ENG2002 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ เตรียมสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2557 ชุด1

แนวข้อสอบชุดพิเศษ 1 สำหรับเตรียมสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2557

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 2002 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ

Part I : Seen Passages (เนื้อเรื่องในตำรา)

A : Directions : Read the following passage. Then blacken 1 for a true statement and blacken 2 for a false statement.

คำสั่ง  จงอ่านเนื้อเรื่องต่อไปนี้ แล้วระบาย 1 หากเป็นข้อความที่ถูกต้อง และระบาย 2 หากเป็นข้อความที่ผิด

1.         Inferences can be seen clearly because the writer often puts them in the sentences.

ถาม     นัยยะต่าง ๆ นั้นเราสามารถเห็นได้ชัดเจน เพราะผู้เขียนมักจะเขียนมันลงไปในประโยค

ตอบ 2 : (ผิด) นัยยะต่าง ๆ (Inferences) นั้นจะเกิดจากวิเคราะห์สรุปความ (Inference) ซึ่งผู้เขียนไม่ได้เขียนไว้ตรง ๆ ในประโยค

2.         Whenever you read, you should survey the reading material first.

ถาม     เมื่อใดก็ตามที่คุณอ่าน คุณควรสำรวจดูเนื้อหาที่คุณจะอ่านก่อน

ตอบ 1  (ถูก) เมื่อคุณจะอ่านบทความใด ๆ คุณควรสำรวจก่อนว่าเนื้อหาที่คุณจะอ่านนั้นเกี่ยวกับ เรื่องอะไร เพื่อคุณจะได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการอ่านได้ถูกต้อง และเลือกใช้วิธีการอ่าน ได้อย่างเหมาะลม

3.         The only way to find the right meanings of new words is to use a dictionary.

ถาม     วิธีการเดียวที่จะหาความหมายที่ถูกต้องของคำศัพท์ใหม่ ๆ ก็คือการใช้พจนานุกรม

ตอบ 2  (ผิด) วิธีการหาความหมายของคำศัพท์ใหม่ ๆ นอกจากการใช้พจนานุกรมแล้ว เรายังสามารถ ใช้วิธีการเดาศัพท์จากบริบท (Contextual Clues) ข้างเคียง หรือจาก Prefix, Suffix ก็ได้

4.         In order to understand a reading, you must be able to translate every word that you do not know.

ถาม     เพื่อที่จะเข้าใจในการอ่าน คุณจะต้องสามารถแปลคำศัพท์ทุกคำที่คุณไม่รู้

ตอบ 2  (ผิด) ในการอ่านคุณไม่จำเป็นต้องสามารถแปลคำศัพท์ได้ทุกคำ แต่อาจใช้วิธีการเดาศัพท์ เช่นเดียวกับวิธีการในข้อ 3.

5.         Reading aloud will help you find the main idea of the reading material.

ถาม     การอ่านด้วยเสียงดังจะช่วยให้คุณสามารถหาใจความสำคัญของเนื้อหาที่คุณอ่านได้

ตอบ 2  (ผิด) การหาใจความสำคัญไม่อาจช่วยได้ด้วยการอ่านเสียงดัง เพราะการอ่านออกเสียง จะทำให้ความเร็วในการอ่านลดลงและไม่ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำความเข้าใจ

6.         Critical reading involves thinking about what is on the page and what it means to you after you have finished reading it.

ถาม     การอ่านเพื่อการศึกษาข้อเท็จจริงจะประกอบด้วยการคิดว่ามันกำลังพูดถึงเรื่องอะไรในแต่ละหน้าและมันต้องการจะบอกอะไรกับคุณ หลังจากที่คุณอ่านจบแล้ว

ตอบ 1  (ถูก) การอ่านเพื่อการศึกษาข้อเท็จจริงต้องอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์ในการอ่าน โดยการ เข้าใจในเนื้อหาที่ผู้เขียนต้องการถ่ายทอด ตลอดจนนัยยะต่าง ๆ และจุดประสงค์ของผู้เขียนด้วย

7.      The main idea of a paragraph or a passage is its purpose or the reason that it was written.

ถาม     ใจความสำคัญในแต่ละย่อหน้าหรือในแต่ละเนื้อเรื่องก็คือจุดประสงค์หรือเหตุผลองการเขียนย่อหน้าหรือเนื้อเรื่องนั้น ๆ

ตอบ 2  (ผิด) ใจความสำคัญ คือ เนื้อหาหรือสิ่งที่ผู้เขียนต้องการบอกผู้อ่านเกี่ยวกับเรื่องที่เขาเขียน โดยมีประโยคอื่น ๆ มาสนับสนุนหรืออธิบายเพื่อให้ใจความสำคัญนั้นชัดเจนขึ้น ส่วนจุดประสงค์ ของการเขียนคือเป้าหมายต่าง ๆ ของการเขียน เช่น เพื่อต้องการให้ความเพลิดเพลิน เพื่อเสนอข้อมูล หรือเพื่อชักจูง เป็นต้น

8.      English) has a system of reference words that enable you to see the connections between sentences and even within sentences.

ถาม     ภาษาอังกฤษมีระบบของคำที่ใช้อ้างอิง ซึ่งสามารถทำให้คุณเห็นการเชื่อมโยงระหว่างประโยคกับประโยค หรือภายในประโยคนั้น ๆ

ตอบ 1  (ถูก) ในภาษาอังกฤษมีการใช้ระบบคำอ้างอิง คือ การที่ผู้เขียนเชื่อมโยงความคิดของ เนื้อหาของเรื่อง โดยการใช้คำหรือวลีแทนคำหรือข้อความที่ได้กล่าวไปแล้ว โดยไม่ต้อง กล่าวคำหรือข้อความนั้น ๆ ซ้ำอีก เข่น this, that, he, they เป็นต้น

B : Directions : Read the following passages. Then choose the best answer for each question.

คำสั่ง : จงอ่านเนื้อเรื่องต่อไปนี้แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคำถามแต่ละข้อ