ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน ภาค2 ปีการศึกษา 2556

การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2556
ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน
Choose the correct answer
Part I Structure
1    ________ is located in the east of  __________  .(1) Vietnam; Cambodian    (2) Vietnamese; Cambodia
(3) Vietnamese; Cambodian    (4) Vietnam; Cambodiaตอบ 4 หน้า 5 – 8 : คำที่เป็นชื่ออเฉพาะของเมือง ประเทศ หรือทวีปต่าง ๆ เมื่อต้องการใช้เป็นคำคุณศัพท์หรือคำนามที่หมายถึง ”‘ประชากร / ภาษาของเมือง ประเทศ หรือทวีปนั้น ๆ”จะทำไต้โดยการเติมป้จจัยต่าง ๆ ท้ายคำหรือไม่ก็โดยการเปลี่ยนแปลงรูปคำ เช่น
Burma (ประเทศพม่า) -> Burmese (ชาวพม่า),
Australia (ประเทศออสเตรเลีย) -» Australian (ชาวออสเตรเลีย),
Vietnam (ประเทศเวียดนาม) —> Vietnamese (ชาวเวียดนาม),
Cambodia (ประเทศกัมพูซา) -> Combodian (ชาวกัมพูชา) เป็นต้น2 My aunt always provides __________(1) for food the poor     (3) food for the poor
(2) the poor for food    (4) for the poor foodตอบ 3    (คำบรรยาย) : ใช้กริยา “provide + with/for” ในความหมายว่า “จัดหา. จัดเตรียม” ได้ดังนี้
“provide + someone + with, something” หรือ “provide + something + for;3 Irene and her father should not  ________all of their money(1) spending    (2) spent(3) spend    (4) to spend 
ตอบ 3 หน้า 243 – 245  ใช้ V ช่วย  ในความหมายว่า “ควรจะ” ซึ่งทั้งสองคำสามารถใช้แทนกันได้โดยมีรูปปฏิเสธ คือ “ought not to /should not” มีความหมายว่า “ไม่ควร’’ และเมื่อทำเป็นประโยคคำถามประเภท Yes/No Question ให้ใช้ “ought/should” ขึ้นต้นประโยค
4 Bangkok is  ______  polluted.(1) badly    (2) worst    (3) worse    (4) badตอบ 1 หน้า 311  กริยาวิเศษณ์บอกระดับของความมากน้อย (Adverb of Degree) คือ adv.ซึ่งเป็นคำหรือกลุ่มคำที่ใช้บอกระดับความมากน้อยของกริยาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อตอบคำถามว่ามากเท่าไหร่ (How much) ใช่หรือไม่ (Yes/No Question) เช่น remarkably, enormously, intensely, severely, very much a lot, badly ฯลๆ 

5 Those men have trouble _______  on the deep snow.(1) walking    (2) walks    (3) walked    (4) to walk

ตอบ 1 หน้า 276  วลีบางวลี เข่น Would you mind, I don’t mind และ I have trouble จะตามด้วย v.ing

6.    Ten minus five ______  five.

(1) will    (2) is    (3) are    (4) have

ตอบ2 หน้า 342 – 343 ประธานที่เป็นชื่อหนังลือ ชื่อร้านอาหาร หรือชื่อเฉพาะอื่น ๆ จำนวนเงิน ระยะทาง ระยะเวลา ผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหาร แม้จะมีรูปเป็นพหูพจน์ แต่จัดเป็น ประธานเอกพจน์ และจะใช้ V. เอกพจน์

หมายเหดุ “Ten minus five” เป็นประธานเอกพจน์ที่บอกถึงผลลบ V. to be จึงใช้ “is”

7.    People don’t like a person ________  is dishonest.

(1) who    (2) whose    (3) where    (4) whom

 

ตอบ 1 หน้า 401 – 410, (คำบรรยาย)  ใช้คำเชื่อมหน้า Adjective Clause (ประโยคย่อย ที่ทำหน้าที่เป็น adj. ขยายคำนามหรือสรรพนามทีอยู่ข้างหน้า) ดังนี้1.    who + V. ใช้ขยายคำนามที่เป็นคน ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค
2.    whom + s, + V, ใช้ขยายคำนามที่เป็นคน ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค
3.    which + V. / which + s. + V. ใช้ขยายคำนามที่เป็นสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งทำหน้าที่เป็น ประธาน / กรรมของประโยค
4.    whose + n. + V. ใช้แสดงความเป็นเจ้าของทั้งคน สัตว์ และสิ่งของ
5.     that + V. / that + s. + V. ใช้ขยายคำนามที่เป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของ ซึ่งทำหน้าที่เป็น ประธาน / กรรมของประโยค
6.    when + s. + V. ใช้ขยายคำนามที่บอกเวลา ทั้งนี้สามารถใช้ “on which” หรือ “that” แทน when ได้
7.    where + s. + V. ใช้ขยายคำนามที่บอกสถานที่
8.    why + s. + V. ใช้ขยายคำนามที่บอกเหตุผล

 


8.    A number of monkeys  _______  on that small tree.
(1) was    (2) is    (3) are    (4) has been

ตอบ 3 หน้า 346 – 347  ใช้ A number of และ The number of ให้สอดคล้องกับ V. ดังนี้

A (large / small) number of              + n. พหูพจน์    + V. พหูพจน์
The (largest / smallest) number of + n. พหพจน์    + V. เอกพจน์

9.    The manager allows  ________  .

(1) to work her independently        (2) her to    work independently
(3) to work independently her        (4) to her    work independently

ตอบ 2 หน้า 280 – 281 : V. ต่อไปนี้จะตามด้วย “กรรมตรง + infinitive with ‘to’ (to + v.l ไม่ผัน)”

 

allow compel force lead permit train recommend
cause encourage get invite prefer want dare
challenge enable inspire order tell warn remind
choose expect intend pay prompt advise teach help


กรรมตรง to + V.1 (ไม่ผัน)

หมายเหตุ จากโจทย์ The manager allows her to work independently.

10.    Did Jennifer show  __________  ?

(1) her new dress you (2) her new you dress (3) new dress her you (4) you her new dress

ตอบ 4 หน้า 214, 216 กริยาทวิกรรม (Ditransitive Verbs / Double Transitive Verbs : DV.) คือ กริยาทิมีทั้งกรรมตรง
(Direct Object : DO.) และกรรมรอง (Indirect Object : IO.)
ซึ่งส่วนใหญ่กรรมตรงจะหมายถึงสิ่งของ ส่วนกรรมรองจะหมายถึงบุคคล และมักจะมีบุรพบท “to / for” คั่นระหว่างกรรมตรงและกรรมรอง
s. + V. DO. + to/for + IO, หรือกริยา ทวิกรรมบางคำสามารถละบุรพบท “to/for” แล้วย้ายกรรมรองมาวางไว้หน้ากรรมตรงก็ได้
s. + V. + IO. + DO.

หมายเหตุ  จากโจทย์ Did Jennifer show you her new dress ?