้กฎหมายได้จนกว่าจะทราบข้อความในกฎหมาย

(4) ถือว่าประชาชนรับทราบความมีอยู่ของกฎหมายแล้ว

ตอบ 4  (คำบรรยาย) กฎหมายจะมีผลบังคับใช้กับประชาชนได้ก็ต่อเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและเมื่อได้ทำการประกาศฯ แล้ว ให้ถือว่าประชาชนได้ทราบถึงความมีอยู่ของกฎหมายนั้นแล้วจะอ้างความไม่รู้กฎหมายมาเป็นข้อแก้ตัวไม่ได

23. กฎหมายที่ใช้บังคับกับเจ้ามรดก หรือทายาทเจ้ามรดก ถือว่าเป็นกฎหมายประเภทใด

(1) กฎหมายแพ่ง               

(2) กฎหมายพาณิชย์         

(3) กฎหมายสังคม              

(4) กฎหมายธุรกิจ

ตอบ 1  หน้า 46,(LW 104 เลขพิมพ์ 44289 หน้า 73 ) “กฎหมายแพ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดสิทธิหน้าที่ และความสัมพันธ์ของบุคคลนับตั้งแต่เกิดไปจนตาย เช่น สถานะและความสามารถของบุคคล การทำนิติกรรม สัญญา สิทธิในทรัพย์สิน ความสัมพันธ์ในครอบครัว และการตกทอดทางมรดก เป็นต้น

 24. ข้อใดถูกต้องในการเรียงอัตราโทษตามประมวลกฎหมายอาญาจากสูงสุดไปเบาสุด

(1) จำคุก ปรับ ริบทรัพย์สิน                             

(2) กักขัง ริบทรัพย์สิน ปรับ

(3) ริบทรัพย์สิน กักขัง ปรับ                            

(4) ปรับ ริบทรัพย์สิน กักขัง

ตอบ 1 ดูคำอธิบายข้อ 9.ประกอบ

25. รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 ประชาชนจะควบคุมการบริหารราชการของรัฐมนตรีได้โดย

(1) การจัดการชุมนุมทางการเมือง                 

(2) การฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลปกครอง

(3) การยื่นกระทู้ถาม                                          

(4) การถอดถอนออกจากตำแหน่ง

ตอบ 4  รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 มาตรา 164 กำหนดไว้ว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า สองหมื่นคนมีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามติตามมาตรา 274 ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา 270 ออกจากตำแหน่งได้ หากเข้าเงื่อนไขในการถอดถอนให้ถอดถอน (บุคคลตามมาตรา 270 เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น

26. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ใช้ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ ได้แก่

(1) 15 คน            

(2) 20 คน            

(3) 25 คน            

(4) 30 คน

ตอบ 2  หน้า 29  รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 มาตรา 142,163 ร่างพระราชบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดย (1) คณะรัฐมนตรี                (2) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน    (3) ศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์กรและกฎหมายที่ประธานศาลและประธานองค์กรนั้นเป็นผู้รักษาการ       (4) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน เข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามที่กำหนดไว้ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐได้… ถ้าร่างพระราชบัญญัติซึ่งมีผู้เสนอตาม (2) (3) หรือ (4) เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรี

27. การที่นักศึกษาต้องเสียค่าปรับเนื่องจากบัตรประชาชนขาดอายุ เป็นความผิดอาญาหรือไม่

(1) เป็นความผิดอาญาที่เป็นความผิดศีลธรรมด้วย      

(2) เป็นความผิดอาญาในทางเทคนิค

(3) เป็นความผิดอาญาที่ผิดทั้งศีลธรรมและผิดเพราะกฎหมายห้าม        

(4) ไม่เป็นความผิดอาญาใดๆ

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 7.ประกอบ

28. การนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปมาปรับแก่ข้อเท็จจริงเฉพาะเรื่อง ทำให้ทราบได้ทันทีว่าผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษในทางแพ่งหรือทางอาญา หลักเกณฑ์ดังกล่าวอยู่ในระบบกฎหมายใด

(1) ระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์                                   

(2) ระบบกฎหมายซีวิล ลอว์

(3) ระบบกฎหมายจารีตประเพณี                                    

(4) ระบบกฎหมายไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 20.ประกอบ (คำถามและตัวเลือกจะเหมือนกัน)

29.ข้อใดเป็นลักษณะกฎหมายมหาชน

(1) ความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณียึดถือหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

(2) รัฐสามารถสั่งการได้ฝ่ายเดียว โดยเอกชนไม่ต้องยินยอม

(3) มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของเอกชนรายบุคคลเท่านั้น

(4) รัฐและเอกชนสามารถตกลงผูกพันเป็นอย่างอื่นได้

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 21.ประกอบ (คำถามและตัวเลือกจะเหมือนกัน)

30. ส่วนราชการที่จัดระเบียบบริหารราชการแบบกระจายศูนย์รวมอำนาจปกครอง หรือหลักการแบ่งอำนาจปกครอง ได้แก่

(1) จังหวัด อำเภอ                                              

(2) กระทรวง ทบวง กรม

(3) จังหวัด กรุงเทพมหานคร                          

(4) องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมืองพัทยา

ตอบ 1   หน้า 50-51  การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งมีการจัดระเบียบบริหารราชการออกเป็นจังหวัด และอำเภอ เป็นการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการรวมอำนาจ(แบบกระจายศูนย์รวมอำนาจปกครองหรือแบบแบ่งอำนาจปกครอง) ส่วนการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยจัดระเบียบบริหารราชการในรูปแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เป็นการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง

Advertisement

อดทนและมีวินัยในการอ่านหนังสือ แล้วความสำเร็จจะเป็นของคุณ

Log in with your credentials

Forgot your details?