การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2556
ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Choose the correct answer
Part I Structure
1    ________ is located in the east of  __________  .
(1) Vietnam; Cambodian
(2) Vietnamese; Cambodia
(3) Vietnamese; Cambodian
(4) Vietnam; Cambodia
ตอบ 4 หน้า 5 – 8 : คำที่เป็นชื่ออเฉพาะของเมือง ประเทศ หรือทวีปต่าง ๆ เมื่อต้องการใช้เป็นคำคุณศัพท์หรือคำนามที่หมายถึง ”‘ประชากร / ภาษาของเมือง ประเทศ หรือทวีปนั้น ๆ”จะทำไต้โดยการเติมป้จจัยต่าง ๆ ท้ายคำหรือไม่ก็โดยการเปลี่ยนแปลงรูปคำ เช่น
Burma (ประเทศพม่า) -> Burmese (ชาวพม่า),
Australia (ประเทศออสเตรเลีย) -» Australian (ชาวออสเตรเลีย),
Vietnam (ประเทศเวียดนาม) —> Vietnamese (ชาวเวียดนาม),
Cambodia (ประเทศกัมพูซา) -> Combodian (ชาวกัมพูชา) เป็นต้น
2 My aunt always provides __________
(1) for food the poor     (3) food for the poor
(2) the poor for food    (4) for the poor food
ตอบ 3    (คำบรรยาย) : ใช้กริยา “provide + with/for” ในความหมายว่า “จัดหา. จัดเตรียม” ได้ดังนี้
“provide + someone + with, something” หรือ “provide + something + for;
3 Irene and her father should not  ________all of their money
(1) spending
(2) spent
(3) spend    
(4) to spend 
ตอบ 3 หน้า 243 – 245  ใช้ V ช่วย  ในความหมายว่า “ควรจะ” ซึ่งทั้งสองคำสามารถใช้แทนกันได้โดยมีรูปปฏิเสธ คือ “ought not to /should not” มีความหมายว่า “ไม่ควร’’ และเมื่อทำเป็นประโยคคำถามประเภท Yes/No Question ให้ใช้ “ought/should” ขึ้นต้นประโยค
4 Bangkok is  ______  polluted.
(1) badly
(2) worst
(3) worse
(4) bad

ตอบ 1 หน้า 311  กริยาวิเศษณ์บอกระดับของความมากน้อย (Adverb of Degree) คือ adv.ซึ่งเป็นคำหรือกลุ่มคำที่ใช้บอกระดับความมากน้อยของกริยาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อตอบคำถามว่ามากเท่าไหร่ (How much) ใช่หรือไม่ (Yes/No Question) เช่น remarkably, enormously, intensely, severely, very much a lot, badly ฯลๆ

 

Advertisement

5 Those men have trouble _______  on the deep snow.

(1) walking

(2) walks

(3) walked

(4) to walk

ตอบ 1 หน้า 276  วลีบางวลี เข่น Would you mind, I don’t mind และ I have trouble จะตามด้วย v.ing

6.    Ten minus five ______  five.

(1) will

(2) is

(3) are

(4) have

ตอบ2 หน้า 342 – 343 ประธานที่เป็นชื่อหนังลือ ชื่อร้านอาหาร หรือชื่อเฉพาะอื่น ๆ จำนวนเงิน ระยะทาง ระยะเวลา ผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหาร แม้จะมีรูปเป็นพหูพจน์ แต่จัดเป็น ประธานเอกพจน์ และจะใช้ V. เอกพจน์

หมายเหดุ “Ten minus five” เป็นประธานเอกพจน์ที่บอกถึงผลลบ V. to be จึงใช้ “is”

7.    People don’t like a person ________  is dishonest.

(1) who

(2) whose

(3) where

(4) whom

ตอบ 1 หน้า 401 – 410, (คำบรรยาย)  ใช้คำเชื่อมหน้า Adjective Clause (ประโยคย่อย ที่ทำหน้าที่เป็น adj. ขยายคำนามหรือสรรพนามทีอยู่ข้างหน้า) ดังนี้1.    who + V. ใช้ขยายคำนามที่เป็นคน ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค
2.    whom + s, + V, ใช้ขยายคำนามที่เป็นคน ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค
3.    which + V. / which + s. + V. ใช้ขยายคำนามที่เป็นสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งทำหน้าที่เป็น ประธาน / กรรมของประโยค
4.    whose + n. + V. ใช้แสดงความเป็นเจ้าของทั้งคน สัตว์ และสิ่งของ
5.     that + V. / that + s. + V. ใช้ขยายคำนามที่เป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของ ซึ่งทำหน้าที่เป็น ประธาน / กรรมของประโยค
6.    when + s. + V. ใช้ขยายคำนามที่บอกเวลา ทั้งนี้สามารถใช้ “on which” หรือ “that” แทน when ได้
7.    where + s. + V. ใช้ขยายคำนามที่บอกสถานที่
8.    why + s. + V. ใช้ขยายคำนามที่บอกเหตุผล

8.    A number of monkeys  _______  on that small tree.

(1) was

(2) is

(3) are

(4) has been

ตอบ 3 หน้า 346 – 347  ใช้ A number of และ The number of ให้สอดคล้องกับ V. ดังนี้

A (large / small) number of              + n. พหูพจน์    + V. พหูพจน์
The (largest / smallest) number of + n. พหพจน์    + V. เอกพจน์

9.    The manager allows  ________  .

(1) to work her independently

(2) her to    work independently

(3) to work independently her

(4) to her    work independently

ตอบ 2 หน้า 280 – 281 : V. ต่อไปนี้จะตามด้วย “กรรมตรง + infinitive with ‘to’ (to + v.l ไม่ผัน)”

 

allow compel force lead permit train recommend
cause encourage get invite prefer want dare
challenge enable inspire order tell warn remind
choose expect intend pay prompt advise teach help


กรรมตรง to + V.1 (ไม่ผัน)

หมายเหตุ จากโจทย์ The manager allows her to work independently.

10.    Did Jennifer show  __________  ?

(1) her new dress you

(2) her new you dress

(3) new dress her you

(4) you her new dress

ตอบ 4 หน้า 214, 216 กริยาทวิกรรม (Ditransitive Verbs / Double Transitive Verbs : DV.) คือ กริยาทิมีทั้งกรรมตรง
(Direct Object : DO.) และกรรมรอง (Indirect Object : IO.)
ซึ่งส่วนใหญ่กรรมตรงจะหมายถึงสิ่งของ ส่วนกรรมรองจะหมายถึงบุคคล และมักจะมีบุรพบท “to / for” คั่นระหว่างกรรมตรงและกรรมรอง
s. + V. DO. + to/for + IO, หรือกริยา ทวิกรรมบางคำสามารถละบุรพบท “to/for” แล้วย้ายกรรมรองมาวางไว้หน้ากรรมตรงก็ได้
s. + V. + IO. + DO.

หมายเหตุ  จากโจทย์ Did Jennifer show you her new dress ?

11.    How _______ did you enjoy the party ?

(1) far    (2)    many    (3)    much    (4)    very

ตอบ 3 คำอธิบายเข่นเดียวกับข้อ 4.

12.    The boy is smiling  ________  .

(1) happiness    (2)    happily    (3)    happy    (4)    happier

ตอบ 2 หน้า 298 คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb adv.) คือ คำที่ทำหน้าที่ขยายคำกริยา คำคุณศัพท์ และคำกริยาวิเศษณ์ด้วยกันเอง โดยที่คำกริยาวิเศษณ์จะเป็นคำที่บ่งบอกถึงการกระทำว่า เกิดขึ้นเมื่อไร อย่างไร ที่ไหน และในสภาพใด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากการเติม “-ly” ท้ายคำคุณศัพท์ เช่น happily, correctly, easily, beautifully, boringly, thoughtfully, really, wholeheartedly, gently ฯลฯ

หมายเหตุ จากโจทย์ The boy is smiling happily.

13.    Does this payment include  ________  bed and ________   breakfast ?

(1) a; (blank)    (2)    the; a    (3)    (blank);    (blank)    (4)    a; a

ตอบ 3 หน้า 72  ไม่ใช้ article (a/an/the) นำหน้าคำนามที่มีโครงสร้าง “ noun + and + noun” เมื่อคำนามนั้นหมายถึงสิ่งที่คู่กันหรือมีความสัมพันธ์กัน เช่น

 

bed and breakfast (ทีพักพร้อมอาหาร) body and soul (ร่างกายและจิตใจ)
bread and butter (ขนมปิงทาเนย) ham and eggs (แอม,.เละไข่)
father and son (พ่อลูก) husband and wife (สามีภรรยา)

 

14 __________ will your friends come ?

(1) When    (2) Who    (3) Whom    (4) Where

ตอบ 1 (คำบรรยาย)  ใช้ When ขี้นต้นประโยคคำถามประเภท Wh-question ทำหน้าที่ขยายกริยา ของประโยค แปลว่า เมื่อไร

15 Is    ___________  Ramkhamhaeng University _________  largest university in Thailand ?

(1) the; a    (2) a; the    (3) (blank); a    (4) (blank); the

ตอบ.4 หน้า 76 – 78  ไม่ใช้ article (a/an/the) นำหน้าคำนามที่เป็นชื่อสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ สถาบันการศึกษา (เช่น Ramkhamhaeng University) สถานีขนส่ง สนามบิน ถนน สวนสาธารณะ จัตุรัส เมือง จังหวัด มณทล รัฐ ประเทค ทวีป และดาวเคราะห์ต่าง ๆ หน้า 66 – 67  ใช้ article “the” หน้าคำคุณศัพท์ (adj.) ที่ใช้ในการเปรียบเทียบ คำคุณศัพท์ขั้นสุด “the + adj. + est”

16.    The officer warned US  ________  going inside this old building.

(1) avoided    (2)    avoids    (3)    avoid    (4) to avoid

ตอบ. 4    คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 9.    กรรมตรง to + V.1 (ไม่ผัน)

หมายเหตุ จากโจทย์ The officer warned US to avoic going inside this old building.

17.    Would you mind  _______  to me ?

(1) listen    (2)    listening    (3)    listened    (4) listens

ตอบ 2    คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 5.

18.    All of the passengers prepared   _________ on the bus.

(1) get    (2)    getting    (3)    to get    (4) gets

ตอบ3 หน้า 280  V. ต่อไปนี้จะตามด้วย infinitive with to (to + v.l ไม่ผัน) โดยไม่มีกรรมมาแทรก

aim decide happen mean prepare seem appear endeavour
hope need pretend tend arrange expect learn neglect
prove want attempt fail long opt resolve wish
choose forget manage plan seek      


19.    Are those books  ________  ?

(1) their    (2) them    (3) theirs    (4) they

ตอบ 3 หน้า 117-118  การใช้บุรุษสรรพนาม (Personal Pronouns)

Subject Object

Possessive Adj.

Possessive Pron.

Reflexive Pron.

(ประธาน) (กรรน) (คุณศัพท์แสดงเจ้าของ) (สรรพนานแสดงเจ้าของ) (สรรพนานสะท้อนตัวเอง)

I

me my    mine   

myself

You

you your   yours   yourself yourselves

We

us

our   ours  

ourselves

They them their + n. theirs >ไม่ต้องมี n ตาม

themselves

He

him his   his

himself

She

her her   hers  

herself

It

it

its
  its   

itself


20.   The girl  _________  pens were stolen is sad.

(1) whom    (2) whose    (3) where    (4) when

ตอบ 2    คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 7.

21.     _________   a good job is not easy.

(1) Found    (2) Finds    (3) Finding    (4) Find

ตอบ 3 หน้า 20 – 21, (คำบรรยาย)     สามารถใข้ to—infinitive (to    + V.1    ไม่ผัน) และ Gerund (v.ing)
แทนคำนามในตำแหน่งประธาน โดยมีความหมายเน้นเอกพจน์ และใช้ V. เอกพจน์

22.His brother is  _________  than her sister.

(1) older    (2) young    (3) old    (4) eldest

ตอบ 1 หน้า 173 – 175 ใช้คำคุณศัพท์ขั้นกว่าเพื่อเปรียบเทียบระหว่างสิ่งสองสิ่งหรือคนสองคนซึ่งโครงสร้างของคำจะเกิดจากการเติม “-er” (แต่ถ้าคำนั้นลงท้ายด้วย “-e” จะเติมเพียง “-r”ท้ายคำ) ท้าย adj. พยางค์เดียวหรือสองพยางค์ หรือเติม “more” หน้า adj. ที่มีตั้งแต่ สามพยางค์ขึ้นไป โดยมักจะมี “than” หลังคำคุณศัพท์ขั้นกว่าเสมอ

23.    They got wet because they walked under a  __________  of rain.

(1) shower    (2) troop    (3) pack    (4) group

ตอบ 1 หน้า 8 – 10 : สมุหนาม (Collective Noun) คือ ท. ที่มีความ,หมายแสดงกลุ่ม หมู่ หรือพวก (มักตามด้วย of เพื่อเน้นให้ความเน้นหมู่หรือคณะนั้นชัดยิ่งขึ้น) ซึ่งต้องเลือกใช้คำให้ถูกต้อง เหมาะสมกับความหมายที่แสดงเฉพาะเจาะจงว่าเน้นกลุ่มของคนหรือสตว์หรือสิ่งของประเภทใด เช่น a shower of rain (ฝนห่าหนึ่ง), a cloud of insects (แมลงฝูงหนึ่ง), a catch of fish (ปลาจำนวนหนึ่ง), a crowd of people (คนกลุ่มหนึ่ง), a clump of dirt (ดินกองหนึ่ง), a pail of scissors (กรรไกรอันหนึ่ง) เป็นด้น

24.    Each of the boys ________   singing on the stage.

(1) is    (2) have    (3) were    (4) are

ตอบ 1 หน้า 99, 333  เมื่อคำเหล่านี้ทำหน้าที่เน้นประธานหรือขยายประธานของประโยค

V. ของมันจะเน้นเอกพจน์เสมอ

Everyone

Someone

No one A

Everybody

Somebody

Nobody

Everything

Something

Nothing

One (of)

Each(0

Every

v เอกพขน์

Either (of)

Neither (of)

Many a

a great deal of

a bit of

little (of)

a little (of)

much (of)

less )

 

25.    This is a  _________  carpet.

(1) washes    (2) wash    (3) to wash    (4) washable

ตอบ.4 หน้า 168 – 169 คำคุณศัพท์ (Adjective adj.) คือ คำที่ทำหน้าที่อธิบาย บอกลักษณะ และสภาพของนาม และสรรพนาม โดยคำคุณศัพท์อาจจะเกิดตามหลังคำนำหน้าคำนาม ชนิดต่าง ๆ หรือในบางประโยคคำคุณศัพท์จะเกิดหน้าคำนาม

 

                                                          adj       n.

หมายเหตุ  จากโจทย์ This is a washable carpet.

26.  ________  lives are being changed by environmental conditions.
(1) Her
(2) Theirs
(3) Our
(4) It
ตอบ 3    คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 19.
27.    The apartment  _______  John lives is near my house.
(1) why
(2) when
(3) whose
(4) where
ตอบ 4 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 7.
28.     Did you ______   to come ?
(1) had
(2) has
(3) to have
(4) have
ตอบ. 4 หน้า 252 – 253  V. ช่วย “have to” เมื่อเป็นประโยคคำถามประเภท Yes/No Question จะต้องใช้ V. to do เข้ามาช่วยเสมอ และจะต้องผันให้สอดคล้องกับ s. และ tense นั่นคือ ปัจจุบันใช้ “do” กับ I/you/we/they และ s. พหูพจน์ และใข้ “does” กับ he/she/it และ s. เอกพจน์ ส่วนอดีตใช้ “die” กับ s. ทุกตัว และ have จะต้องอยู่ในรูป V.1 (ไม่ผัน)
29.     Today is  _______  and ________   .
(1) coldly; wind
(2) cold; wind
(3) cold; windy
(4) coldly; windy
ตอบ.3    หน้า 168 – 169  คำคุณศัพท์ (adj.) อาจเกิดตามหลัง V. to be (is/am/are/was/were/been)
หรือหลัง Linking Verbs อื่น ๆ เช่น seem, appear, become, get, look, feel, taste, smell, stay, remain เป็นต้น
หน้า 189  เมื่อคำคุณศัพท์มีมากกว่า 1 คำ และเชื่อมด้วยสันธาน and หรือ but จะถูกวางไว้
ในตำแหน่งหลัง V. to be และ Linking Verbs อืน ๆ
adj.            adj.
หมายเหตุ  จากโจทย์ Today is  cold  and  windy.

30 Half of her property  ________  sold.(1) have

(2) are

(3) been

(4) was

ตอบ 4 หน้า 104 – 105, 337 คำบอกปริมาณต่อไปนี๋ใช้นำหน้าได้ทั้ง n. นับไม่ได้และ n. นับได้ พหูพจน์ โดย V. ที่ตามมาต้องผันตาม n. นั่นคือ ถ้าเป็น n. นับไม่ได้ จะใช้ V. เอกพจน์ และ ถ้าเป็น n. นับไต้พหูพจน์จะใช้ V. พหูพจน์

31.    The fishermen _________   able to catch fish because of the heavy storm.

(1) not were

(2) was not

(3) were not

(4) not was

ตอบ 3 หน้า 234 – 235 ใช้ V. ช่วย “could + V.1 (ไม่ผัน)” หรือ “was/were + able to + V.1 (ไม่ผัน)” ในความหมายว่า สามารถทำสิ่งหนี่งสิ่งใดได้ในอดีต โดย “could” จะใช้ได้กับประธานทุกตัว แต่ “was/were” ต้องผันให้ลอดคล้องกับ s. นั่นคือ ใช้ “was” กับ I /he /she /it และ s. เอกพจน์ และใช้ “were” กับ you /we /they และ s. พหูพจน์

หมายเหตุ
  จากโจทย์ “fishermen” เป็นประธานพหูพจน์ จึงใช้ “were” และเมื่อทำเป็น ประโยคปฏิเสธจะต้องเติม “not” หลัง were นั่นคือ “were not + able to + v.1 (ไม่ผัน)

32.    Many people like to watch  ________  TV shows.

(1) humorous

(2)    humorously

(3)    humorousness

(4)    humor

ตอบ 1    คำอธิบายเช่นเดียวกับช้อ 25.

หมายเหตุ  humorous (adj.), humorously (adv.), humorousness (n.), homor (n.)

33.  ________    this table is very difficult.

(1) Clean

(2)    To clean

(3)    Cleanliness

(4)    Cleans

ตอบ 2 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 21.

34.    Both my brother and sister are  ________  movie stars.

(1) an    (2)    the    (3)    a    (4)    (blank)

ตอบ 4 หน้า 69  ไม่ใช้ article (a/an/the) กับคำนามนับไม่ได้ และคำนามนับได้พหูพจน์

35.

A  Where is  _______  child ?
B   _______  is in bed.

(1) his; You    (2)    his; She    (3)    her; It    (4)    her; They

ตอบ 2 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 19.

36.    Did you buy a  ________  ring for me ?

(1) new gold shiny    (2) shiny gold new     (3) gold shiny new     (4) shiny new gold

ตอบ 4 หน้า 186 – 188  การเรียงลำดับ adj. มีกฎเกณฑํดังนี้ คำนำหน้า ก. -> ลำดับที่ -»
จำนวน-»ขนาด-»คุณลักษณะ-»วัย/อายุ—>รูปร่าง-»สี->แหล่งที่มา/เชื้อชาติ—* วัสดุ -» n. ขยาย -> n. หลัก

 

adj. บอกคุณลักพนะ

adj. บอกวัย/อายุ

n. ขยาย

shiny

new

gold


37. Did you buy _________   table ?

(1) that marble big square

(2) that big square marble

(3) big that square marble

(4) big square that marble

ตอบ 2    คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 36.

คำนำหน้า n.

adj. บอกขนาด    adj. บอกรูปร่าง

n. ขยาย

that

big

square

marble


38.    We would like to  __________  breakfast early.

(1) ate    (2) eat    (3) eating    (4) eaten

ตอบ 2 หน้า 248 – 249  ใช้ would like เพือแสดงความสุภาพในการเสนอสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ หรือเป็นการเชื้อเชิญ โดยกริยาที่ตามหลังจะต้องเป็น to + V.1 (ไม่ผัน) นั่นคือ “would like + to + V.1 (ไม่ผัน)’’

39.    The sales manager, not I, _________   promoted.

(1) was    (2) have    (3) were    (4) does

ตอบ . 1    หน้า 340 – 341  ระหว่างประธานตัวแรกและประธานตัวที่สองหากมีคำต่อไปนี้คั่นอยู่
V. และ pron. จะต้องผันตามประธานตัวแรก

“The sales manager” เป็นประธานเอกพจน์ จึงใช้ V. เอกพจน์ (was)

40.    Which is correct ?

(1) The suspect was proved guilt.

(2) The sea remains calm.

(3) This perfume smells well.

(4) The salad tastes sweetly.
ตอบ 2 คำอธิบายเข่นเดียวกับข้อ 29.

41.    We kept  _________  although we were tired.

(1.1 run    (2) runs    (3) running    (4) to run

ตอบ 3 หน้า 274  V. ที่ตามหลัง V. ต่อไปนี้ให้ใช้ v.ing ได้แก่

avoid admit    enjoy carry on deny dread fancy keep on
like delay  consider regret finish miss postpone practice
recall resist
risk stop suggest put off keep go on

 

42.    I don’t like cheesecake, ________   does my son.

(1) nor    (2) or    (3) and    (4) yet

ตอบ 1 หน้า 384 – 386  การใช้คำเชื่อมในประโยคความรวม

ความหมาย

ใช้เครื่องหมาย ,______

ใช้เครื่องหมาย ;_______ ,

1. แสดงความขัดแย้ง

but, yet. or

however, instead, nevertheless,

2. แสดงความคล้อยตามกัน

and, nor

otherwise, indeed, still

furthermore moreover, meanwhile,

3. แสดงผลหรือสรุปความ

so

besides, also, similarly

accordingly, finally, consequently,

4. แสดงเหตุ (เพราะ)

for

therefore, th us

จากโจทย์ -> ฉันไม่ชอบชีสเค้ก และลูกชายของฉันก็ไม่ชอบเช่นกัน

43.    I  expect   you  ________   soon.

(1) to come    (2) come     (3) coming    (4) came

ตอบ 1    คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 9.

กรรมตรง           to + V.1  (ไม่ผัน)
จากโจทย์      I      expect      you              to   come         soon.

44.    Mary is very old,  ______  she is healthy.

(1) or    (2)    for    (3)    yet    (4) nor

ตอบ 3    คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 42.

จากโจทย์ -> แมรีแก่มากแล้ว แต่เธอมีสุขภาพดี

45.    Did you leave ______   book in her car ?

(1) the    (2)    an    (3)    (blank)    (4) a

ตอบ 1 หน้า 64  ใช้ article “the” นำหน้าคำนามที่มีส่วนขยายเป็นบุรพบทวลี (วลี,ที่ขึ้นต้นด้วย คำบุรพบท เซ่น in, on, at, of, under) เพื่อแสดงความเฉพาะเจาะจง

46.    Ought they  ________  working now ?

(1) to    go on    (2)    goes on    (3)    to going on    (4) going on

ตอบ 1    คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 3.

47.    Bill is very poor,  ________  his brother is very rich.

(1) or    (2)    but    (3)    so    (4) for

ตอบ 2    คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 42.

หมายเหตุ จากโจทย์    บิลจนมาก แต่พี่ชายของเขารวยมาก

48.    _______    you able to pay for the car rent ?

(1) Are    (2)    Is    (3) Was    (4) Will

ตอบ 1 หน้า 234 – 235  ใช้ V. ช่วย “car. + V.1 (ไม่ผัน)” หรือ “is /am /are + able to..± v.1 (ไม่ผัน)’’ ในความหมายว่า สามารถทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ในปัจจุบัน โดย “can” สามารถใข้ไดักับ s. ทุกตัว แต่ “is /am /are” ต้องผันให้สอด คล้องกับ s. นั่นคือ ใช้ “is” กับ he /she /it และ s. เอกพจน์, ใช้ “am” กับ I และใช้ “are” กับ you /we /they และ s. พหูพจน์

จากโจทย์ เมื่อทำเป็นประโยคคำถามประเภท Yes/No Question ให้ใช้ “are” ขึ้นต้นประโยคได้เลย

49.    We always visit our parents  _______  .

(1) in year    (2)    years    (3) on year    (4) yearly

ตอบ 4 หน้า 300 – 301  คำที่ลงท้ายด้วย My” ต่อไปนี้อาจเป็นได้ทั้งคำคุณศัพท์ (adj.) และ
คำกริยาวิเศษณ์ (adv.)

daily (รายวัน, ทุกวัน)    yearly (รายปี, ทุกปี)    monthly (รายเดือน, ทุกเดือน)
quarterly (รายปีกษ์, ทุกสามเดือน) hourly (รายชั่วโมง)    weekly (รายสัปดาห์, ทุกสัปดาห์)

จากโจทย์   We   always    visit   our   parents    yearly.

“yearly” เป็นคำกริยาวิเศษณ์ขยายคำกริยา “visit”

50.    This problem is  ________  difficult.

(1) extremely    (2) too extreme (3) extremity    (4) extreme

ตอบ 1  หน้า 312 – 313  คำกริยาวิเศษณ์ต่อไปนี้จะใช้ขยายคำคุณศัพทํไเด้บางคำเท่านั้นขึ้นอยู่กับ ความหมายของคำคุณศัพท์ โดยคำกริยาวิเศษณ์และคำคุณศัพท์ที่ม้กจะเกิดร่วมกัน ได้แก่

คำกริยาวิเศษณ์ (adv.) คำคุณศัพท์ (adj.)
extremely

dreadfully

absolutely

ฯลฯ

difficult, effective, hard angry, disappointed, sorry clear, necessary, sure, true ฯลฯ

 

51.    This blanket will keep  _______  all night.

(1) your warm    (2) warm you    (3) you warm    (4) warm your

ตอบ.3    หน้า 209  สกรรมกริยา (Transitive Verbs :vt..) คือ กริยาที่ต้องมีกรรม (Object) มารองรับเพื่อทำให้ประโยคได้ใจความถูกต้องสมบูรณ์ โดยสกรรมกริยาที่ใช้บ่อยมีดังต่อไปนี้

arrest

avoid

build

choose

destroy

drive

do

enjoy

find

force

set

give

grab

hit

keep

like

pull

please

report

shock

take

tell

touch

want warn


52.    It  __________  be cold tonight.

(1) is able to    (2) must    (3) may    (4) has to

ตอบ 3 หน้า 237 – 238  ใช้ V. ช่วย “may/might + V.1 (ไม่ผัน)” โดยในความวา “อาจจะ…” แสดงถึงความเป็นไปได้ (Possibility) ในป้จจุบันหรืออนาคต

53.    These scissors  _________  not sharp.

(1) was    (2) is    (3) has    (4) are

ตอบ 4 หน้า 86 – 88  ใช้คำนำหน้านามแสดงความจำเพาะเจาะจง ดังนี้

This / That

+ n. เอกพจน์

{+ V. เอกพจน์)

These / Those

+ n. พหูพจน์

(+ V. พหูพจน์)


“scissors” เป็นคำนามพหูพจน์ V. to be จึงใช้ “are”

54.    What is his _________ occupation ?

(1) (blank)          (2) an         (3) a         (4) the

ตอบ 1 หน้า 88 – 89  ใช้ “my, our, your, his, her, its, their” นำหน้าคำนาม (n.) ซึ่งเป็นรูปที่แสดงความเป็นเจ้าของของสรรพนาม และทำหน้าที่ขยายคำนาม โดยคำนำหน้าคำนาม ประเภทนี้จะเกิดขึ้นหน้าคำนามได้ทุกประเภท และได้ทั้งเอกพจน์ พหูพจน์ คำนามนับได้ และ คำนามนับไมได้ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับชนิดของคำนามและพจน์ของคำนามแต่อย่างใด

55.    ________    friends want to see  ________  .

(1) Their; our    (2) Her; your    (3) Our; they    (4) His; you

ตอบ 4    คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 19.

56.    Her niece, as well as your daughter,  __________  the talent award today.

(1) receive    (2) are receiving    (3) receives    (4) have received

ตอบ 3    คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 39.

“Her niece” เป็นประธานเอกพจน์ V. จึงต้องเติม “s”

57.    Let’s take _________  walk.

(1) an    (2) (blank)    (3) a    (4) the

ตอบ 3 หน้า 60 ใช้ article “a” ในสำนวน “take/have/ หรือคำกริยาอื่น + a + คำนาม” เข่น

take a walk (เดินเล่น)

take a picture (ถ่ายรูป)

give a kiss (จูบ)

make a change (เปลี่ยน)

have a good time (มีความสุข)

do a favor (ช่วยเหลีอ}


58.    Please put ________ shoes on and take _______   umbrella with you.

(1) yours;    mine    (2)    your;    mine    (3)    yours; my    (4)    your; my

ตอบ 4    คำอธิบายเช่นเดียวกับช้อ 19.

59.    Johnny ate three  ________   of chocolate.

(1) grains    (2)    bars    (3)    ears    (4)    lumps

ตอบ 2 หน้า 12-15 วัตถุนาม (Material Noun) คือ n. ที่เป็นชื่อวัตถุ โลหะ  ของแข็ง และของเหลว ถือว่าเป็น n. นับไม่ใต้ (ห้ามใช้ article a/an) และจะแสดงความเป็นเอกพจน์เสมอ (ห้ามเติม “—s, -es” ท้ายคำ) และใช้ V. เอกพจน์ เข่น chocolate, water, sugar, zinc, ink, gold, rice, leather, cake, tea แต่ n. นับไม่ได้หากอยู่ในรูปของหน่วยชั่ง /ตวง /วัด ภาชนะหรือเป็นกลุ่ม เป็นก้อนเป็นชิ้นก็จะสามารถนับได้ เช่น three bars of chocolate (ช็อกโกแลตสามชิ้น), a drop of water (น้ำหนึ่งหยด), two lumps of sugar (น้ำตาลสองก้อน)

60.    We should go there by _______  subway.

(1) a    (2)    the    (3)    (blank)    (4)    an

ตอบ 3 หน้า 70-71  ไม่ใช้ article (a/an/the) นำหน้าคำนามในสำนวนที่มีโครงสร้าง
“preposition + n. นับได้” เช่น by subway (โดยรถไฟใต้ดิน), by train (โดยรถไฟ), to church (เช้าโบสถ์), to bed (เช้านอน), to hospital (เข้าโรงพยาบาล), to prison (เข้าคุก), on foot (เดินไป), at home (อยู่บ้าน) เป็นต้น

61.    His dog got out of  ________  cage.

(1) its      (2) hers      3) it      (4) their

ตอบ 1    คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 54.

62.    It  _______  rains in January.

(1) very hard      

(2) hard      

(3) hardly      

(4) too hard

ตอบ 3 หน้า 301 – 302, (คำบรรยาย) adv. ของคำว่า “hard” สามารถใช้ได้ทั้ง “hard” และ “hardly” แต่ความหมายจะต่างกัน โดย “hard” จะมีความหมายว่า “อย่างหนัก” ส่วน “hardly” มีความหมายว่า “ไม่ใคร่จะ, แทบจะไม่”

63.    Tom  ________  did the mistakes.

(1) propose

(2) purposive

(3) proposed

(4) purposely

ตอบ 4 หน้า 299  คำนาม (n.) บางคำหลังจากที่เติม -ly ลงไปแล้วจะกลายเป็นคำกริยาวิเศษณ์ (adv.) เช่น purpose (n.) เป็น purposely (adv.) มีความหมายว่า ด้วยความตั้งใจ, name (n.)เป็น namely (adv.) มีความหมายว่า เช่น, part (n.) เป็น partly (adv.) มีความหมายว่า เป็นบางส่วน
จากโจทย์    Tom   purposely   did   the   mistakes.

64.     ________       colored pencil is this ?

(1) Who

(2) When

(3) Whose

(4) Whom

ตอบ 3 หน้า 148 – 151  ใช้ “whose (ของใคร)” เป็นคำสรรพนามและคำคุณศัพท์ที่ใช้เป็นคำถาม มีความหมายแสดงเจ้าของทั้งของคนและสัตว์โดยจะเกิดในตำแหน่งแสดงเจ้าของที่เป็น ส่วนขยายประธานและกรรม

65.  That old and  ________  woman lives in that old house.

(1) friend

(2) friendly

(3) friends

(4) friendliness

ตอบ 2 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 25.
หน้า 300 คำนามบางคำที่ลงท้ายด้วย -ly แต่ก็ไม่ใช่คำกริยาวิเศษณ์ คำคุณศัพท์เหล่านี้ เข่น friendly (ฉันท์มิตร), manly (แบบผู้ชาย), brotherly (ฉันท์พี่น้อง) เป็นต้น

66.    Do  you  know   why  _______   don’t believe ______ ?

(1) they; me

(2)    they;    we

(3)    their; mine

(4)    their; US

ตอบ 1    คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 19.

67.    The time  ______  I was in the U.S. is my most memorable experience.

(1) where

(2)    who

(3)    when

(4)    whom

ตอบ 3 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 7.

68.    Do you want to go out,  ______  stay home ?

(1) for    (2)    so    (3)    and    (4)    or

ตอบ 4 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 42.

จากโจทย์ -> คุณต้องการออกไปข้างนอกหรือไม่ หรืออยู่บ้าน


69.    These  special  parking  spaces  are  arranged  for  the ___________   .
(1) disability    (2)    disabled    (3)    disable    (4)    disabling

ตอบ 2 หน้า 22 – 23, 64 – 65, 345 – 346 ใช้ article “the” นำหน้า adj. (โดยตัด n. ที่ตามหลัง adj. นั้นออก) เพื่อทำให้คำนั้นกลายเป็น n. และมีความหมายเป็นพหูพจน์ แปลว่า “คน… / สิ่ง… /การ… /ความ…” เช่น the disabled (คนพิการ), the poor (คนจน), the brave (บุรุษผู้กล้าหาญ), the rich (คนรวย), the homeless (คนไร้ที่อยู่อาศัย), the blind (คนตาบอด), the old (คนชรา) เป็นต้น

70 Don’t   let  the  boy ______ on  the  table.

(1) jumps    (2) jumping    (3) to jump    (4) jump

ตอบ 4 หน้า 279  V. ที่ตามหลัง let/make ให้ใช้ V. infinitive without to (v.l ไม่ผัน) เท่านั้น

 

70. Don’t  let  the  boy ______ on  the  table.

(1) jumps    (2) jumping    (3) to jump    (4) jump

ดอบ 4 หน้า 279  V. ที่ตามหลัง let/make ให้ใช้ V. infinitive without to (v.l ไม่ผัน) เท่านั้น

71.Those  children  were  watching  the  movie _________ .

(1) last night quietly in the living room    (2) quietly in the living room last night
(3) in the living room quietly last night    (4) quietly last night in the living room

ตอบ 2 หน้า 315  การเรียงลำดับ adv. มีดังนี้คือ
“s. + V. + adv. ที่แสดงอาการของทารกระทำ + adv.บอกสถานที่ + adv.บอกเวลา

72.    Which is a complete sentence ?

(1) We must be well prepared.    (2) As you grow up.
(3) After we arrive at the airport.    (4) Since the store was closed.

ตอบ 1 หน้า 368 – 374 ะประโยคที่สมบูรณ์ (Complete Sentence) ได้แก่ ประโยคหลัก
(ไม่ใช่อนุประโยคหรือวลี) ที่ประกอบด้วยภาคประธาน (ผู้กระทำ) และภาคแสตง (การกระทำ) ซึ่งอาจจะมีส่วนขยายหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้อาจจะอยู่ในรูปของประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) ที่มีใจความสมบูรณ์อยู่แล้วก็ได้ ยกเว้นในประโยคบางประเภทที่มีการละประธานได้โดยยังถือว่า เป็นประโยคที่สมบูรณ์ เช่น ประโยคคำสั่งและประโยคอุทาน

73.    Which is a complete sentence ?

(1) Running across the street be dangerous.    (2)    Two tigers killed last week.
(3) Walking as the way to go back home.    (4)    Be carefull

ตอบ 4 คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 72.

74.    Which underlined word is a common noun ?

(1) Her car hit a bag of sand.    (2)    Tom lived in Europe.
(3) I teach English.                      (4)    Singapore is in Asia.

ตอบ 1 หน้า 5 สามานยนาม (Common Noun) หมายถึง คำนาม (n.) ที่เป็นชื่อเรียกคน สัตว์ สิ่งของ
สถานที่ ซึ่งไม่ใช่ชื่อเฉพาะ เช่น car, bird, tiger, elephant, man. girt, uncle, sky, sun,
table, kitchen เป็นต้น

75.    Which is a complete sentence ?

(1) Bill answered her questions.
(2) Tom looking out the window.
(3) To make me happy.
(4) John and I coming soon.

ตอบ 1    คำอธิบายเช่นเดียวกับข้อ 72.

Part II  Vocabulary

76.    Her beautiful gestures helped her win the beauty contest.

(1) body movements    (2) social movements
(3) simple manners    (4) complete thoughts

ถาม    ท่าทางอันสง่างามของเธอทำให้เธอชนะรางวัลการประกวดความงาม
ตอบ 1 (บทที่ 11 หน้า 381)
1. ท่าทาง, อากัปกิริยา    2. การเคลื่อนไหวทางสังคม
3. มารยาทที่เรียบง่าย    4. ความคิดที่สมบูรณ์

77.    It is difficult to motivate Jim to continue his studies.

(1) approach    (2) involve    (3) seek    (4) encourage

ถาม    มันช่างยากเย็นที่จะกระตุ้นให้จิมเรียนต่อ
ตอบ 4 (บทที่ 10 หน้า 365)
1. เข้าใกล้    2. เกี่ยวข้อง    3. แสวงหา    4. กระตุ้น ปลุกเร้า, ชักจูงใจ

78.    Walking briskly is a way of exercise.

(1) continuously (2) slowly    (3) quickly    (4) widely

ถาม    การเดินอย่างเร็ว ๆ เป็นวิธีหนึ่งของการออกกำลังกาย
ตอบ 3    (บทที่ 8 หน้า 294)
1. อย่างต่อเนื่อง 2. อย่างเชื่องช้า    3. อย่างรวดเร็ว    4. อย่างกว้างขวาง

79.    Please speak slowly; don’t rattle.

(1) move rapidly  (2) talk rapidly  (3) move slowly (4) change instantly

ถาม    กรุณาพูดอย่างช้า ๆ อย่าพูดรัว
ตอบ 2    (บทที่ 9 หน้า 327)
1. ขยับอย่างรวดเร็ว                     3. ขยับอย่างเชื่องช้า
2. พูดอย่างรวดเร็ว, พูดไม่หยุด   4. เปลี่ยนอย่างฉับพลัน

80.    Eating too much sugar can trigger diabetes.

(1) present    (2) cause    (3) affect    (4) continue

ถาม    การรับประทานบน้ำตาลมากจนเกินไปสามารถทำให้เกิดโรคเบาหวานได้
ตอบ 2    (บทที่ 8 หน้า 293)
1. เสนอ    2. กระตุ้นให้เกิด    3. มีผลต่อ    4. ดำเนินต่อไป

81.    Please  _______  this paper and put it in this envelop.

(1) collapse    (2) tilt    (3) heave    (4) fold

ถาม    กรุณาพับกระดาษแผ่นนี้และใส่มันลงไปในของจดหมายนี้ด้วย
ตอบ 4    (บทที่ 12 หน้า 395)
1. ทรุดลง    2. ตะแคง    3. ยกขึ้น    4. พับ, ม้วน

82.    What will you do after   ________   ?

(1) campus    (2) graduation    (3) perspective    (4) egghead

ถาม    คุณจะทำอะไรหลังจาก _______
ตอบ 2    (บทที่ 9 หน้า 328)
1. ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย    2. การสำเร็จการศึกษา 3. ทัศนะ 4. ปัญญาชน

83.    Thailand is a/an    _______     of ASEAN.

(1) custom    (2) belief    (3) member    (4) opinion

ถาม    ประเทศไทยเป็น _______ของกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตอบ 3 (บทที่ 7 หน้า 263)
1. ขนบธรรมเนียมประเพณี    2. ความเชื่อ 3. สมาชิก    4. ความคิด

84.    Bill left his ______   to his sons.

(1) citizenship    (2)    return    (3)    property    (4)    economy

ถาม    บิลทิ้ง _____ ของเขาไว้ให้ลูกขาย-องเขา

ตอบ 3 (บทที่ 5 หน้า 201)

1. สถานภาพความเป็นประชากร 2. ผลกำไร 3. ทรัพย์สมบัติ 4. ฐานะทางเศรษฐกิจ

85.    I believe that her  ________  are unfair.

(1) legends    (2)    accidents    (3)    diseases    (4)    comments

ถาม    ฉันเห็นว่า  _______  ของเธอนั้นไม่ยุติธรรม

ตอบ 4 (บททีj 5 หน้า 201)
1. ตำนาน    2. อุบัติเหตุ    3.    โรคภัยไข้เจ็บ    4.    คำวิจารณ์

86.    Norms and  _______  determine people’s lifestyles.

(1) members    (2)    values    (3)    suggestions    (4)    footsteps

ถาม    แบบแผนและ  ______  กำหนดรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนเรา

ตอบ 2 (บทที่ 7 หน้า 263)
1. สมาชิก    2. ค่านิยม    3.    คำแนะนำ    4.    รอยเท้า

87.    The woman looks _______   because she doesn’t see her friends here.

(1) disappointed    (2)    healthy    (3)    effective    (4)    respectful

ถาม    หญิงสาวดูเหมือน    ______  เพราะเธอไม่เจอเพื่อนของเธอที่นี่

ตอบ 1    (บทที่ 6 หน้า 228)
1. รู้สึกผิดหวัง    2. มีสุขภาพดี    3.    ได้ผล    4.    มีความเคารพ

88.    Your son is very talented in  _________  with other students เท my class.

(1) comparison    (2)    fulfillment    (3)    fact    (4)    information

ถาม    ลูกชายของคุณมีพรสวรรค์มาก  _____  เด็กนักเรียนคนอื่นๆ ในชั้นเรียนของฉัน

ตอบ 1 (บทที่ 6 หน้า 232)

1. เมื่อเปรียบเทียบกับ    2. การบรรลุผล    3. ความจริง 4. ข้อมูล

89.  ________  transportation is necessary for Bangkok residents.

(1) Confluence    (2)    Population    (3)    Association    (4)    Waterway

ถาม    การขนส่ง  ______  มีความจำเป็นสำหรับผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร

ตอบ 4 (บทที่ 4 หน้า 168)
1. จุดที่แม่น้ำไหลมารวมกัน    2. ประชากร    3. การเข้าร่วม    4. ทางนํ้า

90.    This is the final _______   of our meetings.

(1) compass    (2) curiosity    (3) session    (4) citizenship

ถาม    ครั้งนี้จะเป็น  _______  ครั้งสุดท้ายของการประชุมของพวกเรา
ตอบ 3 (บทที่ 5 หน้า 201)
1. เข็มทิศ 2. ความอยากเอยากเห็น 3. สมัยประชุม 4. สถานภาพความเป็นประชากร

91.    Our house is situated near the highway.

(1) located    (2) made up    (3) affected    (4) jumped

ถาม    บ้านของพวกเราตั้งอยู่ใกล้กับถนนทางหลวง
ตอบ 1    (บทที่ 4 หน้า 167)
1. ตั้งอยู่ที่    2. สร้างขึ้น    3. ส่งผลกระทบ    4. กระโดด
92.    You must go forth to attain your educational goal.
(1) go back
(2) go by
(3) go down
(4) go forward
ถาม    คุณต้องเดินหน้าเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาของคุณตอบ 4 (บทที่ 3 หน้า 115)
1. กลับ ไป
2. ผ่านไป
3. ลงไป
4. ไปข้างหน้า, ก้าวไป
93.    Education lights children’s future.
(1) shrinks
(2) energizes
(3) illuminates
(4) moves
ถาม    การศึกษาส่องสว่างอนาคตของเด็ก ๆ ได้
ตอบ 3 (บทที่ 3 หน้า 114)
1. หด, ถอย
2. กระตุ้น
3. ส่องสว่าง
4. เคลื่อนไหว
94.    Many people like to enroll in bachelor degree programs at RU.
(1) register
(2) receive
(3) gain
(4) discover
ถาม    ประชาชนมากมายต้องการที่จะสมัครเข้าเรียนโครงการระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตอบ 1    (บทที่ 2 หน้า 56)
1. สมัครเข้าเรียน    2. ได้รับ    3. ได้รับ    4. ค้นพบ
95.    Displaying of affection to their children is necessary for parents.
(1) prosperity
(2) fondness
(3) hesitation

(4) predecessor

ถาม    การแสดงความรักต่อลูก ๆ ของพวกเขานั้นจำเป็นสำหรับพ่อแม่
ตอบ 2 (บทที่ 1 หน้า 4)
1. ความอุดมสมบูรณ์

2. ความรัก

3. การรีรอ

4. บรรพบุรุษ

96.    Her strange opinions are _______  by her manners.

(1) reflected    (2) devised    (3) defeated    (4) moved

ถาม    ความคิดเห็นที่แปลกของเธอถูก  ______  โดยกริยามารยาทของเธอ

ตอบ 1    (บทที่ 11 หน้า 383)
1. สะท้อน, แสดงให้เห็น    2. ประดิษฐ์     3. ชนะ    4. เคลื่อนไหว

97.    The committee appreciated your ________  recommendation.

(1) awful    (2) useless    (3) hopeless   (4) meaningful

ถาม    คณะกรรมการซาบซึ้งต่อคำแนะนำ  _______  ของคุณ

ตอบ 4 (บทที่ 9 หน้า 328)

1. น่ากลัว    2. ไร้ประโยชน์    3. สิ้นหวัง

4. ที่มีความหมาย

98.    Electrical power is one _______   of scientific thinking.

(1) specialist

(2) side effect

(3) measure

(4) benefit

ถาม    พลังงานไฟฟ้าเป็น ______   หนึ่งในการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์

ตอบ 4 (บทที่ 8 หน้า 294)

1. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

2. ผลข้างเคียง

3. เครื่องวัด

4. ประโยชน์


99.    The beautiful  ________  in Thailand attracts foreign tourists.

(1) succession

(2) pang

(3) compression

(4) landscape

ถาม   ________  ที่สวยงามในประเทศไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ตอบ 4    (บทที่ 12 หน้า 396)
1. ความต่อเนื่อง

2. ความเจ็บปวดอย่างรุนแรง
3. ความกดดัน
4. ลักษณะภูมิประเทศ, ทิวทัศน์

100. How are you _______

(1) so that

(2) so on

(3) so far   

(4) so easyถาม  คุณเป็นอย่างไรบ้าง

ตอบ 3    (บทที่ 8 หน้า 295)
1. เพื่อว่า    2. และอื่น ๆ  3. ตราบจนปัจจุบันนี้    4. อย่างง่ายดาย

101.    Ramkhamhaeng University has already extended Thai people’s educational opportunities

(1) exported    (2)    excluded    (3)    exercised    (4)    expanded

ถาม    มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาของคนไทย
ตอบ 4 (บทที่ 10 หน้า 365)
1. ส่งออก    2. กีดกัน    3. ออกกำลังกาย    4. ขยาย
102.    Many people hold a false belief in the overall benefits of the Internet.
(1) motivation
(2)    continuance
3) delusion
(4)    involvement
ถาม    ผู้คนมากมายยึดถือความหลอกลวงในเรื่องเงินพิเศษทั้งหลายที่ได้จากอินเทอร์เน็ต
ตอบ 3    (บทที่ 10 หน้า 366)
1. การจูงใจ    2. ความต่อเนื่อง
3. ความหลอกลวง, ความคิดเพ้อเจ้อ    4. ความเกี่ยวข้อง
103.    Career achievement depends largely on one’s knowledge and ability.
(1) springboard
(2)    accomplishment
(3) myth
(4)    motivation
ถาม   ความสำเร็จทางด้านอาชีพการงานส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความรู้และคาามสามารถของบุคคล
ตอบ 2 (บทที่ 10 หน้า 367)
1. จุดเริ่มต้น    2. ความสำเร็จ 3. เทพนิยาย    4. การจูงใจ
104.    Traffic affects lifestyles of people in a big city.
(1) reflects
(2) influences
(3) speculates
(4) interprets
ถาม   การจราจรส่งผลกระทบต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนในเมืองใหญ่
ตอบ 2 (บทที่ 11 หน้า 383)
1. สะท้อน    2. ส่งผลกระทบต่อ    3. ครุ่นคิด    4. แปลความ

105.    The natural environment is in a state of eternal change.(1) fertile

(2)    perpetual

(3)    geological

(4)    neat

ถาม   สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอยู่ในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สิ้นสุด

ตอบ 2 (บทที่ 12 หน้า 395)
1. อุดมสมบูรณ์    2. ไม่สิ้นสุด    3. ที่เกี่ยวกับธรณีวิทยา    4. เรียบร้อย

106.    Being an engineer is a prestigious profession.

(1) career

(2)    expert

(3)    training

(4)    specialist

ถาม    การเป็นวิศวกรเป็นอาชีพที่มีเกียรติ
ตอบ 1    (บทที่ 7 หน้า 269)
1. อาชีพ    2. ผู้เชี่ยวชาญ    3. การอบรม    4. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

107.    It is my pleasure to see you again.

(1) failure    (2)    misery    (3)    happiness    (4)    duty

ถาม    มันเป็นความรู้สึกยินดีของฉันที่ได้พบคุณอีกครั้ง

ตอบ 3    (บทที่ 6 หน้า 229)
1. ความล้มเหลว    2. ความทุกข์อันใหญ่หลวง    3. ความสุข    4. หน้าที่

108.    My relationship with Bob is not good because of his impertinence.

(1) triumph    (2)    courage    (3)    virtue    (4)    rudeness

ถาม  ความสัมพันธ์ของฉันกับบ็อบไม่ดีเนื่องจากความหยาบคายของเขา

ตอบ 4    (บทที่ 6 หน้า 230 – 231)

1. ชัยชนะ    2. ความกล้าหาญ    3. คุณธรรม    4. ความหยาบคาย

109.    There is abundant farm land in northern Thailand.

(1) large quantity    (2)    many aspects    (3)    small number    (4)    low quality

ถาม    ในทางภาคเหนือของประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกอุดมสมบูรณ์
ตอบ 1 (บทที่ 4 หน้า 168)
1. อุดมสมบูรณ์, มากมาย    2. หลายแง่มุม    3. จานวนน้อย    4. คุณภาพดร

110.    Our manager left the meeting without uttering a word.

(1) thinking    (2)    demanding    (3)    saying    (4)    teaching

ถาม    ผู้จัดการของพวกเราออกจากที่ประชุมไปโดยไม่พูดแม้แต่คำเดียว
ตอบ 3    (บทที่ 4 หน้า 167)
1. คิด    2. เรียกร้อง    3. พูด, เปล่งเสียง    4. สอน

111.    A person’s attitudes can ______ his behavior.

(1) show up    (2) predict    (3) receive    (4) employ

ถาม    ทัศนะของบุคคลสามารถ   ________ ถึงพฤติกรรมของเขาได้

ตอบ 1    (บทที่ 5 หน้า 200)

1. ปรากฏตัว, เผยให้เห็น

2. ทำนาย, คาดคะเน

3. ได้รับ

4. จ้าง

112.    We spent all of our ________   to finish this task, but we failed.

(1) citizen    (2)    balance    (3)    energy    (4) lifestyle
ถาม    พวกเราใช้  _______  ของพวกเราทั้งหมดเพื่อทำงานนึ๋ให้เสร็จ แต่พวกเราก็ล้มเหลว
ตอบ 3 (บทที่ 3 หน้า 113)
1. พลเมือง 2. ความสมดุล 3. พลัง    4. รูปแบบการใช้ชีวิต
113.    People should have  ________  in the honest.
(1) devotion    (2)    strength    (3)    faith    (4)    endeavor
ถาม    ผู้คนควรมี  _______  ในความซื่อสัตย์
ตอบ 3 (บทที่ 3 หน้า 113)
1. การอุทิศตน    2. ความมั่นใจ    3. ความเลื่อมใส, ความศรัทธา 4. ความพยายาม
114.    Her failure is    _______     her laziness.
(1) between    (2)    without    (3)    for    (4) due to
ถาม    ความล้มเหลวของเธอ  _______  ความขี้เกียจของเธอ

ตอบ 4 (บทที่ 2 หน้า 55)1. ระหว่าง 2. ปราศจาก    3. สำหรับ    4. เพราะ, เนื่องด้วย

115.    Too much  _______  causes Peter to be over active.

(1) superiority    (2) ambition    (3) riot    (4) relief

ถาม   ______  ที่มากเกินไปทำให้ปีเตอร์กระตือรือร้นมากเกินไป

ตอบ 2 (บทที่ 2 หน้า 54)

1. ความเหนือกว่า    2. ความทะเยอทะยาน    3. การจลาจล 4. ความช่วยเหลือ

116.    My brother  ________  his living by being an engineer.

(1) enrolls    (2) locates    (3) earns    (4) attacks

ถาม    พี่ชายของฉัน  _______  เลี้ยงชีพของเขาโดยการเป็นวิศวกร

ตอบ 3    (บทที่ 2 หน้า 56)
1. สมัครเข้าเรียน    2. ตั้งอยู่    3. ทำมาหากิน    4. โจมตี

117.    Thailand’s economic condition is _________   .

(1) uncertain

(2) national

(3) charming

(4) peacefulถาม    สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย _________

ตอบ 1    (บทที่ 1 หน้า 3)

1. ไม่แน่นอน    2. แห่งชาติ    3. มีเสน่ห์

4. ที่สงบสุข


118.    Children naturally learn social _________   .

(1) predecessors

(2)    self-doubt

(3)    hesitation

(4) roles

ถาม โดยปกติทั่วไปเด็ก ๆ เรียนรู้ ________  ทางสังคม

ตอบ 4 (บทที่ 1 หน้า 3)
1. บรรพบุรุษ

2. ความไม่แน่ใจในตนเอง

3. การรีรอ

4. บทบาท

119.    Sources of copper are _________   .

(1) rapid

(2)    competitive

(3)    purposive

(4) tightening

ถาม    แหล่งกำเนิดของทองแดงนั้น  __________

ตอบ 4 (บทที่ 9 หน้า 329)
1. รวดเร็ว

2. ที่แข็งขัน

3. ที่มีจุดประสงค์

4. หายาก

120.    Bill is ill _______  working    hard.

(1) because of    (2)    without    (3)    for

(4) in spite ofถาม บิลไม่สบาย   _______ ทำงานหนัก

ตอบ 1    (บทที่ 2 หน้า 55)
1. เพราะ, เนื่องด้วย    2. ปราศจาก    3. สำหรับ

4.ทั้งๆที่

Advertisement