APR2101 สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ ภาค 1 ปีการศึกษา 2554

การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2554
ข้อสอบกระบวนวิชา APR2101 สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ

Fog is a major cause of accidents on highways in some area. Every year many thousands of peoples lose their lives because fog can dangerously reduce visibility. The driver cannot see very far ahead

หมอกเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุบนทางหลวงในบางพื้นที่ ทุกปีจะมีประชาชนหลายพันคนสูญเสียชีวิต เนื่องจากหมอกสามารถทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงจนเป็นอันตราย ผู้ที่ขับรถจะไม่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าที่ไกลมากๆได้

1. so they___________
(1) do not have time to avoid accidents.
(2) go faster to avoid accidents.
(3) have more time to read the signs.
(4) do not have time to have accidents.
ถาม ดังนั้นพวกเขาจึง______________
ตอบ 1 (ไม่มีเวลาที่จะหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุได้)
2.ขับรถเร็วขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ
3.มีเวลาที่จะอ่านป้ายต่างๆมากขึ้น
4.ไม่มีเวลาที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ

2. visibility means ___________
(1) accidents
(2) clear view
(3) ability to see
(4) ability to visit
ถาม ทัศนวิสัยในการมองเห็น หมายถึง____________
ตอบ 3 (ความสามารถในการมองเห็น) 1.อุบัติเหตุ
2.เห็นได้ชัดเจน 4.ความสามารถในการไปหา

3. According to the reading, what causes death?
(1) highways
(2) fog
(3) visibility
(4) highway areas
ถาม จากเรื่องที่อ่าน อะไรเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต
ตอบ 2 (หมอก) 1.ทางหลวง
3.ทัศนวิสัย 4.พื้นที่ที่เป็นทางหลวง

4. What caused the driver cannot see very far ahead?
(1) Highway
(2) fog
(3) losing of lives
(4) danger
ถาม อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ที่ขับรถไม่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าที่ไกลมากๆได้
ตอบ 2 (หมอก)
1.ทางหลวง
3.การสูญเสียชีวิต
4.อันตราย

5. The word “major causes” means
(1) majority
(2) problem
(3) main factor
(4) more causes
ถาม คำว่า “Major cause” (สาเหตุสำคัญ หมายถึง_________
ตอบ 3 (ปัจจัยสำคัญ) 1.ส่วนใหญ่ 2.ปัญหา 4.มากกว่าสาเหตุ

Some of the most famous classical composers died quite young. Among these were Schubert and Mozart, who both died in their thirties. Not all great composers had short lives, however, Bach lived until the age of sixty-five and Haydn until the age of sixty-nine, and other.

นักแต่งเพลงคลาสสิกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดบางท่านได้เสียชีวิตไปตั้งแต่วัยหนุ่ม ในบรรดาบุคคลเหล่านี้ก็คือ ชูเบิร์ตและโมซาร์ต ซึ่งทั้งคู่เสียชีวิตในวัย 30 ปี อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่นักแต่งเพลงที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดจะเป็นคนที่มีอายุสั้น บาคมีชีวิตอยู่จนกระทั่ง 65 ปี และเฮดน์มีชีวิตอยู่จนกระทั่งอายุ 69 ปี ส่วนคนอื่นๆ

6. like Verdi and Strauss________
(1) died at the very young age.
(2) Lived on into their eighties
(3) Died while playing the piano.
(4) Lived in the twentieth century
ถาม เช่น แฝดิและชเทราซ์_________
ตอบ 2 (มีชีวิตอยู่จนอายุเฉียด 80 ปี)
1.เสียชีวิตในขณะที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มากๆ
3.เสียชีวิตในขณะที่กำลังเล่นเปียโน 4.มีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 20

7. Who lived only his youngest life?
(1) Mozart
(2) Bach
(3) Haydn
(4) Verdi
ถาม ใครมีชีวิตอยู่เพียงในช่วงวัยหนุ่มที่สุดของเขาเท่านั้น
ตอบ 1 (โมซาร์ต) 2.บาค 3.เฮดน์ 4.แฝดิ

8. What is the phrase “great composer” means?
(1) Big composer
(2) Famous composer
(3) Older composer
(4) Younger composer
ถาม วลีที่ว่า “great composer” (นักแต่งเพลงผู้ยิ่งใหญ่) หมายถึงอะไร
ตอบ 2 (นักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียง) 1.นักแต่งเพลงที่มีรูปร่างใหญ่
3.นักแต่งเพลงที่มีอายุแก่กว่า 4.นักแต่งเพลงที่มีอายุอ่อนกว่า

9. the phrase “among these” in line 1 refers to _____________
(1) Famous composers
(2) Young dead composers
(3) Other peoples except Schubert & Strauss.
(4) Bach and Haydn.
ถาม วลีที่ว่า “among these” (ในบรรดาบุคคลเหล่านี้) ในบรรทัดที่ 1 อ้างถึง___________
ตอบ 2 (นักแต่งเพลงที่เสียชีวิตในวัยหนุ่ม) 1.นักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียง
3.คนอื่นๆยกเว้นซูเบิร์ตและชเทราซ์ 4.บาคและเฮดน์

10. Whose life is shorter?
(1) Stauss
(2) Hayden
(3) Bach
(4) Mozart
ถาม ชีวิตของใครที่สั้นกว่ากัน
ตอบ 4 (โมซาร์ต) 1.ชเทราซ์ 2.เฮดน์ 3.บาค

In the past, North America forests were full of chestnut trees. People used chestnuts in cooking in many different ways. They also loved to cook chestnuts over a fire and eat them plain. Then in the early 1900s, a disease killed most all the trees. Now it is hard to find fresh chestnuts in U.S. markets, and most chestnuts for sale are usually …

ในอดีตนั้น ป่าไม้ในแถบอเมริกาเหนือจะเต็มไปด้วยต้นเกาลัด ผู้คนจะใช้ลูกเกาลัดในการประกอบอาหารในวิธีที่แตกต่างกันหลายๆวิธี นอกจากนี้พวกเขายังชอบที่จะประกอบอาหารโดยนำลูกเกาลัดไปย่างบนไฟและกินมันแบบง่ายๆ ต่อมาในช่วงต้น ค.ศ.1900 โรคชนิดหนึ่งได้ทำลายต้นเกาลัดเกือบทั้งหมด ตอนนี้มันเป็นเรื่องยากที่จะหาลูกเกาลัดสดในตลาดสหรัฐอเมริกา และลูกเกาลัดที่ขายส่วนใหญ่มักจะ