การสอบไล่ภาค  1  ปีการศึกษา  2550

ข้อสอบกระบวนวิชา  ENG1001  ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน คาบ  A 

Part  I  :  Structure  (ภาคโครงสร้าง)

Advertisement

Choose  the  correct  answer  (เลือกคำตอบที่ถูกต้อง)

1       Jim  is _________ surgeon.

1  a                           2  an                         3  some                         4  blank

ตอบ  ใช้  article  นำหน้าคำนามที่แสดงอาชีพ  มักจะอยู่หลัง  Verb  to  be  เช่น

–                    My  father  is  a  doctor.  (พ่อของฉันเป็นหมอ)

–                    My  brother  is  an  engineer.  (พี่ชายของฉันเป็นวิศวกร)

–                    Jim  is  a  surgeon.  (จิมเป็นหมอผ่าตัด)

2       Rayong  is _________ we  choose  to  go  for  our  vacation.

1  where                    2  when                   3  why                      4  how

ตอบ  อนุประโยคโดยใช้ประพันธ์สรรพนามที่แสดงถึงสถานที่เพราะข้างหน้ามีคำว่า  Rayong (ระยอง)  เป็นสถานที่ใช้  where  ส่วน when  ใช้กับเวลา  why  ใช้กับเหตุผล  (reason)  ส่วน  how  อย่างไร

3       Every  evening  Paul  takes __________ walk  in  the  path.

1  the                         2  an                           3  a                            4  blank

ตอบ  ใช้  article  “a”  นำหน้าสำนวน  เช่น  take  a  walk  (ไปเดินเล่น)  take  a  bath  (อาบน้ำ)  take  a  break  (หยุดพัก)  have  a  good  time (สนุกสนาน)  in  a  hurry  (เร่งรีบ)  be  a  shame  (ละอาย)  be  a  pity  (น่าเสียดาย)

4       She  is  the  beauty _________ .

1  ladies                           2  stars                            3  queen                        4  queens

ตอบ  3  queen                       

เดาดูจากตัวเลือกล้วนเป็นคำนามและมีคำนามเอกพจน์เพียงตัวเดียวคือ  queen  เพราะเธอ  (She)  เป็นเอกพจน์ฉะนั้น  คำนามแทนก็ต้องเป็นเอกพจน์  โดยทั่วไปคำนามที่ไม่มี  s  เป็นคำนามเอกพจน์  เช่น  girl, lady, queen, star, book, hen, ant, fan  เป็นต้น

5       You ________ see  a  dentist  when  you  have  a  toothache.

1  should                    2  ought  to                    3  must                    4  All  are  correct

ตอบ  4  All  are  correct

คำกริยาช่วย  should  และ  ought  to  +  V1  แสดงการแนะนำว่า  ควรจะ  เช่น  คุณควรไปหาหมอฟันเมื่อคุณปวดฟัน  ส่วน  must  ต้อง  แสดงความจำเป็นว่า  ต้อง  สามารถใช้ได้ทั้งหมด

6       A  black  and  a  white  cat __________ fighting  in  the  kitchen.

1  is                       2  are                        3  has  been                        4  being

ตอบ  2  are                       

คำกริยาที่ผันตามประธานว่าจะตอบกริยาเอกพจน์หรือพหูพจน์  ดูสูตร

 

1  A  +  นาม   +    and   +   A   +    นาม                 +       กริยาพหูพจน์

2  A  +  นาม   +    and   +   นาม                                 +       กริยาเอกพจน์                 

จากโจทย์  มี  a  2  ตัวตรงกับสูตรที่  1  ตอบกริยาพหูพจน์  คือ  are  

หรือเดามีกริยาพหูพจน์ตัวเดียวก็ตอบตัวนั้น

7       No  one  knows _________ the  new  sales  manager  is.

1  When                   2  What                    3  Whose                      4  Who

ตอบ  4  Who

อนุประโยคที่ขยายอยู่หลังกริยา  ก็คือ  noun  clause  ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยาในประโยคบอกเล่าว่า  ไม่มีใครรู้ว่าผู้จัดการฝ่ายขายคนใหม่เป็นใคร  Who  is……..

8       He  is _________ boring  than  I  thought.

1  the  most                     2  the  more                      3  more                     4  most

ตอบ  3  more                    

เดาเห็นคำว่า  than  ให้ตอบคุณศัพท์ขั้นกว่าเสมอ  ออกสอบทุกเทอม  จาก  much  เป็น  more  ขั้นกว่า  และไม่ต้องมี  the  นำหน้าถ้าอยู่กลางโจทย์ที่มี  than  แบบนี้

9       _________ is  noon  at  the  moment.

1  They                        2  It                             3  The                             4  Blank

ตอบ  2  It                            

คำสรรพนามที่ขึ้นด้วย  It  is  หรือ  It  was  ใช้กับการบอกเวลา  บอกสภาพอากาศ  บอกระยะทาง  และสำนวนบางอย่าง  เช่น

It  is  hot  today.  (วันนี้อากาศร้อน)                         It  is  6  p.m. (6  โมงเย็นแล้ว)

It  is  sunny.  (แดดจัด)                                               It  is  important  that ……. (เป็นสิ่งสำคัญว่า…….)

10  John  is  now  working  in ___________.

1  Afghanistan              2  Afghan                 3  Argentine             4  Danish

ตอบ     1  Afghanistan             

เดาจากตัวเลือกถ้าเป็นชื่อประเทศมีเพียงตัวเดียวคือ    Afghanistan  นอกนั้นเป็นคำคุณศัพท์ที่เปลี่ยนรูปให้เป็นประชาชนหรือภาษา  เช่น   Afghanistan   –  Afhhan ,  Argentina  –  Argentine,  Denmark – Danish  โจทย์ไว้หลัง  in  บุรพบทให้ตอบคำนามชื่อประเทศ

11       Adam  is  now  making  a __________ visit  to  his  mother.

1  Six – days                   2  Six – day                   3  Six  day                 4  Six  days

ตอบ  2  Six – day                  

คำนามประสมที่ใช้ส่วนขยายมานำหน้าคำนามหลักคือ  (visit)  ข้างหน้าเป็นส่วนขยาย  ใช้ตัวเลขและมี –  คั่น  ไม่ต้องเติม  s  เช่น

–  a two – week  holiday  (วันหยุด  2  สัปดาห์)    –  a  six – day  visit  (การไปเยี่ยม  6  วัน)

–  a  ten – page  report  (รายงาน  10  หน้า)

12       The  number  of  criminal  cases _________ increasing  steadily  in  Bangkok.

1  are                        2  being                        3  am                       4  is

ตอบ   4  is         ดูสูตร

 

1.  A  number  of   +   นามพหูพจน์      +     กริยาพหูพจน์

2.   The  number   of   +   นามพหูพจน์    +     กริยาเอกพจน์

จากโจทย์ขึ้นด้วย  The  ก็ตอบกริยาเอกพจน์คือ  is

13       Jeff  is  the  man _________ We’re  talking  about.

1  Whose                      2  When                     3  What                   4  Whom

ตอบ  4  Whom

เดาจากคำนามข้างหน้าก่อนว่าเป็นคนหรือสัตว์สิ่งของ  ถ้าเป็นคน  ให้ใช้  Who,  Whom,  Whose  แต่ถ้าเป็นสิ่งของใช้  Which  ถ้าเป็นเวลาใช้  When,  What  จะเห็น   the  man  เป็นคน  ก็เหลือตัวเลือก  Whom / Whose  ดูหลักต่อไปนี้

 

 

คน  +      Who  +   คำกริยาเช่น  is, will,  win  เป็นต้น

คน  +   Whom  +  คำสรรพนาม  เช่น  I , you, We

คน  +   Whose  +  คำนาม  เช่น   bicycle,  money เป็นต้น


14       This  is ________ room  T  have  rented.

1  some                    2  an                     3  the                       4  blank

ตอบ  3  the                      

ใช้  the  เป็นการชี้เฉพาะ  โดยสังเกตจากการมีอนุเฉดประโยคข้างหลังขยายว่าเป็นห้องไหนอะไร  บางโจทย์อาจจะมีคำว่า  that, Which,  Who,  When  หรือมีบุรบทมาขยายก็ได้  แสดงการชี้เฉพาะ  เช่น

The  girl  in  pink  dress  is  my  sister.

The  bicycle  that  John  bought  yesterday  is  very  attractive.

(แสดงการชี้เฉพาะว่าจักรยานคันที่จอหน์ซื้อเมื่อวาน  คำว่า  that  ละได้เหมือนโจทย์ข้อนี้ที่ละ  that  ทิ้งไป)

15       Susan  spent  almost  all  her  money  on  her  new  car _______ she  has  to  save  up.

1  but                              2  or                          3  nor                     4  so   

ถาม  ซูซานใช้เงินของเธอเกือบหมดกับรถคันใหม่ของเธอดังนั้นเธอต้องประหยัด

ตอบ    4  so   

ประโยคเชื่อมความให้ตอบคำเชื่อม  but  (แต่)  แสดงความแตกต่าง  or  (หรือ)  nor  (และไม่)  so  (ดังนั้น)  แสดงเหตุและผล

16       It  is  unusual ________ Sakura  bloom  in  this  season.

1  see                         2  seeing                        3  to  be  seen                  4  to  see

ตอบ    4  to  see

มี  to  ตามหลังคำคุณศัพท์  น้องๆไม่จำต้องท่องคำคุณศัพท์ที่มี  to  ตามก็ได้  ให้สังเกตจากประโยคข้างหน้ามี  Verb  to  be  คือ  is แสดงว่าคำที่ตามหลังมาเป็นคำคุณศัพท์ก็ตอบมี  to  ตามได้เลย      

17       I  have  three _________ with  me.

1  suitcase                      2  suitcases                      3  luggage                  4  luggages

ตอบ  2  suitcases                     

ดูจากคำว่า  three  จำนวนเลขสาม  ตามด้วยคำนามพหูพจน์ในที่นี้ที่ถูกต้องคือ  suitcases  กระเป๋าเป็นคำนามนับได้พหูพจน์เติม  s  ส่วน luggage  เป็นคำนามนับไม่ได้ไม่มีการเติม  s

18       Jim, __________ has  just  bought  a  new  house,  is  my  close  friend.

1  Which                       2  What                     3  Who                     4  Whom

ตอบ  3  Who                    

ดูคำอธิบายข้อ  13  ประกอบ  จะเห็น  Jim  เป็นคน  และข้างหลังเป็นคำกริยา  (has)  ก็ตอบ  Who  ทำหน้าที่เป็นประธาน

19       There  is  an  art __________ near  my  house.

1  parties                       2  ferries                        3  galleries                   4  gallery

ตอบ  4  gallery

เดาดูจากตัวเลือกคำนามเอกพจน์มีตัวเดียวคือ  gallery  เพราะ  an  +  นามเอกพจน์  ส่วนที่เหลือล้วนเป็นคำนามพหูพจน์หมดจึงผิด

20  Many  students  in  my  class __________ this  test  every  semester.

1  is  passing                     2  to  pass                   3  pass                  4  passes

ตอบ  3  pass                 

ประธานก็คือ  Many  students  เป็นพหูพจน์  กริยาตอบพหูพจน์คือ  pass  ไม่ต้องเติม  s  ในตัวเลือกที่  1  และ  2  เป็นกริยาเอกพจน์  ส่วนตัวเลือกข้อที่  3  เป็นพหูพจน์จึงตอบข้อนี้  ส่วนตัวเลือกข้อ  2  มี  to  ไม่ได้เพราะประธานยังไม่มีกริยาแท้เลย

21       Children  always  enjoy _________ with  their  friends.

1  to  play              2  playing                 3  being  played               4  to  be  played

ตอบ  2  playing             กริยาต่อไปนี้ให้ตามด้วย  Ving  ออกทุกเทอม

 

Avoid        admit            delay        resist       put  off

Enjoy        consider     postpone     fancy      carry  on        +  Ving

Regret       deny           suggest       finish       keep  on

เช่น    Children  always  enjoy  singing.

22       He  became ________ after  the  operation.

1  weaken                     2  weakest                   3  weak                   4  more  weak

ตอบ  3  weak                  

คำคุณศัพท์นำหน้าคำนามและตามหลัง  Verb  to  be / Linking  Verb  ซึ่งได้แก่  be,  seem,  keep,  look,  feel,  become,  appear, remain,  stay,  turn,  get,  taste,  smell  จาก  ตัวเลือกคำที่เป็นคุณศัพท์คือ  weak  ส่วน  weaken  ใส่  en  เป็นคำกริยา  และไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบถ้าเป็นการเปรียบเทียบจะมีเช่นคำว่า  than  ตอบขั้นกว่า  และถ้ามี  of  all  หรือ  in  +  สถานที่นั้น  ใช้ขั้นสุด

23       This  train  is  going ________ East.

1  a                             2  an                           3  the                        4  blank

ตอบ  3  the                       

ใช้  the  นำหน้านามที่มีอยู่สิ่งเดียว  อันเดียว  เช่น  the  sun,  the  moon,  the  stars,  the  earth,  the  universe  และทิศต่างๆ  เช่น  the  north,  the  south,  the  east,  the  west

24       A  bunch  of  flowers  on  the  table _________ for  Adda.

1  are                         2  were                         3  have  been                       4  is

ตอบ  4  is

เดาจากตัวเลือกจะเห็นมีกริยา  is  เอกพจน์ตัวเดียวก็ตอบได้เลย  หรือโครงสร้าง

คำนาม       +      of       +     คำนาม         +     กริยาที่ผันตามคำนามที่อยู่ข้างหน้า  of  เช่น

The  bottles  of  beer  are  on  the  counter.    ตอบ   are  ผันตามคำนาม  the  bottles  พหูพจน์

A  bunch  of  flowers  on  the  table  is  for  Adda.  ตอบ  is  ผันตามคำนาม  a  bunch เอกพจน์

25       May  I  borrow _________ tools?

1  your                       2  hers                          3  theirs                     4  ours

ตอบ  1  your                      

คำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของมี  2  แบบ  เดาจากตัวเลือกจะเห็นว่ามีกลุ่มหลงฝูงมาตัวเดียวคือ  your  +  คำนาม  นอกนั้นมี  s  แล้วไม่มีคำนามตามหลัง

your,  my,  his,  our,  their,  its  +  คำนาม  เช่น  my  teacher,  your  house

yours, mine,  his,  hers,  ours,  theirs,  its  +  ไม่มีคำนามตามหลัง

26       Tom  woke  up  late _________ he  did  homework  all  night.

1  so                        2  yet                            3  since                      4  nor

ถาม  ทอมตื่นสายเพราะเขาทำการบ้านตลอดคืน

ตอบ    3  your         

คำเชื่อม  1  ดังนั้น       2  แต่กระนั้น          3  เพราะ        4  และไม่

27       The  homeless _________ to  be  helped.

1  need                      2  needs                   3  has  needed                 4  is  needing

ตอบ  1  need                     

จากตัวเลือกมี  need  เป็นกริยาพหูพจน์ตัวเดียว  คำนามบางคำมีรูปเป็นพหูพจน์โดยไม่มี  s  ลงท้าย  เช่น  people,  cattle,  public,  military  หรือ  the  +  adj  หมายถึงคนเป็นคำนามพหูพจน์  เช่น  the  poor  (คนจน)  the  rich  (คนรวย)  the  blind  (คนตาบอด)  the injured  (คนบาดเจ็บ)  the  dead  (คนตาย)  the  homeless  (คนไม่มีที่อยู่)

The  poor  have  been  given  life – supporting  bags.

28       His  favorite  hobby  is __________ cars.

1  fix                       2  to  fix                        3  fixing                       4  to  fixing

ตอบ  2  to  fix                       

ใช้  to  เพื่อบอกจุดประสงค์  เช่น

He  stopped  to  pick  up  his  children.  เขาหยุดรถเพื่อรับลูกของเขา

29       There _________ a  roll  of  toilet  paper  on  the  desk.

1  are                        2  is                        3  were                        4  have  been

ตอบ  1  are                       

ขึ้นต้นด้วย  There  กริยาผันตามคำนามด้านขวาคือ  a  roll  เป็นเอกพจน์  หรือเดาได้เลยกริยาเอกพจน์มีตัวเดียวคือ  is

30  Peter  will  do  it  on ________ Sunday.

1  a                              2  an                            3  the                      4  blank

ตอบ  4  blank

วัน  เดือน  ปี  ไม่มี  article  เช่น  on  Sunday,  Monday,  Saturday,  in  January,  in  March,  In  Labor  day  วันแรงงาน  Christmas  Day

31       Wannee  cannot  ride  a  motorbike ___________ she  can  drive  a  car.

1  nor                        2  so                         3   but                          4  or

ถาม  วรรณีไม่สามารถขี่จักรยานแต่เธอสามารถขับรถยนต์ได้

ตอบ  3   but                         

1  และไม่                      2  ดังนั้น                  3  แต่  แสดงความแตกต่าง                4  หรือ

32       Spinach  is  a  kind  of  vegetable ___________ is  very  good  for  health.

1  why                      2  which                      3  how                     4  what

ตอบ  2  which                     

คำนาม  vegetable  เป็นสิ่งของใช้  which  แทนได้

33       He _________ start  his  business  when  he  was  just  twenty – two.

1  can                       2  will                       3  must                     4  could

ตอบ  4  could

กริยาช่วย  can  เป็นปัจจุบัน  แต่ข้อนี้มี  he  was  เป็นอดีตก็ใช้  could  +  V1  แสดงความสามารถในอดีต

34       Sam’s ________ is  always  rude.

1  speak                     2  speaking                       3  spoken                    4  spoke

ตอบ  2  speaking                      

คำนาม  ’s  คำนาม  เพราะแสดงความเป็นเจ้าของ  ทำให้เป็นคำนามได้โดยเอากริยา  speak  เติม  ing  เป็นคำนามได้  เช่น  swimming,  reading,  speaking,  digging,  dancing

–                    Walking  is  good  for  you.  โดย  walking  เป็นคำนาม

35       Jim  is  good  at  playing __________ flute.

1  a                            2  an                           3  the                           4  blank

ตอบ  3  the                          

ใช้  the  นำหน้าชื่ออุปกรณ์เครื่องดนตรี  เช่น  the  guitar,  the  piano,  the  violin,  the  flute (ขลุ่ย)  the  saxophone,  the  drum  (กลอง)

36       Each  of  these  creatures  has  only  one __________.

1  nose                          2  noses                        3  faces                       4  ears

ตอบ  1  nose                         

เดาจากตัวเลือกมีคำนามเอกพจน์ตัวเดียวคือ  nose  ตอบได้เลยเพราะ  one + นามเอกพจน์  ส่วนที่เหลือลงท้ายด้วย  s  เป็นคำนามพหูพจน์

37       There __________ nothing  left  after  the  flood.

1  is                           2  were                          3  are                        4  have  been

ตอบ  ดูคำอธิบายข้อ  29  หรือเดามีกริยาเอกพจน์ตัวเดียวคือ  is 

38       A  Mercedes  is  popular  among  Thai  people _________ it  is  very  expensive.

1  yet                          2  or                       3  nor                        4  though

ถาม  รถเมอร์ซิเดสเบ็นซ์เป็นที่นิยมในหมู่คนไทยถึงแม้ว่ามันจะแพงมากก็ตาม

ตอบ  4  though

1  แต่กระนั้น                    2  หรือ                   3  และไม่                 4  ถึงแม้ว่าเหมือนกับ  although,  even  if

39       You  have  to  have  this  film  developed  in  the __________.

1  dark – room           2  dark  room            3  darkroom             4  room  dark

ตอบ  3  darkroom            

คำนามประสมโดยใช้  adj. +  คำนาม   เช่น  darkroom (ห้องมืด)  shorthand  (ชวเลข)  greenhouse  (เรือนกระจก)  hotplate  (จานร้อน)  lighthouse  (ประภาคาร)  longboat  (เรือหางยาว)  blackbird  (นกชนิดหนึ่ง)

40  Tom  didn’t  go  to  the  party, __________ he  had  to  work  overtime.

1  besides                   2  yet                     3  for                      4  so

ถาม  ทอมไม่ได้ไปงานเลี้ยง  เพราะเขาต้องทำงานนอกเวลา

ตอบ  3  for                     

1  นอกจากนี้เป็นการบอกเพิ่มเติม            2  แต่กระนั้น            3  เพราะว่า                4  ดังนั้น

41       Playing __________ tennis  is  quite  popular  in  Thailand.

1  a                             2  an                         3  the                         4  blank

ตอบ  4  blank

เกม  กีฬาต่างๆ  ไม่มี  article  เช่น  play  baseball,  basketball,  cricket,  football,  golf,  soccer,  hockey,  tennis,  squash, volleyball,  ice-skating

42       Not  only  the  trainer  but  also  the  players __________ very  tired.

1  are                               2  is                             3  was                           4  be

ตอบ  1  are                              

เดาได้จากตัวเลือกว่า  are  กริยาพหูพจน์มีตัวเดียว  นอกนั้นกริยาเอกพจน์  

 

–                    Not  only  you  but  I  also  am  tires.  am  ผันตาม  i

43       ___________ can  I  do  for  you ?

1  Whom                         2  Whose                           3  Who                       4  What

ตอบ  4  What

คำสรรพนามที่เป็นประโยคคำถาม  โดยใช้  What  อะไร  +  ใช้กับคำบุรพบท  เช่น 

–                    What  do  you  base  your  theory  on?

44       We  persuaded  him ___________  for  our  organization.

1  work                2  working               3  to  work                4  to  be  working

ตอบ  3  to  work               

เดากริยาที่กรรมตามให้ตอบ  + to  V1  เช่น

 

Allow     encourage      inspire        pay       train      cause    enable    intend

Permit     want              challenge   expect   lead      prefer     warn     choose

Force      tell                 advise        compel   get       order      recommend

 

–                    Very  high  temperature  can  cause  you  to  become  exhausted.

45       The  test  is  very  difficult __________ no  one  will  get  a  “G”.

1  so                         2  though                          3  or                         4  nor

ถาม  การทดสอบยากมากดังนั้นไม่มีใครได้  G  เลย

ตอบ  1  so                        

1  ดังนั้น           2  ถึงแม้ว่า            3  หรือ          4  และไม่

46       _________ worst  person  I’ve  met  is  Pam.

1  The                        2  A                           3  An                          4  blank

ตอบ    1  The                       

ใช้  The  นำหน้าคำคุณศัพท์ขั้นสุด  เช่น  the  best,  the  longest,  the  worst  มาจาก  bad

47       Bread __________ the  same  as  rice.

1  be                         2  were                      3  is                          4  are

ตอบ  3  is                         

เดาจากตัวเลือกมีกริยาเอกพจน์ตัวเดียวคือ  is  เพราะประธาน  bread  เป็นคำนามเอกพจน์

48    My  baby  has  had  __________ cough  since  yesterday.

1  all                          2  an                       3  a                       4  blank

ตอบ  3  a                      

ใช้  a  นำหน้าคำนามที่เป็นโรคเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ  เช่น  a  cough  (ไอ)  a  cold  (เป็นหวัด)  a  fever  (เป็นไข้)  a  rash  (เป็นผื่นคัน)  a  headache  (ปวดหัว)  a  stomachache  (ปวดท้อง)  a  sore  throat  (เจ็บคอ)

49    You  don’t  need  to  know __________ I’ve  come  here.

1  why                        2  what                        3  which                      4  where

ถาม  คุณไม่ต้องรู้ว่าทำไมฉันได้มาที่นี่

ตอบ  1  why                       

เป็น  noun  clause  ทำหน้าที่กรรมของกริยาโดยใช้  why  แสดงสาเหตุและผล

50    Henry  has  had __________ malaria  for  one  week.

1  a                           2  an                          3  the                         4  blank

ตอบ  4  blank

โรคต่างๆจะไม่มี  article  นำหน้า  เช่น  AIDS  (โรคเอดส์)  allergies  (โรคภูมิแพ้)  heart  disease  (โรคหัวใจ)  influenza  (โรคไข้หวัดใหญ่)  malaria (โรคไข้มาลาเรีย)  measles  (โรคหัด)  mumps  (โรคคางทูม)  cancer  (โรคมะเร็ง)  bronchitis  (โรคหลอดลมอักเสบ)  appendicitis  (โรคไส้ติ่งอักเสบ)

51    I  don’t  mind __________ at  the  back.

1  sit                          2  to  sit                       3  to  be  sitting                    4  sitting

ตอบ    4  sitting

กลุ่มคำสำนาน  เช่น  Would  you  mind,  I  don’t  mind,  I  have  trouble  +  Ving  เช่น

–                    I  don’t  mind  waiting  for  you.

–                    Would  you  mind  being  quiet?

52    Vince __________ come  to  our  party  because  he  has  been  very  busy  during  this  week.

1  shan’t                      2  wouldn’t                     3  needn’t                      4  may  not                

ตอบ  4  may  not                

คำกริยาช่วย  may  not  แสดงอาจจะ  การคาดคะเนความเป็นไปได้หรือไม่ได้  ว่า  อาจจะมาหรืออาจจะไม่มาก็ได้

53    After ___________ a  nap,  he  was  ready  for  an  expedition.

1  take                       2  to  take                      3  being  taken                 4  taking

ตอบ  4  taking

หลังบุรพบท  +  Ving  เช่น   of,  about,  for,  before,  after,  from

–                    He  gets  used  to  staying  up  late.

–                    Jane  congratulated  me  on  getting  a  G  in  En  101.

54    You _________ quit  smoking  if  you  do  not  want  to  suffer  from  lung  cancer.

1  ought  to                   2  must                   3  will                  4  1  and  2  are  correct

ตอบ  4  1  and  2  are  correct

คำกริยาช่วย  ought  to  แสดงควรจะเป็นการแนะนำ  และ  must  ต้อง  แสดงความจำเป็นว่า  ควรเลิกสูบบุหรี่ถ้าคุณไม่ต้องการเป็นปัญหาจากโรคมะเร็งในปอด

55    If  you  had  not  spent  all  his  money,  he __________ sell  his  house.

1  would  not  have  had  to                             2  did  not  have  to

3  will  not  have  to                                         4  must  not

ตอบ    1  would  not  have  had  to                            

การใช้ประโยค  If  ของการสมมติในอดีต  had  V3  คู่กับ  would  have  V3  =  would/ could / should  +  have  had  เสมอ  เช่น

–  If  England  had  played  better,  they  would  have  won  in  the  World  Cup  2002.

56    Paul  was  told  to  work __________.

1  hard                      2  harder                        3  hardest                     4  All  are  correct

ตอบ  4  All  are  correct

คำกริยาวิเศษณ์จะทำหน้าที่ขยายกริยาทั่วไป  S  +  V แท้  +  adv.  เช่น

–                    The  train  will  arrive  shortly.  Shortly  เป็น  adv.  ขยายกริยา  arrive

–                    Paul  was  told to  work  hard / harder / hardest.  ก็ได้แสดงหนักหนักขึ้นหนักที่สุด

57    Sue  talks ___________ than  Janet.

1  as  polite              2  more  polite              3  more  politely            4  most  politely

ตอบ  3  more  politely           

เห็นคำว่า  than  ให้ตอบขั้นกว่าออกสอบทุกเทอม  แล้วดูกริยาเช่น  talk  เป็นกริยาทั่วไปให้ตอบ  adv.  ทำหน้าที่ขยายคือ  politely  เป็นขั้นกว่า  =  more  politely

58    The  concert  was ________ boring.

1  terrible                 2  terribly                3  more  terrible            4  more  terribly

ตอบ  2  terribly               

คำคุณศัพท์ (adj.)  จะมีส่วนขยายคือ  adv.  เท่านั้น  S  +  Vto  be  +  adv.  +  adj.

–  You  are absolutely  right.  Absolutely  เป็น  adv.  ขยาย   adj  right

–  The  concert  was  terribly  boring.  โดย  terribly  เป็น  adv.  ขยาย  adj.  Boring

59    How  much  does  this  book  cost?

1  at  a  bookstore           2  120  baht          3  Too  expensive           4  Last  month

ตอบ  2  120  baht         

คำกริยาวิเศษณ์ที่แสดงดีกรี  เป็นคำถามใช้  How  much  การตอบจัดจากดีดรีมากไปหาน้อย  เช่น  enormously,  severely,  very  much,  a  lot,  a  great  deal,  rather,  a  little  หรือใช้จำนวนเงินก็ได้เหมือนข้อนี้ว่า  120  บาท

60    When  did  he  change  his  job?

1  Recently         2  Very  often         3  In  his  hometown        4  For  a  short  period

ตอบ  1  Recently        

การถาม  When  เมื่อไร  ตอบเป็นเวลา  เช่น  now  (ในปัจจุบัน)  soon  (ในไม่ช้า)  recently  (เร็วๆนี้)  at  night  (กลางคืน)  tomorrow  (พรุ่งนี้)  during  the  coffee  break  (ช่วงพักทานกาแฟ)  at  ten  o’clock  (10  โมง)  in  2005  เป็นต้น

61    Where  did  you  buy  your  shirt?

1  99  baht                   2  last  week                     3  At  Jatujak                4  Very  cheap

ตอบ  3  At  Jatujak               

ถาม  Where  ที่ไหนให้ตอบเป็นสถานที่  เช่น  here  (ที่นี่)  there  (ที่นั่น)  outdoors  (ข้างนอก)  indoors  (ข้างใน)  overhead  (เหนือศรีษะ)  through  the  window  (ทางหน้าต่าง)  beside   the  wall  (ข้างฝาผนัง)

62    How  often  do  your  shop  in  a  week?

1  by  car                    2  twice                     3  very  hot                     4  recently

ตอบ    2  twice                    

ถาม  How  often  บ่อยแค่ไหน  ตอบเป็นความถี่  เช่นจากถี่มากไปหาน้อย  always  (เป็นประจำ)  all  the  time  (ตลอดเวลา)  usually  (โดยปกติ)  often  (บ่อย)  sometimes  (บางครั้ง)  once  a  week  (สัปดาห์ละครั้ง)  twice  (สองครั้ง)  occasionally  (เป็นบาครั้งบางคราว)  seldom  (ไม่ค่อยจะ)  never  (ไม่เลย)

63    We  are  waiting  for  our  distinguished  guest __________ .

1  eagerly  in  the  lobby  at  this  time                 2  at  this  time  in  the  lobby 

3  at  this  time  in  the  lobby  eagerly                 4  in  the  lobby  at  this  time  eagerly  

ตอบ  1  eagerly  in  the  lobby  at  this  time                

การเรียงคำกริยาวิเศษณ์  เป็นดังนี้

S           +           Vแท้        +              adv  of  manner     +              place       +       time

They  played  tennis  skillfully                                   in  the  living  room  last  night.

We     are  waiting     eagerly                                      in  the  lobby          at  this  time.

64    Which  is  an  offer?

1  I’ll  see  you  tomorrow                               2  Can  I  make  you  a  cup  of  coffee?

3  Sue  may  see  me  soon                              4  You  must  believe  me

ถาม  ข้อไหนเป็นการเสนอ

ตอบ  2  Can  I  make  you  a  cup  of  coffee?

1  ฉันจะพบคุณพรุ่งนี้เป็นการขออนุญาต        2  ฉันจะทำกาแฟให้คุณถ้วยหนึ่งนะ  เป็นการเสนอ

3  ซูอาจจะมาพบฉันในไม่ช้านี้เป็นการคาดคะเน      4  คุณต้องเชื่อฉัน  เป็นการแสดงการบังคับ

65    Which  contains  a  linking  verb?

1  Kids  usually  are  naughty                           

2  My  son  likes  pizzas

3  You  should  drink  a  lot  of  water  a  day      

4  Wash  your  hands  before  touching  any  food

ถาม  ข้อไหนมี  linking  verb?  

คำว่า  linking  verb  ได้แก่  Verb  to  be  is,  am,  are,  was,  were  feel,  seem,  look,  keep,  taste,  smell,  appear,  become, stay,  remain,  get,  turn  ส่วนที่เหลือเรียกว่าเป็นกริยามีกรรมไม่มีกรร  เช่น  1  มีกริยา  are  เป็น  linking  verb  ถูกต้อง  2  กริยา  like  ตามด้วยคำนาม  pizzas  เป็นกริยามีกรรม  3  กริยา  drink  ตามด้วย  a  lot  of  water  คำนามเป็นกริยามีกรรม  4  กริยา  wash  ตามด้วย  your  hands  เป็นคำนามถือว่าเป็นกริยามีกรรม

66    Which  does  not  contain  an  indirect  object?

1  She  wrote  me  a  letter                    

2  People  are  singing  “Long  live  the  King”

3  Aunt  Lek  bought  us  a  lot  of  candies

4  Mom  gave  us  money  to  buy  tickets

ถาม  ข้อไหนไม่มีกรรมรอง  ถ้ามีกรรมรองโจทย์นั้นก็ต้องมีกรรมตรง

 

S  +  V กรรมรองเป็นคน  Indirect  Object กรรมตรงเป็นสิ่งของ  object
1  She  wrote me a  letter
2  People  are  singing   Long  live  the  King  มีกรรมตัวเดียว
3  Aunt  Lek  bought us a  lot  of  candies
4  Mom  gave us money

 

ตอบ  People  are  singing  “Long  live  the  King”

จะเห็นว่าหลังกริยาตัวเลือกข้อ  2  ถือว่ามีกรรมเพียงตัวเดียว

67    Which  contains  an  intransitive  verb?

1  Jim  always  talks  about  his  family             2  Bob  exercises  every  evening

3  Alice  likes  Thai  food                                  4  Sue  calls  her  mother  every  night

ถาม  ข้อไหนมีกริยาไม่มีกรรม  ให้ดูหลังกริยาถ้าเป็นคำบุรพบทหรือ  adv.  ขยายถือว่าไม่มีกรรม

ตอบ    ข้อ  1  กับข้อ  2

1  กริยา  talk  ตามด้วย  about  เป็นบุรพบทถือว่าเป็นกริยามี่กรรม          2  กริยา  exercises  ตามด้วย  every  evening  เป็น  adv.  ก็ถือว่าเป็นกริยาไม่มีกรรม       3  กริยา  likes  ตามด้วยคำนาม  Thai  food  ถือว่าเป็นกริยามีกรรม     4  กริยา  calls  ตามด้วย  her mother  เป็นคำนามถือว่าเป็นกริยามีกรรม

68    Which  contains  a  transitive  verb?

1        Birds  are  flying  high  in  the  sky
2        You  should  drive  slowly  because  te  road  is  slippery

3        The  concert  will  begin  at  nine

4        I’m  preparing  my  dinner

ถาม   ข้อไหนเป็นกริยามีกรรม  ให้ดูหลังกริยาที่ตามด้วยคำนามหรือสรรพนามเป็นกริยามีกรรม

ตอบ  4  I’m  preparing  my  dinner

1  กริยา  flying  ตามด้วย  hight  เป็น  adv  ถือว่าเป็นกริยาไม่มีกรรม     2  กริยา  drive  ตามด้วย  slowly  เป็น  adv  ถือว่าเป็นกริยาไม่มีกรรม    3  กริยา  being  ตามด้วย  at  เป็นบุรพบทเป็นกริยาไม่มีกรรม   4  กริยา  prepare  ตามด้วย  my  dinner  คำนามถือว่าเป็นกริยามีกรรม

69    Substitute  the  underlined  word  with  a  suitable  pronoun
My  sister  came  to  see  me  yesterday.

1  It                      2  He                        3  They                      4  She

ตอบ  4  She

คำสรรพนามที่มาแทนคำนาม  My  sister  ได้คือเพศหญิงในที่นี้คือ  She

 70    Which  is  a  complete  sentence?

1  Keep  quiet  in  class                                2  To  stay  away  from  the  fire

3  Many  things  to  do  today                      4  Saving  up  your  money

ถาม  ข้อไหนเป็นประโยคที่สมบูรณ์

ตอบ  1  Keep  quiet  in  class                               

คำว่าประโยคสมบูรณ์จะต้องมีกริยาหลัก  หาคำกริยาให้ได้  เช่น  1  ขึ้นต้นด้วยกริยาช่องที่  Keep  ถือว่าเป็นประโยคสมบูรณ์    2  ไม่มีกริยา    3  ไม่มีกริยา      4  ก็เช่นกัน  การขึ้นต้นด้วยประโยค  To  +  Verb  หรือ  Ving  ถือว่าเป็นประธานจะต้องมีกริยาหลักด้วย  แต่จากตัวเลือกไม่มีกริยาหลักเลย

71    Which  is  a  complete  sentence?

1        John,  a  famous  politician  in  the  U.S

2        Taking  a  difficult  final  exam

3        Mary  is  standing  next  to  me

4        Something  wrong  inside  my  house

ตอบ  3  Mary  is  standing  next  to  me

1  ต้องเป็น  John  is a  famous  politician  in  the  U.S    2  ไม่สมบูรณ์เพราะไม่มีกริยาหลัก    3  มีกริยา  is  standing  ครบถือว่าเป็นประโยคสมบูรณ์    4  ควรเป็น  There  is  something  wrong  inside  my  house

72  Which  is  a  complete  sentence?

1  Do  what  I  want  you  to                        2  A  Little  girl  wearing  white  dress

3  To  go  camping  at  the  mountain          4  Shopping  at  the  department  store

ตอบ  1  Do  what  I  want  you  to                       

1  สมบูรณ์เพราะขึ้นต้นด้วยกริยาช่องที่  1  เป็นคำสั่งให้ทำตามที่ฉันต้องการให้คุณทำ      2  ควรเป็น  A  Little  girl  is  wearing  white  dress    3  ขาดกริยาหลัก    4  ควรเป็น  Shopping  at  the  department  store  แล้วตามด้วยกริยา  เช่น  is  enjoyable  ก็จะถูกต้อง

73    Which  is  a  complete  sentence?

1  To  do  anything  by  yourself                        2  It’s  time  to  go  now

3  Before  the  sun  rises                                     4  Getting  along  with  the  classmates

ตอบ  2  It’s  time  to  go  now

1  ขาดกริยา         2  ถูกต้องมีคำกริยามาจาก  It  is  time  3  ถ้ามีคำเชื่อม  before  จะต้องมี  ประโยค  2  ตอนใช้ตอนเดียวไม่ได้เพราะเป็นประโยคความซ้อน  4  ขาดกริยา

74    Which  is  a  complete  sentence?

1  Walking  alone  along  the  road            2  An  old  man  talking  to  John

3  To  get  promotion  at  work                  4  Take  off  your  shoes  before  coming  in

ตอบ  4  Take  off  your  shoes  before  coming  in

1  ขาดกริยา          2  ต้องเป็น  An  old  man   is  talking  to  John      3  ขาดกริยา        4  ขึ้นต้นเป็นกริยาว่าถอดรองเท้า   Take  off  เป็นคำสั่งถือว่าเป็นประโยคสมบูรณ์

75    Which  is  a  complete  sentence?

1  Taking  the  bus  to  work                        2  To  go  back  home  on  foot

3  There  a  girl  dancing  all  night              4  A  pretty  girl is  dancing  with  Tom

ตอบ  4  A  pretty  girl is  dancing  with  Tom

1  ขาดกริยา           2  ขาดกริยา           3  ต้องเป็น  There  is  a  girl  dancing  all  night      4  ถูกต้องมีคำกริยา  is  dancing  เรียบร้อยแล้ว

Part  II  :  Vocabulary  (คำศัพท์)

76    Usually  animals __________  from  danger.

1  shrink                 2  erupt                  3  tilt                   4  devise

ถาม  โดยทั่วไปแล้วสัตว์ต่างๆ _________ จากอันตราย

ตอบ  1  shrink                

1  หดตัว  ถอย             2  ประทุ  ระเบิด          3  เอียง           4  คิดค้น  ประดิษฐ์

77    Do  you  know  the  man  who  is  speaking  on  the _________ ?

1  board                 2  court              3  stage                4  shelf

ถาม  คุณรู้จักผู้ขายที่กำลังพูดบน _________  มั้ย ?

ตอบ  3  stage               

1  เรือ           2  ศาล        3  เวที           4  ชั้นวาง  หิ้ง 

78    He  is  in  the  __________ whether  he  should  give  in  or  not.

1  hesitation                  2  etiquette                 3  customs                4  values

ถาม  เขาอยู่ใน  __________ ว่าเขาควรจะยอมแพ้หรือไม่

ตอบ  1  hesitation                 

1  ความลังเล          2  กติกามารยาท         3  ประเพณี           4  กฎเกณฑ์ในการปฏิบัติ

79    Martha  is  very  neat.  She __________  a  newspaper  after  reading.

1  folds                       2  tilts                        3  lifts                     4  swells

ถาม  มาร์ธาเป็นคนเรียบร้อยมาก  เธอ __________ หนังสือพิมพ์หลังจากอ่านเสร็จ

ตอบ  1  folds                      

1  ม้วน  พับ           2  เอียงตะแคง             3  ยกขึ้น             4  บาน

80    Jane  is  playing  the _________ of  a  sister.

1  property               2  legend               3  abundance                  4  role

ถาม  แจนกำลังเล่น ________ ของน้องสาว

ตอบ  4  role

1  ทรัพย์สมบัติ                2  ตำนาน               3  อุดมสมบูรณ์                  4  บทบาท

81    Suvannaphumi  area  may  soon  become _________.

1  metropolitan              2  mysyerious               3  responsible              4  preventive

ถาม  พื้นที่สุวรรณภูมิอาจจะกลายมาเป็น ____________ ในไม่ช้า

ตอบ  1  metropolitan             

1  เมืองใหญ่            2  ลึกลับ            3  รับผิดชอบ               4  ป้องกัน

82    Tension __________  the  efficiency  of  a  worker.

1  affects                    2  detects                   3  declares                  4  deletes

ถาม  ความตึงเครียด __________  ประสิทธิภาพของคนงาน

ตอบ  1  affects                   

1  มีผลต่อ               2  เกลียด             3  ประกาศ             4  ลบออก

83    I  wish  you  all  ________ in  life.

1  opinions             2  prosperity                3  gardening              4  part  time  jobs

ถาม  ฉันปรารถนาให้คุณทุกคน  _________  ในชีวิต

ตอบ   2  rrosperity               

1  ความคิดเห็น              2 ความอุดมสมบูรณ์  มั่งคั่ง                3  การทำสวน              4  งานชั่วคราว

84    The  boss  anger  could  be  __________  by  his  silence.

1  constructed              2  answered            3  demanded              4  interpreted

ถาม  ความโกรธของเจ้านายสามารถเป็น _________ เป็นความเงียบของเขา

ตอบ   4  interpreted    =   ตีความ     

85    Her  unhappiness  is ___________ her  ambition.

1  due  to             2  so  far             3  in  comparison  with              4  up  to  now

ถาม  ความไม่เป็นสุขของเธอเป็น ___________  ความทะเยอทะยานของเธอ

ตอบ  1  due  to            

1  เนื่องจาก  เพราะว่า        2  จนถึงบัดนี้          3  เปรียบเทียบกับ            4  จนบัดนี้

86    In  today’s  society,  education  is  a/an _________ for  everyone’s  future.

1  production               2  industry               3  scale                 4  springboard

ถาม  ในสังคมปัจจุบันนี้  การศึกษาเป็น __________  สำหรับอนาคตของทุกคน

ตอบ  4  springboard      =      จุดเริ่มต้น

87    Amy’s  strong  desire  shows  that  she  is _________.

1  ideal                    2  ambitious                   3  mysterious                4  fellow

ถาม  ความปรารถนาอันแรงกล้าของเอมี่แสดงว่าเธอเป็น ___________ .

ตอบ  2  ambitious                  

1  สมบูรณ์แบบ          2  ทะเยอทะยาน            3  ลึกลับ          4  เพื่อนร่วม

88    Many  students ______________  their  advisor’s  advice  before  registration.

1  inspect                    2  give                 3  seek                  4  buy

ถาม  นักศึกษาจำนานมาก  _________  คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียนเรียน

ตอบ  3  seek     =       เสาะหา  ค้นหา  ขอความคิดเห็น

89    The  government  distributed  many ________ item  bage  to  the  flood  victims.

1  relief                   2  specialist                    3  graduation                4  concept

ถาม  รัฐบาลแจกจ่ายถุงยังชีพ ___________  จำนวนมากให้กับผู้เคราะห์ร้ายในน้ำท่วม

ตอบ  1  relief                  

1  ความช่วยเหลือ              2  ผู้เชี่ยวชาญ               3  สำเร็จการศึกษา               4  ความคิด

90    A  Member  of  Parliament  or  an  MP  is  a  __________ position.

1  useless                2  specific                3  prestigious               4  intensive

ถาม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นตำแหน่ง  ________.

ตอบ  3  prestigious    =     มีเกียรติ    มีบารมี    เป็นที่นับหน้าถือตา

91    Many  Buddhists  come  to  this  temple  because  of  the _________ abbot.

1  respected              2  preventive              3  chronic              4  tightening

ถาม  ชาวพุทธจำนวนมากมาที่วัดนี่เพราะพระสงฆ์เป็นที่ ___________.

ตอบ  1  respected             

1  เป็นที่นิยมชมชอบ          2 ที่ป้องกันได้          3  เรื้อรัง           4  มีจำกัด  หายาก

92    There  were  a  lot  of  special ___________  in  China  during  the  cultural  revolution.

1  successes               2  failures                 3  attempts               4  upheavals

ถาม  มี _________ พิเศษจำนวนมากในประเทศจีนระหว่างการปฏิวัติทางด้านวัฒนธรรม

ตอบ  4  upheavals

1  ความสำเร็จ                 2  ความล้มเหลว                   3  ความพยายาม                 4  การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่มักเป็นการเปลี่ยนการปกครองหรือการปกครอง

93    The _________ ceiling  of  this  company’s  salary  is  100,000  baht  a  month.

1  fertile                2  eternal                 3  maximum                 4  geological

ถาม  เพดาน __________ ของเงินเดือนบริษัทนี้เป็น  หนึ่งแสนบาทต่อเดือน

ตอบ    3  maximum                

1  อุดมสมบูรณ์              2  ไม่เปลี่ยนแปลง               3  มากที่สุด               4  ทางด้านธรณีวิทยา

94    No  businessman  wants  to  meet __________ in  his  business

1  success              2  prejudice               3  criticism                 4  failure

ถาม  ไม่มีนักธุรกิจคนไหนที่ต้องการเผชิญกับ __________  ในธุรกิจของเขา

ตอบ   4  failure

1  ความสำเร็จ             2  ความลำเอียง            3  การวิจารณ์               4  ความล้มเหลว

95    Diabetes  is  not  an  infectious  disease,  but  it  is  a/an ________ one.

1  risky                   2  dreadful                 3  chronic                  4  unavoidable

ถาม  โรคเบาหวานไม่ได้เป็นโรคติดต่อได้  แต่มันเป็นโรคที่  _________.

ตอบ   3  chronic     =     เรื้อรัง   ประจำ

96    Many  people  were  killed  and  injured  in  the ___________.

1  gesture                2  riot                  3  distinction                4  landscape

ถาม  ผู้คนจำนวนมากเสียชีวิตและบาดเจ็บใน __________.

ตอบ     2  riot                 

1  อากัปกิริยา              2  การจลาจล         

3  ความแตกต่าง                4  ทิวทัศน์

97    That  spoiled  child __________ everybody  around  him.

1  plagued                 2  delivered                   3  triggered                  4  determined

ถาม  เด็กที่นิสัยเสียคนนั้น  _________ ทุกคนที่อยู่รอบตัวเขา

ตอบ  1  plagued                

1  ทำให้หงุดหงิด  รำคาญ  เดือดร้อน         2  ส่ง           3  ก่อให้เกิด            4  กำกับควบคุม

98    You  can  take  this  medicine  as  long  as  you  want  because  it  won’t  have  any _________.

1  responsibility            2  activity            3  side – effects            4  disappointment

ถาม  คุณสามารถทานยานี้ตราบใดที่คุณต้องการเพราะมันไม่มี ___________.

ตอบ  3  side – effects           

1  ความรับผิดชอบ                2  กิจกรรม              3  ผลข้างเคียง                 4  ความผิดหวัง

99    John’s  ambition  is  limitless.

1  with  limit              2  without  end             3  beyond  words           4  with  love

ถาม  ความทะเยอทะยานของจอห์นไม่มีขีดจำกัด

ตอบ  2  without  end   =     limitless  

100    Usually  animals  behavior  is  unaffected.

1  metropolitan                 2  natural                 3  ideal                 4  situated

ถาม  พฤติกรรมของสัตว์ต่างๆโดยทั่วไป  เป็นธรรมชาติ

ตอบ  2  natural    =    unaffected    =    เป็นธรรมชาติ  ไม่เสแสร้ง

101     My  family  and  I  met  a  terrific  tour  guide  in  China  last  year.

1  decisive                2  terrible               3  admirable                  4  adventurous

ถาม  ครอบครัวของฉันและฉันเจอมักคุเทศน์ที่ยอดเยี่ยมในประเทศจีนปีที่แล้ว

ตอบ  3  admirable    =    terrific    =    มหัศจรรย์  ยอดเยี่ยม

102     This  year  the  weather  is  unusual  because  it  hasn’t  rained  for  almost  10  months.

1  strange                  2  ordinary                  3  traditional                    4  unpredictable

ถาม  อากาศปีนี้ไม่ปกติ  เพราะมันไม่มีฝนตกมาเป็นเวลาเกือบ  10  เดือนแล้ว

ตอบ  1  strange    =   unusual   =   ไม่ธรรมดา

103     This  new  comprehensive  study  helps  us  a  lot  in  planning  the  project.

1  incomplete              2  intensive              3  incentive              4  inclusive

ถาม  การศึกษาที่ครอบคลุมเนื้อหาใหม่นี้ช่วยพวกเรามากในการวางแผนโครงการ

ตอบ  4  inclusive     =     comprehensive     =     เป็นที่เข้าใจได้  ครอบคลุมเนื้อหา

104     It  is  costly  to  buy  a  gold  necklace  at  the  present  time.

1  cheap                   2  wasteful                   3  lucky                 4  expensive

ถาม  มันแพงที่จะซื้อแหวนทองในปัจจุบัน

ตอบ  4  expensive   =   costly   =    แพง

105     Managerial  concepts  are  very  useful  for  business  owners.

1  purposes               2  goals                3  objectives             4  ideas

ถาม  ความคิดทางด้านการจัดการเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเจ้าของธุรกิจ

ตอบ  4  ideas   =    concept   =    ความคิด

106     That  big  house  is  situated  near  the  mountain.

1  located                  2  maximum              3 ambitious               4  influential

ถาม  บ้านหลังใหญ่นั้นตั้งอยู่ใกล้กับภูเขา

ตอบ  1  located     =    situated   =    ตั้งอยู่ที่

107     We  don’t  like  his  negative  comments  on  our  proposal.

1  opinions                2  objectives               3  manners                4  rules

ถาม  พวกเราไม่ชอบความคิดในเชิงลบของเขาที่มีต่อรายงานของพวกเรา

ตอบ  1  opinions     =    comment     =     ความคิดเห็น

108     The  higher  payment  encourages  all  staff  to  work  harder.

1  competes               2  concises             3  receives             4  motivates

ถาม  ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทำงานหนักขึ้น

ตอบ  4  motivates      =     encourage    =     ส่งเสริม  กระตุ้น  ปลุกเร้า

109     We  bought  this  house  because  of  its  colorful  landscape.

1  part                       2  surface                    3  scenery                    4  component

ถาม  พวกเราซื้อบ้านหลังนี้เพราะทิวทัศน์ที่เต็มไปด้วยสีสันของมัน

ตอบ  3  scenery     =    landscape    =    ทิวทัศน์

110     The  students  endeavors  were  clearly  seen.

1  attempts                 2  crust                3  succession                4  upheaval

ถาม  ความพยายามของนักศึกษาเป็นที่เห็นได้อย่างชัดเจน

ตอบ  1  attempts    =    endeavors     =    ความพยายาม

111     The  house  looks  mysterious  to  us.

1  noisy  and  frightening                            2  strange  and  unknown

3  crumbly  and  dull                                   4  huge  and  unbelievable

ถาม  บ้านหลังนี้ดูลึกลับต่อพวกเรา

ตอบ  2  strange  and  unknown    =    mysterious   =    ลึกลับ  

112     Walking  briskly  is  good  exercise  for  young  people  but  not  for  elderly  people.

1  slowly                 2  continuously                3  instantly                 4  quickly

ถาม  การเดินอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนหนุ่มสาวแต่ไม่ดีสำหรับคนสูงอายุ

ตอบ  4  quickly    =    briskly    =    อย่างรวดเร็ว

113     A  succession  of  mistakes  caused  the  boss  to  fire  him.

1  competition               2  sequence                 3  matter               4  difference

ถาม  ความต่อเนื่องของความผิดพลาดทำให้เจ้านายขับไล่เขาออกจากงาน

ตอบ  2  sequence      =    succession    =    ความต่อเนื่อง

114     He  could  hide  his  anger  because  he  did  not  show  any  expression  on  his  face.

1  attitude                  2  comment                  3  belief                   4  feeling

ถาม  เขาสามารถเก็บความรู้สึกของเขาได้เพราะเขาไม่แสดงความรู้สึกใดๆบนใบหน้าของเขา

ตอบ  4  feeling     =     expression     =     การแสดงออก

115     John  rattled  on  about  his  wonderful  vacation  in  Korea.

1  remembered               2  chattered                3  forecasted               4  thought

ถาม  จอห์นพูดไม่หยุดเกี่ยวกับการพักร้อนที่มหัศจรรย์ของเขาในประเทศเกาหลี

ตอบ  2  chattered      =     rattled      =      พูดไม่หยุด

116     You  have  to  make  your  own  decision  whether  you  still  want  to  merge  your  business  with  ours.

1  answer                     2  rethink                  3  decide                    4  forecast

ถาม  คุณต้องทำการตัดสินใจของตัวคุณเองว่ายังคงต้องการที่จะรวมธุรกิจของคุณเข้ากับพวกเราหรือเปล่า

ตอบ  3  decide     =      make  your  own  decision   =   ตัดสินใจ

117      To  strengthen  our  economic  stability,  we  should  have  reliable  policies  for  foreign  investors  to  invest  their  money  in  our  country.

1  give  knowledge               2  consider             3  build  up             4  widen

ถาม  เพื่อให้เกิดเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจของเราให้แข็งขึ้น  พวกเราควรมีนโยบายที่เชื่อถือได้ให้กับนักลงทุนต่างชาติมาลงทุนเงินของพวกเขาในประเทศของเรา

ตอบ  3  build  up     =     strengthen    =   ทำให้แข็งแรงขึ้น

118     Honesty  is  one  the  most  important  qualifications  a  man  should  possess.

  1  Efficiency                2  Beauty                 3  Direction                  4  Sincerity

ถาม  ความซื่อสัตย์เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่มนุษย์ควรมี

ตอบ  4  Sincerity     =      honesty    =   ความจริงใจ  ซื่อสัตย์

119     There  is  a  clear  distinction  between  sign  language  and  gesture.

1  expression                2  completeness             3  differentiation            4  speculation

ถาม  มีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างภาษาท่าทางและอัปกิริยา

ตอบ  3  differentiation     =    distinction    =    ความแตกต่าง

120     He  is  a  worker  with  high  efficiency.

1        ability  of  doing  things  quickly

2        quality  of  doing  something  well  and  effectively

3        having  patience  of  doing  anything

4        a  great  success  of  management

ถาม  เขาเป็นคนงานที่มีประสิทธิภาพสูง

ตอบ  2  quality  of  doing  something  well  and  effectively    =    efficiency     =    ความมีประสิทธิภาพที่ทำสิ่งหนึ่งได้ดี

Advertisement