Advertisement

91. อุปกรณ์ คือ

(1) พวงมาลัยรถยนต์        

(2) ยางอะไหล่ที่อยู่ท้ายรถ

(3) วิทยุติดรถยนต์              

(4) บัวรดน้ำ

ตอบ 2   หน้า 188-189  “อุปกรณ์หมายความว่า สังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยปกตินิยมเฉพาะถิ่นหรือโดยเจตนาชัดแจ้งของเจ้าของทรัพย์ที่เป็นประธาน เป็นของใช้ประจำอยู่กับทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นอาจิณเพื่อประโยชน์แก่การจัดดูแล ใช้สอย หรือรักษาทรัพย์ที่เป็นประธาน… จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ไม่ใช่ทรัพย์ที่มีการร่วมสภาพกับทรัพย์ที่เป็นประธานจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ซึ่งแตกต่างจากส่วนควบ เช่น ยางอะไหล่ที่อยู่ท้ายรถ ปลอกแว่นตา เป็นต้น พวงมาลัยรถยนต์ถือเป็นส่วนควบของรถยนต์

92. กรณีใดมิใช่มรดก

(1) สิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้ยืมของเจ้ามรดก            

(2) สิทธิตามสัญญาเช่า

(3) ที่ดินของเจ้ามรดก                                                       

(4) กำไลทองคำของเจ้ามรดก

ตอบ 2  หน้า 171-172   “มรดกหมายถึง ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายตลอดทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่างๆด้วย เว้นแต่ ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ (สิทธิตามสัญญาเช่า เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ตาย)

93. มรดกย่อมตกทอดเมื่อ

(1) เปิดพินัยกรรมออกอ่าน                             

(2) ทายาทแสดงเจตนายอมรับมรดก

(3) ทายาทได้ทราบถึงการตายของเจ้ามรดก 

(4) ทันทีที่เจ้ามรดกตาย

ตอบ 4  หน้า 172, (คำบรรยาย) ป.พ.พ. มาตรา 1599 วรรคแรก บัญญัติว่า เมื่อบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาทซึ่งการตกทอดของมรดกนั้น จะตกทอดแก่ทายาททันทีเมื่อเจ้ามรดกตาย

94. บุคคลใดต่อไปนี้มิอาจรับมรดกในฐานะผู้รับพินัยกรรม

(1) คู่สมรส                                          

(2) บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว

(3) คนรับใช้ของเจ้ามรดก

(4) ชมรมอนุรักษ์ป่าไม้

ตอบ 4  หน้า 173-175  บุคคลผู้มีสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม ได้แก่ ญาติของผู้ตายและคู่สมรสของผู้ตาย ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นและที่สำคัญต้องมีสภาพบุคคลในขณะที่เจ้ามรดกตายด้วย แต่บุคคลผู้มีสิทธิรับมรดกในฐานะผู้รับพินัยกรรมนั้นเป็นบุคคลธรรมดาที่เป็นญาติหรือคู่สมรสของผู้ตายหรือไม่ก็ได้ หรืออาจจะเป็นนิติบุคคล เช่น วัด มูลนิธิ ก็ได้ (ชมรมอนุรักษ์ป่าไม้ไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคล)

95. ผู้สืบสันดานที่มีสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม ได้แก่

(1) บุตรนอกกฎหมายที่บิดาให้ใช้นามสกุล                 

(2) บุตรบุญธรรมได้จดทะเบียน

(3) บุตรที่เกิดจากบิดาและมารดาที่ได้จดทะเบียนสมรส             

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 4  หน้า 173-174  ผู้สืบสันดานที่มีสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม ได้แก่ บุตร หลาน เหลน ลื้อ ของเจ้ามรดก ซึ่งทายาทชั้นบุตรที่จะมีสิทธิรับมรดกนั้นหมายถึงบุคคล 3 ประเภท คือ

1. บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย คือ บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่จดทะเบียนสมรสกัน

2. บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองโดยพฤติการณ์ เช่น ให้ใช้นามสกุล แจ้งเกิดในสูติบัตรว่าเป็นบิดา เป็นต้น

3. บุตรบุญธรรมที่ได้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแล้ว

96. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

(1) หากไม่มีทายาทเป็นผู้รับมรดก ทรัพย์มรดกย่อมตกแก่แผ่นดิน

(2) ทวดเป็นทายาทโดยธรรม

(3) บุคคลที่เป็นทายาทของเจ้ามรดกย่อมมีสิทธิรับมรดกเมื่อเจ้ามรดกตาย

(4) ผู้รับพินัยกรรมไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ใดกับเจ้ามรดกก็ได้

ตอบ 2  หน้า 173-175,(คำบรรยาย) ทายาทโดยธรรมมีสิทธิรับมรดกมี 6 ลำดับเท่านั้น ได้แก่

1. ผู้สืบสันดาน                     2. บิดามารดา        3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

4. พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน              5. ปู่ ย่า ตา ยาย                      6. ลุง ป้า น้า อา

ดังนั้น ทวดจึงไม่ใช่ทายาทโดยธรรม

97. นางดาวและนายหนุ่มอยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส มีบุตร 1 คนชื่อ ด.ช.หนึ่ง ซึ่งนายหนุ่มไปแจ้งเกิดว่าตนเองเป็นบิดา และให้ ด.ช.หนึ่งใช้นามสกุลของนายหนุ่มตลอดมา ดังนี้

(1) ด.ช.หนึ่งเป็นบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของนางดาว

(2) ด.ช.หนึ่งเป็นบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว

(3) ด.ช.หนึ่งไม่มีสิทธิรับมรดกของนายหนุ่มในฐานะผู้สืบสันดาน

(4) ด.ช.หนึ่งเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายหนุ่ม

ตอบ 2   หน้า 174, (คำบรรยาย)  บุตรที่เกิดจากบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ย่อมเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดา แต่เป็นบุตรนอกกฎหมายของบิดา และถ้าบิดาได้รับรองแล้ว เช่น ให้ใช้นามสกุลหรือแจ้งเกิดในสูติบัตรว่าเป็นบิดา ย่อมมีสิทธิได้รับมรดกของบิดาในฐานะผู้สืบสันดาน

98. เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง ได้แก่

(1) หนักงานอัยการ          

(2) เจ้าหน้าที่กรมศุลกาการ             

(3) ตำรวจ            

(4) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 1  หน้า 220-221  หน่วยงานของรัฐผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง ได้แก่

1. ศาล                    2. พนักงานอัยการ               3. พนักงานบังคับคดี

99. นางสวยมีบุตรอายุเก้าเดือน นางสวยมัวแต่ดูละครไม่สนดูแลลูก ทำให้บุตรนางสวยคลานออกไปตกท่อบาดเจ็บสาหัส เช่นนี้ นางสวยมีความผิดทางอาญาอย่างไร

(1) เป็นการกระทำโดยงดเว้นโดยประมาท                  

(2) เป็นการกระทำโดยละเว้นโดยเจตนา

(3) เป็นการกระทำโดยงดเว้นโดยเจตนา                      

(4) เป็นการกระทำโดยละเว้นโดยประมาท

ตอบ 1  หน้า 55,58  การกระทำโดยงดเว้น หมายถึง กรณีที่บุคคลมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำเพื่อป้องกันมิให้ผลเกิดขึ้น แต่ได้งดเว้นการกระทำนั้น เช่น มารดามีหน้าที่ให้นมบุตรกินเพื่อป้องกันมิให้บุตรตายแต่กลับไม่ให้นมบุตรจนบุตรอดนมตาย เป็นต้น (จากโจทย์ การกระทำของนางสวยเป็นการกระทำโดยประมาท ดังนั้นนางสวยจึงมีความผิดฐานกระทำโดยงดเว้นโดยประมาท)

 100. นายเอกจ้างนายโทให้ไปฆ่านายตรี นายโทตกลง แต่ต่อมานายโทกลับเปลี่ยนใจไม่ไปฆ่านายตรี เช่นนี้ นายเอกจะมีความผิดทางอาญาหรือไม่ อย่างไร

(1) ไม่ผิด เพราะผู้ถูกใช้ยังไม่ลงมือกระทำความผิด   

(2) ผิด เพราะได้มีการใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดแล้ว

(3) ไม่ผิด เพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด     

(4) ผิด เพราะเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันแล้ว

ตอบ 2   หน้า 62-63   การกระทำของนายเอกถือว่าเป็นการก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดแล้ว นายเอกจึงมีความผิดฐานเป็นผู้ใช้ ตาม ป.อ. มาตรา 84 วรรคแรก และในวรรคสองได้กำหนดความรับผิดในฐานผู้ใช้ไว้ว่า ถ้าผู้ถูกใช้ได้กระทำความผิด ผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนเป็นตัวการ ถ้าความผิดมิได้กระทำลง ไม่ว่าจะเป็นเพราะผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระทำ ยังไม่ได้กระทำ หรือเพราะเหตุอื่นใด ผู้ใช้ต้องระวางโทษเพียง 1 ใน 3 ของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

Advertisement

อดทนและมีวินัยในการอ่านหนังสือ แล้วความสำเร็จจะเป็นของคุณ

Log in with your credentials

Forgot your details?