ข้อสอบชุดพิเศษ  1  สำหรับเตรียมสอบภาค  1  ปีการศึกษา  2552

ข้อสอบกระบวนวิชา  ENG2001 การอ่านเอาความ

Part  I  :  Reading  Theory  (ทฤษฎีการอ่าน)

Advertisement

Read  the  following  passage  and  answer  the  questions.

อ่านเนื้อเรื่องต่อไปนี้และตอบคำถาม

Being  consistent  with  our  motto,  “Freshness  Everyday” ,  MK’s  central  kitchens  distribute  fresh  food  to  our  branches  every  morning. 2  MK’s  central  kitchens  employing  superb  equipment  that  meets  our  high  standards  make  this  possible.  3  In  selecting  the  food ,  the  processes  include  the  complex  and  detailed  examinations  of  the  food  quantity,  weight  and  temperature.  4  Subsequently  the  food  is  sorted  and  stored  in  the  cold  room – a  crucial  procedure  taken  to  preserve  the  food  freshness.

1 ด้วยความสม่ำเสมอกับคำขวัญของเรา  ความสดทุกวัน”,  ห้องครัวศูนย์กลางเอ็มเคกระจายอาหารสดไปยังสาขาต่างๆของเราทุกเช้า  2 ห้องครัวศูนย์กลางของเอ็มเคใช้เครื่องมืออย่างดีเยี่ยมเพื่อสนองมาตรฐานที่สูงของเราทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้  3 ในการเลือกอาหารขั้นตอนต่างๆ  รวมถึงการตรวจสอบอย่างละเอียดและสลับซับซ้อนของปริมาณ,  น้ำหนักและอุณหภูมิของอาหาร  4 ดังนั้นอาหารถูกคัดเลือกและถูกเก็บไว้ในห้องเย็น  เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ถูกนำไปเพื่อรักษาความสดของอาหาร

1       What  is  the  passage  about?

1)  Quality  control  of  food  at  MK           2)  The  importance  of  food  quantity

3)  Food  catering  business                          4)  Fresh  food  at  Foodland

ถาม  เนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไร?

ตอบ  1)  Quality  control  of  food  at  MK           

1  การควบคุมคุณภาพอาหารของเอ็มเค              2  ความสำคัญของปริมาณอาหาร

3  ธุรกิจการจัดเตรียมอาหาร                               4  อาหารสดที่ฟู๊ดแลนด์

2       The  best  title  for  this,  passage  is _______.

1)  How  to  preserve  the  food  freshness          2)  Freshly  Clean  at  MK

3)  Eat  out  at  MK                                              4)  Think  before  you  eat.

ถาม ชื่อเรื่องที่ดีที่สุดของเนื้อเรื่องนี้คือ _______.

ตอบ  2)  Freshly  Clean  at  MK

1  การรักษาความสดของอาหารอย่างไร                2  สะอาดอย่างสดชื่นที่เอ็มเค

3  กินอาหารนอกบ้านที่เอ็มเค                                4  คิดก่อนที่คุณจะกิน

3  “this”  (sentence  2 )  refers  to ________.

1)  employing  superb  equipment
2)  selecting  the  food

3)  distributing  fresh  food  to  MK’s  branch  every  morning

4)      MK’s  central  kitchens

ถาม  สิ่งนี้  (ประโยคที่  2)  อ้างอิงถึง ________.

ตอบ   3  distributing  fresh  food  to  MK’s  branch  every  morning  (การกระจายอาหารสดไปยังสาขาของเอ็มเคทุกเช้า)

4       The  main  idea  of  the  passage  is  that _______.

1)      not  many  restaurants  distribute  fresh  food  like  MK

2)      food  should  be  sorted  and  stored  in  the  cold  room

3)      MK’s  central  kitchens  meet  the  high  standards  of  Food  and  Drug  Organization

4)      MK  always  distributes  fresh  food  to  its  branches  every  morning

ถาม  ประโยคใจความหลักของเนื้อเรื่องคือ  ________.

ตอบ  4) MK  always  distributes  fresh  food  to  its  branches  every  morning

1       มีภัตตาคารจำนวนไม่มากที่กระจายอาหารสดเหมือนเอ็มเค       

2       อาหารควรถูกคัดเลือกเก็บไว้ในห้องเย็น

3       ห้องครัวศูนย์กลางของเอ็มเคสนองมาตรฐานที่สูงขององค์กรอาหารและยา

4       เอ็มเคมักจะกระจายอาหารให้กับสาขาต่างๆทุกเช้า

5       Which  is  not  included  in  the  process  of  selection  the  food?

Selecting  the  food  includes  complex  and  detailed  examinations  of  food________.

1)  temperature            2)  struture               3)  weight            4) quantity

ถาม  ข้อไหนไม่รวมอยู่ในขั้นตอนการเลือกอาหาร

ตอบ  2)  struture               จากบรรทัดที่  5  มีตรวจสอบ   quantity, weight, temperature ที่ไม่ใช่คือ      struture

Dictionary  Entry

Greet/  grl:t/ . greets,  greeting,  greeted .

1 When  v+o  you  meet  someone,  you  greet  them  by  saying  something  such  as  “Hello”  or  “How  are  you”  as  a way  of  being  friendly.

2  If  you  greet  something  in  a  particular  way,  you  y+o  :  usu  +  A  express  your  reaction  to  it.  EG  The  news  will be  greeted  with  shock  and  surprise.

3  If  something  greets  you,  it  is  the  first  thing  you  v+o  notice  In  a  place.  EG The  smell  of  coffee  greeted  us  Literary  as  we  entered.

Greeting  /  grl: tin /, greetings.  A  greeting  is  NooUNT  or  somthing  that  say  or  do  sa  way  of  express – NUNooUNT ing  friendliness  when  you  meet  someone  EG…a  friendly  greeting …  SHE  smiled  in  greeting.       

6       What  part  of  speech  is  the  word  “greet”?

1)  Noun           2)  Transitive  verb           3)  Intransitive  verb        4)  Adjective

ถาม  คำว่า  “greet”  ทำหน้าที่เป็นอะไร

ตอบ 2)  Transitive  verb          

ดูด้านขวามือ  มี  V+o  คือ  Verb  มี  กรรม  =    Transitive  verb          

7       The  word  “greeting”  can  be  __________.

1)  a  noun                                                 2)  a  countable  noun

3)  an  uncountable  noun                         4)  All  are  correct

ถาม  คำว่า    “greeting”    สามารถเป็น  __________

ตอบ  4)  All  are  correct       มี  greeting  เป็น  N  Count  or  N  Uncount  แสดงว่าเป็น  noun  (คำนาม)  ที่นับได้และนับไม่ได้  จึงตอบถูกหมด

8       Which  meaning  of  “greet”  is  used  in  the  following  sentence?
As  we  entered,  complete  chaos  greeted  us.

1)  V.1               2) V.2                3)  V.3                 4) V.4

ถาม  “greet”  มีความหมายอะไรที่ถูกใช้ในประโยคต่อไปนี้

ตอบ  3)  V.3         

ดูจากประโยคมี  entered  เทียบคำศัพท์ดูจากความหมายของ  V.3  ก็มีตัวอย่างศัพท์ที่ใช้ 

entered  หรือ  greeted  us  เหมือนกัน  ก็ตอบ  V.3  โดยไม่ต้องแปลก็ได้

9       What  meaning  of  “greeting” is  used  in  this  sentence?
“I  said  good  morning  to  Suda,  but  she  didn’t  return  my  greeting”
 

1)  words  you  use  when  you  meet  someone

2)  a  message  saying  that  you  hope  someone  will  be  happy.

3)  the  first  thing  you  see  when  you  arrive  somewhere

4)  a  reaction  to  something  ia  a  particular  way

ถาม  ความหมายของ  “greeting”  ถูกใช้ในประโยคนี้คืออะไร

ฉันพูดว่า  อรุณสวัสดิ์สุดา  แต่เธอไม่ได้ตอบรับการทักทายของฉัน

ตอบ  1)  words  you  use  when  you  meet  someone

ดูจากพจนานุกรม  หมายถึง  something  that  you  say  or  do  as  a  way  of  expressing  friendliness  when  you  meet someone  ตรงกับข้อเลือกที่  1  ว่า  คำพูดที่เราใช้เมื่อเราพบใครคนหนึ่ง

Prefix, Suffix,  Root  (อุปสรรค  ปัจจัย  รากศัพท์)

10  The  words  boxer,  reader,  and  teacher  have – er  as  a  siffix  which  changes  a/an  ______  to  a /  an  ________.

1)  noun ;  verb       2)  verb  ;  noun       3)  adjective  ;  verb      4)  verb  ;  adjective

ถาม  คำว่า boxer,  reader  และ teacher มี  – er  เป็น siffix  จึงเปลี่ยน  _______  เป็น  ________

ตอบ  2)  verb  ;  noun      

Box ,  read ,  teach  เป็น  คำกริยา  (verb)  ให้เป็นคำที่มี  – er  ลงท้ายคือคำนาม  (noun)

11    The  word  submarine ,  subnormal , and  subordinate  share  the  same _____
Meaning_______.

1)  suffix ; belonging  to                                2)  root ; beyond
3)  prefix ; below                                           4)  particle ; over
ถาม  คำว่า submarine ,  subnormal และ subordinate  มี  ________ เหมือนกัน  หมายถึง  ________.
ตอบ  3)  prefix ; below       3  คำนี้มี  sub  เป็น  prefix  หมายถึง   below  (ต่ำ , ใต้)

12    The  stem  of  the  words  micro  economics ,  microscope ,  micro  teaching  is  _______ meaning  ________.

1)  cros ;  great       2)  mic ; between      3)  micros ; far  off      4) micro ; small
ถาม  รากศัพท์ของคำว่า   micro  economics ,  microscope ,  micro  teaching  คือ  ______
หมายถึง ________
ตอบ   4) micro ; small  มี  root  เหมือนกัน  คือ  micro  หมายถึง  small  (เล็ก)

13    Parents  usually  find  a  ______  school  for  their  children.
They  make  sure  that  their  children  are  ______  dressed  for  the  weather.

1)  suitable ; suitably                            2)  suitably ; suitable
3)  subtle ; suit                                      4)  substantial ; suited

ตอบ   1)  suitable ; suitably
School  เป็นคำนาม  ต้องตอบคำคุณศัพท์ขยายนาม  คือ  suitable  school  (โรงเรียนที่เหมาะสม)  ส่วน  dressed  กริยาต้องตอบ คำวิเศษณ์  (adverb)  suitably  เพราะทำหน้าที่ขยายกริยา  (dressed)

Contextual  Clues  (การเดาความหมายศัพท์  โดยอาศัยข้อความข้างเคียง)

14    Plants  supply  man  with  food , clothing, and  shelter – his  most  important  needs.  Man’s  most  important  needs  include________.

1)  Clothing  and  fire                             2)  plants  and  food
3)  land  ,  Water  and  fire                      4)  shelter ,  food , clothing

ถาม    พืชให้มนุษย์เราด้วยอาหาร  เครื่องนุ่งห่มและที่อยู่อาศัย – เป็นความต้องการที่สำคัญมากที่สุดของเรา  ความต้องการที่สำคัญมากที่สุดของมนุษย์เรารวมถึง  _______
ตอบ    4)  shelter ,  food , clothing
เดาจากเครื่องหมาย  (-)  เพราะอธิบายข้อความข้างหน้า  หรือดูศัพท์ที่มี  food , clothing , shelter  ลอกศัพท์เลยก็ได้ไม่ต้องแปล

15    Thongchai  lived  a  solitary  life ; he  had  no  friends  at  all.
Thongchai  was  _________.

1)  unfriendly                                          2)  unmarried
3)  without  a  companion                       4)  visited  by  his  friend  occasionally

ถาม  ธงชัยใช้ชีวิตโดดเดี่ยว  ;  เขาไม่มีเพื่อนเลย  ธงชัยเป็น  ________.
ตอบ  3)  without  a  companion
1  ไม่เป็นมิตร    2  ยังไม่แต่งงาน      3  ไม่มีเพื่อน      4  เยี่ยมเพื่อนของเขาเป็นบางครั้ง
ศัพท์อธิบายคำว่าเขา  no  friends  ตรงกับ  without  a  companion  (ไม่มีเพื่อน)

Similar  Meaning  (ความหมายใกล้เคียง)

16    But  not  all  plants  are  useful  to  man.

1)  Some  medicines  are  also  made  from  plants
2)  Very  few  plants  are  useful  to  man.
3)  Man  finds  all  plants  very  useful.
4)  Some  plants  are  useful  to  man.

ถาม  แต่ไม่ได้มีพืชทั้งหมดที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์
ตอบ  4)  Some  plants  are  useful  to  man.
Not  all  (ไม่ทั้งหมด)  ก็คือ  some  (บางอย่าง)  ตรงกับข้อเลือกที่  4  พืชบางอย่างเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์  ส่วนข้อเลือกที่  2  very  few  (น้อยมาก)  โจทย์ต้องใช้  not  many  (ไม่มาก)  จึงจะเหมือนกัน

17    The  rumour  quickly  spread  throughout  the  village.

1)  The  villagers  spread  the  rumour  through  the  village  radio  station.
2)  The  rumour  spread  quickly  to  every  part  of  the  village.
3)  Most  villagers  helped  to  spread  the  rumour  to  their  neighbors.
4)  No  one  knows  the  rumour  was  spread.

ถาม  คำเล่าลือกระจายไปทั่วหมูบ้านอย่างรวดเร็ว
ตอบ  2)  The  rumour  spread  quickly  to  every  part  of  the  village.
ใช้ศัพท์  throughout  (ทั่ว  ตลอด)  ตรงกับ  every  part  (ทุกส่วน)

18    The  very  earliest  measurements  were  for  length.

1)  Length  was  the  earliest  measurement  that  man  used.
2)  Man  measured  his  land  by  using  his  body
3)  At  first  there  was  no  measurement  for  depth.
4)  Width  was  among  the  earliest  measurements.

ถาม  หน่วยวัดแต่แรกเริ่มคือความยาว
ตอบ  1)  Length  was  the  earliest  measurement  that  man  used.
1  ความยาวเป็นหน่วยวัดแรกเริ่มที่มนุษย์ใช้     2  มนุษย์วัดที่ดินของเขาโดยใช้ตัวของเขา
3  เริ่มแรกไม่มีหน่วยวัด               4  ความกว้างเป็นกลุ่มหน่วยวัดแรกเริ่ม

19    Chemical  pesticides  kill  more  than  bugs.

1)  Chemical  pesticides  kill  only  bugs.
2)  More  bugs  are  killed  each  year  by  chemical  pesticides.
3)  Chemical  pesticides  can  be  very  harmful.
4)  Chemical  pesticides  kill  bugs  more  and  more.

ถาม  ยาฆ่าแมลงที่มีสารเคมีฆ่ามากกว่าแมลง
ตอบ  3)  Chemical  pesticides  can  be  very  harmful.
1  ยาฆ่าแมลงที่มีสารเคมีฆ่าแต่แมลงเท่านั้น    2  แมลงมากขึ้นถูกฆ่าแต่ละปีโดยยาฆ่าแมลงที่มีสารเคมี
3  ยาฆ่าแมลงที่มีสารเคมีเป็นอันตรายมาก (ถูกต้องคือไม่ได้ฆ่าแมลงอย่างเดียวยังฆ่าอย่างอื่นด้วย)  4  ยาฆ่าแมลงที่มีสารเคมีฆ่าแมลงมากขึ้นมากขึ้น

20    None  out  of  ten  teenagers  today  possess  a  multi – function  cell  phone.

1) multi – function  cell  phones  are  fashionable  among  teenagers  today.
2)  Teenagers  are  fond  of  multi – function  cell  phone.
3)  Everybody  enjoys  taking  on  a   multi – function  cell  phone.
4)  Almost  every  teenagers  has  a  multi – function  cell  phone.

ถาม  วัยรุ่น  9  คน  จาก  10  คน  ในปัจจุบันจะเป็นเจ้าของโทรศัพท์อเนกประสงค์
ตอบ  4)  Almost  every  teenagers  has  a  multi – function  cell  phone.
ตัวเลข  9  ใน  10  คน  แสดงถึง  almost  every  teenagers  (วัยรุ่นเกือบทุกคน)

Part  II  Seen  Passage  (เนื้อหาในตำราเรียน)

Passage  1

The  floors  of  the  ocean  contain  many  riches  that  can  be  used  by  man.  Oil  and  some  chemicals  and  minerals  already  are  taken  from  the  sea.

By  using  nuclear  energy,  ocean  water  can  be  turned  into  fresh  water  by  removing  the  salt.

Producing  food  from  farms  under  the  sea  is  a  possibility  in  the  future.
Food  grown  in  the  sea  could  help  solve  the  problem  of  many  of  the  world’s  people  who  go  hungry  everyday.  About  10 – 15 %  of  the  world’s  people  do  not  have  enoufh  food.
Some  scientists  believe  that  some  day  the  sea  will  be  used  to  make  electric  power.  This  would  help  the  need  for  more  power  fpr  the  world’s  industries.  The  decreasing  supply  of  coal,  oil,  and  gasoline  shows  that  the  need  to  find  new  kinds  of  power  is  urgent.
พื้นมหาสมุทรประกอบด้วยทรัพยากรจำนวนมากที่สามารถใช้ประโยชน์โดยมนุษย์  ตัวอย่างเช่นน้ำมันและสารเคมีและแร่ธาตุบางอย่างได้ถูกนำมาจากทะเล

ด้วยการใช้พลังงานนิวเคลียร์  น้ำในมหาสมุทรสามารถเปลี่ยนไปเป็นน้ำจืดได้ด้วยการกำจัดเกลือออกไป
การผลิตอาหารจากการเพาะปลูกใต้ทะเลเป็นไปได้ในอนาคต  อาหารที่ปลูกในทะเลสามารถช่วยแก้ไขปัญหาของผู้คนในโลกที่หิวโหยทุกวัน  ประมาณ  10 – 15 เปอร์เซ็นต์ของผู้คนในโลกที่ไม่มีอาหารเพียงพอ

นักวิทยาศาสตร์บางท่านเชื่อว่า  สักวันหนึ่งทะเลจะถูกใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า  สิ่งนี้จะช่วยให้เกิดความต้องการทางด้านพลังงานมากขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆของโลก  การที่ปริมาณของถ่านหิน  น้ำมันและแก๊สโซลีนลดลงแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะค้นหาพลังงานชนิดใหม่เป็นเรื่องที่เร่งด่วน

21    “riches”  (line 1)  in  this  context  means___________.

1)  Wealthy  people                                  2)  possessions
3)  Natural  resources                               4)  good  qualities

ถาม  คำว่า  “riches”  (ในบรรทัดที่  1 )  ในเนื้อเรื่องหมายถึง  _________.
ตอบ  3)  Natural  resources
“riches”  ในที่นี้หมายถึง    natural  resources   =  ทรัพยากรธรรมชาติ

22    Which  statement  is  not  true  according  to  the  passage?

1)  Farms  under  the  sea  are  possible  in  the  future.
2)  About  20-30%  of  the  world’s  people  do  not  have  enough  food
3)  The  floors  of  the  ocean  contain  many  riches
4)  Man  can  use  oil  and  minerals  taken  from  the  seas

ถาม  ข้อความไหนที่ไม่ถูกต้องตามเนื้อเรื่อง
ตอบ   2)  About  20-30%  of  the  world’s  people  do  not  have  enough  food
1ฟาร์มที่อยู่ใต้ทะเลเป็นไปได้ในอนาคต  2  ประมาณ  20 -30%  ของผู้คนในโลกไม่มีอาหารเพียงพอ (ไม่ถูกต้องเพราะในเนื้อเรื่องกล่าวเพียง  10 – 15 % )  3  พื้นมหาสมุทรประกอบด้วยทรัพยากรจำนวนมากมาย  4  มนุษย์สามารถใช้น้ำมันและแร่ธาตุที่ถูกนำมาจากทะเล

23    How  can  we  make  fresh  water  from  ocean  water?

1)  By  removing  salt                               2)  By  using  steam  engine
3)  Bu  using  nuclear  energy                   4)  1 and 3 are correct

ถาม  เราสามารถทำให้เป็นน้ำจืดจากน้ำในมหาสมุทรได้อย่างไร
ตอบ   4)  1 and 3 are correct
ถูกข้อ  1  และ  3  (1ด้วยการกำจัดเกลือออกไป  3  ด้วยการใช้พลังงานนิวเคลียร์)

24    Which  of  the  following  will  not  be  taken  from  the  floors  of  the  ocean?

1)  Minerals            2)  wood             3  oil           4  some  chemicals

ถาม  ข้อไหนต่อไปนี้ไม่ได้ถูกนำมาจากพื้นมหาสมุทร
ตอบ  2)  wood
จากบรรทัดที่ 1 – 2 มี  oil, minerals  และ  chemicals  ที่ไม่ใช่คือ  wood  ไม้

25    According  to  _______, man  will  use  the  sea  to  make  electric  power  some  day.

1)  The  whiter            2)  astrologers            3)  some  scientists       4  Galileo

ถาม  ตามความคิดของ  ________ ,  มนุษย์จะใช้ทะเลผลิตพลังงานไฟฟ้าสักวันหนึ่ง
ตอบ  3)  some  scientists       นักวิทยาศาสตร์บางท่าน

Passage  2

He  never  word  the  same  suit  twice  –  as  soon  as  he  undressed,  sevants  whisked  his  clothes  away  to  be  burned.  He  spent  millions  on  a  yatch  he  visited  only  once,  and  millions  more  on  photographs  of  himself.  He  adored  hunting  and  hot  100  deer  in  a  single  day – out  of  season.  When  he  went  fishing,  frogmen  put  trophy – size  perch  on  the  end  of  his  line.

Few  heads  of  state  have  ever  lived  as  lavishly  as  Nocolae  Ceausescu,  Romania’s  Communist  dictator  for  25  years.  But  he  was  not  alone.  Today,  as  the  nations  of  Eastern  Europe  take  tentative  steps  toward  democracy,  the  incredible  corruption  of  their  former  Communist  overlords  is  coming  to  light.
While  their  countrymen  suffered,  these  “heroes”  of  socialism  lived  like  feudal  monarchs.

Nicolae  Ceausescu  was  the  undisputed  king  of  Communist  corruption.  He  had  more  than  80  homes  in  Romania – 23  of  them  hunting  lodges  that  were  kept  heated  year – round  on  the  off  chance  that  Nicolae  and  Elena,  his  wife  and  co-ruler,  might  drop  in.

เขาไม่เคยสวมชุดเดียวกันเป็นครั้งที่สองเลย  ทันทีที่เขาถอดชุดออก  คนรับใช้จะคว้าเสื้อผ้าของเขานำไปเผาอย่างรวดเร็ว  เขาใช้จ่ายเงินหลายล้านไปกับเรือยอร์ช  ซึ่งเขาเยี่ยมกายไปเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและใช้จ่ายเงินอีกหลายล้านไปกับภาพถ่ายของตัวเขาเอง  เขารักการล่าสัตว์และในวันเดียวเขายิงกวางได้ถึง  100  ตัว  โดยไม่มีการคำนึงถึงฤดูกาลล่าสัตว์  เมื่อเขาไปตกปลา  มนุษย์กบจะทำให้ปลาเสือซึ่งเป็นปลาน้ำจืดมีครีบแหลมคมขนาดเท่าถ้วยรางวัลติดปลายเบ็ดของเขา

แทบไม่มีผู้นำประเทศคนใดเคยมีชีวิตอย่างหรูหราอยู่เป็นเวลาถึง  25  ปี  เหมือนกับนิโคล  โคเซสคู  จอมเผด็จการคอมมิวนิสต์ของประเทศโรมาเนีย  แต่ไม่ใช่ลำพังเขาคนเดียวเท่านั้น  ทุกวันนี้เนื่องจากชาติต่างๆของยุโรปตะวันออกคิดถึงการก้าวไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย  การฉ้อราษฎร์บังหลวงที่ไม่น่าเชื่อของเหล่าอดีตผู้ปกครองแบบศักดินาในระบอบคอมมิวนิสต์กำลังจะถูกเปิดเผย  ขณะที่เพื่อนร่วมชาติของพวกเขาได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส  แต่วีรบุรุษของระบบสังคมนิยมกลับใช้ชีวิตเหมือนกับพระราชาในระบบเจ้าขุนมูลนาย

นิโคเล  โคเซสคู  เป็นเจ้าแห่งการฉ้อราษฎร์บังหลวงในระบอบคอมมิวนิสต์ที่มาอาจโต้แย้งได้  เขามีบ้านมากกว่า  80  หลังในประเทศโรมาเนีย  ซึ่ง  23  หลังนั้นเป็นบ้านพักในป่าซึ่งใช้พักในฤดูล่าสัตว์ซึ่งถูกให้ความร้อนไว้ตลอดทั้งปี  ในโอกาสที่ว่างเว้นจากการงาน  นิโคเล และเอลีน่า  ผู้ซึ่งเป็นภรรยาและเป็นผู้ร่วมปกครองของเขาอาจจะแวะไปพัก

26    He  (line 1) refers  to  ________.

1)  the  writer                                                       2)  an  Albanian  dictator
3)  a  democratic  ruler                                        4)  Nicolae  Ceausescu

ถาม  “เขา”  (ในบรรทัดที่  1)  อ้างอิงถึง__________.
ตอบ 2)  an  Albanian  dictator    “เขา”  ในเรื่องนี้คือ  นิโคเล  โคเซสคู

27    We  learn  from  the  passage  that  Nicolae  and  his  wife  were________.

1)  honest                 2)  corrupt                  3)  economical                4)  sincere

ถาม  เราเรียนรู้จากเนื้อเรื่องว่านิโคเล  โคเซสคูและภรรยาของเขาเป็น__________.
ตอบ  2)  corrupt      1  ซื่อสัตย์        2  ฉ้อโกง          3  ประหยัด           4  จริงใจ
28    Which  statement  is  not  true?

1)  Ceausescu   was  trying  to  step  towards  democracy.
2)  Heroes  of  socialism  live  lavishly
3)  Ceausescu’s  reign  was  full  of  corruption
4)  He  lived  like  a  feudal  a  feudal  monarch

ถาม  ข้อความไหนไม่ถูกต้อง
ตอบ     1)  Ceausescu   was  trying  to  step  towards  democracy.
1โคเซสคู  กำลังพยายามที่จะก้าวไปสู่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  2  วีรบุรุษของระบสังคมนิยมใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย  3  การปกครองของโคเซสคูเต็มไปด้วยการฉ้อโกง  4  เขาใช้ชีวิตเหมือนกษัตริย์ที่ปกครองแบบศักดินา

29    According  to  the  passage,  “is  coming  to  light”  (line 9)  means_________.

1)  Nicolae’s  foreign  policy
2)  the  dark  age  of  Northern  Europe
3)  Communist  overlords’  corruption
4)  Eastern  Europe  opening  to  democracy

ถาม  ตามเนื้อเรื่อง  “is  coming  to  light”  (บรรทัดที่  9)  หมายถึง _________.
ตอบ  3)  Communist  overlords’  corruption
1  นโยบายต่างประเทศของนิโคเล     2  ยุคมืดของยุโรปทางตอนเหนือ    3  การฉ้อโกงของผู้ปกครองคอมมิวนิสต์  4  ยุโรปตะวันออกเป็นการปกครองระบบประชาธิปไตย  คำว่า  “is  coming  to  light”  หมายถึง  “ที่กำลังจะเปิดเผย”  ก็คือ  เปิดเผยการฉ้อโกงของผู้ปกครองคอมมิวนิสต์

30    Which  statement  did  not  show  Nicolae’s  extravagance?

1)  He  spent  millions  on  a  yecht.             2)  He  had  more  than  80  homes.
3) He  adored  hunting                                  4)  He  never  wore  the  same  suit  twice

ถาม  ข้อความไหนที่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความฟุ่มเฟือยของนิโคเล
ตอบ  3) He  adored  hunting            1  เขาใช้เงินเป็นจำนวนล้านๆกับการเที่ยวบนเรือยอร์ช    2  เขามีบ้านมากกว่า  80  หลัง   3  เขาชอบล่าสัตว์     4  เขาไม่เคยใส่เสื้อผ้าชุดเดิมซ้ำสอง

Passage  3

Dreams  have  interested,  puzzled  and  frightened  people  for  thousands  of  years.  And  all  kinds  of  strange  explanations  were  developed  about  dreams.

At  one  time,  people  thought  that  the  figures  appearing  in  dreams  were  messengers  from  the  gods.  It  was  generally  believed  that  dreams  came  from  someting  outside  the  dreamer  and  could  be  understood  only  by  persons  with  special  skills.
Today  it  is  believed  that  dreams  are  created  by  the  dreamer  himself.  And  because  dreams  are  something  a  person  creates,  they  may  have  special  meaning  for  the  person  who  dreams  them.
ความฝันได้เป็นที่สนใจ ,  เป็นที่ฉงนสนเท่ห์ ,  และตื่นตระหนกต่อผู้คนเป็นเวลาหลายพันปี  และมีคำอธิบายที่แปลกทุกชนิดถูกคิดค้นขึ้นมาเกี่ยวกับความฝันต่างๆ

ครั้งหนึ่งในอดีตผู้คนคิดว่ารูปร่างที่ปรากฏขึ้นในความฝันเป็นข่าวสารที่มาจากพระเจ้า  โดยทั่วไปถูกเชื่อกันว่า  ความฝันมาจากบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายนอกผู้ฝันและสามารถเข้าใจได้โดยผู้คนที่มีทักษะพิเศษเท่านั้น

ทุกวันนี้เชื่อกันว่าความฝันเกิดขึ้นโดยผู้ฝันในตัวของเขา  และเพราะว่าความฝันเป็นสิ่งที่ผู้คนสร้างขึ้นมา, มัน (they อ้างอิงถึง dreams)  อาจจะมีความหมายพิเศษสำหรับคนที่ฝันมัน

31    Even  though  we  know  a  lot  about  dreams,  they  still_________people.

1)  delight              2)  interest             3  convince              4  charm

ถาม  ถึงแม้ว่าเราจะรู้มากมายเกี่ยวกับความฝัน  แต่มันยังคงทำให้คน___________.
ตอบ  2)  interest           1  ดีใจ         2  สนใจ         3  เชื่อ         4  มีเสน่ห์

32    The  word  “figure”  means_________.

1)  Numbers           2)  characteristics            3)  people              4)  functions

ถาม  คำว่า  “figure”  หมายถึง __________.
ตอบ  3)  people         1  จำนวน            2  บุคลิกลักษณะ          3 คน            4  หน้าที่

33    In  the  old  day,  people  believed  that___________.

1) everybody  could  understand  dreams
2) dreams  were  clear  only  to  dreamers
3) only  special  persons  with  skill  could  understand  dreams
4)  you  had  to  see  a  fortune  teller  to  understand  dreams

ถาม  ในอดีตผู้คนเชื่อว่า  ________.
ตอบ  3) only  special  persons  with  skill  could  understand  dreams
1  ทุกคนสามารถเข้าใจความฝัน     2  ความฝันชัดเจนสำหรับผู้ฝันเท่านั้น     3บุคคลพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้นที่สามารถเข้าใจความฝัน  4  คุณต้องไปหาหมอดูจึงจะเข้าใจความฝัน

39    ________ create  dream?

1)  Magicians          2)  Gods          3)  Messengers          4)  Dreamers  themselves

ถาม  _______ สร้างความฝัน
ตอบ  4)  Dreamers  themselves    1 นักมายากล       2  พระเจ้า        3  ผู้นำสาร        4  ตัวผู้ฝันเอง

40    The  topic  of  this  passage  is  __________ .

1)  “massage  from  the  gods”                        2)  “dreams  and  dreamers”
3)  “Figures  in  dreams”                                 4)  “special  meaning  of  dreams”

ถาม  ชื่อเรื่องของเนื้อเรื่องนี้คือ ________.
ตอบ  2)  “dreams  and  dreamers”           1 “สารจากพระเจ้า”        2  “ความฝันสู่ความฝัน”
3  “ภาพบุคคลในความฝัน”          4  “ความหมายเฉพาะของความฝัน”

Passage  4

The  rain  was  still  gentle  when  the  King’s  sister  started  the  royal  fire  for  the  cremation.  A  uniformed  man  carried  an  extremely  larg  umbrella  to  shield  the  Princess  from  the  rain,  so  large  it  reminded  me  of  a  Bo  tree.  Afterwards  everyone  else  walked  to  the  crematorium  with  a  small  bouquet  of  artificial  flowers  made  of  fragrant  wood  shavings  in  one  hand,  and  their  umbrella  in  the  other,  to  place  their  bouquet  in  the  fire  as  the  last  token  of  respect  to  the  deceased.
      There  seemed  to  be  hundreds  and  hundreds  of  people  who  came.  The  large  grounds  of  the  royal  temple  seemed  over – crowded,  and  I  had  never  seen  so  many  umbrellas  in  my  nine  years  of  life.  Like  the  mushrooms  that  popped  up  everywhere  during  the  Monsoon  in  the  grounds  of  our  country  house,  some  umbrellas  were  large,  some  were  small,  some  were  shaped  in  ways  that  seemed  to  give  better  protection  than  others  to  their  users.  Some  were  elaborate  silk  umbrellas  with  bamboo  handles.  The  long,  uneven  umbrella – line  stretching  towards  the  crematorium  resembled  the  mushrooms  that  grew  on  a  jack – fruit  log  at  the  back  of  my  grandfather’s  garden.
ฝนยังคงตกเบาๆในขณะที่สมเด็จพระพี่นาเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาทรงจุดไปพระราชทานสำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพ  ชายในเครื่องแบบคนหนึ่งกางร่มขนาดใหญ่มากๆเพื่อบังฝนให้พระองค์   มันใหญ่มากจนทำให้ข้าพเจ้านึกถึงต้นโพธิ์  หลังจากนั้นทุกๆคนต่างเดินไปยังเมรุพร้อมกับช่อดอกไม้ประดิษฐ์ช่อเล็กๆ  ที่ทำจากเปลือกไม้หอมในมือข้างหนึ่ง  และร่มของพวกเขาในมืออีกข้างหนึ่ง  แล้ววางช่อดอกไม้ในกองไฟอันเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเคารพเป็นครั้งสุดท้ายต่อผู้ตาย

ดูเหมือนว่าจะมีคนมางานศพหลายร้อยคน  ลานอันกว้างใหญ่ของวัดเต็มไปด้วยผู้คนที่แออัดยัดเยียด  และข้าพเจ้าไม่เคยเห็นร่มมากมายขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตจนกระทั่งอายุ  9  ขวบ  มันเหมือนเห็นที่ผุดขึ้นมาทุกหนทุกแห่งบนพื้นดินตามบ้านเรือนในชนบทในช่วงมรสุม  ร่มบางคันใหญ่  บางคันเล็ก  บางคันมีรูปทรงที่ให้การปกป้องผู้ใช้ได้ดีกว่าคันอื่นๆบางคันเป็นร่มผ้าไหมฝีมือประณีตซึ่งมีด้ามจับเป็นเงินหรือทอง  ขณะที่ส่วนมากแล้วเป็นร่มกระดาษเคลือบแลคเกอร์สีน้ำตาลแบบเรียบง่ายที่มีด้ามจับทำจากไม้ไผ่  ก้านร่มที่ยางไม่เท่ากันซึ่งแผ่อยู่บริเวณเมรุนั้นมีลักษณะคล้ายเห็ดที่งอกอยู่บนท่อนไม้ของต้นขนุนด้านหลังสวนของย่า

41    Who  presided  over  the  cremation?

1)  H.M.  the  King                                         2)  The  Crown  Prince
3)  The  king’s  sister                                      4)  Princess  Sirindhorn

ถาม  ใครเป็นผู้เปิดพิธีเผาศพ
ตอบ  3)  The  king’s  sister   สมเด็จพระพี่นาง

42    What  reminded  the  author  of  a  Bo  tree

1)  A  uniformed  man                                    2) The  cremation
3)  A  large  umbrella                                     4)  Artificial  flowers

ถาม  อะไรที่ทำให้ผู้เขียนนึกถึงต้นโพธิ์
ตอบ  3)  A  large  umbrella
1  ผู้ชายในเครื่องแบบ             2  พิธีเผาศพ             3  ร่มขนาดใหญ่                 4  ดอกไม้เทียม

43    “token”  in  the  context  means _________.

1)  a  piece  of  paper  or  card
2)  a  sing  or  symbol
3)  a  piece  of  metal  that  is  worth  a  particular  amount  of  money
4)  a  distinguishing  mark  or  feature

ถาม  “token”  ในเนื้อเรื่อง  หมายถึง
ตอบ  2)  a  sing  or  symbol
Token  =  a  sing  or  symbol  =  สัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย

44    Which  statement  does  not  describe  the  bouquet?

1)  It  is  a  small  bouquet  of  artifical  flowers
2)  It  is  made  of  fragrant  wood  shavings
3)  People  hold  it  when  attend
4)  People  place  it  in  the  fire  at  the  crematorium

ถาม  ข้อความไหนไม่ได้อธิบายถึงช่อดอกไม้
ตอบ  3)  People  hold  it  when  attend
1  มันเป็นช่อเล็กๆทำจากดอกไม้เทียม    2  มันทำด้วยไม้หอม   3  ผู้คนถือช่อดอกไม้เมื่อเข้าไปในเทศกาลอย่างหนึ่ง(ไม่ได้บอก)  4  ผู้คนวางช่อดอกไม้ไว้ในเตาเมรุ

45    “the  decreased”  refers  to  __________.

1)  the  author’s  grandfather                          2)  the  grandmother
3)  the  king’s  mother                                    4)  the  writer’s  relative

ถาม  “ผู้ตาย”  อ้างอิงถึง ________.
ตอบ  1)  the  author’s  grandfather      ผู้ตายคือปู่ของผู้เขียน

46    The  auther  was  ________  when  she  attended  the  cremation.

1)  in  kindergarten                                         2)  a  teenager
3)  eighteen  years  old                                   4)  nine  year  old

ถาม  ผู้เขียน________  เมื่อเธอเข้าไปในพิธีเผาศพ
ตอบ  4)  nine  year  old      1  อยู่ในโรงเรียนอนุบาล   2  เป็นวัยรุ่น    3  อายุ  18  ปี   4  อายุ  9  ขวบ

47    Which  statement  is  not  true?

1)  Hundreds  of  people  attended  the  cremation
2)  People  were  holding  umbrellas  when  they  walked  to  the  crematorium
3)  It  was  raining
4)  The  writer  had  seen  so  many  umbrella  like  this  before

ถาม  ข้อความไหนที่ไม่ถูกต้อง
ตอบ  4)  The  writer  had  seen  so  many  umbrella  like  this  before
1  ผู้คนหลายร้อยคนเข้าไปในพิธีศพ          2  ผู้คนกำลังถือร่มเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปที่เมรุ        3  ฝนกำลังตก
4  ผู้เขียนได้เห็นร่มจำนวนมากแบบนี้มาก่อนแล้ว  (ไม่ถูกต้อง  เพราะผู้เขียนจากบรรทัดที่  9  ใช้ never  seen  ไม่เคยเห็นมาก่อนเลย)

48    The  author  compared  umbrella  at  the  cremation  to _________.

1)  the  Monsoon                                           2)  the  grounds  of  the  country
3)  the  mushrooms                                       4)  people

ถาม  ผู้เขียนเปรียบเทียบร่มจำนวนมากที่พิธีเผาศพกับ__________.
ตอบ  3)  the  mushrooms        เห็ด

49    The  umbrella  were  different  in  ________.

1)  shapes                 2)  colors               3)  sizes                 4)  All  are  correct

ถาม  ร่มจำนวนมากแตกต่างกันใน  _________.
ตอบ     4)  All  are  correct       1  รูปร่าง       2  สี         3  ขนาด        4 ถูกทั้งหมด

50    What  grew  on  a  jack – fruit  log  at  the  beach  of  my  grandmother’s  garden?

1)  Some  silk  umbrellas                           2)  The  mushrooms
3)  Some  small  umbrellas                        4)  The  long  uneven  umbrella – line

ถาม  อะไรโตบนท่อนไม้ขนุนที่ด้านหลังสวนของคุณย่า
ตอบ   2)  The  mushrooms   เห็ด

Part  III  :  Unseen  Passages  (เนื้อหาที่อยู่นอกตำราเรียน)

Passage  1

The  English  language  is  no  longer  the  sole  possession  of  societies  such  as  Britain  and  the  USA,  but  is  widely  used  as  an  additional  language  in  eighty – odd  countries  from  the  Caribbean  to  Africa  and  Asia,  alongside  such  languages  as  Cantonese,  Hindi,  Japanese,  Bahasa  Malaysia  and  Filipino.
These  Asian  English  are  different  from  the  older  varieties  of  English  such  as  British  and  US  English  because  they  are  typically  used  by  speakers  who  have  another  first  language,  not  just  by  monolingual  speakers  of  English.  As  a  result,  English  in  Asia  is  being  enriched  by  words  and  concepts  borrowed  from  Asian  languages  and  cultures.
In  societies  such  as  Hong  Kong,  India,  Malaysia,  Singapore  and  the  Philippines,  which  were  earlier  the  colonies  of  English – speaking  powers,  English  has  been  retained  as  a  “second  language”  for  a  range  of  practical  functions  in  government,  law  and  education.  Even  in  societies  such  as  China,  Indonesia,  Japan  and  Thailand  where  English  has  traditionally  been  regarded  as  a  “foreign  language”,  English  has  repidly  gained  ground  as  a  working  language  of  the  internationally – minded  younger  elite.

Estimates  of  the  number  of  English  users  living  in  Asia  total  over  600  million  people.  For  example,  some  calculate  that  there  are  around  300  million  in  India( some  30 percent  of  the  population),  in  China  the  comparable  figure  is  over  200  million.

ภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นการครอบครองของสังคมเช่นประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาอีกต่อไปเท่านั้น  แต่ภาษาอังกฤษได้ถูกใช้เป็นภาษาเสริมในประเทศต่างๆ  กว่า  80  ประเทศเล็กน้อยจากคาบสมุทรคาริบเบียนไปจนถึงแอฟริกาและเอเชีย  โดยเคียงข้างไปด้วยกันกับภาษาต่างๆ  เช่น  ภาษาจีนกวางตุ้ง  ภาษาฮินดู  ภาษาญี่ปุ่น  ภาษามาเลเซีย  และภาษาฟิลิปปินส์

ภาษาอังกฤษของชาวเอเชียเหล่านี้  แตกต่างไปจากความหลากหลายที่เก่าแก่กว่าของภาษาอังกฤษ  เช่น  ภาษาอังกฤษของชาวอังกฤษ  และภาษาอังกฤษของชาวอเมริกัน  เพราะมันถูกใช้โดยเข้ากับแบบอย่างของผู้พูดที่มีภาษาแรกเริ่มอีกภาษาหนึ่ง  ไม่ใช่เพียงแค่โดยผู้พูดที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเดียว  ด้วยเหตุผลนี้  ภาษาอังกฤษในเอเชียถูกปรับปรุงแต่งด้วยคำและความคิดต่างๆ  ที่ถูกยืมมาจากภาษาและวัฒนธรรมต่างๆของชาวเอเชีย

ในสังคมต่างๆเช่น  ประเทศฮ่องกง  อินเดีย  มาเลเซีย  สิงค์โปรและฟิลิปปินส์  ซึ่งเดิมเป็นเมืองขึ้นของอำนาจการพูดภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษเป็น  “ภาษาที่สอง”  ในขอบเขตของการทำงานในเชิงปฏิบัติในการปกครอง  กฎหมายและการศึกษา  แม้แต่ในสังคม  เช่น  ประเทศจีน  อินโดนีเซีย  ญี่ปุ่นและไทย  ซึ่งภาษาอังกฤษถูกคิดเป็น  “ภาษาต่างประเทศ”  ตามประเพณีที่ทำกันมา  ภาษาอังกฤษได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  เป็นภาษาที่ใช้งานของบุคคลที่มีชื่อเสียง  วัยหนุ่มสาว  โดยทั่วไปอย่างรวดเร็ว

โดยประมาณ  จำนวนของผู้ใช้ภาษาอังกฤษที่อาศัยอยู่ในเอเชียทั้งหมดมากกว่า  600  ล้านคน  ตัวอย่างเช่น  บางคนคำนวณว่ามีประมาณ  300  ล้านคนอยู่ในประเทศอินเดีย  (30% ของประชาชน)  ในขณะที่ในประเทศจีนตัวเลขที่สามารถเปรียบเทียบได้  มีมากกว่า  200  ล้านคน

51    English  is  no  more  regarded  as  the  native  language  of  only  Britain  and  the  USA  because_______.

1)  it  becomes  quite  popular  now
2)  everybody  knows  English
3)  English  is  a  mass  language
4)  it  widely  used  in  many  countries  throughout  the  world  now

ถาม  4)  it  widely  used  in  many  countries  throughout  the  world  now
1  ภาษาอังกฤษกลายมาเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบัน      2  ทุกคนรู้ภาษาอังกฤษ     3  ภาษาอังกฤษเป็นภาษามวลชน
4  ภาษาอังกฤษใช้อย่างกว้างขวางในหลายประเทศทั่วโลกในปัจจุบัน

52    English  is  an  “additional”  language  in  many  countries  since_________.

1)    the  people  also  like  English
2)    those  countries  have  their  own  language
3)    English
4)    It  is  good  to  speak  English

ถาม  ภาษาอังกฤษเป็นภาษา  “เสริม”  ในหลายประเทศ  เพราะ_________.
ตอบ  2)those  countries  have  their  own  language
1  ผู้คนชอบภาษาอังกฤษเช่นกัน     2  ประเทศเหล่านั้นมีภาษาของพวกเขาเอง    3  ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล
4  มันดีที่จะพูดภาษาอังกฤษ

53    “they”  (paragraph  2)  refers  to__________.

1)  British  English                                   2)  Asian  English
2)  American  English                              4)  Chinese  English

ถาม  “พวกเขา”  (ย่อหน้าที่  2)  อ้างถึง_________.
ตอบ  2)  American  English   ภาษาอังกฤษของชาวเอเชีย

54    Which  country  has  monolingual  speakers  of  English?

1)  Malaysia              2)  the  Philippines              3)  Japan                4)  England

ถาม  ประเทศไหนมีผู้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาเดียว
ตอบ  4)  England     ประเทศอังกฤษ

55    _______ make  Asian  Englishes  different  from  typical  English.

1)  Different  cultures
2)  Varieties  of  people  who  speak  them
3)  Words  and  concepts  borrowed  from  Asian  languages  and  culture
4)  An  interference  of  the  first  language

ถาม  _______  ทำให้ภาษาอังกฤษของชาวเอเชียแตกต่างไปจากภาษาอังกฤษที่เป็นแบบอย่าง
ตอบ  3)  Words  and  concepts  borrowed  from  Asian  languages  and  culture
1  วัฒนธรรมที่แตกต่าง      2  ผู้คนที่หลากหลายที่พูดภาษาอังกฤษ     3  คำและความคิดต่างๆขอยืมมาจากภาษาและวัฒนธรรมของชาวเอเชีย(จากย่อหน้าที่  2)  4  การแทรกแซงของภาษาเกิด

56    According  to  the  passage,  English  is  not  used  as  a  “second”  language  in________,

1)  Hong  Kong             2)  India            3)  Singapore            4)  Cambodia

ถาม  ตามเนื้อเรื่อง  ภาษาอังกฤษไม่ได้ถูกใช้เป็นภาษาที่สอง ใน_________
ตอบ  4)  Cambodia    กัมพูชา

57    English  has  been  regarded  as  a  “foreign”  language  in__________.

1)  Malaysia               2)  the  Philippines             3)  Indonesia          4)  Australia

58    “Gained  ground”  (paragraph 3)  means_________.

1)  became  more  powerful                            2)  made  steady  progress
3)  stood  on  the  ground                                4)  lay  on  the  ground

ถาม  “ได้ก้าวหน้า” (ย่อหน้าที่  3)  หมายถึง_________
ตอบ    2)  made  steady  progress     ทำให้ก้าวหน้าเรื่อยๆ

59    The  estmated  number  of  Asia  people  using  English  is  __________.

1)  600  million                                               2)  over  600  million
3)  around  3000  million                                4)  200  million

ถาม  จำนวนโดยประมาณของผู้คนชาวเอเชียที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น__________
ตอบ  2)  over  600  million           มากกว่า  600  ล้านคน

60    What  should  be  the  suitable  title  of  this  passage?

1)  English  as  second  language                2)  The  popularity  of  English  language
2)  English  as  an  Asian  language            4)  Traditional  English

ถาม  ชื่อเรื่องที่เหมาะสมของเรื่องนี้ควรเป็นอะไร
ตอบ  2)  The  popularity  of  English  language         ความแพร่หลายของภาษาอังกฤษ

Passage  2

It  has  long  been  known  that  giant  volcanic  eruptions  leave  an  imprint  on  the  climate. When  Mount  Pinatubo  in  the  Philippines  Blew  in  1991,  for  example,
it  lowered  average  global  temperatures  by  about  0.25  degrees  Celsius  for  a  few  years,  as  the  dust  it  spewed  into  the  atmosphere  shielded  the  surface  from  the  Sun.
Super – eruptions,  which  are  much  bigger,  are  widely  expected  to  be  able  to  trigger  an  effect  similar  to  a  “nuclear  winter”,  killing  off  life  worldwide.

But  Meng – Yang  Lee  of  the  Academia  Sinice  in  Taipei,  Taiwan,  and  colleagues  now  find  that  one  super – eruption  in  Indonesia  coincided  with  the  opposite  climate  switch :  from  an  ice  age  to  a  warmer  “interglacial”  period.
This  doesn’t  rule  out  the  possibility  that  dust  from  the  eruption  blocked  our  sunlight  and  cooled  the  Earth,  but  it  does  show  that  the  effect  wasn’t  sufficient  to  induce  long – term  climate  cooling  and  glaciations.
เป็นที่รู้จักกันเป็นเวลานานแล้วว่าการระเบิดของภูเขาไฟยักษ์ได้ทิ้งร่องรอยให้กับภูมิอากาศ  ตัวอย่างเช่น  เมื่อภูเขา  Pinatubo  ในประเทศฟิลิปปินส์ระเบิดใน  ค.ศ.  1991  มันทำให้อุณหภูมิทั่วโลกโดยเฉลี่ยลดลงประมาณ  0.25  องศาเซลเซียส  เป็นเวลา  2 – 3  ปี  เพราะฝุ่นกระจายออกมาสู่ชั้นบรรยากาศปกป้องพื้นผิวจากแสงอาทิตย์

การระเบิดที่ไม่ธรรมดา  ซึ่งเป็นระเบิดลูกใหญ่กว่ามาก  เป็นที่คิดกันอย่างมากว่าสามารถทำให้เกิดผลกระทบที่คล้ายกับ  “ช่วงระยะที่หนาวของนิวเคลียร์”  ซึ่งได้ฆ่าสิ่งมีชีวิตทั่วโลก

แต่  Meng – Yang  Lee  ในสถาบัน  Academia  Sinice  ในไทเป  ประเทศไต้หวัน  และเพื่อนร่วมงานในปัจจุบันพบว่าการระเบิดที่ไม่ธรรมดาในประเทศอินโดนีเซียเหมือนกันกับการเปลี่ยนภูมิอากาศไปในทางตรงกันข้าม : จากยุคน้ำแข็งไปสู่ช่วง  “ระหว่างยุคน้ำแข็ง”  ที่ร้อนขึ้น

สิ่งนี้ ไม่ได้มีอิทธิพลความเป็นไปได้ว่าฝุ่นจากการระเบิดจะกีดขวางแสงอาทิตย์ของเราและทำให้โลกเย็น  แต่มันแสดงให้เห็นว่าผลกระทบไม่เพียงพอที่จะมีอิทธิพลต่อความเย็นในภูมิอากาศ  และการปกคลุมด้วยแผ่นน้ำแข็งในระยะยาว

61    “That  giant  volcanic  eruptions  leave  an  imprint  on  the  climate”  means_______.

1)  the  volcanic  eruptions  will  be  printed  on  the  papers
2)  the  climate  will  change  the  size  of  the  volcanoes
3)  great  volcanic  eruptions  have  caused  an  effect  on  climate
4)  the  volcanic  eruptions  were  changed  because  of  the  climate

ถาม  “การระเบิดของภูเขาไฟยักษ์  ทิ้งร่องรอยให้กับภูมิอากาศ”  หมายถึง__________
ตอบ  3)  great  volcanic  eruptions  have  caused  an  effect  on  climate
1 การระเบิดภูเขาไฟจะถูกพิมพ์บนหนังสือพิมพ์  2  ภูมิภาคอากาศจะเปลี่ยนแปลงขนาดของภูเขาไฟ  3  การระเบิดของภูเขาไฟยักษ์ทำให้เกิดผลต่อภูมิอากาศ  4  การระเบิดภูเขาไฟเปลี่ยนแปลงเพราะภูมิอากาศ

62    It  can  be  guessed  that  Mount  Pinatubo  is  ________.

1)  a  tourist  spot                                            2)  a  beautiful  mountain
3)  a  great  valley                                           4)  a  volcano

ถาม  สามารถเดาว่าภูเขา  Pinatubo  เป็น ________.
ตอบ  4)  a  volcano
1  แหล่งท่องเที่ยว       2  ภูเขาที่สวยงาม         3  หุบเขาที่วิเศษ       4  ภูเขาไฟ

63    “It”  (line  2)  refers  to _________.

1)  the  Philippines       2)  the  climate       3  Mount  Pinatubo         4)  the  dust

ถาม  “มัน”  (บรรทัดที่  2)  อ้างถึง __________.
ตอบ  ภูเขา  Pinatubo

64    According  to  the  passage,  the  average  global  temperatures  were  lowered  because_________.

1)  the  dust  prevented  the  sunlight  from  passing  to  the  earth
2)  the  dust  covered  the  surface  of  the  earth
3)  the  sun  was  covered  by  the  dust
4)  the  global  climate  was  cooler

ถาม  ตามเนื้อเรื่อง  อุหภูมิทั่วโลกโดยเฉลี่ยลดต่ำลงเพราะ_________.
ตอบ  1)  the  dust  prevented  the  sunlight  from  passing  to  the  earth
1  ฝุ่นกันแสงอาทิตย์ไม่ให้มาสู้โลก   2  ฝุ่นปกคลุมพื้นผิวโลก      3  ดวงอาทิตย์ถูกปกคลุมด้วยฝุ่น      4  ภูมิอากาศทั่วโลกเย็นลง

65    The  word  “spewend”  (paragraph 1)  is  closer  in  meaning  to _________.

1)  bursted          2)  dispersed           3)  overflew            4)  blew
ถาม  คำว่า    “spewend”  (ย่อหน้าที่  1)  มีความหมายใกล้เคียงกับ __________.
ตอบ  2)  dispersed           1  ระเบิด          2  กระจายไป          3  ท่วม            4  ระเบิด

66    The  effect  that  is  caused  from  super – eruptions  is  compared  to ______.

1)  a  nuclear  winter                                   2)  nuclear  power
3)  a  nuclear  bomb                                    4)  nuclear  explosion

ถาม  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระเบิดไม่ธรรมดาถูกเปรียบเทียบกับ___________.
ตอบ  1)  a  nuclear  winter        จากย่อหน้าที่  2  มี  nuclear  winter  อยู่แล้ว

67    It  can  be  guessed  Meng – Yang  Lee  is  _________.

1)  a  doctor              2)  an  artist                3)  a  scientist            4)  a  meteorologist

ถาม  สามารถเดาว่า  Meng – Yang  Lee  เป็น  ___________
ตอบ  4)  a  meteorologist         1  หมอ          2  จิตรกร             3  นักวิทยาศาสตร์          4  นักอุตุนิยมวิทยา

68    “The  opposite  climate  switch”  (paragraph  3)  happened  in ________.

1)  Taipei              2)  an  ice  age             3)  a  glacier  period      4)  Indonesia

ถาม  “การเปลี่ยนภูมิอากาศไปในทางตรงกันข้าม”  (ย่อหน้าที่  3)  เกิดขึ้นใน___________
ตอบ    4)  Indonesia  ประเทศอินโดนีเซีย

69  “This”  (paragraph  4)   refers  to __________.

1)  the  climate  switch                                     2)  the  super – eruption
3)  the  coincidence                                          4)  the  possibility

ถาม  “สิ่งนี้”  (ย่อหน้าที่  4)  อ้างถึง  ______
ตอบ  2)  the  super – eruption      การระเบิดที่ไม่ธรรมดา

70     his  passage  is  a  feature  on  __________.

1)  life  and  culture                                         2)  scientific  knowledge
3)  nature                                                         4)  geology

ถาม  เนื้อเรื่องนี้เป็นลักษณะพิเศษเกี่ยวกับ _________
ตอบ  4)  geology        1  ชีวิตและวัฒนธรรม           2  ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์            3  ธรรมชาติ       4  ธรณีวิทยา

Passage  3

Some  high – tech  insect  experiments  soon  may  be  flitting  out  of  the  laboratory :  Mosquitoes  genetically  modified  to  eliminate  malaria.  Silkworms  engineered  to  produce  bulletproof  vests.  Bollworm  moths  designed  to  self – destruct  before  they  can  wipe  out  cotton  crops.
Genetically  engineered  insects  hold  the  promise  of  benefiting  millions,  eradicating  diseases  and  plagues  that  cause  famine  in  the  developing  world.

But  despite  such  good  intentions,  many  scientists  are  alarmed  that  few  safeguards  exist  to  keep  unintended  consequences  from  harming  humans  or  the  environment.

Fast – producing  insects  anchor  chains  around  the  globe.  Yet  the  impact  that  genetically  engineered  bugs  could  have  on  ecosystems  is  only  now  being  explored,  even  as  researchers  push  to  release  biotech  insect  experiments  into  the  wind.
Such  questions  could  be  vitally  important,  particularly  since  many  researchers  are  engineering  insects  designed  to  change  the  genetic  make – up  of  their  very  species.

Unlike  with  biotech  crops  or  livestock,  which  are  at  least  designed  to  be  controlled,  the  goal  of  much  of  this  insect  research  is  to  introduce  genetically  engineered  traits  into  natural  insect  populations – for  example,  rendering  Tse  Tse  flies  incapable  of  carrying  deadly  sleeping  sickness,  a  disease  that  afflicts  millions  in  Africa.

การทดลองแมลงที่ล้ำหน้าเทคโนโลยีบางอย่างในไม่ช้าอาจจะโฉบออกจากห้องทดลอง  เช่น  ยุงเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม  เพื่อกำจัดโรคมาเลเรีย  ตัวไหมวางแผนที่จะผลิตเสื้อกันกระสุน  แมลงที่กินต้นฝ้ายออกแบบให้ทำลายตัวเองก่อนที่มันจะทำลายพืชผลฝ้าย

แมลงที่ถูกวางแผนทางพันธุกรรมให้คำมั่นสัญญาณของการให้ประโยชน์ต่อผู้คนจำนวนหลายล้านคน  การกำจัดอย่างถอนรากถอนโคนโรคต่างๆและโรคระบาดต่างๆที่ทำให้เกิดความอดอยากในโลกกำลังพัฒนา

แต่ถึงแม้จะมีเจตนาที่ดี  แต่นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากตื่นตกใจที่มีผู้คุ้มกันอยู่เล็กน้อยที่จะปกป้องผลที่ตามมาที่ไม่ได้ตั้งใจจากการเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม

แมลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วทำให้เกิดลูกโซ่อาหารทั่วโลก  แต่ถึงกระนั้นผลกระทบที่แมลงที่ถูกวางแผนทางพันธุกรรมที่มีต่อระบบนิเวศน์ในปัจจุบันกำลังถูกสำรวจ  ถึงแม้นักวิจัยผลักดันที่จะปล่อยการทดลองแมลงที่มีเทคโนโลยีทางชีววิทยาไปสู่ป่าก็ตาม

คำถามนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่นักวิจัยจำนวนมากกำลังวางแผนแมลงที่ถูกออกแบบเพื่อเปลี่ยนรูปแบบทางพันธุกรรมเผ่าพันธุ์ของมัน
ไม่เหมือนกับพืชผลหรือสัตว์เลี้ยงที่มีเทคโนโลยีทางชีววิทยา  ซึ่งอย่างน้อยถูกออกแบบให้ถูกควบคุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยแมลงจำนวนมากนี้เพื่อที่จะแนะนำลักษณะที่ถูกวางแผนทางพันธุกรรมไปสู่ประชากรแมลงในธรรมชาติ – ตัวอย่างเช่น ทำให้แมลงดูดเลือดไม่สามารถนำโรคหลับที่แก่ชีวิต  โรคที่ทำให้ผู้คนหลายล้านคนในประเทศแอฟริกา  ทรมานจิตใจ

71    What  is  not  “high – tech  insects”  mentioned  in  this  passage?

1)  Mosquitoes                                            2)  Bollworm  moths
3)  Tubeworms                                            4)  Silkworms

ถาม  อะไรไม่ได้เป็น  “แมลงที่ล้ำหน้าเทคโนโลยี” ที่กล่าวในเนื้อเรื่อง
ตอบ  3)  Tubeworms
จากย่อหน้าที่  1  มี  Mosquitoes      Silkworms      Bollworm  ยกเว้น  Tubeworms  ไม่ได้พูดถึง

72    Bollworm  moths  can  wipe  out  cotton  crops.

1)  clean               2)  destroy              3)  enrich               4)  produce

ถาม  แมลงที่กินต้นฝ้ายสามารถทำลายพืชผลได้
ตอบ  2)  destroy
wipe  out  =  destroy  หรือ  get  rid  of  (ทำลาย  กำจัด)

73    How  special  are  these  insects?

1)  They  are  experimented  in  the  laboratory
2)  They  are  especially  useful
3)  They  are  genetically  engineered  for  the  benefit  of  people
4)  They  are  productive  and  expensive

ถาม  แมลงเหล่านี้พิเศษอย่างไร
ตอบ  3)  They  are  genetically  engineered  for  the  benefit  of  people
1  มันถูกทดลองในห้องทดลอง        2  มันมีประโยชน์อย่งพิเศษ         3  มันถูกวางแผนทางพันธุกรรมเพื่อประโยชน์ต่อผู้คน  (ถูกต้องจากย่อหน้าที่  2)    4  มันให้ผลผลิตและแพง

74    What  is  the  weak  point  of  this  process  according  to  the  scientists?

1)  It  is  self  destructive                        2)  It  alarms  people  and  scientists
3)  It  uses  a  lot  of  money                   4)  There  is  not  enough  safe  measurement

ถาม  อะไรเป็นจุดอ่อนของขบวนการนี้  ตามความคิดของนักวิทยาศาสตร์
ตอบ    2)  It  alarms  people  and  scientists
1  มันทำลายตัวเอง           2  มันทำให้ผู้คนและนักวิทยาศาสตร์ตื่นตกใจ   (ถูกต้องจากย่อย่อหน้าที่  3)  3  มันใช้เงินจำนวนมาก        4  ไม่มีมาตรการปลอดภัยเพียงพอ

75    “The  impact  that  genetically  engineered  bugs  could  have  on  ecosystems”
means_________.
1)  they  can  eliminate  malaria
2)  these  insects  may  be  harmful  to  humans  or  the  environment
3)  they  are  useful  in  food  producing  process
4)  they  are  symbols  of  advanced  scientific  technology

ถาม  “ผลกระทบที่แมลงถูกวางแผนทางพันธุกรรมมีต่อระบบนิเวศน์”  หมายถึง__________
ตอบ  2)  these  insects  may  be  harmful  to  humans  or  the  environment
1  มันสามารุกำจัดโรคมาเลเรีย        2  แมลงเหล่านี้อาจจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม
3  มันเป็นประโยชน์ในขบวนการทำให้เกิดอาหาร          4  มันเป็นสัญลักษณ์ของเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์

76    The  word  “eradicating”  (paragraph 2)  means _______.

1)  completely  getting  rid  of      2)  rejecting       3)  involving       4)  ensuring

ถาม  คำว่า  “การกำจัดอย่างถอนรากถอนโคน”  หมายถึง _________
ตอบ  1)  completely  getting  rid  of       การกำจัดอย่างสมบูรณ์

77    In  this  passage  these  “unnatural”  insects  are  also  mentioned  as _______

1)  high – tech  insects                           2)  genetically  engineered  insects
3)  fast – producing  insects                   4)  All  are  correct

ถาม  ในเรื่องนี้แมลง  “ไม่ธรรมชาติ”  เหล่านี้ถูกกล่าวถึงเป็น___________ ด้วย
ตอบ  4)  All  are  correct
1  แมลงที่ล้ำหน้าเทคโนโลยี           2  แมลงที่ถูกออกแบบทางพันธุกรรม          3  แมลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
4  ถูกหมด

78    “Insects  designed  to  change  the  genetic  make – up  of  their  very  species”
means _________.

1)  researchers  are  experimenting  on  new  kinds  of  insects
2)  insects  are  designed  to  have  different  characteristics
3)  insects  are  engineered  to  have  different  habits
4)  the  genetic  traits  of  these  insects  are  totally  changed

ถาม  “แมลงที่ถูกออกแบบเพื่อเปลี่ยนรูปแบบทางพันธุกรรมเผ่าพันธุ์ของมัน”  หมายถึง ________
ตอบ  4)  the  genetic  traits  of  these  insects  are  totally  changed
1  นักวิจัยกำลังทดลองแมลงชนิดใหม่         2  แมลงถูกออกแบบให้มีลักษณะแตกต่างกัน   3  แมลงถูกออกแบบมีนิสัยแตกต่างกัน        4  ลักษณะทางพันธุกรรมของแมลงเหล่านี้ถูกเปลี่ยนไปทั้งหมด

79    What  is  the  disease  that  kills  millions  in  Africa?

1)  Aids                                                              2)  Influenza
3)  Birds  flu  virus  disease                               4)  Sleeping  sickness

ถาม  โรคอะไรที่ฆ่าผู้คนในประเทศแอฟริกาเป็นล้านๆคน
ตอบ  4)  Sleeping  sickness      จากบรรทัดสุดท้ายพูดถึง  Sleeping  sickness    โรคหลับ

80    This  passage  is  about _________.

1)  Biotechnology                                                    2)  humans  and  the  environment
3)  Biotech  insect  experiments                              4)  food  chains  around  the  globe

ถาม  เนื้อเรื่องนี้เกี่ยวกับ________.
ตอบ  3)  Biotech  insect  experiments        การทดลองแมลงที่มีเทคโนโลยีทางชีววิทยา

Passage  4

While  these  tailless  primates  are  not  an  uncommon  sight  in  wildlife  black  markets  and  at  some  tourist  spots  where  they  are  forced  to  smoke,  drink  or  do  other  “cute”  things  to  attract  tourists,  the  white – handed  gibbon  have  become  rare  in  most  forests.  And  Phu  Khieo  is  one  of  the  not – so – many  places  where  their  loud,  melodic  calls  still  echo  through  the  wilderness.


The  white – handed  gibbon  can  be  distinguished  from  other  species  by  the  white  fur  on  the  black  of  their  hands  and  feet,  and  a  white  ring  around  the  dark  face.  Body  colour  varies  from  silver  grey  and  light  brown  to  dark  brown  and  black.
Like  other  gibbons,  they  live  in  family  groups,  each  consisting  of  a  pair  of  adults  and  their  offspring  of  various  ages.  Sommetimes,  members  of  a  group  may  sport  different  colours.

The  species  tend  to  have  a  monogamous  love – life  but  changing  mates  sometimes  happens.  Gestation  period  lasts  around  seven  months.  A  female  gibbon  in  labour  usually  gives  birth  to  her  new  baby  on  a  tree  canopy,  accompanied  by  the  male.
The  newborn  clings  to  its  mother’s  chest  for  about  a  year  before  it  dares  to  leave  her  every  now  and  and  then  to  play.  Yet  the  young  one  is  not  weaned  until  it  is  two – and – a – half  years  old.  Oly  then  is  the  mother  able  to  breed  again.  That  means  a  very  low  birth  rate  of  just  one  per  two  to  three  years.ในขณะที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่มีหางเหล่านี้ไม่ได้เป็นภาพที่หายากในตลาดมืดของชีวิตสัตว์ป่าและตามแหล่งนักท่องเที่ยวบางแห่งเป็นที่ที่พวกมันถูกบังคับให้สูบบุหรี่  ดื่มหรือทำสิ่งที่  “น่ารัก”  อื่นๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างๆ  แต่ชะนีมือขาวได้หายากในป่าส่วนใหญ่  และในภูเขียวเป็นหนึ่งในหลายๆสถานที่ที่ไม่ได้มีมากนัก  ซึ่งเป็นที่มีเสียงร้องที่ไพเราะ ดังยังคงสะท้อนทั่วป่าชะนีมือขาวสามารถแยกความแตกต่างไปจากเผ่าพันธุ์อื่นๆโดยชนีขาวที่อยู่ด้านหลังมือและเท้าของมัน  และมีวงแหวนสีขาวรอบใบหน้าที่ดำ  สีตามร่างกายจะเปลี่ยนจากสีเทาเงินและสีน้ำตาลอ่อนไปเป็นน้ำตาลเข้มและดำเหมือนชะนีอื่นๆ  พวกมันอาศัยอยู่เป็นกลุ่มครอบครัว  แต่ละกลุ่มประกอบด้วยพ่อแม่คู่หนึ่ง  และลูกๆที่มีอายุต่างๆของมัน  บางครั้ง  สมาชิกของกลุ่มอาจจะเต็มไปด้วยสีที่แตกต่างกันชะนีมือขาวเหล่านี้  แนวโน้มมีชีวิตรักแบบผัวเดียวเมียเดียวแต่การเปลี่ยนคู่ก็เกิดขึ้นบางครั้ง  ระยะเวลาการตั้งท้องใช้เวลาประมาณ  7  เดือน  ลิงชะนีเพศเมียที่เบ่งคลอดโดยปกติจะตกลูกครั้งแรกของเธอบนต้นไม้ร่มใบ  ติดตามด้วยชะนีเพศผู้ลูกที่เกิดมาใหม่เกาะติดหน้าอกของแม่ของมันเป็นเวลาประมาณ  1  ปี  ก่อนที่มันกล้าที่จะผละออกจากแม่ของมันบางครั้งบางคราวเพื่อไปเล่น  แต่กระนั้นลูกลิงจะยังไม่หย่านมจนกว่ามันอายุ  2  ปีครึ่ง  และแล้วแม่ก็จะสามารถผสมพันธุ์อีกครั้ง  นั่นหมายความว่าอัตราเกิดน้อยมากของลูกเพียงแค่ตัวเดียวต่อ  2 – 3 ปี
81    “These  tailless  primates”  refer  to  ___________.1)  gorillas                                                      2)  urang – utang
3)  the  white – handed  gibbon                      4)  common  monkeysถาม  “สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่ไม่มีหางเหล่านี้”  อ้างอิงถึง _________.
ตอบ  3)  the  white – handed  gibbon    จะเห็นในบรรทัดที่  3  คือ  ชะนีมือขาว
82    According  to  the  passage,  where  can  you  still  find  the  white – handed  gibbon?1)  In  most  forests                                       2)  At  Jatujuk  Sunday  market
3)  In  Phu  Khieo                                          4)  In  any  wildlife  sanctuariesถาม  ตามเนื้อเรื่อง  คุณสามารถหาชะนีมือขาวได้ที่ไหน
ตอบ  3)  In  Phu  Khieo      จากบรรทัดที่  4  ใน  Phu  Khieo
83    What  are  not  distinguished  features  of  the  white – handed  gibbon?1)  the  white  fur  on  the  back  of  their  hands
2)  the  white  fur  on  their  feet
3)  a  white  ring  around  their  eyes
4)  a  white  ring  sround  the  dark  face

ถาม  ข้อไหนไม่ใช่ลักษณะเด่นของชะนีมือขาว
ตอบ  3)  a  white  ring  around  their  eyes
จากย่อหน้าที่  2  มี  white  fur  on  the  black  of  their  hands  and  feet ตรงกับข้อเลือกที่  1  และ  2  และ  white  ring  around  the  dark  face  แต่  eyes  ไม่มี  จึงตอบข้อ  3

84    Which  is  correct?

1)  The  white  –  handed  gibbons  have  the  same  body  colours.
2)  The  body  colours  of  the  white  –  handed  gibbons  are  varied.
3)  The  white  –  handed  gibbons’  fur  is  always  black.
4)  Light  and  dark  browns  are  the  original  colour  of  the    white  –  handed  gibbons

ถาม  ข้อไหนถูกต้อง
ตอบ  2)  The  body  colours  of  the  white  –  handed  gibbons  are  varied.
1ชะนีมือขาวมีสีตามร่างกายเหมือน (ไม่ถูกจากย่อหน้าที่  2  มี  vary  ผันแปร  หลากหลาย)  2  สีของร่างกายชะนีมือขาวจะแตกต่างกัน(ถูกต้อง)  3  ขนชะนีมือขาวมักจะดำเสมอ  4  สีน้ำตาลเข้มและอ่อนเป็นสีดั้งเดิมของชะนีมือขาว (ไม่ได้กล่าวถึง)

85    The  families  of  the  white  –  handed  gibbons  consist  of _________.

1)  parents  and  their  children                        2)  adults  and  young  gibbons
3)  gibbons  of  various  ages                           4)  only  adult  gibbons

ถาม  ครอบครัวของชะนีมือขาวประกอบด้วย__________
ตอบ  1)  parents  and  their  children     0kdpjvsohkmuj  3  มี  adults  คือ  parents  พ่อแม่  และ  offspring  (คือลูกๆ  children)

86    “In  labour”  (paragraph  4)  means___________.

1)  working  hard                                             2)  giving  birth
3)  being  pregnant                                           4)  being  diligent

ถาม  “In  labour”   ย่อหน้าที่  4  หมายถึง  ______
ตอบ  3)  being  pregnant     ตั้งท้อง

87    When  the  new  babies  are  born _________  will  be  present  with  their  partners.

1)  their  mother                                            2)  their  parents
3)  their  children                                          4)  the  male  gibbons

ถาม  เมื่อลูกเกิดมา ________  จะอยู่ต่อหน้ากับคู่ของมัน
ตอบ  4)  the  male  gibbons   ชะนีเพศผู้

88    The  period  of  breeding  of  female  gibbons  is ___________

1)  about  a  year                                          2)  about  two  years
3)  all  year  round                                        4)  two  and  a  half  years

ถาม  ช่วงเวลาของการผสมพันธุ์ของชะนีเพศเมียคือ  _________
ตอบ  4)  two  and  a  half  years
2    ปีครึ่ง

89    “  To  have  a  monogamous  love – life”  means ___________

1)  they  always  chang  their  mates
2)  they  have  one  mate
3)  they  have  more  than  one  mate  at  a  time
4)  their  love  will  last  forever

ถาม  “มีชีวิตรักแบบผัวเดียวเมียเดียว”  หมายถึง ___________
ตอบ  2)  they  have  one  mate
มันมีคู่เพียงตัวเดียวในครั้งหนึ่ง

90    This  passage  is  about  the ________  of  the  white – handed  gibbons

1)  characteristics                                       2)  breeding
3)  life  and  nature                                     4)  family

ถาม  เนื้อเรื่องนี้เกี่ยวกับ _______ ของชะนีมือขาว
ตอบ  3)  life  and  nature
1 ลักษณะ         2  การผสมพันธุ์          3  ชีวิตและธรรมชาติ           4  ครอบครัว

Passage  5

SCIENCE  NOW  KNOWS  THE  OPTIMUM  TIME  TO  RECHARGE  YOUR  BATTERIES

Feeling  a  bit  tired  after  lunch?  According  to  Associate  Professor  Dr.  Leon  Lack  from  the  Sleep  Research  Laboratory  at  Flinders  University’s  school  of  psychology  in  Adelaide,  you  could  do  a  lot  worse  then  have  a  10 – minute  power  nap.

“We  set  out  to  test  the  anecdotal  evidence  that  a  short  nap  can  reduce  sleepiness,”  he  says.  “We  let  people  sleep  for  one  minute,  five  minutes,  10, 20 and  30  minutes,  then  work  them  up  again”.

The  results  indicate  that  a  10 – minute  nap  is  optimal,  improving  alertness  and  mental  acuity  without  creating  the  period  of  drowsiness  observed  after  20- and  30 – minute  sleeps.


“In  a  10 – minute  sleep,  you  get  close  to  deep  sleep  but  don’t  trigger  some  of  the  processes  which  it  is  hard  for  the  body  to  reverse”,  Lack  says.
So  should  businesses  create  “nap  rooms”?  Most  employers  would  probably  say  to  their  staff :  “You’re  not sleeping  on  my  time”,  Lack  says.  “But  if  they  have  employees  who  are  not  functioning  at  100%  a  10 – minute  nap  could  be  a  good  investment.

ปัจจุบันวิทยาศาสตร์รู้เวลาที่ดีที่สุดที่จะบรรจุแบตเตอรี่ของคุณ
รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเล็กน้อยหลังจากอาหารกลางวันไหม  ตามความคิดของรองศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์  ลี  ออง  แล็ค  จากห้องทดลองการวิจัยการนอนหลับที่มหาวิทยาลัยลินเดอร์  ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนจิตวิทยาใน  Adelaide,  คุณสามารถทำสิ่งต่างๆได้มากมายที่แย่ลงกว่าพลังงานการงีบหลับ  10  นาที“เราเริ่มต้นทดสอบหลักฐานที่ได้รวบรวมว่าการงีบหลับสั้นๆ  สามารถลดการนอนหลับได้”  เขาพูด  เราปล่อยให้ผู้คนนอนหลับเป็นเวลา  1  นาที  5  นาที  10  20  และ  30  นาที  แล้วปลุกพวกเขาให้ตื่นผลชี้ให้เห็นว่า  การงีบหลับ  10  นาที  เป็นสิ่งที่ดีที่สุด  ทำให้ความตื่นตัวและความฉียบแหลมทางจิตใจดีขึ้นโดยไม่ทำให้เกิดช่วงเวลาของการง่วงนอนที่ถูกสังเกตหลังจากได้นอนหลับไป 20 – 30 นาที“ในการนอนหลับ  10  นาที  คุณเข้าใกล้การนอนหลับสนิทแต่ไม่ทำให้เกิดขบวนการบางอย่างที่มันยากสำหรับร่างกายที่จะพลิกกลับตรงกันข้าม”  แล็คกล่าวดังนั้น  ธุรกิจต่างๆ  ควรจะสร้าง  “ห้องงีบหลับ”  ไหม  นายจ้างส่วนใหญ่อาจจะพูดกับพนักงานของพวกเขาว่า  “คุณต้องไม่นอนหลับในเวลาทำงานของผม”   แล็คกล่าว  “แต่ถ้าพวกเขามีลูกจ้างที่ไม่ได้ทำงานให้  100% การงีบหลับ  10  นาที  สามารถเป็นการลงทุนที่ดี
91    Dr.  Lack  found  out  that ________.1)  you  may  feel  tired  after  lunch
2)  you  will  feel  bad  if  you  don’t  take  a  nap
3)  sleepiness  can  be  reduced  by  a  short  nap
4)  you  will  be  full  of  energy  after  taking  a  napถาม  ด็อกเตอร์  แล็ค  พบว่า  __________
ตอบ  4)  you  will  be  full  of  energy  after  taking  a  nap
1  คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยหลังจากอาหารกลางวัน     2  คุณจะรู้สึกแย่ถ้าคุณไม่งีบหลับ     3  การนอนหลับสามารถลดลงด้วยการงีบหลับสั้นๆ      4  คุณจะเต็มไปด้วยพลังงานหลังจากงีบหลับ
92    The  word  “optimal”  means __________.1)  absolute               2)  advantage              3) obscure                4)  most  suitableถาม  คำว่า  “optimal”  หมายถึง __________.
ตอบ  4)  most  suitable    เหมาะสมที่สุด
93    A  10 – minute  nap  is  effective  because ___________.1)  it  won’t  create  the  period  of  drowsiness                 2)  it  improves  alertness
3)  it  encourages  mental  acuity                                       4)  All  are  correct
ถาม  การงีบหลับ  10  นาที  มีประสิทธิภาพเพราะ ____________.
ตอบ  4)  All  are  correct   ถูกหมด
1  มันไม่ทำให้เกิดช่วงเวลาของการง่วงนอน         2  ทันทำให้ความตื่นตัวดีขึ้น         3  มันส่งเสริมความไหวพริบทางจิตใจ 

94    According  to  the  passage,  a _______ sleep  triggers  some  of  the  processes  hand  for  the  body  to  reverse.

1)  ten – minute         2)  twty – minute          3)  one – minute         4)  five  minute

ถาม  ตามเนื้อเรื่อง  การนอนหลับ_________  ทำให้เกิดขบวนการบางอย่าง  ยากสำหรับร่างกายที่จะพลิกกลับ
ตอบ  1)  ten – minute         10  นาที

95    “Sleeping  on  my  time”  means  sleeping _________.

1)  at  home                                         2)  after  lunch  time
3)  during  work  hours                       4)  in  the  office

ถาม  “หลับในเวลาของผม”  หมายถึง  การนอนหลับ _________
ตอบ  3)  during  work  hours     ในช่วงเวลาทำงาน

96    According  to  Dr.  Lack,  employers  should ________.

1)  stop  their  employees  from  taking  a  nap
2)  punish  their  employees  who  take  a  nap
3)  let  their  employees  take  a  10 – minute  nap
4)  build  bed  rooms  in  the  offices

ถาม  ตามความคิดของด๊อกเตอร์แล็ค  นายจ้างควรจะ ______
ตอบ  3)  let  their  employees  take  a  10 – minute  nap
ปล่อยให้ลูกจ้างงีบหลับ  10  นาที

97    The  word  “they”  (paragraph 5)  refers  to __________.

1)  staff                2)  employers                3)  businessmen               4)  bodies

ถาม  คำว่า  “พวกเขา”  (ย่อหน้าที่  5 )  อ้างอิงถึง ________
ตอบ  2)  employers     นายจ้าง

98    Dr.  Leon  Lack  is  a _________.

1)  university  professor                       2)  researcher
3)  psychologist                                   4)  All  are  correct

ถาม  ด๊อกเตอร์แล็ค  เป็น  __________
ตอบ  4)  All  are  correct  ถูกหมด
1  ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัย       2  นักวิจัย        3  นักจิตวิทยา

99    “To  recharge  your  batteries”  means _________.

1)  to  put  electric  in  your  batteries
2)  to  gain  more  poweer
3)  to  get  back  your  strenget  and  energy  again
4)  to  boost  your  immune  system

ถาม  “บรรจุแบ็ตเตอร์รี่ของคุณ”  หมายถึง ________
ตอบ  3)  to  get  back  your  strenget  and  energy  again
ได้ความแข็งแรงและกำลังวังชาของคุณกลับมาอีกครั้ง

100    This  passage  is  about __________.

1)  a  psychological  research                     2)  an  effective  period  of  napping
3)  how  to  make  a  good  investment       4)  the  body  process

ถาม  เนื้อเรื่องนี้เกี่ยวกับ ________
ตอบ  2)  an  effective  period  of  napping
1  การวิจัยทางจิตวิทยา           2  ช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพของการงีบหลับ       3  จะทำการลงทุนที่ดีอย่างไร     4  ขบวนการทางร่างกาย

Advertisement