HIS1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย การสอบไล่ภาคฤดูร้อน/2553

การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553

ข้อสอบกระบวนวิชา HIS1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย

คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1. เพราะเหตุใดทฤษฏีเกี่ยวกับถิ่นฐานเดิมของชนชาติไทยส่วนใหญ่จึงเชื่อว่า คนไทยมาจากทางตอนใต้ของจีน
1. เพราะนักวิชาการส่วนใหญ่ศึกษาจากภาษาและวัฒนธรรม
2. เพราะมีการศึกษาจากหมู่เลือด
3. เพราะมีการศึกษาจากหลักฐานทางโบราณคดี
4. เพราะมีตำนานเล่าขาน

ตอบ 1 หน้า 4-5 นักวิชาการที่สนับสนุนทฤษฎีคนไทยมาจากทางตอนใต้ของจีน ได้ใช้หลักฐานจากการศึกษาลักษณะภาษาและวัฒนธรรมของชนชาติไทย ตลอดจนเอกสารโบราณของจีนที่ได้กล่าวถึงชนกลุ่มน้อยต่างๆ โดยพวกเขาเชื่อว่าชนชาติไทจัดอยู่ในกลุ่มชนที่เรียกว่า “เยว่” (Yueh) ซึ่งอยู่กันหนาแน่นในเขตภาคใต้ของจีนตั้งแต่ยูนนานไปทางตะวันออกถึงกวางตุ้ง กวางสี
2. การทำกลองมโหระทึก เป็นวัฒนธรรมของคนกลุ่มใด
1. มอญ
2. เขมร
3. จ้วง
4. พม่า
ตอบ 3 หน้า 5-7 จ้วง จัดอยู่ในกลุ่มชนที่พูดภาษาไทย และรวมอยู่ในชนเผ่าต่างๆ ที่จีนเรียกรวมกันว่า “เยว่” ซึ่งเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมเยว่ ได้แก่ การสักตามร่างกาย ทาฟันดำทำกลองมโหระทึก ปลูกข้าวนาดำ ใช้ช้างเป็นพาหนะ และอยู่บ้านใต้ถุนสูง

3. ข้อใดคือวัฒนธรรมอินเดียที่เข้ามาในสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์
1. การปลูกข้าว
2. การนับถือผี
3. การสร้างบ้าน
4. พระพุทธศาสนา
ตอบ 4 หน้า 11-13 วัฒนธรรมอินเดีย ถือเป็นวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณมากที่สุด ซึ่งวัฒนธรรมอินเดียที่รับเข้ามาใช้ผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยในสมัย แรกเริ่มประวัติศาสตร์ ได้แก่ 1. วัฒนธรรมทางด้านศาสนาพุทธและพราหมณ์ 2. วัฒนธรรมทางด้านภาษาและวรรณคดี 3. วัฒนธรรมทางด้านการปกครอง 4. วัฒนธรรมทางด้านศิลปกรรม

4. “ทวารวดี” มีศูนย์กลางอยู่ที่ใด
1. ภาคเหนือตอนบน
2. ภาคอีสาน
3. ภาคกลาง
4. ภาคใต้
ตอบ 3 หน้า 684, (คำบรรยาย) วัฒนธรรมทวารวดีเจริญขึ้นในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย โดยเชื่อกันว่าศูนย์กลางอาณาจักรทวารวดีอยู่ในภาคกลางที่จังหวัดนครปฐม เนื่องจากเป็นแหล่งที่มีการค้นพบโบราณวัตถุสถานและประติมากรรมสมัยทวารวดี เป็นจำนวนมากกว่าจังหวัดใดๆ

5. ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-15 เวียงจันทน์เคยเป็นศูนย์กลางของแคว้นใด
1. ศรีจนาศะ
2. อีสานปุระ
3. ศรีโคตรบูร
4. หริภุญไชย
ตอบ 3 หน้า 14 แคว้นศรีโคตรบูรหรือแคว้นโคตรบอง เจริญขึ้นมาในเขตแอ่งสกลนคร ราวช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-15 โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เวียงจันทน์ ซึ่งนักวิชาการเชื่อว่าแคว้นนี้เป็นแคว้นของคนไทย

6. พุทธศาสนานิกายมหายาน เจริญรุ่งเรืองในแคว้นใด
1. ทวารวดี
2. ศรีวิชัย
3. อีสานปุระ
4. หริภุญไชย
ตอบ 2 หน้า 15 แคว้นศรีวิชัย เจริญขึ้นตั้งแต่ประมารพุทธศตวรรษที่ 12-18 ในบริเวณที่เป็นจง สุราษฎร์ ธานี และนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน โดยมีฐานะเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้ ทำหน้าที่เป็นคนกลางติดต่อระหว่างอินเดียและจีน ทำให้รับวัฒนธรรมอินเดียเอาไว้หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธสาสนานิกายมหายานเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากสวนศาสนา ฮินดูก็มีผู้นับถือเช่นกัน

7. แคว้นใดในเขตภาคกลางของประเทศไทยที่รับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรอย่างชัดเจนที่สุด
1. ละโว้
2. ทวารวดี
3. เชลียง
4. สุพรรณภูมิ
ตอบ 1 หน้า 15 แคว้นละโว้หรือกัมโพช มีศูนย์กลางสำคัญอยู่ในเขตภาคกลางที่เมืองละโว้หรือลพบุรีโดยเชื่อกันว่า กัมโพชอยู่ใต้อำนาจทางการเมืองของอาณาจักรกัมพูชาแห่งเมืองพระนคร ในสมัยที่กัมพูชามีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาปกครอง ทำให้วัฒนธรรมและศิลปกรรมและแบบเขมรเข้ามามีอิทธิพลอย่างชัดเจนที่สุด ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า ศิลปะลพบุรี

8. เพราะเหตุใดแคว้นเชลียงจึงเจริญขึ้นมาในราวพุทธศตวรรษที่ 17
1. เพราะเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเล มีสำเภามาจอดเทียบท่าจำนวนมาก
2. เพราะเป็นที่ชุมนุมเส้นทางการค้าในดินแดนตอนในของประเทศไทยในปัจจุบัน
3. เพราะเป็นศูนย์กลางพระพุทธสาสนาที่สำคัญ
4. เพราะสามารถโจมตีแว่นแคว้นโดยรอบเอาไว้ได้
ตอบ 2 หน้า 18 แคว้นเชลียงในเขตลุ่มน้ำยม เจริญขึ้นมาในราวพุทธศตวรรษที่ 17 ในฐานะเป็นที่ชุมนุมเส้นทางคมนาคมเพื่อการค้าขายในดินแดนตอนในของประเทศไทย ปัจจุบัน ซึ่งจากหลักฐานทางโบราณคดีได้ชี้ให้เห็นว่าเชลียงมีการติดต่อค้าขายกับ อาณาจักรต่างๆ อย่างกว้างขวาและเครื่องถ้วยเชลียงเริ่มส่งเป็นสินค้าออกตั้งแต่ราวพุทธ ศตวรรษที่ 19

9. ข้อใดหมายถึงพระยามังราย
1. เป็นผู้สร้างเมืองเชียงใหม่
2. มีบรรพบุรุษคือ ลาวจก
3. เป็นสหายกับพ่อขุนรามคำแหง
4. ถูกทุกข้อ
ตอบ 4 หน้า 20, 31, (คำบรรยาย) พระยามังราย มีบรรพบุรุษ คือ ราชวงศ์ลาวจก ผู้ซึ่งสถาปนาแคว้นเงินยางเชียงแสน โดยในสมัยของพระยามังรายได้ตั้งอาณาจักรล้านนาขึ้น และมีนโยบายเป็นพันธมิตรกับพ่อขุนรามคำแหงแห่งสุโขทัย รวมทั้งพะเยา เพื่อต่อต้านการคุกคามของมองโกลจนสามารถสร้างเมืองเชียงใหม่ได้ใน พ.ศ. 1339 แต่เชียงใหม่จะอยู่ในฐานะเมืองหลวงของล้านนาได้ก็ตั้งแต่ พ.ศ. 1879 เป็นต้นไป

10. ช่วงเวลาใดที่สุโขทัยมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง
1. สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
2. สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
3. สมัยพญาลิไทย
4. ถูกทั้งข้อ 2 และ 3
ตอบ 4 หน้า 27, 29 ช่วงเวลาที่สุโขทัยมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีอยู่ 2 สมัย ได้แก่
1. สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งสุโขทัยขยายอำนาจออกไปอย่างกว้างขวางในเวลา อันรวมเร็ว โดยมีความเจริญสูงทั้งทางด้านศาสนาและเศรษฐกิจ
2. สมัย พญาลิไทย ซึ่งสุโขทัยได้รวบรวมอาราจักรและสร้างความเข้มแข็งขึ้นมาใหม่แม้อาณาเขตจะ ไม่กว้างขวางเท่าสมัยพ่อขุนรามคำแหง แต่ก็มีความรุ่งเรืองทางศาสนาและวรรณกรรม