การสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2558

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป

Advertisement

Choose the correct answer.

Part I : Structure (ภาคโครงสร้าง)

1              Thai people _____ happy today.

1 seemed

2 seem

3 will seem

4 has seemed

ตอบ 2 หน้า 7-9 ในโจทย์มีคำบอกเวลา today (ทุกวันนี้ ปัจจุบันนี้) แสดงว่าต้องตอบรูปปัจจุปันก็คือ Present Simple Tense (S + V) หรือ กริยาทแสดงความรู้สึก อารมณ์หรือการ รับรู้คือให้ตอบกริยาช่องที่ 1 เช่น

like         love       hate       appear  hope

dislike   want      look       smell     taste

อย่างข้อนี้ก็ดอบกริยา seem เป็น V1

2              She ______ her sewing machine by herself.

1 fixed

2 had fixed

3 fix

4 fixing

ตอบ 1 หน้า 24 – 25 เราดูว่าโจทย์ใม่มีคำบอกเวลาว่าเป็นปัจจุปันหรืออดีตเราดูไม่ออก แต่เราดูจากตัวเลือกเรารู้ว่า 1 เป็น Past Simple Tense (V2) ซึ่งใช้กับโจทย์ที่เป็นการบอกเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาหรือเป็นประสบการณ์ที่ ผ่านมา อย่างข้อนี้ก็เป็นการเล่าเหตุการณ์จึงตอบ V2 สำหรับตัวเลือกอื่นเช่น 2 เป็น Past Perfect ไม่ตอบเพราะเราต้องคิดเสมอว่า Tense นี้ใช้กับสองเหตุการณ์แต่โจทย์นี้เป็น เหตุการณ์เดียวจึงไม่ตอบ ข้อ 3 ไม่ถูกถ้าเราตอบกริยาช่องที่ 1 เอกพจน์เพราะประธาน เอกพจน์กริยาตามหลักต้องมี s คือ fixes จึงจะถูกโครงสร้าง ข้อ 4 ใช้รูป ing มาเลยไม่ ถูกต้องในโครงสร้างจะต้องมี verb to be อยู่ข้างหน้าเช่น is fixing, was fixing แสดง อาการกำลังกระทำ

3              My friend’s bicycle got ______ yesterday.

1 stole

2 stealing

3 stolen

4 steal

ตอบ 3 หน้า 163 เป็นโครงสร้างในเรื่อง Passive Voice โดยใช้ในรูปของ Verb to have หรือ Verb to get ให้จำ จะออกข้อสอบประมาณ 1-2 ข้อ ก็คือ เมื่อเห็น have/ has/ had หรือ get/got ให้ + V3              ดูสูตร

S + has/have/had + สิ่งของ + V3

หรือ S + get/got + V3 ได้เลย

ข้อนี้ให้ got ตอบกริยาช่องที่ 3 คือ stolen (steal stole stolen = ขโมย)

4              I  ______ some of my friend for many years.

1 don’t meet

2 hadn’t met

3 haven’t met

4 is not meeting

ตอบ 3 หน้า 68-69 หรือ 72 ใช้ Present Perfect (S + has/have + V3) แสดงเหตุการณ์ที่ เกิดติดต่อกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุปันและจะดำเนินต่อไปในอนาคต ออกสอบทุกเทอม จำคำบอกเวลาไว้ เช่น for (เป็นเวลา), since (ตั้งแต่), just (เพิ่งจะ), recently (เร็วๆนี้), lately, yet, already, ever, how long , all day (ตลอดวัน) อย่างข้อนี้มีคำบอก เวลาคือ for many years (เป็นเวลาหลายปี) จึงตอบ have not met

5              He acts as if he ______ the manager.

1 was

2 have been

3 had been

4 were

ตอบ 4 หน้า 138 – 139 เป็นเรื่อง as if/ as though

1              S + V1  as if/as though  S + V2

2             S + V2 as if/as though  S + had V3

ตรงสูตรที่ 1 acts   ตอบ were

หมายเหตุ การสมมติเช่นเรื่อง if, as if/as though, wish จะตอบ were ไม่ตอบ was ถึงแม้ประธานจะเป็นเอกพจน์ นั่นคือ he were, she were, it were เป็นต้น

6              She ______ her office door before she went out.

1 locks

2 will lock

3 had locked

4 would have locked

ตอบ 3 สูตรการเชื่อมด้วย before, when, after ออกสอบทุกเทอม แต่คำเชื่อม ไว้ต้นประโยคหรือไว้กลางประโยคก็ได้

1              S + had V3 before            S              +             V2

2              S + V2   after                    S              +             had V3

3              Before + S +V2   ,               S              +             had V3

4              After + S +had V3,            S              +             V2

5            When +S + V2 ,                S            +            had V3

ตรงกับสูตรที่ 1 เชื่อมด้วย before กลางโจทยให้มาส่วนหสังคือกริยาช่องที่ 2 = went ฉะนั้นตอบส่วนหน้าคือ had locked = Past Perfect Tense (S + had V3) ใน เหตุการณ์ที่เกิดก่อน ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดที่หลังตามมาใช้ Past Simple (S +V2) ดูสูตร ง่ายกว่ากันเยอะ

7              “Prevention is better than cure.” ______ a good old saying.

1 will be

2 was

3 is

4 has been

ตอบ 3 หน้า 6 ใช้ Present Simple Tense (S + V1) แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เป็นนิสัย สม่ำเสมอ ทำทุกวัน ประโยคที่เป็นสำนวน สุภาษิต หรือเกิดขึ้น ในปัจจุบันมีคำบอกเวลาเช่น always, usually, often, sometimes, normally, frequently, nowadays , every + ช่วงเวลา เช่น every day (ทุกวัน) every week, every month, every year (ทุกปี) at present (ในปัจจุบัน) เป็นต้น สำหรับข้อนี้ไม่มีคำบอกไม่มีคำบอกเวลาโดยตรง แต่ให้สังเกตจากการใช้เครื่องหมาย อัญประกาศ  “……..”แสดงความหมายเฉพาะ เพราะว่าเป็นสำนวน สุภาษิต ให้ตอบกริยาช่องที่ 1 ได้เลย นั่นคือ is

8              It’s about time she _______ shopping.

1 has stopped

2 stops

3 must stop

4 stopped

ตอบ 4 หน้า 148 ข้อนี้เป็นเรื่องกลุ่มสมมติที่ขึ้นประโยคด้วยคำต่อไปนี้ให้ตอบกริยาช่องที่ 2 ออก ทุกเทอม 1- 2 ข้อ

If only

It’s time

It’s about time                                              S + V2

It’s high time that

He’d rather

I think it would be a good idea if

ตรงกับ It’s about time ตอบกริยาช่องที่ 2 คือ stopped

9              The export company _____ doing business for two years.

1 stops

2 is stopping

3 has stopped

4 stop

ตอบ 3 หน้า 24 – 25 ใช้ Past Simple Tense ( S + V2) แสดงถึงเหตุการณ์ที่สิ้นสุดลงไปแล้วในอดีตหรือเป็นการเล่าเรื่องราวในอดีต มักจะมีคำบอกเวลา เช่น yesterday, ago, in + ปีอดีต, in the past, last + เวลา เช่น last year, last night, last summer, last Sunday เป็นต้น สำหรับโจทย์ข้อนี้มีคำบอกเวลาคือ yesterday จึงตอบ posted (V2)

10           This supermarket ______ by my family.

1 owns

2 is owning

3 is owned

4 will own

ตอบ 3 หน้า 159 – 160 ใช้โครงสร้าง Passive Construction Verb to be + V3 = is owned เพราะประธานเป็นสิ่งของไม่มีชีวิตจะถูกกระทำ หรือเดาจากส่วนหลังมีคำว่า by (โดย) ถูก กระทำโดย….. ใช้ Passive

11           Our office should ______ .

1 paints

2 being painted

3 paint

4 be painted

ตอบ 4 ลักษณะเดียวกับข้อ 10 ที่ผ่านมาคือประธานเป็นสิ่งของคือ office (สำนกงาน) ควรถูกทาสี เพียงแต่ว่ามีกริยาช่วยมาให้ก่อน กริยาช่วยเช่น should, must, may, can, ought to จะ ตามด้วย be + V3 ที่เป็นรูปถูกกระทำ (passive construction) จึงตอบ be painted

12           Here they  _____ at last.

1 will come

2 came

3 had come

4 come

ตอบ 4 หน้า 7 ใช้ Present Simple Tense (S + V1) ในประโยคอุทาน สังเกตจากการลงท้ายด้วยเครื่องหมายตกใจ หรือดูจากต้นประโยคขึ้นต้นด้วย Here, There, How + adj., What สำหรับข้อนี้ขึ้นต้นด้วย Here และประธานมี they ก็ตอบกริยาช่องที่ 1 คือ come ดูตัวอย่างอื่น ๆ

–               Here comes my friend!

–               How kind you are!

–               Here is the ugly cat!

13           She had cooked her dinner before the electricity               _______ .

1 goes out

2 went out

3 was going

4 had gone

ตอบ 2 ดูคำอธิบายในข้อ 6 ที่ผ่านมา โดยเชื่อมด้วย before โจทย์นี้ให้ had cooked ข้างหน้ามาก็ตอบหลัง before เป็นกริยาช่องที่ 2 คือ went out

14           _______ that girl my student, I ________ glad for her.

1 Were, would be

2 If, will be

3 Unless, will be

4 Had, would be

ตอบ 1 หน้า 124 -130 เป็นเรื่องการติด if ออกไป มีสูตรที่ 3 และ 4 ของ if สำหรับข้อนี้ตรงกับสูตรที่ 3 โดยสังเกตจากหลัง that girl ไม่ได้มีกริยาช่องที่ 3 เลย ฉะนันแสดงว่าเป็นสูตร ที่ 3 ยก Were ขึ้นหน้าประธาน และส่วนหลังคู่กันคือ would V1

3              Were     +             S + ……. ,              S + would V1

4              Had        +             S   + V3 ,               S + would/could have V3

Were that girl                                           would be

15           At the company’s meeting, he ______ to deliver his speech.

1 was asked

2 asks

3 had asked

4 ask

ตอบ 1 หน้า 159 -1 60 เป็น Passive Construction (Verb to be + V3) = was asked ว่าเขาถูกขอให้พูด ให้เราสังเกตว่าข้อเลือก 3 ผิดเพราะนิยมใช้สองเหตุการณ์ ข้อ 4 ผิดเพราะ ประธานเป็นเอกพจน์ ก็คงเหลือ ข้อ 1 และข้อ 2 เราก็ต้องใช้วิจารณญาณว่าถ้าตอบเป็น Tense V1 จะไม่ชนตัวเลือกกับ passive แต่ถ้าชนกันอย่างข้อนี้มีสองตัวเลือก ก็มักตอบ passive รูปถูกกระทำ

16           Last night from eight to nine o’clock, we ______ a football match.

1 watch

2 would watch

3 have watched

4 were watching

ตอบ 4 หน้า 53 ใช้ Past Continuous Tense (ร + was/were +Ving) แสดงเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต ซึ่งมักจะมีคำบอกเวลาในอดีตด้วย เช่น (at) this time last year, at 9 p.m. last night ออกทุกเทอม 1- 2 ข้อ อย่างข้อนี้มี คำบอกเวลา last night from eight to nine o’clock จึงตอบ were watching

17           If he sold her old car, he ______ her a new one.

1 bought

2 had bought

3 would buy

4 have bought

ตอบ 3 ดูสูตรการใช้ If มี 4 แบบ จำให้ได้ออกสอบทุกเทอม สำหรับข้อนี้ตรงกับสูตรที่ 3

1              If             S              +             V             ,               S              +             V1

2              If             S              +             V1           ,               S              +             will V1

3              If             S              +             V2           ,               S              +             would/could +   V1

4           If             S              +        had V3     ,                S              +            would have V3

ข้อนี้โจทย์สามารถตอบตรงกับสูตรที่ 3 เพราะเราเห็นกริยาช่องที่ 2 = sold แสดงว่าส่วนหลังก็จะเป็น would V1 = would buy

18           This time last month, my friend and I ______ in Myanmar.

1 had travelled

2 would travel

3 were travelling

4 travel

ตอบ 3 ดูคำอธิบายในข้อ 16 ที่ผ่านมามีคำบอกเวลาคือ This time last month

19           Our guests ______ at 8 o’clock last night.

1 are still eating

2 still ate

3 had still eaten

4 were still eating

ตอบ 4 ดูคำอธิบายข้อ 16 ที่ผ่านมาโดยมีคำบอกเวลา at 8 o’clock last night

20           When my brothers come home, they _______ surprised.

1 would

2 going to

3 will

4 will be

ตอบ 4 หน้า 7 – 8 ใช้ อนาคตคู่กับปัจจุบัน หรือ ปัจจุบันคู่ปัจจุบันก็มักมีจะคำเชื่อมสองเหตุการณ์ เช่น when, whenever, before, until, as soon as ดูสูตร สำหรับแบบนี้ไม่ได้ออกบ่อยมากนัก มักออกโจทย์ในรูปอดีตคู่อดีตมากกว่า

โจทย์ยก When ไว้หน้าประโยค ติดมาให้มาแล้วคือกริยาช่องที่ 1 = come ฉะนั้นอีกส่วน หนึ่งตอบกริยาช่องที่ 1 ไม่มีก็ตอบ will V1 = will be

21  ______ the reason, he would not have been angry.

1 If he knew

2 Had he known

3 Have he known

4 If he has known

ตอบ 2     ดูคำอธิบายข้อ 14 ที่ผ่านมา โดยเป็นการตัด if ออก ข้อนี้ตรงกับสูตรที่ 4

4              Had + S + V3 , S + would/could have V3

เรารู้จากที่ให้มาคือ would not have been แสดงว่าตอบส่วนหน้า Had he known

22           Anne had her apartment _______ .

1 renovated

2 renovating

3 being renovated

4 renovates

ตอบ 1     ดูคำอธิบายข้อ 3 ที่ผ่านมา โดยมีกริยา had

S + has/have/had + สิ่งของ + V3

โดย had+ สิ่งของ + ตอบกริยาช่องที่ 3 = renovated

23           Giraffes ______ long tails.

1 had

2 have

3 have   had

4 will have

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 7 ที่ผ่านมาใช้Present Simple Tense (S + V1) กับโจทย์ที่เป็นจริงตามธรรมชาติ หรือจริงเสมอ เช่น เสือเป็นสัตว์สี่เท้า ยีราฟมีหางยาว เป็นต้น อย่างข้อนี้ก็ตอบ V1 = have ดูตัวอย่างอื่นเพิ่มเติม อย่าลืม !! เดาได้เลยโจทย์ไม่มีคำบอกเวลามาให้แต่ เป็นจริงอย่างนี้ออกทุกเทอม

–               The world is round. (โลกกลม)

–               The sun rises in the east and sets in the west.

(พระอาทิตย์ขึ้นในทิศตะวันออกและตกในทิศตะวันตก)

The earth moves around the sun.

(โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์)

24           After she ______ yoga, she felt relaxed.

1 does

2 had done

3 was doing

4 would do

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 6 ที่ผ่านมา เชื่อมด้วย After ต้นประโยค

4   After + S+ had V3,       S + V2

ตอบ             had done        felt

25           My friends ______ help me if I ask them.

1 will

2 have

3 was

4 had

ตอบ 1     เป็นเรื่อง if ด้วยการยกมาไว้กลางประโยค ข้อนี้ตรงกับสูตรที่ 2

1              S              +             V1                          if/unless     S      +             V1

2              S              +             will V1                 if/unless      S      +             V1

3              S              +             would V1             if/unless      S      +             V2

4              S              +             would have V3   if/unless     S       +             had V3

สูตรที่ 2 will help ask

26           At this time yesterday, we _______ to see the movie.

1 went

2 were going

3 have gone

4 will be going

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 16 ที่ผ่านมา มีคำบอกเวลา at this time yesterday

27           Many people  ______ how the problem of drug addiction began.

1 did not realize

2 are not realizing

3 had not realized

4 would not realize

ตอบ 1     เราสังเกตจากกริยาที่ให้คือ began เป็นกริยาช่องที่ 2 เป็นอดีต ฉะนั้นที่เติมนั้นก็ควรเป็นอดีตไปด้วย ดูตัวเลือกเลย ข้อ 1 อดีต ถูกต้อง ข้อ 2 ปัจจุบันผิดไป ข้อ 3 ใช้สอง เหตุการณ์ ข้อ 4 เป็น would จะไม่มีตอบในเรื่อง Tense มีตอบแต่ในเรื่อง if

28 She ______ here since she finished her education.

1 am working

2 has worked

3 would work

4 have been working

ตอบ 2 ดูคำอธบายในข้อ 4 ที่ผ่านมาโดยมีคำบอกเวลาคือ since (ตั้งแต่) ตอบ Present Perfect Tense (S + has/have V3) โดยประธาน she เป็นเอกพจน์ก็ตอบ has worked ส่วนข้อ เลือก 4 เป็น have ไม่ถูก

29           His friend preferred that he ______ the concert with her.

1 attends

2 attend

3 attended

4 was attending

ตอบ 2 หน้า 148 -14 9 เป็นคำกริยายกเว้นที่มี 5 ตัวเห็นแล้วตอบข้างหลังเป็นกริยาช่องที่ 1 ไม่ผัน คือกริยาไม่เติม s/ed เลย เช่น ask, want ถ้าเป็น Verb to be ต้องเป็น be

S + suggest, insist, require, recommend, prefer + that S +      V1 ไม่ผัน

preferred that ตอบ attend

30           Every week Jane ______ to bike.

1 had gone

2 was going

3 went

4 goes

ตอบ 4 ดูคำอธิบายในข้อ 7 ที่ผ่านมา โดยข้อนี้มีคำบอกเวลา every week (ทุกสัปดาห์) ทำเป็นประจำ ก็ตอบ V1 = goes

31           This workshop _____ to improve reading ability.

1 arranges

2 is arranged

3 arrange

4 had arranged

ตอบ 2 ดูคำอธิบายในข้อ 10 ที่ผ่านมา ว่าประธานไม่มีชีวิต workshop (การประชุมปฏิบัติงาน)จะต้องถูกจัดขึ้นมาใข้รูป passive = verb to be + V3 = is arranged

32           He told me that he ______ his apartment.

1 sells

2 will sell

3 has sold

4 had sold

ตอบ 4 หน้า 86 เมื่อเห็นกริยาหลักมี “said, told, thought, asked” ส่วนหน้าให้ตอบส่วนหลังเป็นกริยาช่องที่ 2 อย่างข้อนี้คือ sold แต่ไม่มีก็ตอบ had V3 (Past Perfect Tense) = had sold ได้เลย

33           I ______ in this town for 33 years by next year.

1 would live

2 will live

3 live

4 will have been living

ตอบ 4 หน้า 112 ใช้ Future Perfect Tense (S + will/shall + have V3) หรือ Future Perfect Continuous Tense (S + will/shall + have been Ving) กับคำบอกเวลาที่ขึ้นต้นด้วย คำว่า “by” (ประมาณ ราว ๆ ) เช่น by next year, by the end of this year, by tomorrow, by that time, by then เป็นต้น จึงตอบ will have been living

34           _______ did he cancel the appointment?

1 What

2 Who

3 Why

4 Which

ตอบ 3 หน้า 172 – 172 เป็นการตั้งคำถามประเภท Wh-question ก็มีออกทุกเทอมประมาณ 2-3 ข้อ ให้สังเกตประโยคมีกรรมแล้วคือ the appointment ตอบ What (อะไร) ต้องการกรรม ส่วน who ต้องตามด้วยกริยาหลักเสมอ แต่ข้อนี้มีกริยาช่วย did ก็ตอบไม่ได้ และ Which (อันไหน สิ่งไหน) ตามด้วยคำนาม หรือถามต้องการกรรม ข้อนี้ตอบ why เพราะต้องการ ทราบเหตุผลว่า ‘‘ทำไมเขาได้ยกเลิกการนัด”

35           I ______ the place that we visited yesterday.

1 would like

2 liked

3 liking

4 likes

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 2 ที่ผ่านมา กริยา like (ชอบ)นิยมตอบเป็นกริยาช่องที่ 1 หรือช่องที่ 2 ธรรมดา สำหรับข้อนี้ตอบเป็นอดีตเพราะส่วนท้ายมีคำบอกเวลาอดีต yesterday

36           I don’t know that man. I _____ him before.

1 would not see

2 have never seen

3 do not see

4 had never seen

ตอบ 2 มีคำบอกเวลาคำว่า never (ไม่เคย) หรือ ever (เคย) ตอบ Present Perfect Tense (S + has/have + V3) = have never seen

37           The children _____ when their mother called them.

1 were playing

2 had played

3 will play

4 would play

ตอบ 1 หน้า 90 เป็น 2 เหตุการณที่เชื่อมด้วย when ดูสูดรทั้งหมดในการใช้ when แล้วท่องให้ได้ออกทุกเทอม

1              S              + V2       + when +             S + V2

2              S              + was/were + Ving           +when  +             S + V2

3              S              + had V3              + when +             S + V2

ข้อนี้ให้กริยาช่องที่ 2 ส่วนหลังมาคือ called ส่วนหน้าก็ตอบเป็นอดีตมีชนสองตัวเลือก คือ 1 และ 2 แต่เราตอบ were playing เพราะแสดงอาการกำลังกระทำในขณะหนึ่งของ อดีตว่า เด็กกำลังเล่นเมื่อแม่โทรหาพวกเขา

38           I’m not sleepy; I _____ a nap.

1 has taken

2 was taking

3 have already taken

4 would take

ตอบ 3 หน้า 69 ใช้ Present Perfect Tense กับเหตุการณ์ที่เพิ่งสิ้นสุดลงไปไม่นานและยังคงเห็น ผลของการกระทำนั้น โดยมักมีคำบอกเวลาเช่น just, already (เรียบร้อยแล้ว), lately, recently

39           If Jane _____ that test, she can get a job.

1 passes

2 had passed

3 passed

4 was passing

ตอบ 1     ดูคำอธิบายข้อ 17 ที่ผ่านมา เป็นเรื่อง If ตรงกับสูตรที่ 2 ดังนี้

2              If S + V1 ,             S + will/can V1

ตอบ passes                   can get

40           She wishes she ______ a movie star.

1 were

2 is

3 will be

4 is going to be

ตอบ 1 หน้า 147 เป็นการใช้ wish ดูสูตร

1              S              +             wish/wishes       S              +             V2 หรือ were

2              S              +             wished                  S              +             had V3

3              S              +             wish/wishes       S              +             would/could V1

4              S              +             wished               S              +             would/could have V3

41           My department head said he _____ an appointment with the dean.

1 has made

2 was making

3 would be made

4 had made

ตอบ 4     ดูคำอธิบายข้อ 32 ที่ผ่านมาว่าเห็นกริยา said ตอบ had V3 = had made

42           We should go to the gym, _____ ?

1 shouldn’t we

2 shall we

3 shouldn’t US

4 shan’t we

ตอบ 1 หน้า 175 เป็นเรื่อง tag-question ที่ให้ตอบส่วนหาง โดยกำหนดว่าถ้าข้างหน้าเป็น ประโยคบอกเล่าข้างหลังจะต้องเป็นรูปปฏิเสธรูปย่อ เช่น

–               John is a student, isn’t he?

–               Tourists will visit the palace, won’t they?

เราต้องดู 2 จุดคือ 1 เรื่องกริยาอย่างข้อนี้ให้มาคือ should ก็ตอบส่วนหางว่า shouldn’t และสรรพนามให้มาแล้วคือ we ก็ยก we ไปเลย

43           Jack _____ his friend if she would come later.

1 asks

2 ask

3 asked

4 asking

ตอบ 3 หน้า 203    เป็นเรื่อง indirect speech เรารู้จากคำว่า if (หรือไม่) แสดงว่าเดิมมาจากประโยคคำถาม ฉะนั้นกริยาหลักส่วนหน้าต้องใช้ asked, inquired, wondered, wanted to know เป็นต้น

44           What a smart man he _____ !

1 should be

2 is

3 would

4 will

ตอบ 2     ดูคำอธิบายข้อ 12 ที่ผ่านมาว่าประโยคอุทานอาจจะขึ้นต้นด้วย Here, There, What, How หรือท้ายประโยคมีเครื่องหมาย ! ตอบกริยาช่องที่ 1 เสมอ = is

45           I think my friend _____ the cloth I bought for her.

1 will have liked

2 would like

3 will like

4 will be like

ตอบ 3 หน้า 104 กริยาว่า think เป็นการคิด และแสดงต่อในความคิดของอนาคต จึงตอบ will V1 = will like

46           From last year until now, it _____ much in Thailand.

1 rains

2 has not been raining

3 was raining

4 will rain

ตอบ 2 หน้า 7 มีคำบอกเวลา from last year until now (นั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปัดนี้) แสดงเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องจนถึงปจจุปันซึ่งโดยปกติมักมีคำบอกเวลาที่ชัดเจนเช่น for, since, all day, how long ตอบ Present Perfect (S + has/have V3) หรือ Present Perfect Continuous (S + has/have been + Ving) = has been raining หรือนิยมใช้กับกริยา ฝนตก (raining) ร้องไห้ (crying) หรือว่ายน้ำ (swimming) ทำต่อเนื่อง

47           She has done many good things, _______ ?

1 has she

2 hasn’t she

3 hasher

4 she has

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 42 ที่ผ่านมา มีกริยา has เป็น hasn’t she

48           ______ will you tell her the truth?

1 What

2 When

3 Where

4 Which

ตอบ 2     เป็นคำถามว่า “คุณจะบอกความจริงเธอเมื่อไร?” เป็นการ When เวลา

49           ______ do you want him to write?

1 What

2 Whose

3 Which

4 Where

ตอบ 1     เป็นการถามว่า “คุณต้องการให้เขาเขียนอะไร?’’

50           What ______ I do if I can’t buy a ticket?

1 would

2 are

3 have

4 will

ตอบ 4     ดูคำอธิบายข้อ 25 ที่ผ่านมา โดย if อยู่กลางประโยคเราเห็น can เป็นตัวแทนกริยาช่องที่ 1 ส่วนหน้าก็จะใช้ will V1 = will do เป็นคำถามก็ยก will ไว้หน้า I

51           Thawan Dutchanee ______ many expensive paintings.

1 is painting

2 had been painted

3 painted

4 was painting

ตอบ 3 เป็นการเล่าเหตุการณ์ของคุณ Thawan ว่าได้วาดภาพราคาแพงจำนวนมาก เป็นการเล่า ประสบการณ์ที่ผ่านมาจึงตอบ Past Simple Tense (S + V2) + painted

52           Marie wishes she  ______ the midterm exam.

1 pass

2 passes

3 had passed

4 has passed

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 40 ที่ผ่านมาว่าเป็นเรื่อง wish เราตอบส่วนหลังเป็นกริยาข้องที่ 2 คือ passed แต่ไม่มีในตัวเลือกก็ตอบ had V3 แทน คือให้ตอบเป็นอดีตเสมอในกลุ่มสมมติเช่น เรื่อง as if /wish

53           If I had changed my program, I _____ with you.

1 might go

2 might have gone

3 have gone

4 went

ตอบ 2 ตรงกับ if ในสูตรที่ 4 ดังนี้

4    If    S + had V3 ,   S   + would/should /might have V3

had changed             ตอบ might have gone

54           My aunt is never satisfied. She _____ .

1 always complained

2 is always complaining

3 had always complained

4 would always complain

ตอบ 2 หน้า 38 ใช้ Present Continuous Tense (S + is/am/are Ving) กับเหตุการณที่เกิด ซํ้าแล้ว ซํ้าอีก มักจะมีคำว่า always (ปกติคำบอกเวลานี้เราจะนิยมใช้ Present Simple ) แต่ always ในหนังสือเล่มเก่ามีระบุก็ใช้ Present Continuous ก็ได้ จึงตอบ is always complaining

55  ______ in your position, I would do the same thing.

1 If I would

2 If I be

3 Were I

  1. Had I

ตอบ 3 ดูคำอธิบายในข้อ 14 ที่ผ่านมา เราก็ตอบ Were, would be ส่วนช้อนก็คือ ประธานอยู่ในตัวเลือกก็ต้องเรียงเป็น Were I และ would do ให้มาแล้ว

56           That girl cried out loud as if she _____ something terrible.

1 are seen

2 had seen

3 was seen

4 would seen

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 5 ที่ผ่านมา เป็นเรื่องการใช้ as if แบบที่สอง

2              S +          as if/as though  S + had V3

cried                                  ตอบ had seen

57           I ______ a bath when my brother ______ me.

1 was taking; has called

2 was taking; called

3 had taken; had called

4 took; was calling

ตอบ 2 ดูคำอธิบายในข้อ 37 ที่ผ่านมา

2              S + was/were + Ving +when + S + V2

ตอบ was taking                                  called

58           Jack told me that he _______ any friends.

1 not have

2 did not have

3 had not

4 might not have

ตอบ 2 ดูคำอธิบายในข้อ 32 ที่ผ่านมาว่า ถ้าเจอกริยา told ตอบส่วนหลัง เป็นกริยาช่องที่ 2 คือ did ตรงกับ 2 did not have หรือไม่ก็ตอบ had V3 ตามที่บอกในข้อ 32 แต่ตัวเลือก 3 มีแค่ had not ไม่มี V3 จึงไม่ตอบ ฉะนั้นตอบตัวเลือกที่ 2

59           My brother  _______ his boss tomorrow.

1 saw

2 has seen

3 was seeing

4 is seeing

ตอบ 4     หน้า 38 -39 เราเห็นคำบอกเวลาอนาคตเช่น tomorrow (พรุ่งนี้) ปกติเราตอบ will V1 แต่ตัวเลือกไม่มีก็ให้เราเอาปัจจุบันแทนได้คือ Present Simple (S + V1) = sees แต่ไม่มีก็ใช้ Present Continuous Tense (S + is/am/are + Ving) = is seeing มีก็ตอบได้เลย

60           My teacher said that the former name of Myanmar ______ Burma.

1 has been

2 is

3 be

4 were

ตอบ 2     ประโยคนี้เป็นจริงว่า “ประเทศเมียนหม่า เรียกว่าประเทศพม่า” ก็ตอบกริยาช่องที่ 1 เอกพจน์คือ is

61           What time will you ______ tomorrow?

1 going

2 be going

3 begone

4 being gone

ตอบ 2     เราดูจากกริยาช่วยให้มาแล้วคือ will ซึ่งปกติตามด้วยกริยาช่องที่ 1 เสมอเช่น will be ถ้าหลัง be ให้ตามด้วยกริยาอีก ก็สามารถตามด้วย Ving โดยประธานเป็นผู้แสดงอาการ กระทำเอง จริง ๆ แล้วก็คือให้ตอบ Future Continuous Tense นั่นเอง = will be Ving

62           _____ will you go to consult tomorrow?

1 Which

2 Whom

3 Why

4 Whose

ตอบ 2 มีกริยา consult ว่าคุณจะไปปรึกษาใครพรุ่งนี้ โดยถามถึงบุคคลในรูปกรรมก็ตอบ whom

63           Mary isn’t at the office. She ______ to the post office.

1 goes out

2 has gone out

3 is going out

4 will go out

ตอบ็ 2 ดูคำอธิบายข้อ 38 ที่ผ่านมา โดยเหตุการณ์ยังเห็นผลของการกระทำว่า แมรี่ไม่อยู่สำนักงานเธอได้ออกไปที่ไปรษณีย์ เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องใช้ Perfect Tense

64           I _____ home after the meeting ______

1 had come; would finish

2 came; had already finished

3 was coming; finished

4 would come; was finished

ตอบ 2 ดูคำอธิบายข้อ 24 ที่ผ่านมา เชื่อมด้วย after

2              S   +    V2                  after S + had V3

ตอบ              came                                 had already finished

65           When she had finished her report, she ______ it to her adviser.

1 sent

2 had sent

3 was sending

4 was sent

ตอบ 1 ดูสูตรการใช้ When เมื่อเราเห็นหลัง when มี Past Perfect = had finished แล้ว เราก็ไม่ตอบซ้ำสองในตัวเลือก 2 จึงผิด และ was sending เป็น past continuous จะมาซ้อนกับ had finished ไม่ได้ เราต้องจำเลยว่า ถ้าให้ past perfect tense มาจะคู่กับ past simple (S + V2) = sent เสมอ

66           Where will you ______ in Pattaya next week?

1 stayed

2 stay

3 staying d

4 to stay

ตอบ 2 ง่ายมาก เราเห็นกริยาช่วย will แล้ว ก็ตามด้วยกริยาช่องที่ 1 เสมออยู่แล้ว จึงตอบ stay

67           Jim is very tired. He _____ a lot.

1 swims

2 had been swimming

3 has been swimming

4 was swimming

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 46. ที่ผ่านมา เราเห็น is เป็นปัจจุบัน และเหตุการณทำต่อเนื่องเช่น ร้องไห้ ฝนตก ว่ายนํ้า เรานิยมใช้ Present Perfect Continuous Tense = has been swimming

68           How long ____ they _____ each other?

1 have; not seeing

2 have; not seen

3 did; see

4 does; see

ตอบ 2 มีคำบอกเวลาคือ how long เพราะถามว่านานแค่ไหน ด้งแต่อดีตจนถึงปัจจุปัน ให้ Present Perfect Tense (S + has/have V3)

69           Jane decided to go to hospital because she ______ well.

1 hadn’t been feeling

2 don’t feel

3 is not felt

4 hasn’t been feeling

ตอบ 1 หน้า 90 ไม่จำเป็นต้องอธิบายเป็นหลักการก็ได้ใช้เทคนิคอธิบายง่าย ๆ ก็คือเราเห็นกริยา ช่องที่ 2 คือ decided เป็นอดีต ฉะนั้นอีกส่วนก็ต้องเป็นอดีต ดูจากตัวเลือกมีอดีตกาลข้อเดียวคือ hadn’t been feeling = Past Perfect Continuous Tense ส่วนข้ออื่นเป็น ปัจจุปันผิดหมด

70           Her room was dirty. She ______ it for a month.

1 do not clean

2 was not cleaning

3 hadn’t cleaned

  1. aren’t cleaned

ตอบ 3 ดูคำอธิบายข้อ 69 ที่ผ่านมา เราเห็น was เป็นอดีต คงเหลืออดีตข้อ 2 และ 3 แต่เราตอบ Past Perfect แบบเดียวกับข้อ 69 เพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนที่สิ้นสุดจบไปแล้ว

71           Please don’t call him now. He _____

1 was working

2 has worked

3 is working

4 had worked

ตอบ 3     มีคำบอกเวลาคือ now แสดงเกิดขึ้นในปัจจุบันกำลังกระทำให้ Present Continuous Tense (S + is/am/are + Ving) = is working

72           If you arrive at 18.00,I _____ my dinner by that time.

1 has had

2 have had

3 am having

4 will be having

ตอบ 4 เรื่อง If เราเห็นกริยาช่องที่ 1 arrive คู่กับส่วนหลังคือ Future = will V1 ไม่มีก็ตอบ will be Ving

73           Jenny asked her friend ______ anybody what had happened.

1 to tell not

2 to not tell

3 not to tell

4 to tell no

ตอบ 3 หน้า 205 -206 เป็น indirect speech เรารู้จากคำว่า asked (ขอร้อง) หรือตัวอื่นเช่น  requested, begged, ordered, commanded, advised, warned มาจากประโยคคำสั่งขอร้อง กล่าวเตือนหรือแนะนำ การเชื่อมตรงกลางให้ใช้ to + V1 ถ้ามี not ให้เอา not ไว้หน้า to รวมเป็น not to + V1 = not to tell

74           Unless you _____ me, you _____ lost.

1 follow; may get

2 followed; might get

3 follow; getting

4 followed; may have got

ตอบ 1 การเชื่อมด้วย Unless กริยาเหมือนกับ If ทุกประการเลย ดูจากตัวเลือก ถ้าเราตอบกริยาช่องที่1 = follow จะคู่กับ will หรือ may V1 ก็คือตัวเลือกที่1 ใช้เป็นปัจจุบันที่เป็นไปได้

75           It is necessary that social benefits _____ for the senior citizens.

1 is provided

2 was provided

3 will be provided

4 be provided

ตอบ 4 หน้า 149 เป็นเรื่องกลุ่มคำที่ยกเว้น ให้ตอบส่วนหลังเป็นกริยาช่องที่ 1 ไม่ผัน(ไม่เติม s, es, ed, ing) มักออก 1 ข้อ ได้แก่

S   +   is/was       important        that              S + V1

essential

necessary

imperative

urgent

It is necessary that                 ตอบ be + V3

ถ้าตัวเลือกเป็น verb to be ต้องตอบ be คือกริยาไม่ผัน ส่วนหลังตามด้วย V3 เพราะถูกกระทำเราไม่ต้องสนใจ สนใจว่าตอบไม่ผันคือ be ไว้ก่อน

 

Part II: Vocabulary (คำศัพท์)

76           My husband ______ every door and window every time he goes out.

1 shakes

2 checks

3 places

4 separates

ถาม        สามีของฉัน _____ ประตูและหน้าต่างทุกบานทุกครั้งที่เข้าออกจากบ้าน

ตอบ 2 บทที่ 12 หน้า 212

1 เขย่า 2 ตรวจสอบ               3 วาง      4 แบ่งแยก

77           At the party, everybody wears a ______ .

1 handbag

2 record

3 furniture

4 mask

ถาม        ที่งานเลี้ยง ______ ทุกคนใส่              .

ตอบ 4 บทที่ 2 หน้า 29

1 กระเป๋าถือ          2 บันทึก ประวัติ     3 เครื่องเรือน 4  หน้ากาก

ข้ออนี้เราจะสามารถเดาได้จากตัวเลือกว่าเรามีเรียนคำศัพท์ในวิชาเล่มนี้ ENG 1002 ตัวเดียวคือ a mask = หน้ากาก

78           Malaria is not a fatal ______

1 treatment

2 diet

3 disease

4 dish

ถาม        มาลาเรียไม่ได้เป็น _______ ที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

ตอบ 3 บทที่ 7 หน้า 118

1 การรักษา            2 ป่วย     3 โรค      4 ป่วย

เรามีเรียนคือ treatment /disease เข้ากับประโยคคือ fatal disease = โรคที่ถึงแก่ชีวิต

79           This is a _______ park; everybody can visit.

1 public

2 decorated

3 structural

4 refine

ถาม        มันเป็นสถานที่ _____ ไม่มีใครเป็นเจ้าของ

ตอบ 1     บทที่ 3 หน้า 47

1 สาธารณะ 2 ตกแต่ง ประดับ 3 โครงสร้าง        4 ขัดเกลาให้สละสลวย

80           Global warming will ______ Thailand and every other country.

1 help

2 control

3 result

4 affect

ถุาม        ภาวะโลกร้อนจะ ______ ประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ทุกประเทศ

ตอบ 4 บทที่ 7 หน้า 117

1 ช่วยเหลือ 2 ควบคุม           3 ผลลัพธ์               4 มีผลต่อ

มีเรียนตัวเลือกเดียวคือ affect = influence = มีผลต่อ มีอิทธิพลต่อ

81 The time of the two programs should be ______ .

1 sufficient

2 direct

3 equal

4 pointed

ถาม        ช่วงเวลาของสองโปรแกรมควรจะ ______ .

ตอบ 3

1 เพียงพอ 2 ทางตรง            3 เท่าเทียมกัน        4 ชี้ให้เห็น

ถ้าดูจากตัวเลือกมีเรียนแค่ 1 และ 3 เท่านั้น

82           Variations of textiles make people interested.

1 Alterations

2 Inspirations

3 Informations

4 Functions

ถาม        ความหลากหลายของสิ่งทอทำให้ผู้คน๓กัท

ตอบ 1 บทที่ 4 หน้า 58

1 ความหลากหลาย 2 แรงบันดาลใจ 3 ข้อมูลข่าวสาร 4 หน้าที่

83           Many orchards in the south were flooded

  1. ranches 2. symptoms           3.             signs      4.             fruit gardens

ถาม        สวนผลไม้จำนวนมากในทางภาคใต้ถูกน้ำท่วม

ตอบ 4 บฑที่ 4 หน้า 58

1 ไร่ปศุสัตว์            2 อาการ 3 สัญลักษณ์          4 สวนผลไม้

84           The prime minister _____ everybody _____ in the seminar room.

1 talked

2 greeted

3 said

4 smiled

ถาม นายกรัฐมนตรี _______ ทุกคนในห้องสัมมนา

ตอบ 2     บทที่ 1 หน้า 13

1 พูดคุย 2 ทักทาย 3 พูด กล่าว            4 ยิ้ม

เดาได้จากตัวเลือกมีเรียนคำศัพท์เดียวคือ greeted = addressed = ทักทาย

85           Maintaining the temperature is important in baking cakes.

1 Retaining

2 Concluding

3 Reasoning

4 Structuring

ถาม        การรักษาอุณหภูมิเป็นที่สำคัญในการอบเค้ก

ตอบ 1     บทที่ 11 หน้า 180

1 การรักษาไว้        2 การสรุป              3 การมีเหตุผล       4 การก่อสร้าง

1 especially         2 awesome         3 enormous        4 Clearly

86 Your dress looks ______

ถาม        ชุดของคุณดู _______ .

ตอบ 2     บทที่ 12 หน้า 214

1 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 2 สง่างาม ยอดเยี่ยม 3 ใหญ่โต         4 อย่างชัดเจน

87           It is not _____ to refuse his invitation.

1 sensitive

2 descent

3 available

4 sensible

ถาม        มันไม่  ______ ที่จะปฏิเสธคำเชิญของเขา

ตอบ 4     มาจากตำราเล่มเก่า 1 อ่อนไหว 2 สายโลหิต 3 มีอยู่ หาได้ 4 มีเหตุผล

88           The location of the fair is not set yet.

1 site

2 destination

3 view

4 surrounding

ถาม        ที่ตั้งของงานแสดงยังไม่ได้กำหนดเลย

ตอบ 1     บทที่ 6 หน้า 93

1 ที่ตั้ง ทำเล

2 จดหมายปลายทาง 3 ทิวทัศน์           4 สิ่งแวดล้อม

เดา จากตัวเลือกมีเรียนคำศัพท์เดียวในเล่ม 2 นี้คือ location = site, place = ที่ตั้ง ทำเล

89           Self _____ will make everything go smoothly.

1 law

2 custom

3 discipline

4 tradition

ถาม         ______ ตัวเองจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างไปอย่างราบรื่น

ตอบ 3     มาจากตำราเล่มเก่า self-discipline คือ การมีวินัยของตัวเอง

90           Many economic ______ assume that the world economy will slow down.

1 experts

2 reporters

3 announcers

4 explorers

ถาม         ______ ทางด้านเศรษฐกิจจำนวนมากสันนิษฐานว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัว

ตอบ 1     จากตำราเล่มเก่า 1 ผู้เชี่ยวชาญ 2 ผู้สื่อข่าว 2 ผู้ประกาศ 4 นักสำรวจ

91           Vitamins may be ______ for people who are recovering from illness.

1 limited

2 available

3 essential

4 functional

ถาม        วิตามินอาจจะ ______ สำหรับคนที่กำลังฟื้นจากการเจ็บป่วย

ตอบ 3 บทที่ 11 หน้า 179

1 จำกัด 2 มีอยู่ หาได้            3 จำเป็น 4 หน้าที่

92           That singer is  _______ ; most people know her.

1 specific

2 special

3 famous

4 pleasing

ถาม        นักร้องคนนั้น ______ ; ผู้คนส่วนใหญ่รู้จักเธอ

ตอบ 3 บทที่ 2 หน้า 29

1 เฉพาะเจาะจง 2 พิเศษ       3 มีชื่อเสียง             4 ทำให้พอใจ

93           Some wounds, especially from fire, are difficult to ______ .

1 stop

2 heal

3 touch

4 save

ถาม        บาดแผลบางอย่าง โดยเฉพาะจากไฟไหม้ ยากที่จะ ______ .

ตอบ 2     บทที่ 9 หน้า 154

1 หยุด     2 รักษา เยียวยา    3 สัมผัส  4 ปกป้อง รักษา

94           It’s ______ for many people to forget their sorrow and pain.

1 related

2 connected

3 ventured

4 impossible

ถาม มัน ________ สำหรับผู้คนจำนวนมากที่จะลืมความเศร้าเสียใจและความเจ็บปวดของพวกเขา

ตอบ 4 บทที่ 3 หน้า 46

1 เกี่ยวข้อง             2 เกี่ยวข้อง             3 เสี่ยง    4 เป็นไปไม่ได้

95           A/An _______ of stamps will be on show.

1 center

2 collection

3 function

4 edition

ถาม         แสตมป์จะมีการแสดง

ตอบ 2 บทที่ 2 หน้า 29

1 ศูนย์กลาง           2 การสะสม           3 หน้าที่  4 ฉบับ

96           The bereaved families are mourning for their relatives.

1 annoyed

2 surprised

3 exhausted

4 anguished

ถาม        ครอบครัวที่สูญเสียกำสังอาลัยอาวรณ์ต่อญาติพี่น้องของพวกเขา

ตอบ 4 บทที่ 6 หน้า 93

1 รู้สึกหงุดหงิด       2 รู้สึกประหลาดใจ 3 รู้สึกเหนื่อย 4 ที่สูญเสียไป

97           A crowd gathered in front of the burning building.

1 class

2 gangster

3 assemblage

4 team

ถาม        ฝูงชนมารวมตัวกันทางด้านหน้าตึกที่ไฟไหม้

ตอบ 3 บทที่ 6 หน้า 93

1 ชนชั้น   2 กลุ่มอันธพาล 3 ฝูงชน        4 ทีม หมู่คณะ

98           Her ______ toward her beloved country inspires me.

1 facility

2 attitude

3 operation

4 reduction

ถาม         _____ ของเธอที่มีต่อประเทศอันเป็นที่รักของเธอได้สร้างแรงบันดาลใจให้ฉัน

ตอบ 2 บทที่ 3 หน้า 47

1 สิ่งอำนวยความสะดวก 2 ทัศนคติ 3 การดำเนินงาน       4 การลดลง

99           Beautiful ______ of goods can tempt customers.

1 process

2 occasion

3 center

4 containers

ถาม         _____ ที่สวยงามของสินค้าสามารถชักจูงใจลูกค้าได้

ตอบ 4 บทที่ 3 หน้า 46

1 กระบวนการ 2 โอกาส        3 ศูนย์กลาง           4 กล่อง สิ่งที่บรรจุของ

100         Her excellent performance has brought her to victory.

1 wonderful

2 superior

3 improved

4 advanced

ถาม        การแสดงที่ยอดเยี่ยมของเธอทำให้เธอได้รับชัยชนะ

ตอบ 2 บทที่ 10 หน้า 168

1 มหัศจรรย์ 2 เหนือกว่า       3 ปรับปรุงให้ดีขึ้น   4 ก้าวหน้า

excellent = superior = ยอดเยี่ยม ล้ำเลิศ

101         The accused ______ responsibility for the Rajaprasong bombing

1 asked

2 requested

3 convinced

4 clamed

ถาม        ผู้ถูกกล่าวหา _____ ความรับผิดชอบในเรื่องการระเบิดที่ราชประสงค์

ตอบ 4     บทที่ 5 หน้า 77

1 ถาม     2 ขอร้อง 3 ทำให้เชื่อ              4 กล่าวอ้าง

102         The ______ of plants growing from seeds is distinguishable.

1 production

2 function

3 evaluation

4 mutation

ถาม         ______ ของพืชที่เจริญเติบโตจากเมล็ดสามารถแยกความแตกต่างได้

ตอบ 4 บทที่ 4 หน้า 58

1 การผลิต              2 หน้าที่  3 การประเมิน        4 การกลายพันธุ์

เดาได้จากตัวเลือกคำศัพท์มีเรียนตัวเดียวคือ mutation = variation = การกลายพันธุ์

103         He ______ his products on television.

1 reports

2 announces

3 advertises

4 informs

ถาม        เขา ______ ผลิตภัณฑ์ของเขาทางโทรท์ศน์

ตอบ 3 บทที่ 3 หน้า 46

1 รายงาน               2 ประกาศ              3 โฆษณา 4 แจ้งให้ทราบ

มีเรียนแค่สองตัวคือ 1 และ 3 เรานิยมใช้กับโฆษณาสินค้า

104         The athlete has held on to his  ______ .

1 diary

2 record

3 note

4 balance

ถาม นักกีฬายึด _____ ของเขา

ตอบ 2 บทที่ 12 หน้า 213

1 บันทึกประจำวัน 2 บันทึกสถิติ 3 บันทึกย่อ       4 ความสมดุล

105         When you have a problem, you can ______ your adviser.

1 conclude

2 ask

3 consult

4 request

ถาม เมื่อคุณมีปัญหา คุณสามารถ _______ อาจารย์ที่ปรึกษาของคุณ

ตอบ 3 จากตำราเล่มเก่า

1 พูดสรุป                2 ขอร้อง  3 ปรึกษา 4 ขอร้อง เรียกร้อง

106  The ______ of water in every road is so high that cars cannot pass.

1 state

2 line

3 level

4 standard

ถาม         ______ ของนํ้าในถนนทุกสายสูงมากจนรถยนต์ไม่สามารถผ่านไปได้

ตอบ 3 บทที่ 1 หน้า 13

1 สถานภาพ 2 สาย 3 ระดับ 4 มาตรฐาน มีเรียนคำศัพท์ตัวเดียว คือ level = ระดับ

107         We should be thankful to soldiers who ______ their lives to their country.

1 prefer

2 devote

3 appear

4 show

ถาม        เราควรรู้สึกขอบคุณต่อเหล่าทหารที่ _______ ชีวิตของพวกเขาให้แก่ประเทศชาติ

ตอบ 2     บทที่ 9 หน้า 154

1 ชอบมากกว่า 2 อุทิศ เสียสละ 3 ปรากฏออกมา 4 แสดงให้เห็น

108         Doing exercise is my favorite _______ .

1 play

2 game

3 activity

4 occasion

ถาม        การออกกำลังกายเป็น ______ ที่โปรดปรานของฉัน

ตอบ 3     บทที่ 6 หน้า 93

1 การเล่น               2 การแข่งขัน          3 กิจกรรม              4 โอกาส

109         The number of car accident _____ is still high this year.

1 victims

2 scenes

3 situations

4 murders

ถาม        จำนวนของ ______ จากอุบัติเหตุรถยนต์ยังคงสูงมากปีนี้

ตอบ 1 บทที่ 6 หน้า 93

1 เหยื่อ ผู้เคราะห์ร้าย 2 สถานที่เกิดเหตุ 3 สถานการณ์ 4 การฆาตกรรม

110         Every boss likes ______ workers.

1 relaxed

2 aggressive

3 passive

4 active

ถาม        เจ้านายทุกคนชอบลูกน้องที่ ______ .

ตอบ 4 บทที่ 11 หน้า 180

1 ผ่อนคลาย 2 ก้าวร้าว         3 นิ่งเฉย 4 กระตือรือร้น

มีเรียนคำศัพท์ตัวเดียวคือ active = lively = ตื่นตัว กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง

111         Some illnesses still have no perfect ______ .

1 system

2 function

3 treatment

4 control

ถาม        โรคบางอย่างยังคงไม่มี  ______ ที่สมบูรณ์แบบ

ตอบ 3 บทที่ 7 หน้า 118

1 ระบบ 2 หน้าที่    3 การรักษา            4 การควบคุม

112         Raw pumpkins can be beautifully _____ .

1 carved

2 divided

3 cracked

4 touched

ถาม        ฟักทองดิบสามารถนำมา _____ ได้อย่างสวยงาม

ตอบ 1     จากตำราเล่มเก่า

1 แกะสลัก             2 แบ่ง      3 แตกออก              4 สัมผัส

113         Human ______ on other planets is questionable.

1 activity

2 existence

3 rotation

4 relation

ถาม         ______ ของมนุษย์บนดาวเคราะห์อื่นยังเป็นที่น่าสงสัย

ตอบ 2 บทที่ 11 หน้า 179

1 กิจกรรม              2 การมีอยู่              3 การหมุนรอบ       4 ความสัมพันธ์

114         Forest fires _____ many areas.

1 damaged

2 saved

3 sustained

4 survived

ถาม        ไฟไหม้ป่า ______ พื้นที่จำนวนมาก

ตอบ 1 บทที่ 2 หน้า 29

1 ทำให้เกิดความเสียหาย     2 ทำให้ปลอดภัย 3 คงไว้รักษาไว้ 4 รอดชีวิต

115         Scientists are experimenting on ______ changes in plants.

1 gene

2 aging

3 symbol

4 genetic

ถาม        นักวิทยาศาสตร์กำลังทาการทดลองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ______ ในพืช

ตอบ 4 บทที่ 4 หน้า 58

1 พันธุกรรม           2 แก่ ชรา 3 สัญลักษณ์         4 ทางพันธุกรรม

ถ้าดูตัวเลือกมีเรียนตัวเดียว คือ genetic = hereditary = ทางพันธุกรรม

116         You have to ______ the wheel carefully when it rains heavily.

1 control

2 pick

3 catch

4 pack

ถาม        คุณต้อง ______ ล้อรถอย่างระมัดระวังเมื่อฝนตกหนัก

ตอบ 1 บทที่ 7 หน้า 118

1 ควบคุม                2 เก็บ 3 จับ             4 บรรจุหีบห่อ

117         Thai  ______ came from many places.

1 ancestors

2 followers

3 successors

4 companions

ถาม         _______ ของคนไทยมาจากหลายแห่ง

ตอบ 1     บทที่ 5 หน้า 78

1 บรรพบุรุษ           2 ลูกน้องผู้ติดตาม 3 ผู้สืบทอด             4 เพื่อนติดตามด้วยกัน

118         The ______ was arranged at BITEC Bangna.

1 exposition

2 succession

3 renovation

4 transportation

ถาม         ______ ถูกจัดขึ้นที่ไบเทคบางนา

ตอบ 1 บทที่ 2 หน้า 29

1 การแสดงสินค้า 2 ความต่อเนื่อง 3 นกัตกรรม 4 การคมนาคม

119         The accused had no _______ to prove that he was innocent.

1 evidence

2 method

3 clip

4 record

ถาม        ผู้ถูกกล่าวหาไม่มี ______ ที่จะพิสูจน์ว่าเขาบ่ริสุทธิ์

ตอบ 1 บทที่ 5 หน้า 78

1 หลักฐาน             2 วิธี        3 ที่หนีบ  4 บันทึก

120         The food is not _____ for every passenger.

1 essential

2 necessary

3 sufficient

4 actual

ถาม        อาหารไม่ _______ สำหรับผู้โดยสารทุกคน

ตอบ 3 จากตำราเล่มเก่า

1 จำเป็น 2 จำเป็น 3 เพียงพอ              4 เป็นจริง

Advertisement