การสอบไล่ภาค  2  ปีการศึกษา  2552

ข้อสอบกระบวนวิชา  ENG2001 การอ่านเอาความ

Part  1  :  Reading  Theory  (20  points)

Advertisement

Main  idea  ใจความสำคัญ

Read  the  following  passage  and  answer  the  questions

จงอ่านเนื้อเรื่องต่อไปนี้และตอบคำถามด้านล่าง

(1)Apartments  and  dormitories  are  similar  in  several  ways.  (2)First,  they  are  both  living  accommodations  which  provide  a  student  with  a  place  to  sleep.  wash  and  keep  belongings.  (3)They  are  also  in  that  they  require  living  with  or  near  another  person.  (4)An  apartment  is  usually  in  a  building  that  houses  other  people  as  well.  (5)Frequently  the  person  renting  the  apartment  has  a  roommate  to  share  the  expenses.  (6)Similarly,  in  a  dormitory,  there  are  many  rooms,  and  students  either  share  rooms  or  live  next  each  other.  (7)Another  similarity is  that  both  apartments  and  dormitories  have  certain  by  which  people  must  abide.

(1)อพาร์ทเมนต์และหอพัก  คล้ายคลึงกันในหลายๆแง่  (2)อันดับแรก  ทั้งสองเป็นที่พักอาศัยที่จัดหาให้กับนักศึกษาเป็นสถานที่หลับนอน  ซักเสื้อผ้าและเก็บข้าวของ  (3)ทั้งสองที่ยังคล้ายกันในแง่ที่ว่าให้อยู่อาศัยด้วยกันหรืออยู่ใกล้ซึ่งกันและกันได้  (4)อพาร์ทเมนต์โดยปกติอยู่ในอาคารที่ให้อยู่อาศัยกับผู้คนอื่นๆด้วย  (5)บ่อยครั้งผู้คนที่เช่าอพาร์ทเมนต์จะมีเพื่อนร่วมห้องมาช่วยแบ่งค่าเช่าด้วย  (6)ในทำนองเดียวกัน  ในหอพัก  ก็มีห้องจำนวนมากและนักศึกษาก็จะช่วยกันแบ่งค่าเช่าหรืออยู่ใกล้ซึ่งกันและกันอย่างใดอย่างหนึ่ง  (7)ความคล้ายคลึงอีกอย่างหนึ่งก็คือทั้งอพาร์ทเมนต์และหอพักจะมีกฎระเบียบที่แน่นอนให้กับผู้คนซึ่งจะต้องปฏิบัติตาม

1        Which  sentence  is  the  topic  sentence?

1  Sentence  1                                               2  Sentence  2

3  Sentence  3                                               4  Sentence  4

ถาม  ประโยคไหนเป็นประโยคหัวเรื่อง

ตอบ  คำถาม  topic  sentence  ก็คือการถามประโยคที่เป็นใจความสำคัญหรือ  main  idea  เหมือนกัน  จากย่อหน้านี้ประโยคที่  1 เป็นใจความสำคัญเพราะกล่าวถึงว่า  apartments  และ  dormitories  มีความคล้ายกันในหลายๆอย่างและประโยคที่เหลือก็จะอธิบายและสนับสนุนประโยคที่  1  ว่าคล้ายกันตรงไหนบ้าง  ถ้าข้อสอบถามว่าประโยคไหนเป็นใจความสำคัญส่วนใหญ่  99%  ให้เดาตอบประโยคที่  1  ครับ

 2        The  major  supporting  details  are  found  in  sentence(S) _________.

1  2  and  3                                                   2  3 , 4 , 5

3  2 , 3 , 7                                                    4  4 , 5 , 6

ถาม  ประโยครายละเอียดสนับสนุนหลัก  ถูกพบในประโยคที่ __________

ตอบ  3  ถ้าถาม  major  supporting  details  มักจะอยู่ตั้งแต่ประโยคที่  2  เป็นต้นไป  จากตัวเลือกหาที่มีประโยคที่  2  ก่อนจะเห็นมีข้อ  1  และ  3  เราก็ดูว่าประโยคที่  3  เป็นแน่เพราะประโยคที่  2  แจกแจงด้วยการใช้คำเชื่อมที่บอกอันดับ  First  ประการแรก  แสดงว่าต้องมีประการต่อไปอีกก็จะเห็นคำเชื่อมที่บอกการเพิ่มเติมข้อมูลในประโยคที่  3  คือ  also  (เช่นกัน  อีกด้วย)  ก็เป็น  major  แล้วประโยคที่  7 ก็จะเห็นคำเชื่อมว่า  another  similarity  ความคล้ายกันอีกประการหนึ่ง  (another)  ก็เป็นการเพิ่มเติมข้อมูล

3        Sentences ________ are  minor  supporting  details  of  sentence ________.

1  3 , 4 ; 2                                               2  4 , 5, 6 ; 3

3  2 , 3; 1                                                4  6 , 7 ; 5

ถาม  ประโยคที่ _________  เป็นรายละเอียดสนับสนุนย่อยของประโยคที่  __________

ตอบ  2  จากที่ตอบในข้อ  2  ว่าประโยคที่  2 , 3, 7 เป็น  major  ฉะนั้นที่เหลือก็คือประโยคที่  4 , 5 , 6 ก็ต้องเป็น  minor  ที่สนับสนุนประโยคที่  3  ที่เป็น  major  supporting  detail

4        The  word  “abide”  (sentence  7)  means ________.

1  be  against                                         2  demonstrate

3  avoid                                                 4  obey

ถาม  คำว่า  “abide”  (ประโยคที่  7)  หมายถึง _________ .

ตอบ  4  “abide”  =  obey  =  ทำตาม  ปฏิบัติตาม

5        What  is  the  passage  about?

1  How  to  choose  a  dormitory

2  Differences  between  apartments  and  dormitories

3  How  important  your  roommates  are.

4  Similarities  between  apartment  and  dormitories

ถาม  เนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไร

1  การเลือกหอพัก                                2  ความแตกต่างระหว่างอพาร์ทเมนต์และหอพัก

3  เพื่อนร่วมห้องสำคัญอย่างไร                      4  ความคล้ายกันระหว่างอพาร์ทเมนต์และหอพัก

ตอบ  4  ความคล้ายกันระหว่างอพาร์ทเมนต์และหอพัก

เดา  ตอบที่มาจากประโยคที่  1  ลอกคำศัพท์ก็ได้คือ  similar  (adj.)  similarity  (n)  =  ความคล้ายกันหรือเหมือนกัน

Dictionary  Entry

Nerve  / n3:v / n3:rv / n 1 [C]  any  of  the  threadlike  parts  of  the  body  which  form  a  system  to  carry  feelings  and  messages  to  and  from  the  brain  2  [U]courage,  determination,  and  self – control : I  wanted  to  tell  her  exactly  what  I  thought,  but  I  lost  my  nerve.  /  It  must  have  taken  a  lot  of  nerve  to  risk  so  much  money  on  one  product.  3  [S ; U]  derog  disrespectful  rudeness ;  CHEEK ;  EFFRONTERY :  He’s  the  dirtiest  man  I  know  I  know,  and  he  has  the  nervw  to  tell  me  my  shoes  need  cleaning !  /  What (a)  nerve! –  see  also  NERVES , strain  every  nerve  (strain)  4  touch / hit  strike  a  raw  nerve  to  upset  someone  by  mentioning  a  subject  that  upsets  or  embarrasses  them :  I  know  that  in  talking  about  suicide.  I  may  have  touched  a  raw  nerve.  /  The  report  on  sexual harassment  had  obviously  hit  a  very  raw  nerve  and  was  criticized  by  women’s   groups  across  the  country.

Nerve  [T(up)]  fml  to  give  courage  to  (someone,  especially oneself)  before  doing  something  difficult  or  dangerous :  [ + obj + to – v/ for]  The  parachutist  nerved  himself  to  jump/for  the  jump.

6        How  many  parts  of  speech  in  the  word  “nerve”?

1  1                         2  2                           3  3                              4  All  are  correct

ถาม  มีกี่ชนิดของคำในคำ  “nerve”?

ตอบ  2  2

การถาม  parts  of  speech  ก็คือนับชนิดของคำว่ามีเท่าใด  ให้ดูพจนานุกรมจะเห็นมี  n  ก็คือ  คำนาม  และ  v  ก็คือคำกริยา  ฉะนั้น nerve  มี  2  ชนิดของคำคือคำนามและคำกริยา

7        “He’s  the  dirtiest  man  I  know,  and  he  has  the  nerve  to  tell  me  my  shoes  need  cleaning!”

The  word  “nerve”  in  the  above  sentence  is  used  as  a/an ________.

1  singular  uncountable  noun                      2  intransitive  verb

3  transitive  verb                                           4  countable  noun

ถาม  คำว่า  “nerve”  ที่อยู่ในประโยคข้างบนนี้ใช้เป็นคำ _________

ตอบ   1  singular  uncountable  noun                     

จากประโยคที่ยกมาว่า  “He’s  the  dirtiest  man ……….  Cleaning!”  มีประโยคนี้ในพจนานุกรมตรงที่เป็นคำนามความหมายที่  3  โดยไม่จำเป็นต้องแปลได้  แล้วจะเห็นข้างหน้ามีหมายเลข  3  หมายถึงจากบรรทัดแรกที่มี  n.  คือเป็นคำนามที่มีหลายความหมาย  แต่ประโยคนี้อยู่ในความหมายที่  3  ที่มีคำว่า  [S : U]  มาจาก  S  มาจาก  singular  (เอกพจน์)  และ  U  มาจาก  uncountable  noun  หมายถึง  เป็นคำนามนับไม่ได้  ตอบ  1

8        The  speaker  of  the  above  sentence _________

1        is  giving  courage  to  someone

2        is  discouraged  and  needs  someone  to  cheer  him  up

3        is  very  angry  because  the  man  is  rude  to  him

4        remains  calm  and  does  not  become  worried

ถาม  ผู้พูดในประโยคข้างบน __________

1       กำลังกล่าวความกล้าหาญต่อคนใดคนหนึ่ง

2       รู้สึกท้อแท้ใจและต้องการใครคนหนึ่งทำให้เขารู้สึกดีขึ้น

3       รู้สึกโกรธมากเพราะคนผู้ชายหยาบคายต่อเขา

4       ยังคงสงบและไม่กังวลใจ

ตอบ     3   is  very  angry  because  the  man  is  rude  to  him

จากประโยคในข้อ  7  ตรงกับคำนามความหมายที่  3  ที่ให้ความหมายว่า  disrespectful  rudeness  =  ความหยาบคายที่เต็มไปด้วยความไม่เคารพ  ถ้าแปลไม่ออกก็พอจะเห็นคำว่า  rude  ตรงกับข้อเลือกที่  3  นั่นเอง

9        “The  parachutist  nerved  himself  to  jump”

The  word  “nerved”  is  used  as  a/an _________

1  transitive  verb                                  2  noun  meaning  1

3  intransitive  verb                             4  noun  meaning  2

ถาม  คำว่า  “nerved”  ถูกใช้เป็น _________

ตอบ  1  transitive  verb                                  

จากประโยค  “The  parachutist ……..” ที่ให้มาตรงกับคำกริยาที่ให้ความหมายและยกตัวอย่างเหมือนโจทก์อยู่สุดท้ายของพจนานุกรมที่ทำหน้าที่เป็น  v [T]  มาจาก  Transitive  Verb  =  กริยามีกรรม  ตรงกับตัวเลือกที่  1  หรือถ้านักศึกษาไม่ดูใน  พจนานุกรม ก็สามารถดูจากโครงสร้างประโยคที่ให้มาก็ได้ว่า  nerved  เติม  –ed  เป็นคำกริยา  และตามด้วย  himself  ก็คือคำสรรพนามก็เป็นกรรมของกริยา  nerved

Prefix , Suffix , Roots  (อุปสรรค  ปัจจัยและรากศัพท์)

10    The  words  “malnutrition”  consists  of  __________

1  one  root ;  two  suffixes                                2  one  prefix ;  one  root

3  one  prefix ;  one  root  and  one  suffix         4  two  prefixes ;  one  root

ถาม  คำว่า    “malnutrition”   ประกอบด้วย

ตอบ  3  one  prefix ;  one  root  and  one  suffix        

คำศัพท์สามารถแยกได้  mal +  nutrient  +  ion  นั่นคือ  มี  1  prefix , 1  root  ,  และมี  suffix

11    The  words  “antifreeze, anticlimax, anticlockwise”  share  the  same_________,  which  means ___________.
1  suffix ;  one  who  does                                  2  prefix  ;  against
3  root  ;  life                                                       4  stem  ;  name
ถาม  คำว่า  “antifreeze, anticlimax, anticlockwise”  มี  __________  เหมือนกัน  ซึ่งหมายถึง  __________.
ตอบ  2  prefix  ;  against
ทั้ง  3  คำจะเห็นว่ามี  prefix  เหมือนกันคือ  anti – หมายถึง  against  (ต่อต้าน)
12    When  a  doctor  examines  your  body ,  it  is  called  a  ________ examination .
1  physical                                                          2  physicist
3  physiology                                                      4  physician

ถาม  เมื่อหมอตรวจร่างกายของคุณ  เรียกว่ามีการตรวจ _________ .
ตอบ  1  physical
คำว่าร่างกายมาจากรากศัพท์คำว่า  physic –  =  body  และที่ให้เติมคำจะต้องเป็นคำคุณศัพท์โดยทำหน้าที่ขยายคำนาม  (examination)  คือ  physical  ลงท้ายด้วย  – al  เป็น  adj.

13    The ________  in  the  words  “command” ,  “reprimand”  and  “demand”
Means __________ .
1  suffix ; full  of                                             2  prefix  ;  together
3  root  ;  look                                                  4  stem ; order

ถาม  _________ ในคำว่า  “command” ,  “reprimand”  และ  “demand”  หมายถึง _______
ตอบ  4  stem ; order
mand –  เป็นรากศัพท์  (room  หรือ  stem)  หมายถึง  order

Similar  meaning  (ความหมายใกล้เคียง)

14    Motorcycles  are  much  more  dangerous  than  cars.
1    Cars  are  more  dangerous  than  motorcycles.
2    Cars  are  not  as  dangerous  as  motorcycles.
3    Motorcycles  are  as  dangerous  as  cars.
4    Both  cars  and  motorcycles  are  dangerous.

ถาม  มอเตอร์ไซค์เป็นที่อันตรายกว่ารถยนต์มาก
1    รถยนต์เป็นที่อันตรายกว่ามอเตอร์ไซค์
2    รถยนต์ไม่อันตรายเท่ากับมอเตอร์ไซค์
3    มอเตอร์ไซค์อันตรายเท่าๆกับรถยนต์
4    ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป็นอันตราย
ตอบ  2  Cars  are  not  as  dangerous  as  motorcycles.
จากประโยคแสดงว่ารถยนต์อันตรายน้องกว่ามอเตอร์ไซค์  หรือรถยนต์ไม่อันตรายเท่ากับมอเตอร์ไซค์

15    No  couple  is  a  perfect  fit.
1    People  who  live  together  are  a  husband  and  wife.
2    Most  couples  need  a  match  maker.
3    No  man  and  wife  is  a  perfect  match.
4    A  couple  spend  time  together  until  death  parts  them.

ถาม  ไม่มีสามีภรรยาคู่ไหนที่จะเหมาะเจาะสมบูรณ์แบบ
1  ผู้คนที่อยู่ด้วยกันคือสามีและภรรยา
2  คู่สามีภรรยาส่วนใหญ่ต้องการผู้จัดหาคู่
3  ไม่มีภรรยาและสามีคนไหนที่จะเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบ
4  คู่สามีภรรยาใช้เวลาด้วยกันจนกว่าความตายจะมาแยกพวกเขา
ตอบ  3  No  man  and  wife  is  a  perfect  match.
คำว่า  couple  หมายถึง  คู่สามีภรรยา  จากประโยคมี  no  และตัวเลือกที่  3  ก็มี  no  เหมือนกัน

16    Love  thy  neighbor  as  thyself.
1    People  should  be  king  and  understanding  towards  others
2    Your  neighbor  can  make  big  trouble  for  you
3    You  should  make  friends  with  your  neighbor  first
4    Love  your  neighbor  now  or  never

ถาม  รักเพื่อนบ้านของคุณเหมือนรักตัวคุณเอง
1    ผู้คนควรจะเมตตากรุณาและเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น
2    เพื่อนบ้านของคุณสามารถทำให้เกิดปัญหาที่ใหญ่โตสำหรับคุณ
3    คุณควรเป็นมิตรกับเพื่อนของคุณเป็นอันดับแรก
4    รักเพื่อนบ้านของคุณเดี๋ยวนี้หรือไม่รักเลย
ตอบ  1 People  should  be  king  and  understanding  towards  others
รักคนอื่นเหมือนรักตัวเอง  นั่นคือ  ให้เราเข้าใจผู้อื่นด้วย

17    “Hello , George!  Where’s  your  better  half?”
1    Where  are  you  planning  to  stay  at  the  weekend?
2    Do  you  dream  of  changing  the  world  for  the  better?
3    Where  is  your  wife  now?
4    Are  you  much  better  now?

ถาม  “สวัสดี  จอร์ช!  คุณสบายดีขึ้นสักครึ่งหรือยัง?”
1    คุณกำลังวางแผนที่จะไปสุดสัปดาห์ที่ไหน?
2    คุณฝันถึงการเปลี่ยนแปรงโลกให้ดีขึ้นหรือยัง
3    ภรรยาของคุณอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้
4    คุณดีขึ้นมากหรือยัง
ตอบ  4  Are  you  much  better  now?       เป็นการถามทุกข์สุขว่า  better  ดีขึ้นหรือยัง

18    “This  cold  weather  is  really  getting  me  down”
1    This  cold  weather  frightens  me
2    I  always  like  cold  weather
3    The  weather  make  me  unhappy
4    It  is  getting  cold

ถาม  “อากาศที่หนาวเย็นนี้ทำให้ฉันรู้สึกไม่สบาย”
1  อากาศที่หนาวเย็นนี้ทำให้ฉันตกใจ                     2  ฉันมักจะชอบอากาศที่หนาวเย็น
อากาศทำให้ฉันรู้สึกไม่เป็นสุข                               4  ฉันกำลังรู้สึกหนาว
ตอบ  3  The  weather  make  me  unhappy
คำว่า  get  down  หมายถึง  ทำให้ฉันรู้สึกไม่สบาย  ไม่มีความสุข  ตรงกับ  unhappy

Contextual  clues

19    A  notebook  is  expensive  to  buy.  Similarly,  it  is  expensive  to  operate.
1    A  notebook  is  expensive  to  buy  and  to  operate
2    A  notebook  is  expensive  to  buy  but  it  is  cheap  to  operate
3    A  notebook  is  too  expensive  to  buy  and  to  operate
4    A  notebook  is  not  expensive  to  buy  but  it  is  expensive  to  operate

ถาม  เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาได้ราคาแพงที่จะซื้อ  ทำนองเดียวกันมันก็แพงในการทำงาน
ตอบ  1  A  notebook  is  expensive  to  buy  and  to  operate
คำว่า  similarly  เป็นคำเชื่อมที่บอกความเหมือนกันเพิ่มเติมทั้งส่วนข้างหน้าที่ว่า  expensive  to  buy  และ  expensive  to  operate  ใช้คำเชื่อม  and  เพิ่มข้อมูล

20    Japanese  industries  invest  considerable  sums  of  money  in  research  and  development. _________,  British  investment  in  this  area  is  low.
The  suitable  connector  for  the  blank  is  __________ .

1  Moreover            2  In  addition             3  In  contrast              4  On  one  hand

ถาม  บริษัทอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นลงทุนเงินจำนวนอย่างมหาศาลในการวิจัยและการพัฒนา _________ การลงทุนของอังกฤษในเรื่องนี้เป็นจำนวนที่น้อย
ตอบ    3  In  contrast
จะเห็นว่า    Japanese  industries  ใช้การลงทุนที่  considerable  หมายถึง  มากมาย  แต่สำหรับการลงทุนในอังกฤษ  ใช้คำว่า  low  หมายถึง  น้อย  ฉะนั้นคำเชื่อมจะต้องแสดงความแตกต่างหรือแย้งกันคือ  In  contrast  หมายถึง  ในทางตรงกันข้าม  ส่วน  moreover  และ  in  addition  อยู่ในกลุ่มเดียวกัน  หมายถึง  ยิ่งไปกว่านั้น  แสดงการเพิ่มเติมในทิศทางเดียวกัน  ส่วน  on  one  hand  จะไม่ถูกต้อง  จะนิยมใช้ว่า  on  the  other  hand

Part  2:  Seen  Passages

Passage  1

The  floors  of  the  ocean  contain  many  riches  that  can  be  used  by  man.  Oil  and  some  chemicals  and  minerals  already  are  taken  from  the  sea.

By  using  nuclear  energy,  ocean  water  can  be  turned  into  fresh  water  by  removing  the  salt.
Producing  food  from  farms  under  the  sea  is  a  possibility  in  the  future.  Food  grown  in  the  sea  could  help  solve  the  problem  of  many  of  the  world’s  people  who  go  hungry  every  day.  About  10 – 15 %  of  the  world’s  people  do  not  have  enough  food.

Some  scientists  believe  that  some  day  the  sea  will  be  used  to  make  electric  power,  This  would  help  meet  need  for  more  power  for  the  world’s  industries.  The  decreasing  supply  of  coal, oil, and  gasoline  shows  that  the  need  to  find  new  kinds  of  power  is  urgent.

พื้นมหาสมุทรประกอบด้วยทรัพยากรจำนวนมากที่สามารถใช้โดยมนุษย์  เช่น  น้ำมันและสารเคมีบางอย่างและแร่ธาตุที่ได้ถูกนำมาจากทะเลเรียบร้อยแล้ว
ด้วยการใช้พลังงานนิวเคลียร์  น้ำในมหาสมุทรสามารถเปลี่ยนเป็นน้ำจืดด้วยการกำจัดความเค็มออกไป

การผลิตอาหารจากฟาร์มที่อยู่ใต้ทะเลเป็นที่เป็นไปได้ในอนาคต  อาหารที่ปลูกในทะเลสามารถช่วยแก้ไขปัญหาของผู้คนของโลกจำนวนมากที่หิวโหยทุกๆวัน  ประมาณ  10 – 15 เปอร์เซ็นต์  ของผู้คนของโลกที่ไม่มีอาหารเพียงพอ

นักวิทยาศาสตร์บางท่านเชื่อว่าสักวันหนึ่งทะเลจะถูกใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า  สิ่งนี้จะช่วยสนองความต้องการสำหรับพลังงานให้กับอุตสาหกรรมต่างๆของโลกได้  จำนวนถ่านหิน  น้ำมัน  และแกสโซลีนที่กำลังลดลงแสดงให้เห็นว่าความต้องการที่จะค้นพบพลังงานชนิดใหม่เป็นที่เร่งด่วน

21    To  turn  ocean  water  into  fresh  water,  man  has  to ________ first.
1  use  nuclear  energy                                 2  remove  the  salt
3  depend  on  solar  energy                         4  conserve  fresh  water

ถาม  การเปลี่ยนน้ำมหาสมุทรให้เป็นน้ำจืด  มนุษย์ต้อง _________ อันดับแรก
1  ใช้พลังงานนิวเคลียร์                                                     2  กำจัดความเค็ม
3  ขึ้นอยู่กับพลังงานแสงอาทิตย์                                       4  อนุรักษ์น้ำจืด
ตอบ  1  use  nuclear  energy      จากย่อหน้าที่  2  ด้วยการใช้พลังงานนิวเคลียร์จากต้นประโยค

22    According  to  the  passage,  What  may  by  possible  to  do  in  the  future?
1    Making  electricity  from  the  sun  rays
2    Taking  oil  and  some  chemicals  from  the  sea
3    Producing  food  from  farms  under  the  sea
4    Making  the  rich  to  become  richer
ถาม  ตามเนื้อเรื่อง  อะไรที่อาจจะเป็นไปได้ที่จะทำในอนาคต?
1  การผลิตไฟฟ้าจากรังสีแสงอาทิตย์                       2  การนำน้ำมันและสารเคมีบางอย่างจากทะเล
3  การผลิตอาหารจากฟาร์มที่อยู่ใต้ทะเล                 4  ทำให้คนรวยยิ่งร่ำรวยมากขึ้น
ตอบ  3  Producing  food  from  farms  under  the  sea
จากย่อหน้าที่  3  การผลิต  food  จาก  from  farms  under  the  sea

23    Scientists  believe  that _________.
1    the  shortage  of  oil  will  come  sooner  than  we  expect
2    about  10-15 %  of  the  world  people  will  of  malnutrition
3    the  sea  will  be  used  to  make  electric  power  some  day
4    food  from  farms  under  the  sea  will  come  too  late  for  hungry  people

ถาม  นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า _________.
1    การขาดแคนน้ำมันจะมาเร็วกว่าที่เราคาดหวังไว้
2    ประมาณ  10-15 % ของผู้คนในโลกจะตายด้วยการได้รับสารอาหารที่ผิด
3    ทะเลจะถูกใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าสักวันหนึ่ง
4    อาหารจากฟาร์มใต้ทะเลจะล่าช้าเกินไปสำหรับผู้คนที่หิวโหย
ตอบ  3  the  sea  will  be  used  to  make  electric  power  some  day   จากย่อหน้าที่  4

24    The  word  “urgent”  (line  12)  means _________.
1    very  important  and  needing  to  be  dealt  with  quickly  or  first
2    continual  improvement  towards  an  intended  or  desired  result
3    showing  sign  of  likely  future  success
4    moving  to  some  later  time
ถาม  คำว่า  “urgent”  ในบรรทัดที่  12  หมายถึง _________.
ตอบ  1  very  important  and  needing  to  be  dealt  with  quickly  or  first
“urgent”  หมายถึง  เร่งด่วน  เป็นที่สำคัญและต้องจัดการด้วยความรวดเร็วหรือเป็นอันดับแรก  ตรงกับข้อเลือกที่  1

25    Which  sector  of  the  world  needs  more  power?
1  Public                2  Industry                3  Agriculture                 4  Private

ถาม  ส่วนไหนของโลกที่ต้องการพลังงานมากขึ้น
ตอบ      2  Industry               ส่วนที่ต้องการพลังงาน  ก็คือส่วนภาคอุตสาหกรรม

Passage  2

Body  language  transmits  ideas  or  thoughts  by  certain  actions,  either  intentionally  or  unintentionally.  A  wink  can  be  a  way  of  flirting  or  indication  that  the  party  is  only  joking.  A  nod  signifies  approval,  While  shaking  the  head  indicates  a  negative  reaction.

Other  forms  of  nonlinguistic  language  can  be  found  in  Braille  (a  system  of  raised  dots  read  with  fingertips),  signal  flags,  Morse  code,  and  smoke  signals.
Road  maps  and  picture  signs  also  guide,  warn,  and  instruct  people

While  verbalization  in  the  most  common  form  of  language,  other  systems  and  techniques  also  express  human  thoughts  and  feelings.

ภาษาทางกายถ่ายทอดความคิดต่างๆด้วยการกระทำบางอย่าง  ซึ่งจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้  เช่น  การกระพริบตาสามารถเป็นวิธีของการเกี้ยวพาราสีหรือแสดงให้เห็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งเพียงแค่ล้อเล่น  การพยักหน้าแสดงถึงการเห็นด้วย  ในขณะที่การสั่นหัวแสดงถึงการตอบโต้ในเชิงปฏิเสธ

รูปแบบอื่นๆของภาษาที่ไม่ได้ใช้คำพูดสามารถพบได้ในภาษาเบรล (เป็นระบบของการใช้จุดยกนูนขึ้นมาอ่านด้วยการใช้ปลายนิ้วสัมผัส)  ธงที่บอกสัญญาณ  รหัสมอส  และสัญญาณควัน  แผนที่ถนนและป้ายภาพต่างๆเช่นกันก็ชี้นำ  เตือน  และสอนผู้คน

ในขณะที่การใช้คำพูดเป็นรูปแบบทั่วไปของภาษาที่ใช้มากที่สุด  แต่ระบบและกลยุทธ์อื่นๆก็แสดงออกถึงความคิดและความรู้สึกของมนุษย์เช่นกัน

26    Which  statement  of  the  following  is  considered  body  language?
1  Signal  flags                                                2  Morse  code
3  Shaking  the  head                                       4  Picture  signs

ถาม  ข้อความไหนต่อไปนี้ถูกคิดเป็นภาษาทางกาย?
1  สัญญาณธง            2  รหัสมอส            3  การสั่นหัว            4  ป้ายภาพต่างๆ
ตอบ  3  Shaking  the  head
จากเนื้อเรื่องพูดถึง  body  language  มีอยู่ในย่อหน้าแรก  เช่น  a  wink,  a  nod  และ  shake  the  head
27    Which  statement  is  not  true?
1    Body  language  transmits  ideas  or  thoughts  intentionally  only
2    Body  language  transmits  thoughts  by  certain  actions
3    A  wink  can  be  a  way  of  flirting
4    A  wink  and  a  nod  are  examples  of  body  language

ถาม  ข้อความไหนที่ไม่ถูกต้อง?
1    ภาษาทางกายถ่ายทอดความคิดต่างๆอย่างตั้งใจเท่านั้น
2    ภาษาทางกายถ่ายทอดความคิดโดยผ่านการกระทำบางอย่าง
3    การกระพริบตาสามารถเป็นวิธีของการเกี้ยวพาราสี
4    การกระพริบตาและการพยักหน้าเป็นตัวอย่างของภาษาทางกาย
ตอบ  1  Body  language  transmits  ideas  or  thoughts  intentionally  only
ที่ไม่ถูกต้องคือตัวเลือกที่  1  นั่นคือมีคำว่า  only  เท่านั้น  ไม่ได้  จากเนื้อเรื่องสามารถเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยการใช้คำเชื่อม  either ……. or ………..

28    One  can  show  agreement  by _________.
1  shaking  the  head                                     2  a  wink
3  using  smoke  signals                                4  a  nod

ถาม  เราสามารถแสดงการเห็นด้วย/ตกลง (agree)  ด้วยการพยักหน้า  (a  nod)  แต่ถ้าไม่เห็นด้วย  (not  agree)  ก็สั่นหัว  (shake  the  head)

29    Braille  is ________.
1    a  form  of  nonlinguistic  language
2    a  system  of  raised  dots  read  with  fingertips
3    used  by  blind  people
4    All  of  the  above

ถาม  เบรลคือ  _________
ตอบ  4  All  of  the  above
1    รูปแบบหนึ่งของภาษาที่ไม่ได้ใช้คำพูด
2    ระบบของการใช้จุดยกนูนขึ้นอ่านด้วยการใช้ปลายนิ้ว
3    ถูกใช้โดยคนตาบอด                                   4  ถูกหมด

30    What  is  the  most  common  form  of  language?
1  Sign  language        2  Speaking         3  Body  language      4  Picture  signs

ถาม  รูปแบบของภาษาที่มีอยู่ทั่วไปมากที่สุดคืออะไร
ตอบ  2  Speaking
มาจากย่อหน้าสุดท้ายที่ใช้คำว่า  verbalization  ก็คือการใช้คำพูดใช้วาจา

Passage  3

His  name  was  Newt.  Her  name  was  Catharine.  In  the  early  afternoon,  Newt  knocked  on  Catharine’s  front  door.

Catharine  came  to  the  door.  She  was  carrying  a  fat,  glossy  magazine  she  had  been  reading.  The  magazine  was  devoted  entirely  to  brides.  “Newt”  she  said.  She  was  surprised  to  see  him.
“Could  you  come  for  a  walk?”  he  said.  He  was  a  shy  person,  even  with  Catharine.  He  covered  his  shyness  by  speaking  absently,  as  though  what  really  concerned  him  were  far  away—-as  though  he  were  a  secret  agent  pausing  briefly  on  a  mission  between  beautiful  distant  and  sinister  points.  This  manner  of  speaking  had  always  been  Newt’s  style,  even  in  matters  that  concerned  him  desperately.

“A  walk?”  Said  Catharine
“One  foot  in  the  front  of  the  other”  said  Newts  “through  leaves,  over  bridges……….”
“I  had  no  idea  you  were  in  town”  she  said
“Still  in  the  army,  I  see”  she  said.
ชื่อของเขาคือ  นิวส์  ชื่อของเธอคือ  แคทเธอลีน  ในบ่ายอ่อนๆนิวส์เคาะประตูหน้าบ้านของแคทเธอลีน
แคทเธอลีนมาที่ประตู  เธอกำลังถือนิตยสารที่ปกมันแวววาวเล่มหนาที่เธอได้กำลังอ่านอยู่  นิตยสารทั้งเล่มเน้นเกี่ยวกับเจ้าสาว  “นิวส์”  เธอพูด  เธอรู้สึกประหลาดในที่ได้เห็นเขา
“ไปเดินเล่นกันไหม”  เขาพูด  เขาเป็นคนขี้อาย  แม้แต่กับแคทเธอลีนก็ยังอายแคทเธอลีน  เขาปกปิดความอายของเขาด้วยการพูดเลื่อนลอย  ราวกับว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเขาจริงๆเป็นที่ห่างไกลออกไป—-ราวกับว่าเขาเป็นนักสืบที่แวะมาสั้นๆด้วยภารกิจระหว่างระยะทางที่สวยงามกับจุดที่เป็นอันตราย  ท่าทางการพูดแบบนี้มักจะเป็นไปตามรูปแบบของนิวส์เสมอ  ถึงแม้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขาจะเป็นเรื่องที่สิ้นหวังก็ตาม

“เดินเล่นเหรอ”  แคทเธอลีนพูด
“เท้าข้างหนึ่งอยู่ข้างหน้าเท้าอีกข้างหนึ่ง”  นิวส์พูด  “เดินผ่านใบไม้  เหนือสะพาน………..”
“ฉันนึกไม่ถึงว่าคุณจะอยู่ในเมือง”  เธอพูด
“ฉันคิดว่ายังอยู่ในกองทัพ”  เธอพูด

31    Which  statement  was  true?
1  Newt  and  Catharine  were  lovers                    2  They  were  colleagues
3  They  were  neighbors                                        4  They  were  cousins

ถาม  ข้อความไหนถูกต้อง?
1  นิวส์และแคทเธอลีนเป็นคู่รัก                               2  พวกเขาเป็นเพื่อนร่วมเดินทาง
3  พวกเขาเป็นเพื่อนบ้าน                                          4  พวกเขาเป็นญาติ
ตอบ   3  They  were  neighbors       ทั้งคู่เป็นเพื่อนบ้านกัน

32    Which  statement  described  Newt’s  personality?
1  He  was  talkative                                         2  He  was  shy
3  He  spoke  straightforwardly                        4  He  was  idle

ถาม  ข้อความไหนที่บรรยายถึงบุคลิกของนิวส์
ตอบ   2  He  was  shy
1  เขาเป็นคนพูดมาก         2  เขาเป็นคนขี้อาย           3  เขาพูดตรงไปตรงมา            4  เขาเป็นคนขี้เกียจ

33    Catharine ________.
1    was  surprised  to  see  Newt
2    noticed  that  he  was  still  in  the  army
3    was  preparing  to  get  married
4    All  of  the  above

ถาม  แคทเธอลีน __________
ตอบ   4  All  of  the  above
1  ประหลาดใจที่ได้พบนิวส์                                  2  คิดว่าเขายังอยู่ในกองทัพ
3  กำลังเตรียมตัวที่จะแต่งงาน                               4  ถูกทุกข้อ

34    One  can  tell  from  the  context  that _________
1    Newt  loved  Catharine
2    Newt  missed  his  family
3    Newt  liked  to  work  as  a  secret  agent
4    Newt  did  not  care  much  about  Catharine

ถาม  เราสามารถบอกจากข้อความว่า _________
ตอบ  1  Newt  loved  Catharine
1  นิวส์รักแคทเธอลีน                                          2 นิวส์คิดถึงครอบครัวของเขา
3  นิวชอบทำงานเป็นสายลับ                               4  นิวส์ไม่ได้สนใจมากมายกับแคทเธอลีน

35    What  were  “matters  that  concerned  Newt  desperately”  (lines  10 – 11)?
1    Taking  a  walk  with  Catharine
2    Visiting  Catharine  and  her  parents
3    Telling  her  how  much  he  loved  her
4    Making  a  decision  to  change  his  career

ถาม  วลีที่ว่า  “เรื่องที่เกี่ยวข้องกับนิวส์เป็นที่สิ้นหวัง”  หมายถึง
ตอบ    3  Telling  her  how  much  he  loved  her
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับนิวส์ที่เป็นที่สิ้นหวัง  ก็คือ  การบอกรักกับแคทเธอลีน

Passage  4

He  never  wore  the  same  suit  twice —- as  soon  as  he  undressed,  servants  whisked  his  clothes  away  to  be  burned.  He  spent  millions  on  a  yacht  he  visited  only  once,  and  millions  more  on  photographs  of  himself.  He  adored  hunting  and  shot  100  deer  in  a  single  day —- out  of  season.  What  he  went  fishing,  frogmen  put  trophy-size  perch  on  the  end  of  his  line.

Few  heads  of  state  have  ever  lived  as  lavishly  as  Nicolae  Ceausescu,  Romania’s  Communist  dictator  for  25  years.  But  he  was  not  alone.  Today,  as  the  nations  of  Eastern  Europe  take  tentative  steps  toward  democracy,  the  incredible  corruption  of  their  former  communist  overlords  is  coming  to  light.  While  their  countrymen  suffered,  these  “heroes  of  socialism  lived  like  feudal  monarchs.”

Nicolae  Ceausescu  was  the  undisputed  king  of  Communist  corruption.  He  had  more  than  80  homes  in  Romania—23  of  them  hunting  lodges  that  were  kept  heated  year-round  on  the  off  chance  that  Nicolae  and  Elena,  his  wife  and  co-ruler,  might  drop  in.

เขาไม่เคยใส่เสื้อผ้าชุดเดิม  ทันทีที่เขาถอดเสื้อผ้าออก  คนรับใช้จะคว้าเสื้อผ้าของเขาไปเผา  เขาใช้เงินหลายล้านกับการขึ้นเรือยอร์ชที่เขาได้แวะไปครั้งหนึ่ง  และใช้เงินหลายล้านกับการถ่ายภาพของตัวเอง  เขาชอบการล่าสัตว์และยิงกวางตาย  100  ตัวในวันเดียว- ไม่ว่าจะเป็นฤดูไหน  เมื่อเขาไปตกปลา  มนุษย์กบจะติดปลาที่มีขนาดใหญ่เท่ากับถ้วยรางวัลไว้ที่ปลายเบ็ดให้เขา

ผู้นำประเทศที่ได้เคยใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยเหมือนกับนิโคเล่  โคเซสคูมีแต่มีจำนวนน้อย  เขาเป็นนักเผด็จการที่ปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ของประเทศโรมาเนียเป็นเวลา  25  ปี  แต่ไม่ได้มีเขาเพียงคนเดียวที่เป็นเช่นนี้ทุกวันนี้  ในขณะที่ประเทศต่างๆ  ในที่อยู่ในยุโรปตะวันตกได้นำขั้นตอนที่สำคัญไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย  แต่อดีตผู้ปกครองระบอบคอมมิวนิสต์กำลังจะนำมาเปิดเผยให้รับรู้กัน  ในขณะที่ประชากรในประเทศอยู่อย่างทุกข์ทรมาน  แต่ผู้ปกครองเหล่านี้เป็นวีรบุรุษในระบอบสังคมนิยมที่ใช้ชีวิตเหมือนกษัตริย์ในระบอบศักดินา

นิโคเล่  โคเซสคูเป็นกษัตริย์ที่ฉ้อโกงในระบอบคอมมิวนิสต์อย่างไม่อาจโต้แย้งได้  เขามีบ้านมากกว่า  80  หลังในโรมาเนีย  ซึ่ง 23  หลังใน  80  หลังเป็นบ้านพักในการล่าสัตว์ที่ถูกทำให้อบอุ่นตลอดปีในโอกาสที่ว่างงานนิโคเบ่และอีลีน่า  ภรรยาและผู้ร่วมปกครองของเขา  ก็อาจจะไปแวะ

36    Who  was  “He”  (line  1) ?
1  The  Romanian  leader’s  servant                       2  A  head  of  state
3  Nicolae  Ceausescu                                             4  Russia’s  Communist  dictator

ถาม  “เขา”  ในบรรทัดที่  1  คือใคร?
ตอบ  3  Nicolae  Ceausescu       นิโคเล่  โคเซสคู

37    Which  statement  does  not  describe  the  Romanian  leader’s  extravagance?
1    He  spent  millions  on  a  yacht  he  visited  only  once
2    He  wore  the  same  suit  twice
3    He  had  more  than  80  home  in  Romania
4    He  spent  millions  on  photographs  of  himself

ถาม  ข้อความไหนไม่ได้บรรยายถึงความฟุ่มเฟือยของผู้นำในประเทศโรมาเนีย
1    เขาใช้เงินหลายล้านกับเรือยอร์ชที่เขาไปแวะครั้งหนึ่ง
2    เขาใส่เสื้อผ้าชุดเดิมซ้ำสอง
3    เขามีบ้านมากกว่า  80  หลังในดรมาเนีย
4    เขาใช้เงินหลายล้านกับการถ่ายภาพของตัวเอง
ตอบ   2  He  wore  the  same  suit  twice
เขาใส่เสื้อผ้าซ้ำสอง  แสดงถึงความไม่ฟุ่มเฟือย  แต่ถ้าใส่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วทิ้งเป็นการแสดงถึงความฟุ่มเฟือย

38    Which  statement  was  not  true  about  Romania’s  leader?
1    He  ruled  Romania  for  26  years
2    He  lived  lavishly
3    He  was  the  undisputed  king  of  Communist  corruption
4    Hw  was  Romania’s  Communist  dictator

ถาม  ข้อความไหนไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้นำของประเทศโรมาเนีย
ตอบ  1  He  ruled  Romania  for  26  years
1    เขาปกครองประเทศโรมาเนียเป็นเวลา  26  ปี  (ไม่ถูกต้อง  ต้องเป็น  25  ปีจึงจะถูก)
2    เขาใชชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย
3    เขาเป็นกษัตริย์ที่ฉ้อโกงในระบอบคอมมิวนิสต์ไม่อาจโต้แย้งได้
4    เขาเป็นนักเผด็จการในระบอบคอมมิวนิสต์ในโรมาเนีย

39    At  present,  the  nations  of  Eastern  Europe  are  trying  to  move  toward ______
1  dictatorship                                          2  communism
3  socialism                                              4  democracy

ถาม  ในปัจจุบัน  ประเทศต่างๆในยุโรปตะวันออกกำลังพยายามที่จะขับเคลื่อนไปสู่ ________
1  ความเป็นเผด็จการ        2  ระบอบคอมมิวนิสต์         3  ระบอบสังคมนิยม       4  ระบอบประชาธิปไตย
ตอบ  4  democracy

40    Who  was  Elena?  She  was ____________
1  Nicolae  Ceausescu’s  wife                    2  the  first  lady  of  Romania
3  co-ruler  of  Romania                             4  All  are  correct

ถาม  อีลิน่าเป็นใคร  เธอเป็น _________
ตอบ  4  All  are  correct
1  ภรรยาของนิโคเล่  โคเซสคู                                 2  สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของโรมาเนีย
3  ผู้ร่วมปกครองของประเทศโรมาเนีย                   4  ถูกทุกข้อ

Passage  5

Just  why  you  a  particular  dream  when  you  do  may  depend  on  many  things. Your  health  may  affect  your  dreams.  A  person  who  is  ill  or  uncomfortable  will  have  different  kinds  of  dreams  than  a  person  who  is  well  and  happy  will  have.
If  a  person  is  hungry  or  cold,  or  very  tired,  his  dreams  may  include  this  feeling, so  that  many  dreams  seem  to  be  made  up  of  disguised  feelings.  Also,  the  events  of  the  day  before  may  have  a  lot  to  do  with  what  your  dream.

Often  the  persons  or  situations  in  a  dream  are  those  that  you  met  during  the  day.  Or  your  emotions  may  make  you  have  the  kind  of  dream  you  have.  Needing  or  wanting  something  may  be  expressed  in  a  dream,  and  being  frightened  may  become  part  of  a  dream.
The  feelings  of  happiness  or  disappointment  Which  come  out  dreams  were  probably  in  the  dreamer  before.  All  the  dreams  give  them  an  outlet.

เหตุผลที่ว่าทำไมคุณมีความฝันเฉพาะอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อคุณฝันอาจจะขึ้นอยู่กับหลายๆสิ่ง  อย่างเช่น  สุขภาพของคุณอาจจะส่งผลต่อความฝันของคุณ  คนที่ไม่สบายหรือคับอกคับใจจะมีความฝันที่หลากหลายแระเภทมากกว่าคนที่สบายดีและเป็นสุข

ถ้าคนรู้สึกหิวหรือหนาวหรือเหน็ดเหนื่อยมาก  ความฝันของเขาอาจจะรวมถึงความรู้สึกนี้  ดังนั้นความฝันจำนวนมากดูเหมือนจะประกอบกันขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่ไม่จริง  เช่นกัน  เหตุการณ์ของวันก่อนๆอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณฝันด้วย

บ่อยครั้งผู้คนหรือสถานการณ์ต่างๆที่อยู่ในความฝันก็คือผู้คนหรือสถานการณ์ต่างๆ  ที่คุณได้พบในระหว่างวัน  หรืออารมณ์ของคุณอาจจะทำให้คุณมีประเภทความฝันที่คุณอารมณ์ในขณะนั้น  ความปรารถนาหรือความต้องการบางสิ่งบางอย่างอาจจะแสดงออกมาในความฝัน  และความรู้สึกตกใจอาจจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของความฝัน

ความรู้สึกของความสุขหรือความผิดหวังที่ปรากฏออกมาในความฝันต่างๆก็อาจจะอยู่ในตัวผู้ฝันมาก่อน  ฉะนั้นความฝันทั้งหมดทำให้ความรู้สึกต่างๆ  (them = the  feelings)  ได้ระบายออกมา

41    Why  you  have  a  particular  dream  depends  on  your ________.
1  Health            2  feelings            3  events  of  the  day            4  all  of  the  above

ถาม  เหตุผลว่าทำไมคุณมีความฝันเฉพาะอย่างขึ้นอยู่กับ __________ ของคุณ
1  สุขภาพ                 2  ความรู้สึก               3  เหตุการณ์ของวัน                 4  ถูกทุกข้อ
ตอบ   4  all  of  the  above

42    Which  of  the  following  is  not  considered  a  feeling?
1  Being  hungry           2  Being  tired           3  Situations            4  Emotions

ถาม  ข้อไหนต่อไปนี้ไม่ถูกคิดเป็นความรู้สึก
1  การรู้สึกหิว             2  การรู้เหน็ดเหนื่อย             3  สถานการณ์ต่างๆ              4  อารมณ์
ตอบ    3  Situations

43    The  word  “those”  (line  7)  refers  to __________.
1  hungry  and  coldness                            2  the  persons  or  situations
3  needing  or  wanting                              4  feeling  cold  or  tired

ถาม  คำว่า  “เหล่านั้น”  (ในบรรทัดที่  7)  อ้างอิงถึง _________.
ตอบ   2  the  persons  or  situations
“those”  อ้างอิงถึงคำนามพหูพจน์ที่อยู่ข้างหน้าคือ   the  persons  or  situations

44    What  you  need  or  want _________ in  a  dream.
1  may  be  expressed                                2  can  come  true
3  is  only  a  feeling                                  4  may  disappear

ถาม  สิ่งที่คุณปรารถนาหรือต้องการ __________ ในความฝันได้
1  อาจจะแสดงออกมา         2  สามารถเป็นจริง           3  เป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้น          4  อาจจะหายไป
ตอบ   1  may  be  expressed

45    Which  statement  is  not  true?
1    Feelings  of  happiness  or  disappointment  can  come  out  in  dreams
2    The  dreamer  felt  happy  or  disappointed  before  he  dreamed
3    All  the  dreams  give  the  feelings  an  outlet
4    Only  the  feeling  of  fright  may  become  part  of  a  dream

ถาม  ข้อความไหนที่ไม่ถูกต้อง
1    ความรู้สึกเป็นสุขหรือความผิดหวังสามารถปรากฏอยู่ในความฝันได้
2    ผู้ฝันรู้สึกเป็นสุขหรือผิดหวังมาก่อนที่เขาจะฝัน
3    ความฝันทั้งหมดทำให้ความรู้สึกต่างๆได้ระบายออกมา (ถูกต้องจากบรรทัดสุดท้าย)
4    ความรู้สึกตกใจเท่านั้นอาจจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของความฝัน
ตอบ   4  Only  the  feeling  of  fright  may  become  part  of  a  dream
ที่ไม่ถูกต้องคือตัวเลือก  4  เพราะใช้คำว่า  only  ว่ามีแต่ความรู้สึกตกใจเท่านั้นอย่างเดียวไม่ได้

Passage  6

There  seemed  to  be  hundreds  and  hundreds  of  people  who  came.  The  large  grounds  of  the  royal  temple  seemed  over- crowded,  and  I  had  never  seen  so  many  umbrellas  in  my  nine  years  of  life.  Like  the  mushrooms  that  popped  up  everywhere  during  the  Monsoon  in  the  grounds  of  our  country  house,  some  umbrellas  were  large,  some  were  small,  some  were  shaped  in  ways  that  seemed  to  give  better  protection  than  others  to  their  users.  Some  were  elaborate  silk  umbrellas  with  bamboo  handles.  The  long,  uneven  umbrella- line  stretching  towards  the  crematorium  resembled  the  mushrooms  that  grew  on  a  jack- fruit  log  at  the  back  of  my  grandmother’s  garden.

It  was  time  to  walk  to  the  crematorium  and  put  my  bouquet  in  the  fire.  I  opened  my  grandfather’s  umbrella.  It  was  the  same  one  I  used  to  shield  him  from  the  sun  when  they  were  wheeling  him  to  the  “Heart – stopped  Building”  The  same  old  one  that  he  had  used  over  the  years  when  he  carried  me  with  one  hand  and  held  it  in  the  other,  somehow  successfully  shielding  us  both  from  the  rain  and  the  sun.

Today,  I  shall  carry  it  myself,  alone

ดูเหมือนว่าจะมีผู้คนหลายร้อยมากัน  ลานกว้างของวัดหลวงดูเหมือนแน่นมากเกินไป  และผมก็ไม่เคยเห็นร่มจำนวนมากตลอดอายุ  9  ขวบของผม  มันเหมือนเห็ดที่เกิดขึ้นมาทุกหนแห่งในช่วงฤดูฝนตามพื้นเมืองต่างๆของบ้านชนบท  ร่มบางคันใหญ่  ร่มบางคันเล็ก  ร่มบางคันมีรูปทรงที่ดูเหมือนให้การปกป้องที่ได้กว่ารูปทรงทางอื่นๆต่อผู้ใช้  ร่มบางคันทำจากผ้าไหมที่ประณีตพร้อมที่จับทำด้วยไม้ไผ่  แถวที่ยาวถือร่มที่ไม่เท่ากันยืดยาวออกไปถึงเมรุคล้ายกับเห็ดที่โตบนท่อนไม้ขนุนที่ด้านหลังสวนของย่า

ถึงเวลาที่เดินไปยังเมรุและวางช่อดอกไม้ไว้ในกองไฟ  ผมกางร่มของปู่  มันเป็นร่มคันเดียวกันกับที่ผมเคยใช้กันปู่จากแสงแดดเมื่อพวกเขาเข็นปู่ไปยัง  “ตึกดับจิต”  มันเป็นร่มคันเดิมที่ปู่ได้เคยใช้มาเป็นเวลาหลายปีเมื่อปู่จูงผมด้วยมือข้างหนึ่งและถือร่มในมืออีกข้างหนึ่ง  ซึ่งค่อนข้างประสบผลสำเร็จในการปกป้องพวกเราจากฝนและแดด
ทุกวันนี้  ผมได้ถือร่มด้วยตัวของผมเอง  ตามลำพัง

46    According  to  the  author,  he _________ so  many  umbrellas,  in  his  nine  years  of  life.
1  was  going  to  see                                           2  had  seen
3  had  never  seen                                               4  expected  to  see

ถาม  ตามความคิดเห็นของผู้เขียน __________ ร่มจำนวนมากในอายุ  9  ขวบของเขา
1  กำลังจะเห็น            2  ได้เห็น          3  ไม่เคยเห็น            4  คาดคิดที่จะได้เห็น
ตอบ  3  had  never  seen
จากเนื้อเรื่อง  ผู้เขียนได้เล่าจากบรรทัดที่ 3-4  ว่าเขาไม่เคยเห็น  = had  never  seen

47    The  word  “resembled”  (line 8)  is  synonymous  with ________.
1  assemble            2  be  like           3  being  shaped            4  stretched

ถาม  คำว่า  “คล้าย”  (ในบรรทัดที่  8)  มีความหมายเหมือนกับ __________.
ตอบ  2  be  like
“resembled”  =  be  like  =  เหมือน  คล้าย

48    The  writer  compared  the  umbrellas  to  mushrooms  because  of  their _______.
1  similar  shapes                                             2  expected  appearance
3  same  sizes                                                   4  growing  on  a  tree
ถาม  ผู้เขียนได้เปรียบเทียบร่มกับเห็ดเพราะ  ___________ ของพวกมัน
1  รูปร่างที่คล้ายกัน            2  การปรากฏไปตามที่คาดคิดไว้           3  ขนาดที่เหมือนกัน
4  การเติบโตบนต้นไม้
ตอบ  1  similar  shapes      เพราะรูปร่างที่คล้ายกัน  เพียงบางคันใหญ่ – เล็ก

49    The  word  “Some”  (line 6)  refers  to _________.
1  the  mushrooms                                      2  the  grounds
3  their  users                                              4  the  umbrellas

ถาม  คำว่า  “Some”  อ้างอิงถึง
ตอบ  4  the  umbrellas         อ้างอิงถึง  ร่ม

50    The  word  “crematorium”  (line 10)  means _________.
1    a  coffin  in  disguise
2    a  building  in  which  the  bodies  of  dead  people  are  burned
3    the  place  in  the  ground  where  a  dead  person  in  buried
4    a  place  where  the  deceased  stays  before  he  is  moved  to  a  temple  for  religious  rites

ถาม  คำว่า  “เมรุ”  (ในบรรทัดที่  9)  หมายถึง  ____________
1    โลงศพที่ดัดแปลงมา
2    อาคารที่ศพของผู้ตายถูกเผา
3    สถานที่ในพื้นดินที่ผู้ตายถูกฝัง
4    สถานที่ที่ผู้ตายอยู่ก่อนที่จะได้เคลื่อนย้ายไปที่วัดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
ตอบ  2  a  building  in  which  the  bodies  of  dead  people  are  burned
“crematorium”  คือ  เมรุ  หรือ  เตาเผาศพ

Pare  3:  Unseen  Passages  (เนื้อหานอกตำรา)

Passage  1

Globefish—also  known  as  puffer,  blowfish,  swell-fish  or,  in  Japanese,  fugu—is  one  of  the  most  mysterious  creatures  of  the  sea.  It  is  perhaps  the  world’s  deadliest  fish,  yet  in  Japan  is  the  epitome  of  gourmet  dining.

About  100  species  of  puffers  can  be  found  throughout  the  world,  with  an  astounding  variability  in  toxicity,  even  among  the  same  species.  Their  most  obvious  shared  characteristic  is  their  ability  to  balloon  out  from  a  reasonable  fish  shape  into  a  sphere  two  or  three  times  larger.  When  frightened  or  annoyed,  they  gulp  water  or  air  into  a  sac  on  the  belly  that  swells  like  an  inner  tube  of  a  tire  so  as  to  discourage  predators  or  intimidate  rivals.  When  the  fish  feels  safe  again,  it  deflates  to  its  normal  shape.
ปลาปักเป้า  (Globefish) –  ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า  “puffer”  หรือ  “blowfish”  หรือ  “swell – fish”  ได้เช่นกัน  หรือในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า  Fugu  เป็นสัตว์ทะเลที่น่าพิศวงมากที่สุดชนิดหนึ่ง  มันก็อาจเป็นปลาที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในโลกด้วย  แต่กระนั้นในประเทศญี่ปุ่น  ปลาปักเป้าเป็นส่วนประกอบของมื้ออาหารที่เอร็ดอร่อย
มีปลาปักเป้าประมาณ  100  สายพันธ์ทั่วโลก  แม้จะเป็นสายพันธุ์เดียวกัน  แต่พิษก็แตกต่างกันอย่างไม่น่าเชื่อ  ปลาปักเป้าสายพันธ์ต่างๆมีลักษณะเด่นคล้ายกันอย่างหนึ่ง  คือ  สามารถพองตัวจากขนาดปกติจนใหญ่กว่าเดิม 2-3  เท่า  เมื่อรู้สึกกลัวหรือถูกรบกวน  ปลาปักเป้าจะกลืนน้ำหรืออากาศเข้าถุงที่ท้อง  ทำให้พองออกเหมือนท่อภายในยางรถยนต์  เพื่อให้นักล่าวิตก  หรือเพื่อข่มขู่ศัตรู  เมื่อปลาปักเป้ารู้สึกปลอดภัย  ก็จะคลายตัวกลับคืนสภาพเดิม

51    “Fugu”  in  Japanese  is __________ .
1  puffer               2  blowfish           3  globefish                 4  All  are  correct

ถาม  คำว่า  “Fugu”  ในภาษาญี่ปุ่นคือ __________.
ตอบ     4  All  are  correct
ลักษณะการเขียนที่ใช้เครื่องหมาย  dash(–)  แสดงว่าข้อความที่ตามมาเป็นการอธิบายหรือยกตัวอย่างของคำที่อยู่ข้างหน้า  หรือดูคำว่า  known  as  ก็ได้แสดงว่ามีความหมายเดียวกันทั้งหมด  จึงตอบถูกทุกข้อ

52    It  can  be  assumed  that  fugu  is _______.
1  very  delicious                                               2  nutritious
3  a  popular  dish  in  Japan                              4  gourmet  dining

ถาม  สามารถสันนิษฐานว่าปลาปักเป้าเป็น __________
ตอบ  3  a  popular  dish  in  Japan
1  อร่อยมาก          2  บำรุงสุขภาพ           3  เป็นอาหารที่นิยมแพร่หลายในญี่ปุ่น         4  มื้ออาหาร

53    Fugu  is  the  world’s  deadliest  fish  because  it __________.
1  can  kill  people                                              2  contains  toxins
3  lives  a  short  time                                         4  is  mostly  killed  by  people

ถาม  ปลาปักเป้าเป็นปลาที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในโลกเพราะมัน __________.
ตอบ  1  can  kill  people
1  สามารถฆ่าผู้คน         2  มีพิษ          3  มีชีวิตอยู่ระยะสั้น          4  ถูกฆ่าโดยผู้คนเป็นส่วนใหญ่

54    The  word  “yet”  can  be  replaced  by _________.
1  although              2  however              3  moreover              4  unless

ตอบ   2  however
คำว่า  “แต่กระนั้น”  สามารถแทนที่ด้วยคำว่า  however  ที่แสดงความแตกต่างจากข้างหน้า

55    Which  is  correct?
1    Fugu  live  only  in  the  Japanese  sea
2    Fugu  is  a  rare  fish
3    Fugu  can  be  found  everywhere
4    Fugu  is  very  expensive

ถาม  ข้อไหนถูกต้อง
1  ปลาปักเป้าอาศัยอยู่ในทะเลญี่ปุ่นเท่านั้น                          2  ปลาปักเป้าเป็นปลาที่หายาก
3  ปลาปักเป้าสามารถพบได้ทุกหนแห่ง                               4  ปลาปักเป้าราคาแพงมาก
ตอบ    3  Fugu  can  be  found  everywhere
จากย่อหน้าที่  2  ที่ว่า  can  be  found  everywhere  สามารถพบได้ทุกแห่งทั่วโลก

56    Fugu  is  also  called  blowfish  since  it _________.
1  can  blow  itself  up  like  a  balloon                  2  looks  funny
3  swells  rapidly                                                    4  can  blow  out  air

ถาม  ปลาปักเป้าถูกเรียกว่า  blowfish  เช่นกันเพราะมัน _________.
ตอบ  1  can  blow  itself  up  like  a  balloon
1  สามารถพองตัวมันขึ้นมาเหมือนลูกโป่ง                                    2  มันดูน่าขบขัน
3  เพิ่มขนาดอย่างรวดเร็ว                                                               4  ปล่อยลมออกมา

57    Fugu  will  swell  when  it ________.
1  is  frightened                                          2  wants  to  avoid  enemies
3  is  annoyed                                             4  1  and  3  are  correct

ถาม  ปลาปักเป้าจะพองตัวเมื่อมัน _________.
1  รู้สึกกลัว              2  ต้องการหลีกเลี่ยงศัตรู              3  รู้สึกหงุดหงิด             4  ถูก  1  และ  3
ตอบ  4  1  and  3  are  correct
จากข้อความที่ว่า  When  frightened  or  annoyed,  they  gulp  water  or  air  into  a  sac  on  the  belly  that  swells  like  an  inner  tube  of  a  tire

58    Fugu  can  swell  by _________.
1    swallowing  water  or  air
2    blowing  a  sac  on  the  belly
3    filling  its  stomach  with  food
4    putting  a  balloon  inside  the  body

ถาม  ปลาปักเป้าสามารถพองตัวโดย ________
1  กลืนน้ำหรือลมเข้าไป                                                  2  เป่าลมเข้าที่ท้อง
3  ทำให้กระเพาะเต็มไปด้วยอาหาร                                4  เอาลูกโป่งเข้าไปในตัว
ตอบ  1  swallowing  water  or  air
จากข้อความ  they  gulp  water  or  air  into  a  sac  on  the  belly

59    Fugu  swells  in  order  to __________.
1  threaten  its  enemies                               2  look  beautiful
3  attract  another  female                            4  frighten  people
ถาม  ปลาปักเป้าพองตัวเพื่อ ___________.
1  ข่มขู่ศัตรูของมัน                                                       2  ทำให้ดูสวยงาม
3  ดึงดูดเพศเมีย                                                             4  ทำให้ผู้คนกลัว
ตอบ  1  threaten  its  enemies
จากข้อความที่ว่า  so  as  to  discourage  predators  or  intimidate  rivals  หมายถึง  ทำให้สัตว์ล่าเหยื่อกลัวหรือข่มขู่ศัตรู

60    The  word  “it”  refers  to ___________.
1  a  predator                                             2  the  fish
3  a  rival                                                   4  a  tire

ตอบ  2  the  fish     “มัน”  อ้างอิงถึง  ปลาปักเป้า

Passage  2

Shining  light  on  dark  places
City  has  5,365  high-risk  crime  spots,  writes  Wassayos  Ngamkham

Bangkok  has  more  than  5,000  risk  areas  where  the  potential  for  crime  is  high,  a  police  survey  has  found.
The  city’s  police  stations  were  asked  to  identify  risk  areas  after  police  police  realized  the  death  of  a  28-year-old  hotel  worker  in  bushes  behind  a  bus  stop  in  Hua  Mark  could  have  been  prevented.

Pongsapat  Pongcharoen,  assistant  police  chief  and  police  spokesman,  ordered  the  88  metropolitan  police  stations  to  Bangkok  to  identify  the  city’s  crime-risk  spots  to  see  what  police  do  to  alleviate  the  risk.

We  found  there  are  5,365  risk  spots  throughout  Bangkok.  Many  risk  spots,  2,155  spots,  are  in  dormitories,  apartments  and  houses.  Another  1,164  spots  are  around  bus  stops.  And  another  1,008  spots  are  along  small  lanes.”  Pol  Lt-Gen  Pongsapat  said.
After  the  survey  results  came  in,  police  contacted  the  Bangkok  Metropolitan  Administration  (BMA),  which  has  now  agreed  to  work  with  police  to  tidy  up  the  areas.

A  joint  project  has  been  launched  at  10  spots  identified  as  the  most  dangerous.

At  these  spots,  the  agencies  agreed  to  increase  the  frequency  of  patrols  by  police  and  BMA  officials.

The  BMA  also  agreed  to  improve  the  street  environment  by  installing  street  lights  and  clearing  overgrown  shrubs  and  trees  to  get  rid  of  blind  spots.  The  BMA  will  also  install  more  surveillance  cameras.

จับตามองพื้นที่เสี่ยงภัย

กรุงเทพฯมีจุดเสี่ยงอาชญากรรมสูงมาก  5,365  จุด  วัสยศ  งามคำ  เขียน

การสำรวจของตำรวจเผยว่า  กรุงเทพฯมีพื้นที่เสี่ยงกว่า  5,000  แห่ง  ซึ่งเป็นที่ๆมีความเสี่ยงจะเกิดอาชญากรรมสูงมาก

มีการขอสถิติจากสถานีตำรวจในเมือง  เพื่อระบุพื้นที่เสี่ยง  เนื่องจากตำรวจเห็นว่ากรณีที่พนักงานโรงแรมวัย  28  ปีถูกฆ่าในพุ่มไม้หลังป้ายหยุดรถประจำทางในเขตหัวหมากเป็นเหตุที่อาจป้องกันได้

พล.ต.ท.ดร. พงศพัศ  พงษ์เจริญ  ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งให้สถานีตำรวจ  88  แห่งในเขตนครบาลระบุจุดเสี่ยงอาชญากรรมในกรุงเทพฯเพื่อตำรวจจะได้พิจารณาดำเนินการต่างๆเพื่อลดความเสี่ยง

พวกเราพบว่ามีจุดเสี่ยงทั่วกรุงเทพฯ  5,365  จุด  โดยจุดเสี่ยงจำนวนมาก  หรือประมาณ  2,155  จุดอยู่ในหอพัก  อพาร์ตเม้นต์  และบ้าน  ส่วนอีก  1,164  จุดอยู่บริเวณป้ายหยุดรถประจำทาง  และอีก  1,008  จุดอยู่ในซอยเล็กๆ  พล.ต.ท.ดร. พงศพัศ  พงษ์เจริญกล่าว

หลังจากเปิดเผยผลการสำรวจนี้  ทางตำรวจได้ประสานกรุงเทพมหานคร  ซึ่งทางกรุงเทพมหานครตกลงจะร่วมมือกับตำรวจในการดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ต่างๆดังกล่าว

มีการดำเนินแผนงานร่วมกันในจุดเสี่ยง  10  จุด  ซึ่งถือเป็นบริเวณที่อันตรายที่สุด

ในจุดเสี่ยงเหล่านี้  ตำรวจและเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครจะเพิ่มความถี่ในการเข้าตรวจพื้นที่มากขึ้น

นอกจากนี้  กรุงเทพมหานครตกลงจะปรับปรุงสภาพถนนให้ดีขึ้น  โดยจะติดตั้งไฟสว่างถนน  ถางพงและตัดต้นไม้เพื่อไม่ให้มีจุดลับสายตา  และกรุงเทพมหานครก็จะติดตั้งกล้องวงจรปิดอีกด้วย

61    Some  area  in  Bangkok  are  considered  risk  areas  because ________.
1  there  are  no  electric  light                            2  they  are  abandoned  placer
3  there  is  a  high  chance  of  crimes               4  police  stations  are  far  away

ถาม  บางพื้นที่ในกรุงเทพมหานครถูกคิดเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะ ____________
1  ไม่มีไฟฟ้า        2  มันเป็นพื้นที่ที่ถูกทิ้ง        3  มีโอกาสก่ออาชญากรรมสูง      4  สถานีตำรวจอยู่ห่างออกไป
ตอบ  3  there  is  a  high  chance  of  crimes

62    Risk  areas  are  identified  by __________ .
1  people  in  those  areas                                   2  researchers
3  the press                                                         4  the  city  police  station

ถาม  พื้นที่มีความเสี่ยงสูงถูกระบุโดย __________
ตอบ  4  the  city  police  station
จากย่อหน้าที่  2  มี  The  city’s  police  stations

63    ________ police  station  is  not  a  metropolitan  police  station.
1  Hua  Mark         2  Dusit           3  Samran  Path        4  Chiang  Rai
ตอบ  4  Chiang  Rai
คำว่าสถานีตำรวจนครบาลจะต้องเป็นสถานีตำรวจในเมืองใหญ่ยกเว้นสถานีตำรวจเชียงรายเป็นสถานีตำรวจภูธร

64    The  word  “alleviate”  (line  8)  means _________.
1  increase              2  relieve                3  cover                4  admit

ตอบ  2  relieve          คำว่า  “alleviate”  หมายถึง  ทำให้บรรเทา  ลดลง  =  relieve

65    The  word  “we”  (line 9)  refer  to _________.
1  police                                                    2  people
3  a  police  spokeman                              4  an  assistant  police  chief

ถาม  คำว่า  “พวกเรา”  (บรรทัดที่  9)  อ้างอิงถึง _________.
ตอบ  1  police
คำว่า  “they”  แทนคำนามพหูพจน์ว่า  พวกเรา  จากเนื้อเรื่องหมายถึง  ตำรวจ

66    _______ risk  spots  are  found  in  Bangkok.
1  2,155                          2  1,164                      3  5,365                   4  1,008

ถาม  พื้นที่จุดเสี่ยง _________ จุดถูกพบในกรุงเทพ
ตอบ  3  5,365                   จากย่อหน้าที่  4  คือ   5,365

67    The  most  risky  spots  are _______.
1  around  bus  stops                                         2  in  living  places
3  at  subway  stations                                       4  along  small  lanes

ถาม  จุดเสี่ยงส่วนใหญ่เป็น ___________.
ตอบ  2  in  living  places
ในย่อหน้าที่  4  ประมาณ  2,155  จุดอยู่ในหอพัก  อพาร์ตเม้นต์  และบ้าน  เราเรียกว่า  อยู่ในพื้นที่อยู่อาศัย  ส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่า

68    After  the  survey, _________ contacted ___________ to  launch  a  safety  project.
1  BMA ; Bangkok  governors                          2  police ; BMA
3  police ; people                                               4  police ; soldiers

ถาม  หลังจากการสำรวจ _________ ประสานงาน _________ เพื่อริเริ่มโครงการความปลอดภัย
ตอบ  2  police ; BMA
จากย่อหน้าที่ 5  ทางตำรวจได้ประสานกรุงเทพมหานคร  ซึ่งทางกรุงเทพมหานครตกลงจะร่วมมือกับตำรวจในการดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ต่างๆดังกล่าว = police  contacted  the  Bangkok  Metropolitan  Administration (BMA)

69    What  will  be  done  to  the  most  dangerous  ten  spots?
1    Tidying  up  the  areas
2    Transferring  police  officers
3    Increasing  the  frequency  of  patrols
4    Building  new  police  stations

ถาม  อะไรที่จะถูกทำในจุดที่เสี่ยง  10  จุดที่อันตรายมากที่สุด
1  จัดพื้นที่ให้เป็นระเบียบ                                               2  โยกย้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ
3  การเพิ่มความถี่ของหน่วยลาดตระเวน                        4  สร้างสถานีตำรวจใหม่
ตอบ  3  Increasing  the  frequency  of  patrols

70    The  street  environment  is  improved  by _________.
1    clearing  overgrown  bushes  and  trees
2    increasing  police  offices
3    installing  and  surveillance  cameras
4    1 and  3  are  correct

ถาม  สภาพแวดล้อมตามถนนถูกปรับปรุงโดย _________
1  ถางพงและตัดต้นไม้ที่โตมากเกินไป                          2  เพื่อสำนักงานตำรวจ
3  ติดตั้งไฟส่องสว่างถนน  กล้องวงจรปิด                     4  ถูกทั้ง  1  และ  3
ตอบ  4  1 and  3  are  correct

Passage  3

In  the  late  1980s,  scientists  discovered  the  first  genes  that  guide  the  development  of  flowers.  They  were  studying  a  small  plant  called  Arabidopsis,  a  botanical  laboratory  rat,  when  they  observed  that  mutations  could  set  off  grotesque  changes.  Some  mutations  caused  petals  to  grow  where  there  should  have  been  stamens,  the  flower’s  male  organs.  Other  mutations  transformed  the  inner  circle  of  petals  into  sepals.  And  still  other  mutations  turned  sepals  into  leaves.
The  discovery  was  a  remarkable  echo  of  ideas  first  put  forward  by  the  German  poet  Goethe,  who  not  only  wrote  Faust  but  was  also  a  careful  observer  of  plants.

In  1790,  Goethe  wrote  a  visionary  essay  called  The  Morphology  of  Plants,  in  which  he  argued  that  all  plant  organs,  including  flowers,  started  out  as  leaves.
“From  first  to  last”  he  wrote,  “the  plant  is  nothing  but  a  leaf”.
ในช่วงปลายทศวรรษที่  1980  นักวิทยาศาสตร์ค้นพบยีนชนิดแรกซึ่งชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการของดอกไม้  ขณะที่พวกเขากำลังศึกษาพืชขนาดเล็กชื่อ  Arabidopsis  ซึ่งเป็นพืชทดลองในห้องปฏิบัติการ  ก็พบว่าการผ่าเหล่าสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบแปลกๆได้  การผ่าเหล่าบางครั้งเป็นเหตุให้กลีบดอกเติบโตในที่ที่ควรจะเป็นเกสรตัวผู้ซึ่งเป็นอวัยวะเพศชายของดอกไม้  นอกจากนี้  การผ่าเหล่าก็เปลี่ยนวงด้านในของกลีบดอกเป็นกลีบเลี้ยง  และในบางครั้ง  การผ่าเหล่าก็เปลี่ยนกลีบเลี้ยงใบ

การค้นพบนี้  เป็นการสะท้อนความคิดครั้งสำคัญ  ความคิดนี้ถูกเสนอขึ้นเป็นครั้งแรกโดยเกอเธ่  กวีชาวเยอรมัน  ซึ่งนอกจากจะประพันธ์เรื่อง  Faust  แล้ว   เกอเธ่ยังทำการศึกษาพืชต่างๆอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

ใน  ค.ศ.  1790  เกอเธ่เขียนบทความเชิงจินตนาการชื่อ  “The  Morphology  of  Plants”  ในบทความนี้  เกอเธ่กล่าวว่า  อวัยวะทุกส่วนของพืช  รวมทั้งดอกไม้  เริ่มต้นจากใบไม้  เกอเธ่เขียนว่า  “จากจุดเริ่มต้นสู่จุดสุดท้าย”  “พืชไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเพียงใบไม้”

71    The  word  “they”  refers  to  ____________.
1  genes                 2  scientists                 3  flowers                   4  plants

ถาม  คำว่า  “they”  อ้างอิงถึง _________.
ตอบ  2  scientists             “they”  อ้างอิงถึง  นักวิทยาศาสตร์

72    Arabidopsis  is __________.
1  a  kind  of  flowers           2  an  animal           3  a  small  plant          4  a  gene

ถาม  Arabidopsis  เป็น __________.
ตอบ  3  a  small  plant
a  small  plant  called  Arabidopsis  คือ  พืชขนาดเล็กที่เรียกว่า    Arabidopsis

73    The  word  “set  off”  means ________.
1  start                   2  happen                   3  cause                    4  decide

ถาม  คำว่า  “set  off”  หมายถึง ________.
ตอบ  3  cause                    “set  off”  หมายถึง  ก่อให้เกิด  =  cause

74    Stamens  are _________.
1  female’s  organs                                               2  petals
3  the  flower’s  bud                                             4  the  flower’s  male  organ

ถาม  เกสรตัวผู้เป็น ____________.
ตอบ  4  the  flower’s  male  organ
1  อวัยวะของเพศเมีย           2  กลีบดอกไม้           3  ต้นอ่อนของดอกไม้            4  อวัยวะเพศผู้ของดอกไม้

75    The  inner  circle  of  petals  is  transformed  into  sepals  by __________.
1  transformation            2  mutation               3  analysis              4  civilization

ถาม  วงด้านในของกลีบดอกไม้ถูกเปลี่ยนเป็นกลีบเลี้ยงโดย __________.
ตอบ  2  จากบรรทัดที่5-6  คำว่า  mutations  transformed  the  inner  circle  of  petals  into  sepals  ก็ลอกคำศัพท์มาก็ได้ไม่จำเป็นต้องแปลได้ตอบ  mutation

76    The  phrase  “echo  of  ideas”  means ___________.
1    beautiful  ideas
2    proven  ideas
3    ideas  that  have  been  expressed  before
4    a  new  idea

ถาม  วลีที่ว่า  “สะท้อนความคิด”  หมายถึง __________.
1  ความคิดที่งดงาม     2  ความคิดที่ได้พิสูจน์ให้เห็น        3  ความคิดที่ได้แสดงออกมาก่อน     4  ความคิดใหม่
ตอบ  3  ideas  that  have  been  expressed  before
คำว่า  สะท้อนความคิด  ก็คือสะท้อนความคิดของผู้ที่เคยให้ความคิดมาก่อน

77    Who  is  Goethe?
1  A  German  soldier                                    2  An  important  political  figure
3  A  poet                                                       4  An  observer

ถาม  Goethe  คือใคร
ตอบ  3  A  poet
จากย่อหน้าที่  2  ใกล้กับคำ  Goethe  มี  German  poet  นักกวีชาวเยอรมัน

78    Which  is /are  Goethe’s  work(s)?
1  faust                                                           2  German  poems
3  The  Morphology  of  Plants                     4  1  and  3  are  correct

ถาม  ข้อไหนเป็นผลงานของนายเกอเธ่
ตอบ  4  1  and  3  are  correct       จากย่อหน้าที่  3  และ  4

79    Goethe  believed  that  all  plant  organs  started  out  as __________.
1  seeds                       2  roots                      3  flowers                     4  leaves

ถาม  นายเกอเธ่เชื่อว่าอวัยวะของพืชทั้งหมดออกมาเป็น ___________.
ตอบ  จากย่อหน้าสุดท้าย  ที่ว่า  all  plant  organs,  including  flowers,  started  out  as  leaves

80    The  word  “but”  is  a/an ________, which  means __________.
1  adverb; contrast                                            2  preposition ; except
3  conjunction ; in  spite  of                              4  adverb ; only

ถาม  คำว่า  “but”  เป็น __________ ซึ่งหมายถึง ___________.
ตอบ  2  preposition ; except
คำว่า  but  ที่อยู่บรรทัดสุดท้ายตามด้วยคำนาม  (a leaf)  เป็นบุรพบท  มีความหมายเดียวกับ  except  หมายถึง  นอกจาก

Passage  4

Throughout  his  life,  Charles  Darwin  surrounded  himself  with  flowers.
When  he  was  10,  he  wrote  down  each  time  a  peony  bloomed  in  his  father’s  garden.  When  he  bought  a  house  to  raise  his  own  family,  he  turned  the  grounds  into  a  botanical  field  station  where  he  experimented  on  flowers  until  his  death.  But  despite  his  intimate  familiarity  with  flowers,  Darwin  once  wrote  that  their  evolution  was  “an abominable  mystery”.

Darwin  could  see  for  himself  how  successful  flowering  plants  had  become.
They  make  up  the  majority  of  living  plant  species,  and  they  dominate  many  of  the  world’s  ecosystems,  from  rain  forests  to  grasslands.  They  also  dominate  our  farms.  Out  of  flowers  come  most  of  the  calories  humans  consume,  in  the  form  of  foods  such  as  corn,  rich  and  wheat.  Flowers  are  also  impressive  in  their  sheer  diversity  of  forms  and  colours,  form  lush,  full-bodied  roses  to  spider-like  orchids  to  calla  lilies  shaped  like  urns.
ตลอดชีวิตของเขา  ชาร์ลส์  ดาร์วิน  แวดล้อมด้วยดอกไม้  ตอนชาร์ลส์  ดาร์วิน  อายุ  10  ขวบ  เขาจดบันทึกทุกครั้งที่ดอกไม้โบตั๋น  (Peony)  บานสะพรั่งในสวนของพ่อ  เมื่อซื้อบ้านสร้างครอบครัวตัวเอง  ชาร์ลส์  ดาร์วิน  ได้เปลี่ยนที่ดินเป็นสวนบุบผาชาติ  และทดลองเกี่ยวกับดอกไม้ตลอดชีวิต  แม้ว่าชาร์ลส์  ดาร์วินจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับดอกไม้  แต่เขาเคยเขียนไว้ว่า  วิวัฒนาการของดอกไม้  “เรื่องราวลี้ลับที่ไม่น่าพิศสมัยยิ่ง”
ชาร์ลส์  ดาร์วิน  เห็นด้วยตัวเองว่าพืชมีดอกประสบความสำเร็จเพียงใด  พวกมันถือเป็นสายพันธ์พืชส่วนใหญ่ของสายพันธ์พืชที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน  และพวกมันก็ครอบครองระบบนิเวศส่วนใหญ่ของโลก  ตั้งแต่เขตป่าฝนไปจนถึงทุ่งหญ้า  พวกมันครองพื้นที่ในเรือกสวนไร่นาของเราด้วย  นอกจากนี้  มนุษย์บริโภคแคลอรีจากดอกของพืชบางอย่างในรูปของอาหาร  เช่น  ข้าวโพด  ข้าว  และข้าวสาลี  นอกจากนี้  ดอกไม้ยังน่าทึ่งในเรื่องรูปลักษณ์และสีสันที่หลากหลาย  เช่น  ดอกกุหลาบอวบอิ่มเบ่งบาน  กล้วยไม้ที่คล้ายแมงมุม  ไปจนถึงดอกลิลลี่ปากแตร (Calla  Lily)  ที่ดูคล้ายไห

81    The  phrase  “surrounded  himself  with  flowers”  means _________.
1  stayed  among  flowers                                2  bought  only  flowers
3  very  much  interested  in  flowers               4  put  flowers  around  him

ถาม  วลีที่ว่า  “แวดล้อมด้วยดอกไม้”  หมายถึง ___________.
ตอบ  1  stayed  among  flowers
1  อยู่ท่ามกลางด้วยดอกไม้                                                2  ซื้อดอกไม้เท่านั้น
3  สนใจในดอกไม้อย่างมาก                                             4  เอาดอกไม้อยู่รอบๆเขา

82    It  can  be  assumed  that  “peony”  is  the  name  of  a  _________.
1  tree                        2  flower                        3  fruit                          4  plant

ถาม  สามารถสันนิษฐานว่า  “peony”  เป็นชื่อของ ___________.
ตอบ  2  flower
เราสามารถเดาจากข้อความข้างเคียง  เช่นคำว่า  bloom  (บาน)  garden  (สวน)  ก็เดาว่าเป็นดอกไม้

83    The  word  “despite”  can  be  replaced  by ___________.
1  in  spite  of                 2  although               3  however               4  but

ตอบ  1  in  spite  of
“despite”  =  “in  spite  of”  =  แม้ว่า  ถึงแม้ว่า  ตามด้วยวลี  ส่วน  although/however  อย่างไรก็ตาม  ตามด้วยประโยค

84    The  word  “abominable”  means ___________.
1  pleasant          2  lovely            3  extremely  unpleasant            4  disgusting

ถาม  คำว่า  “abominable”  หมายถึง __________.
ตอบ  4  disgusting
“abominable”  =  disgusting  =  น่ารังเกียจ

85    The  word  “they”  refers  to _________.
1  animals               2  flowers                 3  trees                   4  fruits

ตอบ  2  flowers
“they”  อ้างอิงถึง  พืชมีดอก  คือ  flowering  plants

86    The  word  ecosystems  mentioned  in  this  passage  are _________.
1  tropical  areas                                              2  rain  forests
3  grasslands                                                    4  2  and  3  are  correct

ถาม  คำว่า  ระบบนิเวศน์ถูกเอ่ยในเรื่องนี้คือ __________.
ตอบ  4  2  and  3  are  correct
จากย่อหน้าที่  2  บรรทัดที่  3  หลังคำว่า  ecosystem  มีเครื่องหมายคอมม่า  แล้วตามด้วยคำนาม  แสดงการอธิบายคำศัพท์ที่อยู่ข้างหน้า  ข้างหลังคำว่า  from  rain  forests  to  grasslands  ก็ตอบถูกทั้ง  2  และ  3

87    The  word  “calories”  has  the  same  meaning  as __________.
1  energy                 2  food                3  produce                    4  products

ถาม  คำว่า  “calories”  มีความหมายเหมือนกับ __________.
ตอบ    2  food        อาหาร

88    It  can  be  assumed  that  the  origin  of  our  food  comes  from __________.
1  corn                    2  rice                   3  wheat                      4  flowers

ถาม  สามารถสันนิษฐานว่าต้นกำเนิดของอาหารของเรามาจาก ___________.
ตอบ  4  flowers                 มาจากดอกไม้

89    The  varieties  of  flower  forms  mentioned  in  this  passage are __________
1  full-bodies                                                      2  spider  like
3  calla  lily  shaped                                           4  All  are  correct

ถาม  รูปแบบดอกไม้ที่หลากหลายถูกเอ่ยในเนื้อเรื่องนี้คือ ___________
ตอบ   4  All  are  correct         ถูกหมด  ไม่ต้องแปลก็ได้ลอกมาจากบรรทัดสุดท้าย

90    Which  kind  of  flower  is  not  mentioned  in  this  passage?
1  Roses                    2  Lavender                  3  Orchids                      4  Liles

ถาม  ดอกไม้ประเภทไหนที่ไม่ได้เอ่ยในเนื้อเรื่องนี้
ตอบ  2  Lavender
จากบรรทัดสุดท้าย  มีคำว่า  roses ,  orchids  และ  lilies  ที่ไม่มีคือ  lavender

Passage  5

Fingernail  analysis  first  developed  in  ancient  times  and  was  advocated  by  Hippocrates  as  a  means  of  diagnosis.  The  practice  has  remained,  but  most  of  us  are  unaware  of  the  abundance  of  health  information  at  our  finger  tips.

Fingernails  protect  the  delicate,  nerve-rich  finger  tips  from  injury,  enhance  the  sense  of  touch  and  assist  in  the  manipulation  of  small  objects.
Chemically  similar  to  hair,  the  nails  are  composed  largely  of  the  protein  keratin,  which  is  rich  in  sulfur.

การวิเคราะห์เล็บนิ้วมือพัฒนาขึ้นครั้งแรกในยุคโบราณ  และฮิปโปเครติสให้การสนับสนุนว่าเป็นวิธีวินิจฉัยโรค  วิธีปฏิบัติเช่นนี้ยังคงอยู่  แต่คนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักว่าข้อมูลสุขภาพมากมายอยู่แค่ปลายนิ้วของเราเอง
เล็บมือป้องกันปลายนิ้วที่เปราะบาง  และมีเส้นประสาทมากมาย  จากการบาดเจ็บ  ทำให้เพิ่มการรับรู้การสัมผัสดีขึ้น  และช่วยในการหยิบจับวัตถุขนาดเล็กได้  ในทางเคมี  เล็บจะคล้ายกับเส้นผม  กล่าวคือ  เล็บประกอบด้วยโปรตีนเคราตินเป็นส่วนมาก  ซึ่งมีซัลเฟอร์จำนวนมาก

91    Fingernail  analysis  developed __________.
1  recently                                                          2  in  the  old  times
3  not  long  ago                                                 4  at  present  time

ถาม  การวิเคราะห์เล็บนิ้วมือพัฒนา ___________.
1  เมื่อไม่นานมานี้            2  ในยุคโบราณ           3  ไม่นานมา           4  ในปัจจุบัน
ตอบ  2  in  the  old  times
คำว่า  in  ancient  times  =  in  the  old  times  =   ในยุคโบราณ  สมัยก่อน
92    Hippocrates  used  fingernail  analysis __________.
1    to  find  out  what  was  wrong  in  the  body
2    to  check  physical  ability
3    to  prescribe  some  medicine
4    to  replace  physical  examination

ถาม  ฮิปโปเครติใชการวิเคราะห์เล็บนิ้วมือ __________.
1  เพื่อค้นหาสิ่งที่ผิดปกติในร่างกาย                                  2  เพื่อตรวจสอบความสามารถของร่างกาย
3  เพื่อออกใบสั่งยาบางอย่าง                                             4  เพื่อแทนที่การตรวจสอบร่างกาย
ตอบ  1  เพื่อค้นหาสิ่งที่ผิดปกติในร่างกาย
เพื่อ  diagnosis  คือการวินิจฉัยโรค  ตรงกับตัวเลือกที่  1  คือ  ค้นหาสิ่งที่ผิดปกติในร่างกาย

93    It  can  be  assumed  that  Hippocrates  should  be  a/an _________.
1  physician                2  instructor               3  examiner                 4  lab  official

ถาม  สามารถสันนิษฐานว่าฮิปโปเครติสน่าจะเป็น ___________
1  หมอ              2  อาจารย์                3  ผู้ตรวจสอบ                   4  เจ้าหน้าที่ทดลองในห้องปฏิบัติการ
ตอบ  1  physician            การวินิจฉัยโรคได้  ก็น่าจะเป็นหมอ

94    The  phrase  “the  practice”  refers  to  ________.
1  the  body  examination                           2  the  physical  check  up
3  fingernail  analysis                                 4  doctor’s  practice

ถาม  วลี  “the  practice”  อ้างอิงถึง  ________.
ตอบ  3  fingernail  analysis
วิธีปฏิบัติเช่นนี้  อ้างอิงถึง  การวิเคราะห์เล็บนิ้วมือ  (fingernail  analysis)

95    Fingernail  analysis  is  useful  because __________.
1    it  is  accurate
2    it  is  cheap
3    it  can  give  a  lot  of  information  about  health
4    it  is  very  simple

ถาม  การวิเคราะห์เล็บนิ้วมือมีประโยชน์เพราะ ___________.
1  มันเที่ยงตรง                                                                    2  มันราคาถูก
3  มันสามารถให้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับสุขภาพ                4  มันง่ายมาก
ตอบ  3  it  can  give  a  lot  of  information  about  health
จากบรรทัดที่  3  abundance  of  health  information

96    Finger  tips  are  protected  from  injury  by _________.
1  gloves              2  plasters            3  manicure               4  fingernails

ถาม  ปลายนิ้วมือถูกปอป้องจากการบาดเจ็บ  โดย ____________.
ตอบ  4  fingernails  เล็บนิ้วมือ  จากย่อหน้าที่  2

97    The  word  “nerve-rich”  means _________.
1  full  of  nerves        2  lack  of  nerves         3  ill  nerve            4  nerve  free

ถาม คำว่า   “nerve-rich”  หมายถึง  __________.
ตอบ  1  full  of  nerves
คำว่า  rich  โดยทั่วไปหมายถึง  อุดมสมบูรณ์  มั่งคั่ง  ก็คือ  เต็มไปด้วย  =  full  of  nerve

98    Fingernails ______ the  sense  of  touch  and _______ the  manipulation  of  small  objects.
1  improve ; help                                          2  arouse ; manage
3  encourage ; stimulate                               4  arrange ; provide

ถาม  เล็บนิ้วมือ ______ การรับรู้สัมผัสและ _______ การหยิบจับวัตถุขนาดเล็กได้
ตอบ  1  improve ; help
จากเนื้อหา  enhance  the  sense  of  touch  and  assist  in  the  manipulation  of  small  objects.  คำว่า  enhance  หมายถึง  เพิ่ม  ยกระดับ  ตรงกับ  improve  ทำให้ดีขึ้น  และคำว่า  assist  หมายถึง  ช่วย  =  help

99    It  can  be  assumed  that  hair  is  composed  of _______.
1  different  protein                                       2  keratin
3  protein                                                       4  chemical

ถาม  สามารถสันนิษฐานว่าเส้นผมประกอบด้วย ___________.
ตอบ  2  keratin
มาจากข้อความที่ว่า  the  nails  are  composed  largely  of  the  protein  keratin,  which  is  rich  in  sulfur.

100     The  word  “which”  refers  to _________.
1  sulfur                   2  hair                    3  nail                 4  keratin

ถาม  คำว่า  “which”  อ้างอิงถึง _____________.
ตอบ  4  keratin
คำว่า  “which”  เป็นอนุประโยคย่อยที่ขยายข้อความที่อยู่ข้างหน้า  อ้างอิงถึง  keratin

Advertisement