HIS1002 อารยธรรมตะวันออก การสอบไล่ภาค1 ปีการศึกษา2555

การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2555

ข้อสอบกระบวนวิชา HIS 1002 อารยธรรมตะวันออก

ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1.     มนุษย์เริ่มมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งในสมัยใด

(1)   สมัยหิน    

(2) สมัยหินใหม่

(3) สมัยหินเก่า 

(4) สมัยเหล็ก

ตอบ 2 หน้า 6268(คำบรรยาย) ยุคหินใหม่ (มีอายุราว 6,000 – 4,000 ปี) เป็นยุคที่มนุษย์เริ่มทำการเกษตรกรรมคือ เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์แทนการเร่ร่อนและล่าสัตว์เพื่อนำมาเป็นอาหาร นอกจากนี้ยังเป็นยุคที่เริ่มมีการสร้างที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแล้วอยู่รวมกันเป็นชุมชน เริ่มรู้จักการทำเครื่องจักสาน ภาชนะดินเผา และเครื่องมือหินขัดขึ้นใช้ มิการแบ่งงานกันทำ เริ่มมีการปกครองแบบพ่อกับลูก มีการติดต่อกันระหวางชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมทั้งมีความเชื่อในเรื่องเทพเจ้าและโลกหน้าซึ่งเป็นที่มาของศาสนา ดังนั้นยุคหินใหม่จึงเป็นยุคของการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์

2.     ข้อใดคือแหล่งอารยธรรมเริ่มแรกของโลก

(1) ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา     

(2) ลุ่มแม่นํ้าโขง      

(3) ลุ่มแม่น้ำท่าจีน   

(4) ลุ่มแม่นํ้าไนล์

ตอบ 4 หน้า 765 (เล่มเก่า) แหล่งอารยธรรมเริ่มแรกของโลกเกิดขึ้นในเอเชียหรือซีกโลกตะวันออกเมื่อประมาณ 3500 B.Cบริเวณลุ่มแม่นํ้าสำคัญ 4 แห่ง ดังนี้

1.     ลุ่มแม่น้ำไทกริสและยูเฟรตีส ในอิรัก  

2. ลุ่มแม่นํ้าไนล์ ในอียิปต์

3.     ลุ่มแม่น้ำสินธุ ในอินเดีย    

4. ลุ่มแม่นํ้าฮวงโห ในจีน

3.     พีระมิดถูกสร้างขึ้นในสมัยใดของอารยธรรมอียิปต์โบราณ

(1) สมัยราชวงศ์       

(2) สมัยต้นราชวงศ์  

(3) สมัยจักรวรรดิ    

(4) สมัยอาณาจักรเก่า

ตอบ 4 ในช่วงราชวงศ์ที่ 3-6 ในสมัยอาณาจักรเก่า

ของอียิปต์โบราณ ถือว่าเป็นยุคที่มีความเจริญทางด้านสถาปัตยกรรมสูงมาก โดยผลงานเด่นคือการสร้างพีระมิด ซึ่งพบว่ามีการสร้างพีระมิดมากถึง 20 องศ์ จนเป็นผลให้สมัยอาณาจักรเก่าถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “สมัยพีระมิด” (The Pyramid Age)

4.     หลักฐานที่ถูกค้นพบในสมัยหลังชิ้นใดที่ทำให้นักวิชาการศึกษาอารยธรรมอียิปต์โบราณได้

(1) ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี   

(2) จารึกโรเซตตา

(3) บัญญัติสิบประการ      

(4) อักษรคูนิฟอร์ม

ตอบ 2 หน้า 18 จารึกโรเซตตา (The Rosetta Stoneเป็นแผ่นหินที่ถูกค้นพบในปี A.D1799 โดยนักภาษาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสชื่อ ชอง ฟรองซัว ของโปลิออง (Jean Francois Champollion)

ได้ใช้เวลา 14 ปี ในการศึกษาจนสามารถถอดข้อความในแผนจารึกซึ่งใช้ทั้งอักษรไฮโรกลิฟิกอักษรไฮราติก และอักษรกรีกโบราณได้สำเร็จ ทำให้นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ได้รู้ความเป็นไปทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมอียิปต์โบราณ จนทำให้จารึกโรเซตตาถูกเรียกว่า “กุญแจสู่อียิปต์ศาสตร์” (A Key to Egyptology)

5.     ข้อใดคือเทพสูงสุดของอียิปต์โบราณ  

(1) เทพอะตัน

(2)   ไม่มีเพราะนับถือศาสนาอิลลาม  

(3) อัลเลาะห์    

(4) อะฮูรา มาสดา

ตอบ 1 หน้า 15 – 1775 (เล่มเก่า) ในเรื่องศาสนาของอียิปต์โบราณมี 3 ประเด็นสำคัญ คือ

1. ชาวอียิปต์โบราณยึดมั่นในเทพเจ้าหลายองค์

2. เป็นกลุ่มชนแรกที่เชื่อในเรื่องวิญญาณเป็นอมตะ วันพิพากษา และโลกหน้ามีจริง ซึ่งจากความเชื่อดังกล่าวได้นำไปสู่การสร้างมัมมี่ คัมภีร์มรณะหรือคัมภีร์ผู้ตาย และพีระมิดซึ่งใช้เป็นที่เก็บพระศพและสมบัติของกษัตริย์

3. เป็นผู้นำในการปฏิรูปศาสนา โดยเฉพาะในสมัยฟาโรห์อะเมนโฮเต็ปที่ 4 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิรูปศาสนาคนแรกของอียิปต์โบราณและของโลก ซึ่งหลักของการปฏิรูปศาสนา คือการยึดมั่นในเทพเจ้าอะตัน (Atonหรือสุริยเทพเป็นเทพเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียว

6.     ข้อใดคือชื่อตัวอักษรของอารยธรรมอียิปต์โบราณ

(1)   Hieratic   

(2) Ziggurat     

(3) Cuneiform

(4) Papyrus

ตอบ 1 หน้า 17 – 18 เมื่อประมาณ 3000 B.Cชาวอียิปต์โบราณได้ประดิษฐ์ตัวอักษรรูปภาพไฮโรกลิฟิก(Hieroglyphicsขึ้น โดยเริ่มแรกนั้นจะมีประมาณ 700 ตัว ซึ่งผู้ที่สามารถเขียนและอ่านได้ คือ พระและอาลักษณ์ ต่อมาจึงมีการปรับปรุงตัวอักษรรูปภาพเพื่อให้เขียนได้ง่ายขึ้นและให้มีจำนวนน้อยลง ทำให้มีการประดิษฐ์ตัวอักษรไฮราติก (Hieraticขึ้นในปี 1100 B.Cและพัฒนามาเป็นตัวอักษรเดโมติก (Demoticซึ่งมีจำนวนตัวอักษรเพียง 24 ตัวในปี 700 B.C.

7.     การสร้างพีระมิดสัมพันธ์กับเรื่องใด

(1) การแพทย์  

(2) ศาสนา       

(3) คณิตศาสตร์

(4) ถูกทุกข้อ

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 5. ประกอบ

8.     ข้อใดถูกต้องที่สุด

(1)   อารยธรรมอียิปต์โบราณมีอายุเก่าแก่ที่สุดของอารยธรรมมนุษย์

(2)   อารยธรรมอียิปต์โบราณเจริญเติบโตมาจากการค้าทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

(3)   อียิปต์อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่เหล็กซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างชาติ

(4)   อียิปต์สามารถรวมชาติได้ก่อนดินแดนอื่น

ตอบ 4 หน้า9,11,20 ชาวอียิปต์โบราณเป็นกลุ่มชนแรกที่นำการสร้างความมั่นคงทางการเมือง นั่นคือ ในสมัยราชวงศ์ ชาวอียิปต์สามารถรวมดินแดนเพื่อจัดตั้งชาติได้สำเร็จก่อนดินแดนอื่นและรักษาความเป็นชาติได้ยาวนานถึง 2,160 ปี

9.     ข้อใดสัมพันธ์กับอารยธรรมเมโสโปเตเมีย

(1) เจริญมาจากพื้นที่ทะเลทราย

(2) การเข้ามาแหล่งทรัพยากรของหลายกลุ่มชน

(3)   อารยธรรมที่มืพัฒนาการโดยกลุ่มคนชนชาติเดียว

(4) ข้อ 1 และ 2 ถูก

ตอบ 2 อารยธรรมเมโสโปเตเมียเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นหนึ่งในสองอารยธรรมเริ่มแรกของโลก ซึ่งลักษณะของอารยธรรมเมโสโปเตเมียมีดังนี้

1. เป็นอารยธรรมที่เกิดขึ้นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำไทกริสละยูเฟรติสที่มีดินอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นจึงมีประโยขน้ต่อการทำเกษตรกรรมเป็นอย่างยิ่ง

2. ประชากรในเมโสโปเตเมียเป็นกลุ่มชนหลายเชื้อชาติ จึงทำให้มีการทำสงครามแย่งชิงอำนาจกันอยู่ตลอดเวลา

3. ไม่มีภูเขาและทะเลทรายเป็นปราการทางธรรมชาติ จึงทำให้มีต่างชาติเข้ามารุกรานและตั้งอาณาจักรอยู่ตลอดเวลา

10.   สุเมเรียนเป็นกล่มคนเชื้อชาติใด

(1)   เซมิติก     

(2) อาหรับ      

(3) มองโกลอยด์       

(4) ไม่มีข้อถูก

ตอบ 4 หน้า 21 – 2282 (เล่มเก่า) สุเมเรียนเป็นชนชาติแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานและวางรากฐานทางอารยธรรมในเมโสโปเตเมีย ทั้งนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสุเมเรียนเป็นกลุ่มชนเชื้อชาติใดแต่มีการสันนิษฐานวาน่าจะเป็นกลุ่มชนที่อพยพจากเอเชียกลางแล้วเข้ามาตั้งมั่นในพื้นที่ทางตอนใต้ของเมโสโปเตเมียซึ่งเรียกว่า “ซูเมอร์” เมื่อประมาณ 5000 B.Cจากนั้นจึงรวมตัวกัน เป็นนครรัฐ (CityStatesเช่น Uruk, Ur, Eridu ฯลฯ โดยแต่ละนครรัฐจะปกครองตนเอง มีอิสระไม่ขึ้นต่อกัน และมีการแย่งชิงความเป็นใหญ่ระหว่างกันอยู่บ่อยครั้ง