ENG1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป 1/2558

การสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2558

ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป

Choose the correct answer.

Part I : Structure (ภาคโครงสร้าง)

1              Thai people _____ happy today.

1 seemed

2 seem

3 will seem

4 has seemed

ตอบ 2 หน้า 7-9 ในโจทย์มีคำบอกเวลา today (ทุกวันนี้ ปัจจุบันนี้) แสดงว่าต้องตอบรูปปัจจุปันก็คือ Present Simple Tense (S + V) หรือ กริยาทแสดงความรู้สึก อารมณ์หรือการ รับรู้คือให้ตอบกริยาช่องที่ 1 เช่น

like         love       hate       appear  hope

dislike   want      look       smell     taste

อย่างข้อนี้ก็ดอบกริยา seem เป็น V1

2              She ______ her sewing machine by herself.

1 fixed

2 had fixed

3 fix

4 fixing

ตอบ 1 หน้า 24 – 25 เราดูว่าโจทย์ใม่มีคำบอกเวลาว่าเป็นปัจจุปันหรืออดีตเราดูไม่ออก แต่เราดูจากตัวเลือกเรารู้ว่า 1 เป็น Past Simple Tense (V2) ซึ่งใช้กับโจทย์ที่เป็นการบอกเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาหรือเป็นประสบการณ์ที่ ผ่านมา อย่างข้อนี้ก็เป็นการเล่าเหตุการณ์จึงตอบ V2 สำหรับตัวเลือกอื่นเช่น 2 เป็น Past Perfect ไม่ตอบเพราะเราต้องคิดเสมอว่า Tense นี้ใช้กับสองเหตุการณ์แต่โจทย์นี้เป็น เหตุการณ์เดียวจึงไม่ตอบ ข้อ 3 ไม่ถูกถ้าเราตอบกริยาช่องที่ 1 เอกพจน์เพราะประธาน เอกพจน์กริยาตามหลักต้องมี s คือ fixes จึงจะถูกโครงสร้าง ข้อ 4 ใช้รูป ing มาเลยไม่ ถูกต้องในโครงสร้างจะต้องมี verb to be อยู่ข้างหน้าเช่น is fixing, was fixing แสดง อาการกำลังกระทำ

3              My friend’s bicycle got ______ yesterday.

1 stole

2 stealing

3 stolen

4 steal

ตอบ 3 หน้า 163 เป็นโครงสร้างในเรื่อง Passive Voice โดยใช้ในรูปของ Verb to have หรือ Verb to get ให้จำ จะออกข้อสอบประมาณ 1-2 ข้อ ก็คือ เมื่อเห็น have/ has/ had หรือ get/got ให้ + V3              ดูสูตร

S + has/have/had + สิ่งของ + V3

หรือ S + get/got + V3 ได้เลย

ข้อนี้ให้ got ตอบกริยาช่องที่ 3 คือ stolen (steal stole stolen = ขโมย)

4              I  ______ some of my friend for many years.

1 don’t meet

2 hadn’t met

3 haven’t met

4 is not meeting

ตอบ 3 หน้า 68-69 หรือ 72 ใช้ Present Perfect (S + has/have + V3) แสดงเหตุการณ์ที่ เกิดติดต่อกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุปันและจะดำเนินต่อไปในอนาคต ออกสอบทุกเทอม จำคำบอกเวลาไว้ เช่น for (เป็นเวลา), since (ตั้งแต่), just (เพิ่งจะ), recently (เร็วๆนี้), lately, yet, already, ever, how long , all day (ตลอดวัน) อย่างข้อนี้มีคำบอก เวลาคือ for many years (เป็นเวลาหลายปี) จึงตอบ have not met

5              He acts as if he ______ the manager.

1 was

2 have been

3 had been

4 were

ตอบ 4 หน้า 138 – 139 เป็นเรื่อง as if/ as though

1              S + V1  as if/as though  S + V2

2             S + V2 as if/as though  S + had V3

ตรงสูตรที่ 1 acts   ตอบ were

หมายเหตุ การสมมติเช่นเรื่อง if, as if/as though, wish จะตอบ were ไม่ตอบ was ถึงแม้ประธานจะเป็นเอกพจน์ นั่นคือ he were, she were, it were เป็นต้น

6              She ______ her office door before she went out.

1 locks

2 will lock

3 had locked

4 would have locked

ตอบ 3 สูตรการเชื่อมด้วย before, when, after ออกสอบทุกเทอม แต่คำเชื่อม ไว้ต้นประโยคหรือไว้กลางประโยคก็ได้

1              S + had V3 before            S              +             V2

2              S + V2   after                    S              +             had V3

3              Before + S +V2   ,               S              +             had V3

4              After + S +had V3,            S              +             V2

5            When +S + V2 ,                S            +            had V3

ตรงกับสูตรที่ 1 เชื่อมด้วย before กลางโจทยให้มาส่วนหสังคือกริยาช่องที่ 2 = went ฉะนั้นตอบส่วนหน้าคือ had locked = Past Perfect Tense (S + had V3) ใน เหตุการณ์ที่เกิดก่อน ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดที่หลังตามมาใช้ Past Simple (S +V2) ดูสูตร ง่ายกว่ากันเยอะ

7              “Prevention is better than cure.” ______ a good old saying.

1 will be

2 was

3 is

4 has been

ตอบ 3 หน้า 6 ใช้ Present Simple Tense (S + V1) แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เป็นนิสัย สม่ำเสมอ ทำทุกวัน ประโยคที่เป็นสำนวน สุภาษิต หรือเกิดขึ้น ในปัจจุบันมีคำบอกเวลาเช่น always, usually, often, sometimes, normally, frequently, nowadays , every + ช่วงเวลา เช่น every day (ทุกวัน) every week, every month, every year (ทุกปี) at present (ในปัจจุบัน) เป็นต้น สำหรับข้อนี้ไม่มีคำบอกไม่มีคำบอกเวลาโดยตรง แต่ให้สังเกตจากการใช้เครื่องหมาย อัญประกาศ  “……..”แสดงความหมายเฉพาะ เพราะว่าเป็นสำนวน สุภาษิต ให้ตอบกริยาช่องที่ 1 ได้เลย นั่นคือ is

8              It’s about time she _______ shopping.

1 has stopped

2 stops

3 must stop

4 stopped

ตอบ 4 หน้า 148 ข้อนี้เป็นเรื่องกลุ่มสมมติที่ขึ้นประโยคด้วยคำต่อไปนี้ให้ตอบกริยาช่องที่ 2 ออก ทุกเทอม 1- 2 ข้อ

If only

It’s time

It’s about time                                              S + V2

It’s high time that

He’d rather

I think it would be a good idea if

ตรงกับ It’s about time ตอบกริยาช่องที่ 2 คือ stopped

9              The export company _____ doing business for two years.

1 stops

2 is stopping

3 has stopped

4 stop

ตอบ 3 หน้า 24 – 25 ใช้ Past Simple Tense ( S + V2) แสดงถึงเหตุการณ์ที่สิ้นสุดลงไปแล้วในอดีตหรือเป็นการเล่าเรื่องราวในอดีต มักจะมีคำบอกเวลา เช่น yesterday, ago, in + ปีอดีต, in the past, last + เวลา เช่น last year, last night, last summer, last Sunday เป็นต้น สำหรับโจทย์ข้อนี้มีคำบอกเวลาคือ yesterday จึงตอบ posted (V2)

10           This supermarket ______ by my family.

1 owns

2 is owning

3 is owned

4 will own

ตอบ 3 หน้า 159 – 160 ใช้โครงสร้าง Passive Construction Verb to be + V3 = is owned เพราะประธานเป็นสิ่งของไม่มีชีวิตจะถูกกระทำ หรือเดาจากส่วนหลังมีคำว่า by (โดย) ถูก กระทำโดย….. ใช้ Passive