HIS1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย การสอบไล่ภาค 1/2554

การสอบไล่ภาค 1   ปีการศึกษา 2554

ข้อสอบกระบวนวิชา  HIS1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย

คำสั่ง      ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1.              คำว่า “เสียนหลอ” ที่ปรากฏในเอกสารจีนนั้นหมายถึงอาณาจักรใด

1. ละโว้                    

2. สุพรรณภูมิ                          

3.  กรุงศรีอยุธยา                     

4. ทวารวดี

ตอบ  3      หน้า 23 ในช่วง พ.ศ. 1884-1910 จดหมายเหตุราชวงศ์หมิงของจีนได้ระบุถึงการที่หลอหูหรือละโว้ ได้รวมเสียนหรือสุพรรณภูมิเข้าไว้ในอำนาจ จีนจึงเรียกแคว้นที่รวมกันนี้ว่า “เสียนหลอ” ซึ่งเป็นชื่อเรียกของอาณาจักรอยุธยาในเวลาต่อมา ทั้งนี้การสร้างกรุงศรรีอยุธยาขึ้นใน พ.ศ.1893 ก็เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของเสียนหลอที่มาจากการรวมตัวของสองแคว้นดัง กล่าวนั่นเอง

2.              กษัตริย์พระองค์แรกของกรุงสุโขทัยคือใคร

1. พ่อขุนศรีนาวนำถม           

2. พ่อขุนผาเมือง          

3.  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์       

4. พ่อขุนรามคำแหง

ตอบ  1      หน้า 23, 25-26 ในช่วง 200 ปี ของกรุงสุโขทัย มีพระมหากษัตริย์ปกครองตามข้อสันนิษฐานของนักวิชาการดังนี้       1. พ่อขุนศรีนาวนำถม ถือเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของกรุงสุโขทัย  2. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์  3. พ่อขุนบานเมือง  4. พ่อขุนรามคำแหง  5. พระยาไสสงคราม 6. พญาเลอไทย  7.พระยางั่วนำถม  8. พญาลิไทย  9. พระมหาธรรมราชาที่ 2 10. พระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสยลือไทย)   11. พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล)

3.              กษัตริย์พระองค์ใดที่เชื่อว่าสืบเชื้อสายมาจากลวจังคราช

1. พญามังราย         

2. พ่อขุนผาเมือง                    

3. พ่อขุนรามคำแหง              

4. พระเจ้าอู่ทอง

ตอบ  1      หน้า 81, 90 ตำนานของลานนากล่าวถึงต้นราชวงศ์มังรายว่า พญามังรายสืบเชื้อสายมาจากลวจังคราช ผู้มีกำเนิดจากโอปาติกกะ และเสด็จลงมาจากสวรรค์ทางบันไดเงิน นอกจากนี้พญามังรายยังได้ครอบครองเครื่องราชูปโภคที่สืบทอดมาจากจังคราช เช่น ดาบไชย หอกและมีดสะหรีกัญไชย เป็นต้น

4.              ข้อใดไม่ได้หมายถึงการปกครองแบบพ่อปกครองลูก

1. เป็นแนวทางการปกครองที่มีพื้นฐานจากการปกครองครอบครัว

2. เป็นลักษณะการปกครองที่ปรากฏในชุมชนที่ยังไม่มีระบบราชการที่เป็นแบบแผน

3. กษัตริย์กับประชาชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน

4. เป็นระบบการปกครองที่รับมาจากอินเดีย

ตอบ  4      หน้า 90-91 การปกครองแบบพ่อปกครองลูก (Patriarchal Monarchy) เป็นแนวทางการปกครองที่มีพื้นฐานมาจากการปกครองครอบครัว โดยมีลักษณะสำคัญคือ กษัตริย์กับประชาชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน และประชาชนสามารถร้องทุกข์ได้โดยตรงต่อกษัตริย์ จึงเป็นลักษณะการปกครองที่ปรากฏทั่วไปในชุมชนที่ยังไม่สามารถพัฒนาระบบ ราชการที่เป็นแบบแผนและเป็นทางการขึ้นได้

5.              ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “จักรพรรดิราช”

1. กษัตริย์แห่งจักรวาล                                                          

2. พระราชาที่ยิ่งใหญ่กว่าพระราชาทั้งปวง

3. กษัตริย์                                                                                 

4. ถูกทุกข้อ

ตอบ  3      หน้า 93 พระไตรปิฏกในส่วนสุตตันตปิฏก จักกวัติสูตร ได้ระบุว่า ผู้นำที่มีคุณสมบัติเป็นเลิศจะได้รับการยกย่องว่าเป็นพระจักรพรรดิราชหรือ จักรวาทิน ซึ่งหมายถึง กษัตริย์แห่งจักรวาลหรือพระราชาที่ยิ่งใหญ่กว่าพระราชาทั้งปวง โดย คุณสมบัติของผู้ที่จะได้เป็นพระจักรพรรดิราชก็คือ ต้องเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรมสั่งสมบารมีมาจนเต็มเปี่ยม

6.              ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหลักที่ 1 ปัจจุบันอยู่ที่ใด

1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง                 

2. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

3. หอสมุดแห่งชาติ                                        

4. เนินปราสาท ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ตอบ  2      หน้า 89 ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแห่งมหาราชหลักที่ 1 จารึกด้วยอักษรไทย ภาษาไทย เมื่อพุทธศักราช 18356 มีขนาดกว้า 35 ซม. สูง 111 ซม. และหนา 35 ซม. เดิมอยู่ที่เนินปราสาทเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

7.              ข้อใดคืออุดมการณ์การปกครองแบบเดิมของชนชาติไทย

1. เป็นนักรบที่มีความสามารถ                             

2. ผู้นำมีอำนาจสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

3. การปกครองแบบพ่อปกครองลูก                    

4. ถูกทุกข้อ

ตอบ  4      หน้า 90-92 อุดมการณ์การปกครองตามแบบเดิมของชนชาติไทย มีลักษณะสำคัญที่สรุปได้ดังนี้                                                    

1. ผู้นำต้องเป็นนักรบที่มีความสามารถ                        

2. ผู้นำมีอำนาจสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์          

3. กษัตริย์ใช้การปกครองแบบพ่อปกครองลูก

4. กษัตริย์ต้องปกครองตามระบบคุณธรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมไทยสมัยพุทธศตวรรษที่ 19

5. ฐานะของผู้ปกครองยังไม่แตกต่างหรืออยู่ห่างจากราษฎรมากนัก

8.              ข้อใดคือหลักธรรมที่สำคัญสำหรับผู้ปกครอง

1. อิทธิบาท 4          

2. ทศพิธราชธรรม 

3. กาลามสูตร                 

4. สังคหวัตถุ 4

ตอบ  2      หน้า 94 คัมภีร์ธรรมศาสตร์ ซึ่งเชื่อว่าแพร่หลายขึ้นมาถึงเขตสุโขทัยด้วย ได้กล่าวถึงหลักธรรมที่สำคัญสำหรับผู้ปกครอง หรือหลักธรรมสำหรับพระมหากษัตริย์ว่าประกอบไปด้วยหลักธรรม 10 ประการ หรือเรียกว่า “ทศพิธราชธรรม” และหลักธรรม 4 ประการ หรือเรียกว่า “ราชจรรยานุวัตร”

9. ไตรภูมิพระร่วงเป็นที่เชื่อกันว่าใครเป็นผู้พระราชนิพนธ์

1. พ่อขุนรามคำแหง                                              

2. พระมหาธรรมราชาลิไทย

3. พระเจ้าอู่ทอง                                                     

4. รัชกาลที่ 4

ตอบ  2      หน้า 96, 105, 584 พระมหาธรรมราชาลิไทยทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นจอม ปราชญ์ในทางพระพุทธศาสนา พระองค์แรกของประเทศไทย เนื่องจากทรงเรียนรู้พระไตรปิฎกอย่างแตกฉานจนสามารถพระราชนิพนธ์หนังสือที่ เป็นคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเรื่องไตรภูมิพระร่วงหรือไตรภูมิกถาซึ่งถือเป็นหลัก ฐานที่ทำให้รู้ถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในกรุงสุโขทัยได้เป็น อย่างดี

10.  ข้อใดคือลักษณะสถาบันกษัตริย์ของล้านนาที่แตกต่างจากสุโขทัย

1. ไม่เน้นความสูงส่งของจักรพรรดิราช                            

2. กษัตริย์ใช้หลักธรรมราชา

3. นำอุดมการณ์เทวราชมาใช้                                              

4. ถูกทุกข้อ

ตอบ  1      หน้า 98 ลักษณะของสถาบันกษัตริย์ล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 จะมีส่วนที่แตกต่างจากสถาบันกษัตริย์สุโขทัย คือ ไม่มีการเน้นความสูงส่งของพระจักรพรรดิราช หรือไม่มีการอ้างบทบาทของผู้ปกครองดุจดั่งพระโพธิสัตว์ และไม่มีการใช้ราชาศัพท์กับกษัตริย์เหมือนดังทางสุโขทัย