ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน 1/2550 คาบ A

การสอบไล่ภาค  1  ปีการศึกษา  2550

ข้อสอบกระบวนวิชา  ENG1001  ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน คาบ  A 

Part  I  :  Structure  (ภาคโครงสร้าง)

Choose  the  correct  answer  (เลือกคำตอบที่ถูกต้อง)

1       Jim  is _________ surgeon.

1  a                           2  an                         3  some                         4  blank

ตอบ  ใช้  article  นำหน้าคำนามที่แสดงอาชีพ  มักจะอยู่หลัง  Verb  to  be  เช่น

–                    My  father  is  a  doctor.  (พ่อของฉันเป็นหมอ)

–                    My  brother  is  an  engineer.  (พี่ชายของฉันเป็นวิศวกร)

–                    Jim  is  a  surgeon.  (จิมเป็นหมอผ่าตัด)

2       Rayong  is _________ we  choose  to  go  for  our  vacation.

1  where                    2  when                   3  why                      4  how

ตอบ  อนุประโยคโดยใช้ประพันธ์สรรพนามที่แสดงถึงสถานที่เพราะข้างหน้ามีคำว่า  Rayong (ระยอง)  เป็นสถานที่ใช้  where  ส่วน when  ใช้กับเวลา  why  ใช้กับเหตุผล  (reason)  ส่วน  how  อย่างไร

3       Every  evening  Paul  takes __________ walk  in  the  path.

1  the                         2  an                           3  a                            4  blank

ตอบ  ใช้  article  “a”  นำหน้าสำนวน  เช่น  take  a  walk  (ไปเดินเล่น)  take  a  bath  (อาบน้ำ)  take  a  break  (หยุดพัก)  have  a  good  time (สนุกสนาน)  in  a  hurry  (เร่งรีบ)  be  a  shame  (ละอาย)  be  a  pity  (น่าเสียดาย)

4       She  is  the  beauty _________ .

1  ladies                           2  stars                            3  queen                        4  queens

ตอบ  3  queen                       

เดาดูจากตัวเลือกล้วนเป็นคำนามและมีคำนามเอกพจน์เพียงตัวเดียวคือ  queen  เพราะเธอ  (She)  เป็นเอกพจน์ฉะนั้น  คำนามแทนก็ต้องเป็นเอกพจน์  โดยทั่วไปคำนามที่ไม่มี  s  เป็นคำนามเอกพจน์  เช่น  girl, lady, queen, star, book, hen, ant, fan  เป็นต้น

5       You ________ see  a  dentist  when  you  have  a  toothache.

1  should                    2  ought  to                    3  must                    4  All  are  correct

ตอบ  4  All  are  correct

คำกริยาช่วย  should  และ  ought  to  +  V1  แสดงการแนะนำว่า  ควรจะ  เช่น  คุณควรไปหาหมอฟันเมื่อคุณปวดฟัน  ส่วน  must  ต้อง  แสดงความจำเป็นว่า  ต้อง  สามารถใช้ได้ทั้งหมด

6       A  black  and  a  white  cat __________ fighting  in  the  kitchen.

1  is                       2  are                        3  has  been                        4  being

ตอบ  2  are                       

คำกริยาที่ผันตามประธานว่าจะตอบกริยาเอกพจน์หรือพหูพจน์  ดูสูตร

 

1  A  +  นาม   +    and   +   A   +    นาม                 +       กริยาพหูพจน์

2  A  +  นาม   +    and   +   นาม                                 +       กริยาเอกพจน์                 

จากโจทย์  มี  a  2  ตัวตรงกับสูตรที่  1  ตอบกริยาพหูพจน์  คือ  are  

หรือเดามีกริยาพหูพจน์ตัวเดียวก็ตอบตัวนั้น

7       No  one  knows _________ the  new  sales  manager  is.

1  When                   2  What                    3  Whose                      4  Who

ตอบ  4  Who

อนุประโยคที่ขยายอยู่หลังกริยา  ก็คือ  noun  clause  ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยาในประโยคบอกเล่าว่า  ไม่มีใครรู้ว่าผู้จัดการฝ่ายขายคนใหม่เป็นใคร  Who  is……..

8       He  is _________ boring  than  I  thought.

1  the  most                     2  the  more                      3  more                     4  most

ตอบ  3  more                    

เดาเห็นคำว่า  than  ให้ตอบคุณศัพท์ขั้นกว่าเสมอ  ออกสอบทุกเทอม  จาก  much  เป็น  more  ขั้นกว่า  และไม่ต้องมี  the  นำหน้าถ้าอยู่กลางโจทย์ที่มี  than  แบบนี้

9       _________ is  noon  at  the  moment.

1  They                        2  It                             3  The                             4  Blank

ตอบ  2  It                            

คำสรรพนามที่ขึ้นด้วย  It  is  หรือ  It  was  ใช้กับการบอกเวลา  บอกสภาพอากาศ  บอกระยะทาง  และสำนวนบางอย่าง  เช่น

It  is  hot  today.  (วันนี้อากาศร้อน)                         It  is  6  p.m. (6  โมงเย็นแล้ว)

It  is  sunny.  (แดดจัด)                                               It  is  important  that ……. (เป็นสิ่งสำคัญว่า…….)

10  John  is  now  working  in ___________.

1  Afghanistan              2  Afghan                 3  Argentine             4  Danish

ตอบ     1  Afghanistan             

เดาจากตัวเลือกถ้าเป็นชื่อประเทศมีเพียงตัวเดียวคือ    Afghanistan  นอกนั้นเป็นคำคุณศัพท์ที่เปลี่ยนรูปให้เป็นประชาชนหรือภาษา  เช่น   Afghanistan   –  Afhhan ,  Argentina  –  Argentine,  Denmark – Danish  โจทย์ไว้หลัง  in  บุรพบทให้ตอบคำนามชื่อประเทศ