การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553
ข้อสอบกระบวนวิชา APR2101สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ
คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 80 ข้อ)
Reading Comprehension (การอ่านเพื่อความเข้าใจ)

Scotland is famous for its golf courses, and many Scottish people think of golf as a truly Scottish sport. The game did not start in Scotland, however, it was first played in Holland in the fourteenth century and only later

Advertisement

ประเทศสกอตแลนด์มีชื่อเสียงในเรื่องหลักสูตรการเล่นกอล์ฟ และชาวสกอตจำนวนมากคิดว่ากอล์ฟเป็นเหมือนกีฬาของชาวสกอตอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม การเล่นกอล์ฟไม่ได้เริ่มต้นในประเทศสกอตแลนด์ มันได้เล่นเป็นครั้งแรกในประเทศฮอลแลนด์ในศตวรรษที่ 14 และต่อมา

1. did it become____________
(1) populat with the Dutch
(2) populat in Scotland
(3) a real sport
(4) an Onlympic sport
ถาม มันกลายเป็น
ตอบ 2 (กีฬาที่ได้รับความนิยมในประเทศสกอตแลนด์เท่านั้น)
1. เป็นที่นิยมของชาวดัตช์
3. กีฬาที่แท้จริง
4. กีฬาโอลิมปิก

2. fourteenth century mean_______
(1) 14th decade
(2) year 1301-1400
(3) year 1401-1500
(4) 1 & 3 are correct
ถาม ศตวรรษที่ 14 หมายถึง________
ตอบ 2 (ช่วงปี 1301 – 1400)
1. 14 ทศวรรษ
3. ช่วงปีที่ 1401 – 1500
4. ข้อ 1 และ 3 ถูกต้อง

3. Which statement is true ?
(1) Golf first played in Holland in 1405.
(2) Scotland has many golf courses.
(3) Golf is a famous sport for Scottish.
(4) Golf course is popular in Holland.
ถาม ข้อความใดที่ถูกต้อง
ตอบ 3 (กอล์ฟเป็นกีฬาที่มีชื่อเสียงสำหรับชาวสกอตแลนด์)
1. กีฬากอล์ฟเล่นเป็นครั้งแรกในประเทศฮอลแลนด์ในปี 1405
2. ประเทศสกอตแลนด์มีหลักสูตรการเล่นกอล์ฟจำนวนมาก
4. หลักสูตรการเล่นกอล์ฟได้รับความนิยมในประเทศฮอลแลนด์

4. The word “famous for” means________
(1) popular
(2) old for
(3) called
(4) well known as
ถาม คำว่า “famous for” (มีชื่อเสียง) หมายถึง ______
ตอบ 4 (well known as หมายถึง เป็นที่รู้จักกันดี)
1. ได้รับความนิยม 2. เก่าแก่สำหรับ 3. เรียก

5. “truly…sport” means_______
(1) popular sport
(2) unique sport
(3) old sport
(4) ancient sport
ถาม “truly…sport” (กีฬา…โดยแท้จริง) หมายถึง______
ตอบ 2 (กีฬาเพียงหนึ่งเดียว)
1. กีฬาที่ได้รับความนิยม
3.กีฬาในยุคเก่า
4. กีฬาในสมัยโบราณ

The dog was the first domesticated animal. Very early in human history, people realized that a dog could help with hunting and could protect them against dangerous wild animals. They also realized that dogs were good company, and so they began to keep them as pets.

สุนัขเป็นสัตว์ที่ถูกนำมาเลี้ยงให้เชื่องเป็นประเภทแรก ในยุคแรก ๆ ของประวัติศาสตร์มนุษย์ผู้คนตระหนักว่าสุนัขสามารถช่วยในการล่าสัตว์และสามารถปกป้องพวกเขาจากสัตว์ป่าที่อันตรายได้นอกจากนี้พวกเขายังได้ตระหนักว่าสุนัขเป็นเพื่อนที่ดี ดังนั้นพวกเขาเริ่มเลี้ยงสุนัขเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยง

6. We can say that dog is man’s best friend and his _______
(1) worst enemy.
(2) only friend.
(3) latest friend.
(4) oldest friend.
ถาม เราสามารถกล่าวได้ว่าสุนัขเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์และเป็น_____ของมนุษย์
ตอบ 4 (เพื่อนที่เก่าแก่ที่สุด) 1. ศัตรูที่เลวร้ายที่สุด 2. เพื่อนเท่านั้น 3. เพื่อนล่าสุด

7. What is the phrase “domesticated animal” means ?
(1) pest
(2) tame animal
(3) wild animal
(4) hunting animal
ถาม วลีที่ว่า “domesticated animal” (สัตว์ที่ถูกนำมาเลี้ยงให้เชื่อง) หมายถึงอะไร
ตอบ 2 (สัตว์ที่เลี้ยงให้เชื่อง) 1. สัตว์เลี้ยง 3. สัตว์ป่า 4. สัตว์สำหรับใช้ล่า

8. What is the phrase “good company” means ?
(1) rich company
(2) successful company
(3) good friend
(4) good for selling
ถาม วลีที่ว่า “good company” (เพื่อนที่ดี) หมายถึงอะไร
ตอบ 3 (เพื่อนที่ดี) 1. เพื่อนที่ร่ำรวย
2. เพื่อนที่ประสบความสำเร็จ 4. ดีสำหรับการขาย

9. The word “them” in line 2 refers to _______
(1) wild animal
(2) people
(3) pets
(4) company
ถาม คำว่า “them” ในบรรทัดที่2 อ้างอิงถึง ________
ตอบ 2 (ผู้คน) 1. สัตว์ป่า 3. สัตว์เลี้ยง 4. เพื่อน

10. What is the main idea of the above paragraph ?
(1) The first friend of human is dogs.
(2) The dog was the first domesticated animal.
(3) The dog can protect you from wild animal.
(4) The dog is good for hunting too.
ถาม ใจความสำคัญของย่อหน้าข้างต้นคืออะไร
ตอบ 2 (สุนัขเป็นสัตว์ที่ถูกนำมาเลี้ยงให้เชื่องเป็นประเภทแรก)
1.เพื่อนเริมแรกของมนุษย์คือ สุนัข
3. สุนัขสามารถปกป้องคุณจากสัตว์ป่าได้
4. สุนัขสามารถใช้ในการล่าสัตว์ได้ดีอีกด้วย

Evergreen trees do not lose their leaves in the autumn like many other kinds of trees. The fact that they do not seem to die in winter gives them special meaning in some places. In Italy, for example, evergreen trees are associated with the idea of life after death. For this reason, Italians plant evergreen….

ต้นสน (ต้นไม้ที่เขียวชอุ่มตลอดปี) จะไม่ผลัดใบของมันในฤดูใบไม้ร่วงเหมือนกับต้นไม้ประเภทอื่น ๆ ข้อเท็จจริงที่ว่ามันดูเหมือนไม่ตายในฤดูหนาว ทำให้มันมีความหมายพิเศษในสถานที่บางแห่งตัวอย่าง เช่น ในประเทศอิตาลี ต้นสนจะมีความเกี่ยวข้องกับความคิดในเรื่องชีวิตหลังความตาย ด้วยเหตุผลนี้ชาวอิตาลีจึงมักปลูกต้นสนไว้…

11. For this reason, Italians often plant evergreen______
(1) in cemeteries.
(2) along streets.
(3) in long lines
(4) in gardens.
ถาม ด้วยเหตุผลนี้ชาวอิตาลีจึงมักปลูกต้นสนไว้________
ตอบ 1 (ในสุสานฝังศพ : ความเขียวชอุ่มตลอดปีของต้นสนเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่ไม่มี วันดับสิ้นและรอการกลับมาเกิดใหม่อีกครั้ง
2. ตามข้างถนน 3. ในแนวยาว 4. ในสวน

12. Why the evergreen tree has special meaning in some places ?
(1) Because it is beautiful.
(2) Because it never die.
(3) Because it associate with lift
(4) Because it will not die in winter.
ถาม ทำไมต้นสนจึงมีความหมายพิเศษในสถานที่บางแห่ง
ตอบ 4 (เพราะมันจะไม่ตายในฤดูหนาว) 1. เพราะมันมีความสวยงาม
2.เพราะมันไม่เคยตาย 3. เพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิต

13. Why they called this tree “evergreen trees” ?
(1) They won’t die in winter.
(2) They won’t die in autumn.
(3) They always green.
(4) They do not loose their leaves
ถาม ทำไมพวกเขาจึงเรียกต้นไม้นี้ว่า “evergreen trees” (ต้นสนหรือต้นไม้ที่เขียวชอุ่ม ตลอดปี)
ตอบ 3 (พวกมันจะเขียวชอุ่มอยู่เสมอ) 1. พวกมันจะไม่ตายในฤดูหนาว
2.พวกมันจะไม่ตายในฤดูใบไม้ร่วง 4. พวกมันไม่มีใบหลุดร่วง

14. The word “associated with” means _______
(1) attach with
(2) apart from
(3) along with
(4) parallel to
ถาม คำว่า “associated with” (มีความเกี่ยวข้องกับ) หมายถึง_______
ตอบ 1 (เกี่ยวข้องกับ) 2. นอกเหนือจาก 3. ตามด้วย 4. เท่าเทียมกับ

15. The word “the fact that” means________
(1) It always like that
(2) What is like that
(3) the evident that
(4) in fact
ถาม คำว่า “the fact that” (ข้อเท็จจริงที่ว่า) หมายถึง_______
ตอบ 4 (แท้ที่จริงแล้ว) 1. มันมักจะเป็นอย่างนั้น
2.สิ่งที่เหมือนกันก็คือว่า 3. พิสูจน์ว่า

Elephants are the largest land animal in the world. Whales are the largest sea animal. These two huge animal may, in fact, come from the same biological family. Biologists now believe that the ancestors of elephants once lived in the sea, like whales. There is plenty of evidence to support this idea. For example, the shape of an elephant’s head is similar to a whale’s. Another similarity is in the fact that both animal are excellent swimmers. Some elephants have chosen to swim for food to island up to 300 miles away. Like the whale, the elephants uses sounds to show anger or for other kinds of communication. Finally, female elephants and female whales stay close to other females and help them when they give birth.

ช้างเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลก วาฬเป็นสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุด แท้ที่จริงแล้ว สัตว์ขนาดใหญ่ทั้ง 2 ประเภทนี้อาจจะมาจากสายพันธุ์เดียวกัน ในปัจจุบันนักชีววิทยาเชื่อว่า ครั้งหนึ่งบรรพบุรุษของช้างเคยอาศัยอยู่ในทะเลเช่นเดี่ยวกับวาฬ มีหลักฐานจำนวนมากที่สนับสนุนความคิดนี้ ตัวอย่างเช่น รูปร่างของหัวช้างมีลักษณะคล้ายกับหัวของวาฬ ความเหมือนอีกอย่างหนึ่งคือ ความจริงที่ว่าสัตว์ทั้งสองชนิดนี้เป็นนักว่ายน้ำที่ยอดเยี่ยม ช้างบางตัวเลือกที่จะว่ายน้ำไปหาอาหารยังเกาะต่าง ๆ ที่อยู่ห่างจากฝั่งถึง 300 ไมล์เช่นเดียวกับวาฬ ช้างจะใช้เสียงเพื่อแสดงถึงความโกรธหรือใช้ติดต่อสื่อสารในลักษณะอื่น ๆ ท้ายที่สุดนี้ทั้งช้างและวาฬตัวเมียจะอาศัยอยู่ใกล้กับตัวเมียตัวอื่น ๆ และช่วยเหลือกันเมื่อพวกมันคลอดลูก

16. Which is the best topic for the above passage ?
(1) How elephants are good swimmer.
(2) The largest animal in the world.
(3) How elephants and whales are alike.
(4) Elephant is the same as whale.
ถาม ข้อใดคือหัวเรื่องที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อเรื่องข้างต้น
ตอบ 3 (ช้างและวาฬคล้ายกันอย่างไร) 1. ช้างเป็นนักว่ายน้ำที่เก่งได้อย่างไร
2.สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 4. ช้างเหมือนกับวาฬ

17. How many evidence does the writer gave to support the idea of similarity ?
(1) 2 evidences
(2) 3 evidences
(3) 3 evidences
(4) single evidence
ถาม มีหลักฐานกี่ประการที่ผู้เขียนยกขึ้นมาสนับสนุนแนวคิดในเรื่องความคล้ายกัน
ตอบ 3 (4 ประการ) 1. 2 ประการ 2. 3 ประการ 4. มีประการเดียว

18. What did both elephants and whales use to communicate ?
(1) sound
(2) gesture
(3) eyes
(4) both gesture and eyes
ถาม ทั้งช้างและวาฬใช้อะไรในการติดต่อสื่อสาร
ตอบ 1 (เสียง) 2. การแสดงกิริยาท่าทาง 3.สายตา
4. ทั้งการแสดงกิริยาท่าทางและสายตา

19. What is the meaning of the word “ancestors” in line 3 means ?
(1) grand parents
(2) brother & sister
(3) father and mother
(4) son & daughter
ถาม ความหมายของคำว่า “ancestors” (บรรพบุรุษ) ในบรรทัดที่ 3 คืออะไร
ตอบ 1 (ปู่ย่าตายาย) 2. พี่ชายและน้องสาว 3. พ่อและแม่ 4. ลูกชายและลูกสาว

20. The word “stay close to other” in line 8 means________
(1) do not want top stay with
(2) want to stay with
(3) stay near the other
(4) stay far from the others
ถาม คำว่า “stay close to other” (อาศัยอยู่ใกล้กับตัวอื่น) ในบรรทัดที่ 8 หมายถึง _____
ตอบ 3 (อาศัยอยู่ใกล้กับตัวอื่น)
1. ไม่ต้องการอาศัยอยู่ข้างบนกับ
2.ต้องการอาศัยอยู่กับ
4. อาศัยอยู่ห่างจากตัวอื่น

For many people, sitting still for a long time is one of the worst things about flying. Now doctors are discovering that there are good reasons to be unhappy about sitting still on long flights. In fact, it is not good for you at all : The blood in your legs does not flow well and you are more likely to get a blood clot (a small lump) in your leg. The clot may cause swelling and pain in the leg because the blood cannot flow past it. More serious problems can develop if part of a clot breaks off and travels to the lung. In this case, there is even the risk of death. To avoid risk, doctors recommend moving around as much as possible during a flight. Of course, you cannot stand up often or walk continually around the plane. But you can help the blood flow in your body by doing special exercises at your seat. Many airline companies now include instructions for these exercises in their in-flight magazines.

สำหรับผู้คนจำนวนมาก การนั่งนิ่ง ๆ เป็นเวลานานถือเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดข้อหนึ่งของการเดินทางโดยเครื่องบิน ในปัจจุบันแพทย์ได้ค้นพบว่ามีเหตุผลดี ๆ หลายประการที่อธิบายถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการนั่งนิ่ง ๆ ในเที่ยวบินที่ใช้เวลานาน แท้ที่จริงแล้ว มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีสำหรับคุณทั้งหมด กล่าวคือ เลือดในขาของคุณจะไหลหมุนเวียนไม่ดีนักและคุณจะรู้สึกเหมือนว่าเลือดในขาของคุณจับตัวเป็นก้อน (ลิ่มเลือดก้อนเล็ก ๆ) ซึ่งก้อนเลือดนี้อาจเป็นสาเหตุทำให้ขาบวมและปวดขา เพราะเลือดไม่สามารถไหลลงไปที่ขาได้ ปัญหาที่แย่กว่านี้สามารถขยายออกไปได้อีกถ้าส่วนของก้อนเลือดนี้แตกออกและเคลื่อนไปยังปอด ในกรณีนี้อาจจะมีความเสี่ยงถึงตายได้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้แพทย์จะแนะนำให้ทำการขยับตัวไปมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในระหว่างบิน แน่นอนที่สุด คุณคงไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้บ่อย ๆ หรือเดินไปรอบ ๆ ภายในเครื่องได้ตลอด แต่คุณสามารถช่วยให้เลือดไหลเวียนในร่างกายของคุณได้โดยการออกกำลังกายที่มีรูปแบบเฉพาะที่เก้าอี้ของคุณ ตอนนี้บริษัทสายการบินหลายแห่งได้รวมเอาคำแนะนำสำหรับการออกกำลังกายเหล่านี้ไว้ในนิตยสารประจำเครื่องบินของพวกเขาด้วย

21. What is the appropriate topic for the above passage ?
(1) Sitting Still
(2) Blood Flow
(3) Blood clot
(4) Risk of Death
ถาม ชื่อเรื่องที่เหมาะสมสำหรับเนื้อเรื่องข้างต้นนี้คืออะไร
ตอบ 1 (การนั่งนิ่ง ๆ)
2. การไหลเวียนของเลือด
3.อาการเลือดจับตัวเป็นก้อน
4. ความเสี่ยงถึงตาย

22. What is the worst things about flying ?
(1) blood clot
(2) sitting still
(3) blood flow
(4) moving around
ถาม อะไรเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดของการเดินทางโดยเครื่องบิน
ตอบ 2 (การนั่งนิ่ง ๆ) 1.อาการเลือดจับตัวเป็นก้อน
3.การไหลเวียนของเลือด 4. การขยับตัวไปมา

23. Which is the best way to avoid risk when you have ling flight ?
(1) moving around
(2) reading in-flight magazine
(3) stand up
(4) walking continually
ถาม ข้อไหนเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเมื่อคุณเดินทางในเที่ยวบินที่ใช้เวลานาน
ตอบ 1 (การขยับตัวไปมา) 2. การอ่านนิตยสารประจำเครื่องบิน
3.การลุกขึ้นยืน 4. การเดินอย่างต่อเนื่อง

24. What is the meaning of the word “swelling” in line 5 ?
(1) no feeling
(2) get hurt
(3) getting bigger with pain
(4) stress
ถาม ความหมายของคำว่า “swelling” (บวม)ในบรรทัดที่ 5 คืออะไร
ตอบ 3 (ขยายใหญ่ขึ้นด้วยความปวด) 1. ไม่มีความรู้สึก
2.ได้รับบาดเจ็บ 4. ความเครียด

25. The phrase “travels to the lung” means________
(1) visit the lung
(2) flow to the lung
(3) travel by plane to the lung
(4) travel with the lung
ถาม วลีที่ว่า “travels to the lung” (เคลื่อนไปยังปอด) หมายถึง ________
ตอบ 2 (ไหลเข้าสู่ปอด) 1.ไปหาปอด
3.เดินทางโดยเครื่องบินไปยังปอด 4. เดินทางพร้อมกับปอด

When Christopher Columbus sailed west from Spain in 1492, he dreamed of reaching Asia. He did not know there were other continents between Europe and Asia or that the land he found was America. He never realized his mistake, and when he died he still believed that…

26. the land he found was ______ .
(1) Asia
(2) America
(3)Spain
(4) another continent
ถาม ดินแดนที่เขาพบก็คือ
ตอบ 1 (ทวีปเอเชีย) 2. ทวีปอเมริกา 3. สเปน 4. อีกทวีปหนึ่ง

27. Which statement is true ?
(1) Columbus slept and dreamed that he reached Asia.
(2) America continent was in the middle between Asia and Europe.
(3) His belief made Columbus died.
(4) Asia was in the west of Spain.
ถาม ข้อความใดถูกต้อง
ตอบ 2 (ทวีปอเมริกาอยู่ตรงกลางระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรป)
1.โคลัมบัสนอนหลับและฝันว่าเขาได้ไปถึงทวีปเอเชีย
3.ความเชื่อของเขาทำให้โคลัมบัสเสียชีวิต
4.ทวีปเอเชียอยู่ทางภาคตะวันตกของสเปน

28. Which statement is true ?
(1) Asia was in the east of Spain.
(2) West of America is Europe.
(3) West of Europe is Asia.
(4) East Europe is America.
ถาม ข้อความใดที่ถูกต้อง
ตอบ 1 (ทวีปเอเชียอยู่ทางทิศตะวันออกของสเปน)
2.ทิศตะวันตกของทวีปอเมริกาคือทวีปยุโรป
3.ทิศตะวันตกของทวีปยุโรปคือทวีปเอเชีย
4.ทางด้านยุโรปตะวันออกคือทวีปอเมริกา

29. Which statement is true ?
(1) Columbus hoped to landing Asia.
(2) Reaching Asia was only a dream.
(3) He knew America before Asia.
(4) He thought that he was right.
ถาม ข้อความใดถูกต้อง
ตอบ 4 (เขาคิดว่าเขาถูก)
1.โคลัมบัสคาดหวังที่จะลงจอดที่ทวีปเอเชีย
2.การไปให้ถึงทวีปเอเชียเป็นแค่เพียงความฝัน
3.เขารู้จักทวีปอเมริกาก่อนทวีปเอเชีย

30. What is Columbus mistake ?
(1) He thought that Asia was America.
(2) He thought that the land in his dream was Asia.
(3) He thought that America was Asia.
(4) He found America.
ถาม ความผิดพลาดของโคลัมบัสคืออะไร
ตอบ 3 (เขาคิดว่าทวีปอเมริกาคือทวีปเอเชีย)
1.เขาคิดว่าทวีปเอเชียคือทวีปอเมริกา
2.เขาคิดว่าดินแดนในความฝันของเขาก็คือทวีปเอเชีย
4.เขาค้นพบทวีปอเมริกา

For many years, alligator skin was popular in the United States for making fashionable shoes and handbags. From 1870 to 1965, at least 10 million alligators were killed in the United States for their skins. Then, in 1967, the government passed laws against hunting alligators. After that, the alligator population began to grow again. Now there are…

เป็นเวลาหลายปี หนังจระเข้เป็นที่นิยมในสหรัฐอเมิรกาในการนำไปผลิตเป็นรองเท้าหรือกระเป๋าถือของผู้หญิงตามแฟชั่น นับตั้งแต่ปี 1870 ถึง 1965 จระเข้อย่างน้อยที่สุด 10 ล้านตัว ถูกฆ่าในสหรัฐอเมริกาเพื่อเอาหนังของมัน ดังนั้นในปี 1967 รัฐบาลจึงออกกฎหมายห้ามการล่าจระเข้ หลังจากนั้นประชากรของจระเข้ก็เริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ในปัจจุบันมี……

31. Now there are _______
(1) more alligators in the United States.
(2) fewer alligators than they were in 1967.
(3) more alligators skin for making shoes and purses.
(4)nearly 2 million alligators in the United States.
ถาม ในปัจจุบันมี…….
ตอบ 4 (จระเข้เกือบ 2 ล้านตัวในสหรัฐอเมริกา)
1.จระเข้มากขึ้นในสหรัฐอเมริกา
2.จระเข้น้อยกว่าที่มีในปี 1967
3.หนังจระเข้เพื่อผลิตเป็นรองเท้าและกระเป่าเงินมากขึ้น

32. Why the US Government had to established alligator hunting law ?
(1) The people like their skins.
(2) Too many were killed.
(3) They made too much shoes.
(4) to establish proper process.
ถาม ทำไมรัฐบาลของสหรัฐ ฯ ต้องกำหนดกฎหมายเกี่ยวกับการล่าจระเข้
ตอบ 2 (มีจระเข้จำนวนมากเกินไปที่ถูกฆ่า)
1. ผู้คนชอบหนังของมัน
3.พวกเขาผลิตรองเท้ามากเกินไป
4. เพื่อกำหนดเป้นขั้นตอนที่เหมาะสม

33. Which statement is true ?
(1) More than 10 million alligators were killed from 1870 to 1965.
(2) 10 million alligators were killed from 1870 to 1965.
(3) Only 10 million alligators were killed in America.
(4) No more alligators were killed after 1965.
ถาม ข้อความใดถูกต้อง
ตอบ 1 (จระเข้จำนวนมากกว่า 10 ล้านตัวถูกฆ่านับตั้งแต่ปี 1870 ถึง 1965 : คำว่า least หมายถึง อย่างน้อยที่สุด ก็แสดงว่า จำนวนจระเข้ที่ถูกฆ่าต้องมีมากว่า 10 ล้านตัวขึ้นไป)
2.จระเข้จำนวน 10 ล้านตัวถูกฆ่านับตั้งแต่ปี 1870 ถึง 1965
3.มีจระเข้เพียง 10 ล้านตัวเท่านั้นที่ถูกฆ่าในอเมริกา
4.ไม่มีจระเข้ถูกฆ่าอีกต่อไปหลังจากปี 1965

34. The word “passed laws” has the same meaning as_______
(1) old law
(2) given-up law
(3) established law
(4) cancelled law
ถาม คำว่า “passed laws” (ออกฎหมาย) มีความหมายเหมือนกับ_______
ตอบ 3 (กำหนดหรือร่างกฎหมาย) 1. กฎหมายเก่า
2.กฎหมายที่ถูกเลิกใช้ไปแล้ว 4. ระงับกฎหมาย

35. The word “alligator population” has the same meaning as________
(1) alligator baby
(2) alligator family
(3) alligator become popular
(4) alligator number
ถาม คำว่า “alligator population” (ประชากรของจระเข้) มีความหมายเหมือนกับ_______
ตอบ 4 (จำนวนจระเข้) 1. ลูกจระเข้ 2. พันธุ์จระเข้ 3.จระเข้เป้นที่นิยม

Complete the following statements.
จงเติมคำเพื่อทำให้ข้อความต่อไปนี้สมบูรณ์

Alternative for question number 36. – 39.
(1) Version
(2) plan
(3) wage
(4) pure

The economist acknowledged that his___36.___ is unlikely to be used in its __37.___ form, but says that even a modified ____38.___ would be good for the America economy. Companies, for example, could guarantee a base ____39.____ and then offer variable bonuses that would be a share of profits or revenues.

นักเศรษฐสาสตร์ได้ยอมรับว่า 36. (2) แผนการของเขาไม่เหมือนกับที่ถูกใช้ในรูปแบบ 37. (4)ที่เป็นอุดมคติของมัน แต่เขาได้กล่าวว่ามันเป็น 38. (1) รูปแบบใหม่ที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งน่าจะดีสำหรับเศรษฐกิจของอเมริกา ตัวอย่างเช่น บริษัทต่าง ๆ สามารถรับรองในเรื่องฐาน 39. (3) เงินเดือน และเสนอโบนัสที่แตกต่างกันซึ่งน่าจะเป็นส่วนแบ่งของผลกำไรหรือรายได้

36. ตอบ 2 (แผนการ)

37. ตอบ 4 (ที่บริสุทธิ์, ที่เป็นอุดมคติ)

38. ตอบ 1 (รูปแบบใหม่)

39. ตอบ 3 (เงินเดือน)

Alternative for question number 40. – 43.
(1) As much as
(2) can
(3) that
(4) also

He 40. Cites Japan’s economy as proof 41. A share system 42. Work.in many Japanese corporations. 43. Half of a worker’s pay comes in the in the form of a bonus or revenues.

นอกจากนี้เขา 40.(4) ยังอ้างเศรษฐกิจชองญี่ปุ่นเพื่อเป็นการพิสูจน์ 41.(3) ว่า ระบบการแบ่งปันผลกำไร 42.(2)สามารถใช้ได้ดี ในหลาย ๆ บริษัทของญี่ปุ่นพบว่า 43.(1) มากเท่ากับครึ่งหนึ่งของค่าจ้างที่จ่ายให้แก่พนักงานได้เริ่มใช้นี้รูปแบบของเงินโบนัสหรือรายได้

(1)Linked
(2) sharing
(3) quality
(4) hard

This makes the Japanese work 44. And strive for 45. because some of their pay is 46. To the company’s fortunes. Widespread use of profit 47. , says Weitzman, is one part of the Japanese success story that the U.S. can easily and profitably imitate.

สิ่งนี้ทำให้ชาวญี่ปุ่นทำงาน 44. (4) หนัก และพยายามแข่งขันกันในเรื่อง 45. (3) คุณภาพ ทั้งนี้เพราะค่าใช้จ้างบางส่วนของพวกเขาจะ 46. (1) เกี่ยวโยงกับสิ่งที่กำหนดความสำเร็จของบริษัท Weitzman ได้กล่าวว่าการใช้ 47. (2) การแบ่งปันผลกำไรอย่างแพร่หลายนั้นเป้นส่วนหนึ่งของเรื่องราวความสำเร็จของชาวญี่ปุ่นที่สหรัฐอเมริกาสามารถลอกเลียนแบบได้โดยง่ายและเป็นประโยชน์

40. ตอบ 4 (หนัก)
41. ตอบ 3 (คุณภาพ)

42. ตอบ 1 (เกี่ยวโยงกับ)

43. ตอบ 2 (การแบ่งปัน)

Part of Speech (ชนิดของคำ)

Which of the following chart are true and which are false.
จากตารางต่อไปนี้จงพิจารณาว่าข้อใดถูกและข้อใดผิด
If true paints 1 If false paints 2
ถ้าถูก ให้ระบายตัวเลือกที่ 1 ถ้าผิด ให้ระบายตัวเลือกที่ 2
No. Noun Verb Adjective Adverb
48. beauty to beautify beautiful beautifully
49. creative to create creatively creation
50. crowd to crowd crowded –
51. differ to different differently difference
52. difficulty to difficult –
48. ตอบ 1 (ถูก)
49. ตอบ 2 (ผิด) ที่ถูกต้องคือ creation (n.), to create (v.), creative (adj.), และ creatively (adv.)
50. ตอบ 1 (ถูก)
51. ตอบ 2 (ผิด) ที่ถูกต้องคือ difference (n.), to differ (v.), different (adj.) และ differently (adv.)

52. ตอบ 2 (ผิด) ที่ถูกต้องคือ difficulty (n.) และ difficult (adj.)
Inferences (การวิเคราะห์สรุปความ)
Directions : Based on the situation given, choose the best inference.
คำสั่ง : จากสถานการณ์ที่ให้มา จงเลือกการวอเคราะห์สรุปความที่ดีที่สุด

53. If you see a woman wearing a diamond necklace and a large diamond ring, you may infer that she is probably ______.
(1) wealthy
(2) beautiful
(3) over-dressed
(4) poor
ถาม ถ้าคุณเห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวมสร้อยเพชรและสวมแหวนเพชรเม็ดใหญ่วงหนึ่ง คุณอานสรุปได้ว่าเธอ น่าจะ _______
ตอบ 1 (ร่ำรวย)
2. สวยงาม
3. สวมใส่เสื้อผ้าที่เป็นทางการ
4. ยากจน

54. A woman enters her office building, past a group of fellow employees without returning their greetings, and goes into her office, slamming the door.
(1) The woman has just been fired from her job.
(2) The woman is very angry at her boss.
(3) The woman is in a bad mood.
(4) The woman has a lot of work to do this morning.
ถาม ผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาที่อาคารสำนักงานของเธอ เดินผ่านกลุ่มของเพื่อนร่วมงานโดยไม่ได้กล่าวตอบกลับคำทักทายของพวกเขา และเดินตรงไปยังที่ทำงานของเธอ แล้วปิดประตูดังปัง
ตอบ 3 (ผู้หญิงคนนี้อยู่ในช่วงอารมณ์เสีย)
1. ผู้หญิงคนนี้เพิ่งถูกไล่ออกจากงาน
2.ผู้หญิงคนนี้รู้สึกโกรธเจ้านายของเธออย่างมาก
4.ผู้หญิงคนนี้มีงานให้ทำมากมายในช่วงเช้านี้

Directions : Read this paragraph and choose the best inference.
คำสั่ง : จงอ่านย่อหน้านี้ และเลือกการสรุปความที่ดีที่สุดให้

Dear Khun Pornchai,
Thank you very much for inviting me to make a speech on “Organization Planning” at 2.00 p.m. on July 19, 2010 to the 4th year students at your Faculty. I regret that I have a very important to attend at that time on the date.
However, I do hope that I will have another opportunity to talk to all of you in the near future.
Sincerely yours,

ถึงคุณพรชัย
ขอบคุณอย่างมากสำหรับการเชิญผมมากล่าวสุนทรพจน์ในเรื่อง “การวางแผนองค์การ” ในช่วงเวลา 14.00 น. ของวันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2010 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่คณะของคุณ แต่ผมต้องขอแสดงความเสียใจด้วยว่าผมมีการประชุมที่สำคัญอย่างมากที่ต้องไปเข้าร่วมในช่วงเวลาและวันเดียวกันนั้น
อย่างไรก็ตาม ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมจะมีโอกาสอีกครั้งในการเข้าไปพูดคุยกับพวกคุณทั้งหมดในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยความจริงใจ

55. It is implied but not stated in the paragraph that the writer _______
(1) will go to make a speech to the students on July 19.
(2) cannot accept the invitation to make a speech on July 19.
(3) will have to attend a very important meeting on July 19.
(4) is available for that invitation.
ถาม มันมีการบอกเป็นนัยแต่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในย่อหน้าว่าผู้เขียน_______
ตอบ 2 (ไม่สามารถตอบรับการเชื้อเชิญให้ไปกล่าวสุนทรพจน์ในวันที่ 19 กรกฎาคม ได้)
(1)จะไปกล่าวสุนทรพจน์ให้นักศึกษาฟังในวันที่ 19 กรกฎาคม
(3)จะมีการเข้าร่วมประชุมที่สำคัญอย่างมากในวันที่ 19 กรกฎาคม
(4)มีเวลาว่างสำหรับการเชื้อเชิญนั้น

Word Partnership (คำที่ต้องใช้คู่กัน)
Which word in each group does not form a word partnership with the given word ?
คำใดในแต่ละกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบคำที่ต้องใช้คู่กันกับคำที่ให้มา

56. waste
(1) time
(2) resources
(3) information
(4) money
ถาม เสียไปโดยเปล่าประโยชน์, สิ้นเปลือง
ตอบ 3 (ข้อมูลข่าวสาร)
1.waste time = เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์
2.waste resources = สิ้นเปลืองทรัพยากร
4. waste money = เสียเงินโดยใช่เหตุ

57. face
(1) trouble
(2) problem
(3) difficulty
(4) criticize
ถาม เผชิญหน้า, พบ, ยอมรับ
ตอบ 4 (วิจารณ์, วิเคราะห์ : criticize เป็นคำกริยา (v.) ซึ่งคำที่ตามหลัง face ควรเป็นคำนาม)
1. face trouble = เผชิญปัญหาหรืออุปสรรค์
2. face problem = เผชิญปัญหา
3. face difficulty = เผชิญความยุ่งยาก

58. duplicate
(1) information
(2) time
(3) work
(4) document
ถาม ทำสำเนา, ทำซ้ำอีกครั้ง
ตอบ 2 (เวลา)
1. duplicate information = ทำสำเนาข้อมูลข่าวสาร
3. duplicate work = ทำงานซ้ำอีกครั้ง
4. duplicate document = ทำสำเนาเอกสาร

59. install
(1) system
(2) factories
(3) equipment
(4) program
ถาม ติดตั้ง
ตอบ 2 (โรงงาน)
1. install system = ติดตั้งระบบ
3. install equipment = ติดตั้งอุปกรณ์
4. install program = ติดตั้งโปรแกรม

60. save
(1) money
(2) time
(3) experience
(4) life
ถาม ช่วยประหยัด, ช่วย (ชีวิต), ป้องกัน
ตอบ 3 (ประสบการณ์) 1. save money = ประหยัดเงิน, เก็บเงิน
2. save time = ประหยัดเวลา 4. save life = ช่วยชีวิต

Prefixes (การเติมคำนำหน้า)
Which is the correct prefixes ?
ข้อใดเป็นการเตอมคำนำหน้า (prefixes) ที่ถูกต้อง

61. (1) disadvantage
(2) underadvantage
(3) unadvantage
(4) inadvantage
ตอบ 1 รากศัพท์คือ advantage หมายถึง การได้เปรียบ, ข้อดีเมื่อเติม Prefix คือ dis- เป็น disadvantage หมายถึง ข้อเสีย, ทำให้เสียเปรียบ

62. (1) unpolite
(2) inpolite
(3) dispolite
(4) impolite
ตอบ 4 รากศัพท์คือ polite หมายถึง สุภาพเมื่อเติม Prefix คือ im- เป็น impolite หมายถึง ไม่สุภาพ

63. (1) inusual
(2)imusual
(3) unusual
(4) disusual
ตอบ 3 รากศัพท์คือ usual หมายถึง โดยปกติเมื่อเติม Prefix คือ un- เป็น unusual หมายถึง ผิดปกติ

64. (1) incorrect
(2) discorrect
(3) uncorrect
(4) imcorrect
ตอบ 1 รากศัพท์คือ correct หมายถึง ถูกต้องเมื่อเติม Prefix คือ in- เป็น incorrect หมายถึง ไม่ถูกต้อง

65. (1) unregular
(2) irregular
(3) imregular
(4) overregular
ตอบ 2 รากศัพท์เดิมคือ regular หมายถึง เป็นปกติ, สม่ำเสมอเมื่อเติม Prefix คือ ir- เป็น irregular หมายถึง ไม่สม่ำเสมอ, ผิดปกติ

66. (1) undercredit
(2)overdercredit
(3) uponcredit
(4) discredit
ตอบ 4 รากศัพท์เดิมคือ credit หมายถึง ความเชื่อถือ
เมื่อเติม Prefix คือ ids- เป็น discredit หมายถึง ทำให้เสียชื่อเสียง, ทำให้ไม่มีใคร เชื่อถือ

67. (1) encounter
(2) uncounter
(3) incounter
(4) overcounter
ตอบ 1 รากศัพท์เดิมคือ counter หมายถึง ตรงกันข้าม, เป็นปรปักษ์
เมื่อเติม Prefix คือ en- เป็น encounter หมายถึง ประสบ, พบ, เผชิญหน้า

68. (1) preliminary
(2) unliminary
(3)disliminary
(4) postliminary
ตอบ 1 รากศัพท์เดิมคือ liminary หมายถึง เบื้องต้น, ขั้นต้น
เมื่อเติม Prefix คือ pre- เป็น preliminary หมายถึง เบื้องต้น คำนำ

69. (1) biactive
(2) bilingual
(3) bisensor
(4) bipersonal
ตอบ 2 รากศัพท์เดิมคือ lingual หมายถึง เกี่ยวกับภาษา
เมื่อเติม Prefix คือ bi- เป็น bilingual หมายถึง ใช้ได้สองภาษา

70. (1) discrimination
(2) ilregulation
(3) antidirect
(4) underbias
ตอบ 1 รากศัพท์เดิมคือ crimination หมายถึง การฟ้อง, การกล่าวโทษเมื่อเติม Prefix คือ dis- เป็น discrimination หมายถึง การเลือกที่รักมักที่ชัง, การวิเคราะห์

Which word in each group dose not belong ? (คำใดในแต่ละกลุ่มที่ไม่เข้าพวก)
71. (1) entrepreneur
(2) lender
(3) borrower
(4) microlending
ตอบ 4 (การให้กู้เงินรายย่อย) 1. เจ้าของกิจการ 2.ผู้ให้กู้ 3. ผู้ขอกู้

72. (1) urban
(2) international
(3) globalization
(4) worldwide
ตอบ 1 (ในเมือง) 2.ระหว่างประเทศ 3.โลกาภิวัตน์ 4. ทั่วโลก

73. (1) beeper
(2) cell phone
(3) post
(4) telecommuting
ตอบ 3 (งาน) 1. เครื่องเพจเจอร์ 2. โทรศัพท์มือถือ 4. การโทรคมนาคม

Matching Word with Definition (จงจับคู่คำกับความหายของมัน)
74. the thinking of and producing of something for the first time
(1) income
(2) invention
(3) founded
(4) machine
ถาม การคิดและการผลิตบางอย่างขึ้นเป้นครั้งแรก
ตอบ 2 (การประดิษฐ์คิดค้น) 1.รายได้ 3. ก่อตั้ง 4. เครื่องจักร

75. Put money on into a business in the hopes of making a profit.
(1) invest
(2) survive
(3) salary
(4) profit
ถาม ใส่เงินลงทุนเข้าไปในธุรกิจหนึ่งโดยมีความหวังในเรื่องการทำกำไร
ตอบ 1 (การลงทุน) 2. มีชีวิตอยู่ 3. เวินเดือน 4.ผลกำไร

76. forecast
(1) predict
(2) learn and memory
(3) rearrange
(4) recruit
ถาม พยากรณ์, ทำนาย
ตอบ 1 (ทำนาย) 2.เรียนรู้และจดจำ 3. จัดเรียงใหม่ 4. รับสมัคร

77. reduce
(1) restore
(2) decrease
(3) repair
(4) rearrange
ถาม ลดลง
ตอบ 2 (ลงลง) 1.ทำให้กลับมาดีดังเดิม 3. ซ่อมแซม 4.จัดเรียงใหม่

78.majority
(1) larger number
(2) total number
(3) less number
(4) missing number
ถาม ส่วนใหญ่
ตอบ 1 (จำนวนที่มากขึ้น) 2. จำนวนรวม 3. จำนวนที่น้อยลง 4.จำนวนที่หายไป

79. rich
(1) affluent
(2) more
(3) poor
(4) less
ถาม ที่ร่ำรวย
ตอบ 1 (ที่มั่งคั่ง) 2. มากขึ้น 3. ที่ยากจน 4.น้อยลง

80. A list of what is most important.
(1) preparation
(2) period
(3) prospects
(4) priority
ถาม รายการของสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุด
ตอบ 4 (ตามลำดับก่อนหลัง)
1. การเตรียมพร้อม
2.ระยะเวลา
3. โอกาส, ความหวังในภายหน้า

Advertisement