การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2554
ข้อสอบกระบวนวิชา APR2101 สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ

Fog is a major cause of accidents on highways in some area. Every year many thousands of peoples lose their lives because fog can dangerously reduce visibility. The driver cannot see very far ahead

Advertisement

หมอกเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุบนทางหลวงในบางพื้นที่ ทุกปีจะมีประชาชนหลายพันคนสูญเสียชีวิต เนื่องจากหมอกสามารถทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงจนเป็นอันตราย ผู้ที่ขับรถจะไม่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าที่ไกลมากๆได้

1. so they___________
(1) do not have time to avoid accidents.
(2) go faster to avoid accidents.
(3) have more time to read the signs.
(4) do not have time to have accidents.
ถาม ดังนั้นพวกเขาจึง______________
ตอบ 1 (ไม่มีเวลาที่จะหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุได้)
2.ขับรถเร็วขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ
3.มีเวลาที่จะอ่านป้ายต่างๆมากขึ้น
4.ไม่มีเวลาที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ

2. visibility means ___________
(1) accidents
(2) clear view
(3) ability to see
(4) ability to visit
ถาม ทัศนวิสัยในการมองเห็น หมายถึง____________
ตอบ 3 (ความสามารถในการมองเห็น) 1.อุบัติเหตุ
2.เห็นได้ชัดเจน 4.ความสามารถในการไปหา

3. According to the reading, what causes death?
(1) highways
(2) fog
(3) visibility
(4) highway areas
ถาม จากเรื่องที่อ่าน อะไรเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต
ตอบ 2 (หมอก) 1.ทางหลวง
3.ทัศนวิสัย 4.พื้นที่ที่เป็นทางหลวง

4. What caused the driver cannot see very far ahead?
(1) Highway
(2) fog
(3) losing of lives
(4) danger
ถาม อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ที่ขับรถไม่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าที่ไกลมากๆได้
ตอบ 2 (หมอก)
1.ทางหลวง
3.การสูญเสียชีวิต
4.อันตราย

5. The word “major causes” means
(1) majority
(2) problem
(3) main factor
(4) more causes
ถาม คำว่า “Major cause” (สาเหตุสำคัญ หมายถึง_________
ตอบ 3 (ปัจจัยสำคัญ) 1.ส่วนใหญ่ 2.ปัญหา 4.มากกว่าสาเหตุ

Some of the most famous classical composers died quite young. Among these were Schubert and Mozart, who both died in their thirties. Not all great composers had short lives, however, Bach lived until the age of sixty-five and Haydn until the age of sixty-nine, and other.

นักแต่งเพลงคลาสสิกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดบางท่านได้เสียชีวิตไปตั้งแต่วัยหนุ่ม ในบรรดาบุคคลเหล่านี้ก็คือ ชูเบิร์ตและโมซาร์ต ซึ่งทั้งคู่เสียชีวิตในวัย 30 ปี อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่นักแต่งเพลงที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดจะเป็นคนที่มีอายุสั้น บาคมีชีวิตอยู่จนกระทั่ง 65 ปี และเฮดน์มีชีวิตอยู่จนกระทั่งอายุ 69 ปี ส่วนคนอื่นๆ

6. like Verdi and Strauss________
(1) died at the very young age.
(2) Lived on into their eighties
(3) Died while playing the piano.
(4) Lived in the twentieth century
ถาม เช่น แฝดิและชเทราซ์_________
ตอบ 2 (มีชีวิตอยู่จนอายุเฉียด 80 ปี)
1.เสียชีวิตในขณะที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มากๆ
3.เสียชีวิตในขณะที่กำลังเล่นเปียโน 4.มีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 20

7. Who lived only his youngest life?
(1) Mozart
(2) Bach
(3) Haydn
(4) Verdi
ถาม ใครมีชีวิตอยู่เพียงในช่วงวัยหนุ่มที่สุดของเขาเท่านั้น
ตอบ 1 (โมซาร์ต) 2.บาค 3.เฮดน์ 4.แฝดิ

8. What is the phrase “great composer” means?
(1) Big composer
(2) Famous composer
(3) Older composer
(4) Younger composer
ถาม วลีที่ว่า “great composer” (นักแต่งเพลงผู้ยิ่งใหญ่) หมายถึงอะไร
ตอบ 2 (นักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียง) 1.นักแต่งเพลงที่มีรูปร่างใหญ่
3.นักแต่งเพลงที่มีอายุแก่กว่า 4.นักแต่งเพลงที่มีอายุอ่อนกว่า

9. the phrase “among these” in line 1 refers to _____________
(1) Famous composers
(2) Young dead composers
(3) Other peoples except Schubert & Strauss.
(4) Bach and Haydn.
ถาม วลีที่ว่า “among these” (ในบรรดาบุคคลเหล่านี้) ในบรรทัดที่ 1 อ้างถึง___________
ตอบ 2 (นักแต่งเพลงที่เสียชีวิตในวัยหนุ่ม) 1.นักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียง
3.คนอื่นๆยกเว้นซูเบิร์ตและชเทราซ์ 4.บาคและเฮดน์

10. Whose life is shorter?
(1) Stauss
(2) Hayden
(3) Bach
(4) Mozart
ถาม ชีวิตของใครที่สั้นกว่ากัน
ตอบ 4 (โมซาร์ต) 1.ชเทราซ์ 2.เฮดน์ 3.บาค

In the past, North America forests were full of chestnut trees. People used chestnuts in cooking in many different ways. They also loved to cook chestnuts over a fire and eat them plain. Then in the early 1900s, a disease killed most all the trees. Now it is hard to find fresh chestnuts in U.S. markets, and most chestnuts for sale are usually …

ในอดีตนั้น ป่าไม้ในแถบอเมริกาเหนือจะเต็มไปด้วยต้นเกาลัด ผู้คนจะใช้ลูกเกาลัดในการประกอบอาหารในวิธีที่แตกต่างกันหลายๆวิธี นอกจากนี้พวกเขายังชอบที่จะประกอบอาหารโดยนำลูกเกาลัดไปย่างบนไฟและกินมันแบบง่ายๆ ต่อมาในช่วงต้น ค.ศ.1900 โรคชนิดหนึ่งได้ทำลายต้นเกาลัดเกือบทั้งหมด ตอนนี้มันเป็นเรื่องยากที่จะหาลูกเกาลัดสดในตลาดสหรัฐอเมริกา และลูกเกาลัดที่ขายส่วนใหญ่มักจะ

11. and most chestnuts for sale are usually _________
(1) from North America
(2) diseased.
(3) roasted over a fire
(4) imported from Europe
ถาม และลูกเกาลัดที่ขายส่วนใหญ่มักจะ_________
ตอบ 4 (นำเข้าจากยุโรป)
1.มาจากอเมริกาเหนือ
2.ติดโรค
3.ย่างบนไฟ

12. Why the American peoples have to imported chestnuts?
(1) They fired them
(2) They cook them everyday
(3) Been sold out
(4) Were killed by disease
ถาม ทำไมผู้คนชาวอเมริกันจึงต้องนำเข้าลูกเกาลัด
ตอบ 4 (ถูกทำลายโดยโรคชนิดหนึ่ง)
1.พวกเขาเผามัน
2.พวกเขานำมันมาทำอาหารทุกวัน
3.ถูกขายไปหมดแล้ว

13. Which statement is true?
1. We cannot find any fresh chestnuts in the U.S. market.
2. Cooking over a fire is the favorite cooking of chestnuts.
3. All chestnut trees were burned.
4. There were no more chestnuts in North America
ถาม ข้อความใดถูกต้อง
ตอบ 1 (พวกเราไม่สามารถหาลูกเกาลัดสดได้ในตลาดสหรัฐอเมริกา)
2.การประกอบอาหารบนไฟเป็นวิธีการทำอาหารจากลูกเกาลัดซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ
3.ต้นเกาลัดทั้งหมดถูกเผาไปหมดแล้ว
4.ไม่มีลูกเกาลัดในอเมริกาเหนืออีกต่อไป

14. The word “cook over fire” means ¬¬¬¬¬¬¬¬
(1) Strong fire cooked
(2) Burned
(3) Fry
(4) Roasted
ถาม คำว่า “cook over fire” (ประกอบอาหารบนไฟ) หมายถึง
ตอบ 4 (ย่าง) 1.ประกอบอาหารโดยใช้ไฟแรงๆ
2.เผา 3.ทอด

15. The word “eat them plain” means ________________
(1) eat without cooking
(2) eat without mixing
(3) eat them regularly
(4) often eat them
ถาม คำว่า “eat them plain” (กินมันแบบง่ายๆ หมายถึง)_________
ตอบ 2 (กินโดยไม่มีการปรุง) 1.กินโดยไม่มีการประกอบอาหาร
3.กินมันเป็นประจำ 4.กินมันบ่อยๆ

There are many ways to cook eggs. You can fry them, boil them, scramble them, even eat the without cooking them. Whatever way you choose to eat your eggs, however, you must …
มีวิธีในการนำไข่มาประกอบอาหารอยู่หลายวิธี ซึ่งคุณสามารถนำมันไปทอด ต้ม กวน ทำไข่เจียวหรือใช้มันเพื่อทำเค้ก ถ้าไข่สดมากๆ คุณก็สามารถกินมันได้แม้ยังไม่ได้ปรุงเป็นอาหาร อย่างไรก็ตามไม่ว่าวีใดก็ตามที่คุณเลือกที่จะกินไข่ของคุณ คุณจะต้อง________

16. Whatever way you choose to eat your eggs, however, you must ________
(1) Always break the shell first.
(2) Always cook them
(3) Never cook them
(4) Never break the shell
ถาม อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าวิธีใดก็ตามที่คุณเลือกที่จะกินไข่ของคุณ คุณจะต้อง___________
ตอบ 1 (กะเทาะเปลือกไข่ก่อนเสมอ) 2.นำมันมาประกอบอาหารเสมอ
3.ไม่เคยนำมันมาประกอบอาหาร 4.ไม่เคยกะเทาะเปลือกไข่

17. Which statement is true?
(1) You must cook egg while it is fresh
(2) Making a cake from fresh eggs is prohitbit.
(3) The best way to cook eggs is to boil it.
(4) Fresh eggs is preferable
ถาม ข้อความใดถูกต้อง
ตอบ 4 (ไข่สดน่าจะเป็นสิ่งที่คนชอบ)
1.คุณจะต้องนำไข่มาประกอบอาหารในขณะที่มันยังสดอยู่
2.การทำเค้กจากไข่สดเป็นสิ่งต้องห้าม
3.วิธีที่ดีที่สุดในการนำไข่มาประกอบอาหารก็คือ การต้ม

18. Which way of eating eggs is the easistes?
(1) Boil eggs
(2) Fry eggs
(3) Eat fresh eggs
(4) Making a cake
ถาม วิธีของการกินไข่ที่ง่ายที่สุดคือวิธีใด
ตอบ 3 (กินไข่สดๆ) 1.ต้มไข่ 2.ทอดไข่ 4.การทำเค้ก

19. The phrase “Whatever way you choose to eat” means _______________
(1) There is only one way to eat.
(2) There are several ways to eat
(3) Any way you choose to eat.
(4) No more way than ever to eat.
ถาม วลีที่ว่า “whatever way you choose to eat” (ไม่ว่าวีใดก็ตามที่คุณเลือกที่จะกิน) หมายถึง___________
ตอบ 3 (วีธีใดก็ตามที่คุณเลือกที่จะกิน) 1.มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่จะกิน
2.มีหลากหลายวิธีที่จะกิน 4.ไม่มีวิธีที่จะกินมากไปกว่านี้อีกแล้ว

20. When we talk about eggs, you refer to ______________
(1) Boil eggs
(2) Fry eggs
(3)Fresh eggs
(4)Both chicken and duck eggs
ถาม เมื่อเราพูดเกี่ยวกับเรื่องไข่ เราจะอ้างถึง__________
ตอบ 4 (ทั้งไข่ไก่และไข่เป็ด) 1.ต้มไข่ 2.ทอดไข่ 3.ไข่สด

Pilots and flight attendants have long known that they become especially forgetful when they fly often with little rest. They lose their car keys, forget their room number at a hotel, or forget the names of the people they have just met. People usually think of this loss of short-term memory as part of jet lag, the negative effects that many people feel after long flights. A scientist named Kwangwok Cho, who had to fly across the Atlantic several times in one month, noticed the same problem with this short-term memory. He decided to find out why people with jet lag become especially forgetful. To understand what was happening, Cho did brain scans of people with severe jet lag. He then compared them with brain scans of people without jet lag. In the people with jet lag, there were clear signs of damage to some brain cells. In fact, part of the brain had become smaller. This was what caused the difficulties with short-term memory.

นักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินรู้กันมานานแล้วว่าพวกเขากลายเป็นคนขี้ลืมมากเป็นพิเศษ เมื่อพวกเขาบินบ่อยแล้วพักผ่อนน้อย พวกเขามักทำกุญแจรถหาย ลืมเบอร์ห้องที่โรงแรม หรือลืมชื่อของผู้คนที่พวกเขาเพิ่งพบเจอ โดยทั่วไปแล้วผู้คนมักคิดว่าการสูญเสียความจำในระยะสั้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวเรื่องเวลนอน ซึ่งเป็นผลในแง่ลบที่คนจำนวนมากรู้สึกหลังจากที่ต้องบินเป็นเวลานานๆ นักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่า กวองวอคโซ ผู้ซึ่งต้องบินข้ามหาสมุทรแอตแลนติกหลายๆครั้งในรอบ 1 เดือน ก็ได้สังเกตเห็นปัญหาเช่นเดียวกันนี้ เกี่ยวกับความจำในระยะสั้น เขาจึงตัดสินใจค้นหาว่าทำไมผู้คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัวเรื่องเวลานอนจึงกลายเป็นคนขี้ลืมมากเป็นพิเศษ เพื่อให้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น โชจึงทำการสแกนสมองของคนที่มีปัญหาการปรับตัวเรื่องเวลานอนอย่างรุนแรง จากนั้นเขาได้เปรียบเทียบคนเหล่านั้นกับการสแกนสมองของคนที่ไม่มีปัญหานี้ ในคนที่มีปัญหาการปรับตัวเรื่องเวลานอนพบว่า มีสัญญาณของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเซลล์สมองบางส่วนอย่างชัดเจน แท้ที่จริงแล้วก็คือส่วนสมองกลับมีขนาดเล็กลง สิ่งนี้จึงแสดงให้เห็นว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหากับความจำในระยะสั้น

21. Which is the appropriate topic for the above passage?
(1) Pilots & Flight Attendants
(2) Long Flight
(3) Jet Lag
(4) Forgetful
ถาม ข้อใดคือชื่อเรื่องที่เหมาะสมสำหรับเนื้อเรื่องข้างต้น
ตอบ 3 (ปัญหาการปรับตัวเรื่องเวลานอน) 1.นักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
2.การบินเป็นเวลานาน 4.ขี้ลืม

22. What caused the loss of short-term memory?
(1) Jet lag
(2) Damage of the brain cells
(3) Long flight
(4) Little rest
ถาม อะไรเป็นสาเหตุของการสูญเสียความจำในระยะสั้น
ตอบ 2 (ความเสียหายของเซลล์สมอง) 1.ปัญหาการปรับตัวเรื่องเวลานอน
3.การบินเป็นเวลานาน 4.การพักผ่อนน้อย

23. What is the negative effects that people feel after long flight?
(1) Short-term memory
(2) Little rest
(3) Jet lag
(4) Forgetful
ถาม อะไรคือผลในแง่ลบที่ผู้คนรู้สึกได้หลังจากที่บินเป็นเวลานาน
ตอบ 3 (ปัญหาการปรับตัวเรื่องเวลานอน)
1.ความจำในระยะสั้น
2.การพักผ่อนน้อย
4.ขี้ลืม

24. How can scientist know the cause of forgetfulness?
(1) Comparing the brain scans
(2) Jet lag scan
(3) Damage some brain cells
(4) Brain became smaller
ถาม นักวิทยาศาสตร์สามารถรู้ถึงสาเหตุของการลืมได้อย่างไร
ตอบ 1 (การเปรียบเทียบการสแกนสมอง) 2.การสแกนปัญหาการปรับตัวเรื่องเวลานอน
3.ความความเสียหายของเซลล์สมองบางส่วน 4.สมองกลับมีขนาดเล็กลง

25. Which phrases has the proper meaning to the phrases “noticed the same problem”?
(1) Noted the same problem
(2) Realized the same problem
(3) Forgot the same problem
(4) Brain became smaller
ถาม วลีในข้อใดมีความหมายที่ถูกต้องของวลีที่ว่า “noticed the same problem” (สังเกตเห็นปัญหานี้เช่นกัน)
ตอบ 1 (สังเกตเห็นปัญหานี้เช่นกัน) 2.ตระหนักถึงปัญหานี้เช่นกัน
3.ลืมปัญหานี้เช่นกัน 4.กล่าวถึงปัญหานี้เช่นกัน

Commercial or retail banks are businesses that trade in money. They received and hold deposits, pay money according top customers’ instruction, lend money, offer investment advice, exchange foreign currencies, and so on. They make a profit from the difference (known as a spread or a margin) between the interest rates they pay to lenders or depositors and those they charge to borrowers. Banks also create credit, because the money they lend, from their deposits, is generally spent (either on goods or services, or top settle debts), and in this way transferred to another bank account-often by way of a bank transfer or a cheque (check) rather than the use of notes or coins-from where it can be lent to another borrower, and so on. When lending money, bankers have to find a balance between yield and rish, and between liquidity and different maturities.

ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที่มุ่งทำธุรกิจทุกประเภทกับธุรกิจย่อยโดยทั่วไป (Retail bank) จะทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าเงิน ธนาคารเหล่านี้จะรับและถือครองเงินฝาก รวมทั้งจ่ายเงินตามคำสั่งของลูกค้าให้กู้ยืมเงิน ให้คำแนะนำเรื่องการลงทุน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอื่นๆทั้งนี้ธนาคารจะทำกำไรจากความแตกต่าง (หรือที่รู้จักกันว่า ผลต่างหรือส่วนต่าง) ระหว่างอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายให้แก่ผู้ที่ให้กู้เงินหรือผู้ฝากเงิน และที่ธนาคารคิดเป็นค่าธรรมเนียมจากผู้ขอกู้เงิน นอกจากนี้ธนาคารยังสร้างเครดิตได้อีกด้วย เพราะโดยปกติแล้วเงินที่ธนาคารยืมมาจากเงินฝากมักถูกนำมาใช้ (ไม่ว่าจะเป็นค่าสินค้าหรือบริการ หรือการชำระหนี้) และด้วยวิธีการโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นๆ ซึ่งมักใช้วิธีการโอนเงินระหว่างธนาคารหรือใช้เช็คมากกว่าการใช้ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ จากที่ซึ่งสามารถให้ผู้ขอกู้อีกคนหนึ่งกู้ยืมได้ เมื่อมีการให้กู้ยืมเงิน พนักงานธนาคารจะต้องหาความสมดุลระหว่างผลตอบแทนจากการลงทุนและความเสี่ยง รวมทั้งความสมดุลระหว่างผลตอบแทนจากการลงทุนและความเสี่ยง รวมทั้งความสมดุลระหว่างสภาพคล่องและวันครบกำหนดของตราสารหนี้ที่แตกต่างกัน

26. Which is the appropriate topic for the above passage?
(1) Commercial or Retail bank
(2) Money Trading
(3) Banking System
(4) Investment
ถาม ข้อใดคือชื่อเรื่องที่เหมาะสมสำหรับเนื้อเรื่องข้างต้น
ตอบ 1 (ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที่มุ่งทำธุรกิจทุกประเภทกับธุรกิจรายย่อยโดยทั่วไป)
2.การค้าเงิน 3.ระบบธนาคาร 4.การลงทุน

27. What is the proper4 word for all activities customers did in the banks?
(1) Transactions
(2) Bankrupt
(3) Bankers
(4) Banquet
ถาม อะไรคือคำที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่ลูกค้าทำได้ในธนาคาร
ตอบ 1 (การทำธุรกรรมทางการเงิน) 2.บุคคลล้มละลาย
3.เจ้าหน้าที่ธนาคาร 4.การจัดเลี้ยง

28. What is the meaning of the word “margin” in line 4?
(1) Differences
(2) Deposits
(3) Withdrawals
(4) Interest rates
ถาม อะไรคือความหมายของคำว่า “margin” (ส่วนต่าง)ในบรรทัดที่ 4
ตอบ 1 (ความแตกต่าง) 2.เงินฝาก 3.การถอนเงิน 4.อัตราดอกเบี้ย

29. What is the meaning of the word “ liquidity in line 10?
(1) money loan
(2) interest rates
(3) Cash flow
(4) goods or services
ถาม อะไรคือความหมายของคำว่า “liquidity” (สภาพคล่อง) ในบรรทัดที่ 10
ตอบ 3 (กระแสเงินสด) 1.เงินกู้ 2.อัตราดอกเบี้ย 4.สินค้าหรือบริการ

30.which way that bank don’t use in transferring money?
1.cheque
2.bank transfer
3.notes or coins
4.bank credit
ถาม วิธีใดที่ธนาคารไม่ใช้ในการโอนเงิน
ตอบ 3 (ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์) 1.เช็ค
2.การโอนเงินระหว่างธนาคาร 4.เครดิตของธนาคาร

For the whole first year of its life, the panda bear is completely dependent on its mother. The newborn panda is a tiny, helpless little creature. At birth, it looks like fairly slowly, compared to most animals. The babies are completely dependent on their mothers for a long time. In fact, they don’t even begin to walk until they are about five months old. The only food they eat for at least a year is their mother’s milk. That doesn’t stop them from growing however. Pandas may weigh over fifty-five pounds (twenty-five kilograms) by the time they are a year old.

สำหรับตลอดช่วงชีวิตในปีแรกของมัน หมีแพนด้าจะพึ่งพาแม่ของมันตลอดเวลา แพนด้าที่เกิดใหม่จะเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กมากและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เมื่อแรกเกิด มันจะดูเหมือนหมูสีชมพูตัวเล็กๆและตาของมันจะยังคงปิดอยู่ประมาณ 3-4 สัปดาห์ แพนด้าจะโตขึ้นอย่างช้าๆเมื่อเทียบกับสัตว์ส่วนใหญ่แล้ว ลูกหมีแพนด้าจะพึ่งพาแม่ของมันโดยตลอดเป็นระยะเวลานาน แท้ที่จริงแล้วพวกมันไม่แม้แต่จะเริ่มหัดเดินจนกว่าพวกมันจะมีอายุครบ 5 เดือน อาหารเพียงอย่างเดียวที่พวกมันกินอย่างน้อยที่สุด 1 ปี ก็คือ นมแม่ อย่างไรก็ตาม พวกมันจะโตขึ้นเรื่อยๆและแพนด้าอาจมีน้ำหนักมากถึง 55 ปอนด์ (25กิโลกรัม) ในขณะที่พวกมันมีอายุ 1 ปี

31. Which is the proper topic for the above passage?
(1) First year of life
(2) Panda bears
(3) Panda babies
(4) Tiny pandas
ถาม ข้อใดคือชื่อเรื่องที่เหมาะสมสำหรับเนื้อเรื่องข้างต้น
ตอบ 3 (ลูกหมีแพนด้า)
1.ช่วงชีวิตในปีแรก
2.หมีแพนด้า
4.หมีแพนด้าตัวเล็กๆ

32. The phase “completely dependent on its mother” means ____________
(1) away from the mother
(2) stay far from the mother
(3) helpless always with mother
(4) helpful always with mother
ถาม วลีที่ว่า “completely dependent on its mother” (พึ่งพาแม่ของมันตลอดเวลา) หมายถึง __________
ตอบ 3 (ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตลอดเวลาที่อยู่กับแม่) 1.อยู่ห่างไกลจากแม่
2.พักอยู่ไกลจากแม่ 4.ช่วยเหลือตัวเองได้ตลอดเวลาที่อยู่กับแม่

33. The word “tiny” means ¬¬_____________
(1) small
(2) big
(3) strange
(4) brave
ถาม คำว่า “tiny” (ตัวเล็กๆ) หมายถึง___________
ตอบ 1 (เล็ก) 2.ใหญ่ 3.แปลก 4.กล้าหาญ

34. For how long do the pandas eat milk from their mothers?
(1) less than one year
(2) average less than a year
(3) a year
(4) some years
ถาม หมีแพนด้าจะกินนมจากแม่ของพวกมันยาวนานเท่าไหร่
ตอบ 3 (1 ปี) 1.น้อยกว่า 1 ปี 2.เฉลี่ยน้อยกว่า 1 ปี 4.หลายปี

35. When the pandas can be moves?
(1) fifty-five pounds
(2) a year
(3) more than 25 kilograms
(4) five month old
ถาม หมีแพนด้าสามารถเดินได้เมื่อไหร่
ตอบ 4 (อายุ 5 เดือน) 1.มีน้ำหนัก 55 ปอนด์
2.1 ปี 3.มีน้ำหนักมากกว่า 25 กิโลกรัม

Complete the following statements.
จงเติมคำเพื่อทำให้ข้อความต่อไปนี้สมบูรณ์
Alternatives for questions number 36.– 39.
(1) shorter
(2) plump
(3) an older
(4) tall
Mother was 36 , fat and middle age. The principal of the school was 37 woman, almost as 38 as mother, and much 39.
แม่เป็นผู้หญิงวัยกลางคนที่มีรูปร่างอ้วนและ 36 (4) สูง อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนเป็นผู้หญิง 37 (3) สูงอายุคนหนึ่งที่เกือบจะ 38 (2) เจ้าเนื้อเท่าๆกับแม่ และ 39 (1) เตี้ยกว่ามาก

36.ตอบ 4 (สูง)

37.ตอบ 3 (สูงอายุ)
38.ตอบ 2 (เจ้าเนื้อ)

39.ตอบ 1 (เตี้ยกว่า)

Alternatives for questions number 40 – 43.
(1) detrimental
(2) Think
(3) Believe
(4) Smoking

Doctors 40 that 41 cigarettes is 42 to your health. They also 43 drinking is harmful.
แพทย์หลายคน 40 (3) เชื่อว่า 41 (4) การสูบบุหรี่เป็น 42 (1) สิ่งที่ทำลายสุขภาพของคุณ นอกจากนี้พวกเขายัง 43 (2) คิดว่าการดื่มก็เป็นอันตราย
40.ตอบ 3 (เชื่อ)
41.ตอบ 4 (การสูบ)

42.ตอบ 1 (สิ่งที่ทำลาย)

43.ตอบ 2 (คิดว่า)

Alternative for questions number 44-47.
(1) another
(2) gets
(3) just
(4) from
A chimp 44 confidence from touching another chimp 45 as a person derives confidence 46 touching 47 person.
ลิงซิมแพนซีตัวหนึ่ง 44 (2) จะเกิดความไว้วางใจจากการสัมผัสลิงซิมแพนซีอีกตัวหนึ่ง 45 (3) ซึ่งเหมือนกับการที่คนๆหนึ่งจะได้รับความไว้วางใจมา 46 (4) จากการสัมผัสบุคคล 47 (1) อีกคนหนึ่ง
44.ตอบ 2 (จะเกิด)

45.ตอบ 3 (ซึ่ง)

46.ตอบ 4 (จาก)

47.ตอบ 1 (อีกคนหนึ่ง)

Part of Speech
Which of the following chart are true and which are false?
จากตารางต่อไปนี้จงพิจารณาว่าข้อใดถูกและข้อใดผิด
If true paints 1 If false paint 2
ถ้าถูกให้ระบายตัวเลือกที่ 1 ถ้าผิดให้ระบายตัวเลือกที่ 2
No Noun Verb Adjective Adverb
48 Calculation To calculate Calculative –
49 Increasing To increase – increasingly
50 Decision To decide Decided Decidedly
51 Attraction To attract Attractively Attractive
52 Order To order Orderly –

48.ตอบ 2 (ผิด) ที่ถูกต้องคือ calculation (n.), to calculate (v.), calculable/calculating/ calculated (adj.)
49.ตอบ 2 (ผิด) ที่ถูกต้องคือ increment (n.),to increase (v.),increasing (adj.) increasingly (adv.)
50.ตอบ 1 (ถูก)
51.ตอบ 2 (ผิด) ที่ถูกต้องคือ attraction (n.), to attract (v.), attractive (adj.) attractively(adv.)
52.ตอบ 1 (ถูก)
Prefixes(การเติมคำนำหน้า)
Which is the correct prefixes?ข้อใดเป็นการเติมคำนำหน้า (prefixes) ที่ถูกต้อง

53. (1) uncharge
(2) surcharge
(3) microcharge
(4) subcharge
ตอบ 2 รากศัพท์ คือ charge หมายถึง ค่าธรรมเนียม เมื่อเติม prefix คือ sur- เป็น surcharge หมายถึง เงินเก็บเพิ่ม

54. (1) preliminary
(2) unliminary
(3) disliminary
(4) postliminary
ตอบ 1 รากศัพท์คือ liminary หมายถึง เบื้องต้น,ขั้นต้น เมื่อเติม Prefix คือ pre- เป็น preliminary หมายถึง เบื้องต้น,คำนำ

55. (1) bioactive
(2) bilingual
(3) biosensor
(4) bipersonal
ตอบ 2 รากศัพท์คือ lingual หมายถึง เกี่ยวกับภาษา เมื่อเติม Prefix คือ bi- เป็น bilingual หมายถึง ใช้ได้สองภาษา

56. (1) discrimination
(2) ilregulation
(3) antidirect
(4) underbias
ตอบ 1 รากศัพท์ คือ crimination หมายถึง การฟ้อง,การกล่าวโทษเมื่อเติม Prefix คือ dis –เป็น discrimination หมายถึง การเลือกที่รักมักที่ชัง

57. (1) preface
(2) anticircular
(3) abusual
(4) recontary
ตอบ 1 รากศัพท์คือ face หมายถึง หน้า เมื่อเติม prefix คือ pre- เป็น preface หมายถึงคำนำหนังสือ

58. (1) postpone
(2) predressing
(3) inmature
(4) unpredict
ตอบ 1 รากศัพท์คือ pone มาจากรากศัพท์ภาษาละติน คือ ponere หมายถึง จัดไว้,กำหนดขึ้นเมื่อเติม Prefix คือ post- เป็น postpone หมายถึง เลื่อนไป ผลัด

59. (1)uncontinue
(2) discontinue
(3) precontinue
(4) recontinue
ตอบ 2 รากศัพท์คือ Continue หมายถึง ยังคงทำไปเรื่อยๆ
เมื่อเติม Prefix คือ dis- เป็น discontinue หมายถึง เลิกล้ม

60. (1) imallow
(2) unallow
(3) disallow
(4) inallow
ตอบ 3 รากศัพท์คือ allow หมายถึง อนุญาต เมื่อเติม prefix คือ dis- เป็น disallow หมายถึง ไม่อนุญาต

61. (1) unrational
(2) inrational
(3) disrational
(4) irrational
ตอบ 4 รากศัพท์คือ rational หมายถึง ที่มีเหตุผล เมื่อเติม prefix คือ ir- เป็น irrational หมายถึง ไม่มีเหตุผล

62. (1) inpatient
(2) unpossible
(3) inexpensive
(4) unavoidable
ตอบ 3 รากศัพท์คือ expensive หมายถึง มีราคาแพง เมื่อเติม prefix คือ in- เป็น inexpensive หมายถึง ไม่แพง

Which word in each group does not belong?
คำใดในแต่ละกลุ่มที่ไม่เข้าพวก

63. (1) brand
(2) logo
(3) slogan
(4) image
ตอบ 4 (ภาพลักษณ์)
1.ตราสินค้า
2.โลโก้สินค้า
3.คำขวัญที่ใช้ในการโฆษณา

64. (1) market segment
(2) market sector
(3) market section
(4) market area
ตอบ 4 (พื้นที่ของตลาด) 1.ส่วนของตลาด 2.ส่วนของตลาด 3.ส่วนของตลาด

65. (1) air crews
(2) cabin crew
(3) pilots
(4) air conditioners
ตอบ 4 (เครื่องปรับอากาศ) 1.พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
2.พนักงานในเรือ 3.นักบิน

Word Partnership (คำที่ต้องใช้คู่กัน)
Which word in each group does not form a word partnership with the given word?
คำใดในแต่ละกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของคำที่ต้องใช้คู่กันกับคำที่ให้มา

66. establish
(1) regulations
(2) laws
(3) company
(4) house
ถาม ก่อตั้ง สร้าง กำหนด
ตอบ 4 (บ้าน:ที่นิยมใช้คือ to build a house หมายถึง สร้างบ้าน)
1.establish regulations = กำหนดข้อบังคับ
2.establish laws = กำหนดหรือร่างกฎหมาย
3.establish company =ก่อตั้งบริษัท

67. Increase
(1) attitude
(2) sales
(3) numbers
(4) partners
ถาม เพิ่มขึ้น
ตอบ 1 (ทัศนคติ)
2.increase sales = เพิ่มยอดขาย
3.increase numbers =เพิ่มจำนวน
4.increase partners =เพิ่มหุ้นส่วน

68. conduct
(1) survey
(2) research
(3) seminar
(4) meeting
ถาม ปฏิบัติ,ทำ,จัด
ตอบ 2 (การวิจัย:ที่นิยมใช้คือ to do research หมายถึง ทำวิจัย)
1.conduct survey =ทำการสำรวจ
3.conduct seminar =จัดการสัมมนา
4.conduct meeting =จัดการประชุม

69. claim
(1) properties
(2) money
(3) image
(4) refund
ถาม อ้าง,เรียกร้อง
ตอบ 3 (ภาพลักษณ์)
1.claim properties =อ้างสิทธิความเป็นเจ้าของ
2.claim money =เรียกร้องเงิน
4.claim refund =เรียกร้องการชดใช้

70. discover
(1) fact
(2) happiness
(3) truth
(4) antique
ถาม ค้นพบ,หา
ตอบ 3 (ความสุข)
1.discover fact = ค้นพบข้อเท็จจริง
3.discover truth = ค้นพบความจริง
4.discovr antique = ค้นพบโบราณวัตถุ
Matching Word with definition (จงจับคู่คำกับความหมายของมัน)

71. An organ used for breathing
(1) heart
(2) stomach
(3) chest
(4) lung
ถาม อวัยวะหนึ่งที่ใช้สำหรับการหายใจ
ตอบ 4 (ปอด) 1.หัวใจ 2.กระเพาะอาหาร 3.หน้าอก

72. Gap between cost and sales is called _________
(1) interest
(2) margins
(3) benefits
(4)taxes
ถาม ส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับราคาขายเรียกว่า__________
ตอบ 2 (ส่วนต่าง) 1.ดอกเบี้ย 3. ผลประโยชน์ 4.ภาษี

73. Sore throat
(1) syndromes
(2) problem
(3) in the throat
(4) painful
ถาม เจ็บคอ
ตอบ 4 (เจ็บปวด) 1.อาการของโรคต่างๆ 2.ปัญหา 3.ในลำคอ

74. frequent
(1) often
(2) always
(3) continually
(4) usually
ถาม บ่อยๆ,เป็นประจำ
ตอบ 1 (บ่อยๆ,หลายครั้ง) 2.เสมอ 3.อย่างต่อเนื่อง 4.โดยปกติ

75. rely on
(1) reply
(2) depend on
(3) carry on
(4) go on
ถาม ขึ้นอยู่กับ
ตอบ 2 (ขึ้นอยู่กับ) 1.ตอบ 3.ดำเนินไป 4.ทำเรื่อยไป

76. provide
(1) offer
(2) produce
(3) borrow
(4) ask for
ถาม จัดหา,เสนอให้
ตอบ 1 (เสนอให้) 2.ผลิต 3.ขอยืม 4.ถามถึง

77. average
(1) total of number
(2) sum of number
(3) usual or ordinary
(4) casual
ถาม ธรรมดา,โดยปกติ
ตอบ 3 (ธรรมดารหรือโดยปกติ) 1.จำนวนรวม 2.ยอดรวม 4.นานๆครั้ง

78. associate
(1) connect
(2) agree
(3) close
(4) against
ถาม มีส่วนร่วม,เข้าร่วม
ตอบ 1 (เกี่ยวข้อง,สัมพันธ์กัน) 2.เห็นด้วย 3.ปิด 4.ตรงกันข้าม

79. enriches
(1) poorer
(2) to make fuller
(3) to become rich
(4) try to be rich
ถาม ทำให้ร่ำรวยขึ้น
ตอบ 3 (ทำให้ร่ำรวย) 1.ยากจนลง
2.ทำให้ครบสมบูรณ์ขึ้น 4.พยายามที่จะรวย

80. terrible
(1) Territory
(2) terrorist
(3) extremely formidable
(4) extremely forbidden

ถาม ที่น่าสะพรึงกลัว
ตอบ 3 (ที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่ง)
1.อาณาเขต
2.ผู้ก่อการร้าย
4.ห้ามอย่างเด็ดขาด

 

Advertisement