การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2553
ข้อสอบกระบวนวิชา APR2101 สารสนเทศและการสื่อสารทางธุรกิจ
คำสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดพียงคำตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 80 ข้อ)

Reading Comprehension (การอ่านเพื่อความเข้าใจ)

Advertisement

Scotland is famous for its golf courses, and many Scottish people think of golf as a truly Scottish sport. The game did not start in Scotland, however, it was first played in Holland in the fourteenth century and only later.

สกอตแลนด์มีชื่อเสียงในเรื่องหลักสูตรการเล่นกอล์ฟ และชาวสกอตจำนวนมากคิดว่ากอล์ฟเป็นเหมือนกีฬาของชาวสกอตอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม การเล่นกอล์ฟไม่ได้เริ่มต้นในประเทศสกอตแลนด์ มันได้เล่นเป็นครั้งแรกในประเทศฮอลแลนด์ในศตวรรษที่ 14 และต่อมา

1. did it become____________
(1) popular with the Dutch
(2) popular in Scotland
(3) a real sport
(4) an Olympic sport
ถาม มันกลายเป็น____________
ตอบ 2 (กีฬาที่ได้รับความนิยมในประเทศสกอตแลนด์เท่านั้น)
1. เป็นที่นิยมของชาวดัตช์ 3. กีฬาที่แท้จริง 4. กีฬาโอลิมปิก

2. fourteenth century mean_______
(1) 14th decade
(2) year 1301-1400
(3) year 1401-1500
(4) 1 & 3 are correct
ถาม ศตวรรษที่ 14 หมายถึง________
ตอบ 2 (ช่วงปี 1301 – 1400)
1. 14 ทศวรรษ
3. ช่วงปีที่ 1401 – 1500
4. ข้อ 1 และ 3 ถูกต้อง

3. Which statement is true ?
(1) Golf first played in Holland in 1405.
(2) Scotland has many golf courses.
(3) Golf is a famous sport for Scottish.
(4) Golf course is popular in Holland.
ถาม ข้อความใดที่ถูกต้อง
ตอบ 3 (กอล์ฟเป็นกีฬาที่มีชื่อเสียงสำหรับชาวสกอตแลนด์)
1. กีฬากอล์ฟเล่นเป็นครั้งแรกในประเทศฮอลแลนด์ในปี 1405
2. ประเทศสกอตแลนด์มีหลักสูตรการเล่นกอล์ฟจำนวนมาก
3. หลักสูตรการเล่นกอล์ฟได้รับความนิยมในประเทศฮอลแลนด์

4. The word “famous for” means________
(1) popular
(2) old for
(3) called
(4) well known as
ถาม คำว่า “famous for” (มีชื่อเสียง) หมายถึง ______
ตอบ 4 (well known as หมายถึง เป็นที่รู้จักกันดี)
1. ได้รับความนิยม 2. เก่าแก่สำหรับ 3. เรียก

5. “truly…sport” means_______
(1) popular sport
(2) unique sport
(3) old sport
(4) ancient sport
ถาม “truly…sport” (กีฬา…โดยแท้จริง) หมายถึง______
ตอบ 2 (กีฬาเพียงหนึ่งเดียว) 1. กีฬาที่ได้รับความนิยม
3.กีฬาในยุคเก่า 4. กีฬาในสมัยโบราณ

The dog was the first domesticated animal. Very early in human history, people realized that a dog could help with hunting and could protect them against dangerous wild animals. They also realized that dogs were good company, and so they began to keep them as pets.

สุนัขเป็นสัตว์ที่ถูกนำมาเลี้ยงให้เชื่องเป็นประเภทแรก ในยุคแรก ๆ ของประวัติศาสตร์มนุษย์ผู้คนตระหนักว่าสุนัขสามารถช่วยในการล่าสัตว์และสามารถปกป้องพวกเขาจากสัตว์ป่าที่อันตรายได้นอกจากนี้พวกเขายังได้ตระหนักว่าสุนัขเป็นเพื่อนที่ดี ดังนั้นพวกเขาเริ่มเลี้ยงสุนัขเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยง

6. We can say that dog is man’s best friend and his _______
(1) worst enemy.
(2) only friend.
(3) latest friend.
(4) oldest friend.
ถาม เราสามารถกล่าวได้ว่าสุนัขเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์และเป็น_____ของมนุษย์
ตอบ 4 (เพื่อนที่เก่าแก่ที่สุด) 1. ศัตรูที่เลวร้ายที่สุด 2. เพื่อนเท่านั้น 3. เพื่อนล่าสุด

7. What is the phrase “domesticated animal” means ?
(1) pest
(2) tame animal
(3) wild animal
(4) hunting animal
ถาม วลีที่ว่า “domesticated animal” (สัตว์ที่ถูกนำมาเลี้ยงให้เชื่อง) หมายถึงอะไร
ตอบ 2 (สัตว์ที่เลี้ยงให้เชื่อง) 1. สัตว์เลี้ยง 3. สัตว์ป่า 4. สัตว์สำหรับใช้ล่า

8. What is the phrase “good company” means ?
(1) rich company
(2) successful company
(3) good friend
(4) good for selling
ถาม วลีที่ว่า “good company” (เพื่อนที่ดี) หมายถึงอะไร
ตอบ 3 (เพื่อนที่ดี) 1. เพื่อนที่ร่ำรวย
1. เพื่อนที่ประสบความสำเร็จ 4. ดีสำหรับการขาย

9. The word “them” in line 2 refers to _______
(1) wild animal
(2) people
(3) pets
(4) company
ถาม คำว่า “them” ในบรรทัดที่2 อ้างอิงถึง ________
ตอบ 2 (ผู้คน) 1. สัตว์ป่า 3. สัตว์เลี้ยง 4. เพื่อน

10. What is the main idea of the above paragraph ?
(1) The first friend of human is dogs.
(2) The dog was the first domesticated animal.
(3) The dog can protect you from wild animal.
(4) The dog is good for hunting too.
ถาม ใจความสำคัญของย่อหน้าข้างต้นคืออะไร
ตอบ 2 (สุนัขเป็นสัตว์ที่ถูกนำมาเลี้ยงให้เชื่องเป็นประเภทแรก)
1.เพื่อนเริมแรกของมนุษย์คือ สุนัข
3. สุนัขสามารถปกป้องคุณจากสัตว์ป่าได้
4. สุนัขสามารถใช้ในการล่าสัตว์ได้ดีอีกด้วย

Evergreen trees do not lose their leaves in the autumn like many other kinds of trees. The fact that they do not seem to die in winter gives them special meaning in some places. In Italy, for example, evergreen trees are associated with the idea of life after death. For this reason, Italians plant evergreen….

ต้นสน (ต้นไม้ที่เขียวชอุ่มตลอดปี) จะไม่ผลัดใบของมันในฤดูใบไม้ร่วงเหมือนกับต้นไม้ประเภทอื่น ๆ ข้อเท็จจริงที่ว่ามันดูเหมือนไม่ตายในฤดูหนาว ทำให้มันมีความหมายพิเศษในสถานที่บางแห่งตัวอย่าง เช่น ในประเทศอิตาลี ต้นสนจะมีความเกี่ยวข้องกับความคิดในเรื่องชีวิตหลังความตาย ด้วยเหตุผลนี้ชาวอิตาลีจึงมักปลูกต้นสนไว้…

11. For this reason, Italians often plant evergreen______
(1) in cemeteries.
(2) along streets.
(3) in long lines
(4) in gardens.
ถาม ด้วยเหตุผลนี้ชาวอิตาลีจึงมักปลูกต้นสนไว้________
ตอบ 1 (ในสุสานฝังศพ : ความเขียวชอุ่มตลอดปีของต้นสนเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่ไม่มี
วันดับสิ้นและรอการกลับมาเกิดใหม่อีกครั้ง
2. ตามข้างถนน 3. ในแนวยาว 4. ในสวน

12. Why the evergreen tree has special meaning in some places ?
(1) Because it is beautiful.
(2) Because it never die.
(3) Because it associate with lift .
(4) Because it will not die in winter.
ถาม ทำไมต้นสนจึงมีความหมายพิเศษในสถานที่บางแห่ง
ตอบ 4 (เพราะมันจะไม่ตายในฤดูหนาว) 1. เพราะมันมีความสวยงาม
2.เพราะมันไม่เคยตาย 3. เพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิต

13. Why they called this tree “evergreen trees” ?
(1) They won’t die in winter.
(2) They won’t die in autumn.
(3) They always green.
(4) They do not loose their leaves
ถาม ทำไมพวกเขาจึงเรียกต้นไม้นี้ว่า “evergreen trees” (ต้นสนหรือต้นไม้ที่เขียวชอุ่ม ตลอดปี)
ตอบ 3 (พวกมันจะเขียวชอุ่มอยู่เสมอ) 1. พวกมันจะไม่ตายในฤดูหนาว
2.พวกมันจะไม่ตายในฤดูใบไม้ร่วง 4. พวกมันไม่มีใบหลุดร่วง

14. The word “associated with” means _______
(1) attach with
(2) apart from
(3) along with
(4) parallel to
ถาม คำว่า “associated with” (มีความเกี่ยวข้องกับ) หมายถึง_______
ตอบ 1 (เกี่ยวข้องกับ) 2. นอกเหนือจาก 3. ตามด้วย 4. เท่าเทียมกับ

15. The word “the fact that” means________
(1) It always like that
(2) What is like that
(3) the evident that
(4) in fact
ถาม คำว่า “the fact that” (ข้อเท็จจริงที่ว่า) หมายถึง_______
ตอบ 4 (แท้ที่จริงแล้ว) 1. มันมักจะเป็นอย่างนั้น
2.สิ่งที่เหมือนกันก็คือว่า 3. พิสูจน์ว่า

The “idea box” is a useful concept in management. It was first introduced in the early twentieth century by Kodak in the United States and Michelin in France. The managers of these companies use idea boxes to collect suggestions from employees about improving production. Today, the idea box is not used much in the United States or Europe. However, it is used a lot in Japan. Japanese managers have found it to be a very valuable resource. Employees often know more than managers about the details of production. In the long run, their suggestions can make a real difference to the company. Employees who offer useful ideas may receive extra money in their paychecks.

“กล่องแสดงความคิดเห็น” เป็นแนวคิดที่มีประโยชน์ในการบริหารจัดการ มันถูกนำเสนอเป็นครั้งแรกในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยบริษัทโกดักในสหรัฐอเมริกาและบริษัทมิชลินในฝรั่งเศส ผู้บริหารของบริษัทเหล่านี้ได้ใช้กล่องแสดงความคิดเห็นเพื่อเก็บรวบรมข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากพนักงานเกี่ยวกับการปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น ทุกวันนี้กล่องแสดงความคิเห็นไม่ได้ใช้มากนักในสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป อย่างไรก็ตามมันกลับถูกใช้มากในญี่ปุ่น ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นได้ค้นพบว่ามันคือทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง บ่อยครั้งที่พนักงานมักรู้เกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ของการผลิตมากกว่าผู้บริหาร ในระยะยาวข้อเสนอแนะต่างๆ ของพวกเขาสามารถวร้างความแตกต่างที่แท้จริงให้กับบริษัท พนักงานที่เสนอความคิดที่เป็นประโยชน์อาจได้รับเงินพิเศษในเช็คเงินเดือนของพวกเขา

16. Which of the following topics is the best for the above passage ?
(1) Kodak in U.S.
(2) Japanese Manager
(3) Kodak in U.S. and Michelin in France
(4) Idea Box
ถาม ชื่อเรื่องใดต่อไปนี้ที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อเรื่องข้างต้น
ตอบ 4 (กล่องแสดงความคิดเห็น) 1. บริษัทโกดักในสหรัฐอเมริกา
2.ผู้บริหารชาวญี่ปุ่น 3. บริษัทโกดักในสหรัฐอเมริกาและบริษัทมิชลินในฝรั่งเศส

17. In which country is the idea box used most ?
(1) France
(2) Japan
(3) USA
(4) Europe
ถาม ในประเทศใดที่มีการใช้กล่องแสดงความคิดเห็นมากที่สุด
ตอบ 2 (ญี่ปุ่น) 1. ฝรั่งเศส 3. สหรัฐอเมริกา 4. ยุโรป

18. When was the idea box first used ?
(1) 1901-1950
(2) 1951-1999
(3) Japan
(4) Europe
ถาม กล่องแสดงความคิดเห็นถูกใช้เป็นครั้งแรกเมื่อใด
ตอบ 1 (ช่างต้นศตวรรษที่ 20 คือประมาณปี 1901-1950)
2.ประมาณปี 1951-1999 3. ญี่ปุ่น 4. ยุโรป

19. Why was the idea box useful for management ?
(1) Because the manager used it.
(2) Because the idea is from the employees who know more details about production.
(3) Because it made real different to the company.
(4) Because Kodak and Michelin used it before.
ถาม ทำไมกล่องแสดงความคิดเห็นจึงมีประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการ
ตอบ 3 (เพราะมันสร้างความแตกต่างที่แท้จริงให้กับบริษัท)
1.เพราะผู้บริหารใช้มัน
2.เพราะความคิดเห็นมาจากพนักงานที่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตมากกว่า
4.เพราะบริษัทโกดักและบรัทมิชลินใช้มันมาก่อน

20. What is the word “paychecks” means ?
(1) check the payment
(2) salary cheque
(3) pay without checking
(4) checking before paying
ถาม คำว่า “paychecks” (เช็คเงินเดือน) หมายถึงอะไร
ตอบ 2 (เช็คเงินเดือน)
1. ตรวจสอบการจ่ายเงิน
3.การจ่ายที่ไม่ได้มีการตรวจสอบ
4. การตรวจสอบก่อนการจ่ายเงิน

For many people, sitting still for a long time is one of the worst things about flying. Now doctors are discovering that there are good reasons to be unhappy about sitting still on long flights. In fact, it is not good for you at all : The blood in your legs does not flow well and you are more likely to get a blood clot (a small lump) in your leg. The clot may cause swelling and pain in the leg because the blood cannot flow past it. More serious problems can develop if part of a clot breaks off and travels to the lung. In this case, there is even the risk of death. To avoid risk, doctors recommend moving around as much as possible during a flight. Of course, you cannot stand up often or walk continually around the plane. But you can help the blood flow in your body by doing special exercises at your seat. Many airline companies now include instructions for these exercises in their in-flight magazines.

สำหรับผู้คนจำนวนมาก การนั่งนิ่ง ๆ เป็นเวลานานถือเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดข้อหนึ่งของการเดินทางโดยเครื่องบิน ในปัจจุบันแพทย์ได้ค้นพบว่ามีเหตุผลดี ๆ หลายประการที่อธิบายถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการนั่งนิ่ง ๆ ในเที่ยวบินที่ใช้เวลานาน แท้ที่จริงแล้ว มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีสำหรับคุณทั้งหมด กล่าวคือ เลือดในขาของคุณจะไหลหมุนเวียนไม่ดีนักและคุณจะรู้สึกเหมือนว่าเลือดในขาของคุณจับตัวเป็นก้อน (ลิ่มเลือดก้อนเล็ก ๆ) ซึ่งก้อนเลือดนี้อาจเป็นสาเหตุทำให้ขาบวมและปวดขา เพราะเลือดไม่สามารถไหลลงไปที่ขาได้ ปัญหาที่แย่กว่านี้สามารถขยายออกไปได้อีกถ้าส่วนของก้อนเลือดนี้แตกออกและเคลื่อนไปยังปอด ในกรณีนี้อาจจะมีความเสี่ยงถึงตายได้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้แพทย์จะแนะนำให้ทำการขยับตัวไปมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในระหว่างบิน แน่นอนที่สุด คุณคงไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้บ่อย ๆ หรือเดินไปรอบ ๆ ภายในเครื่องได้ตลอด แต่คุณสามารถช่วยให้เลือดไหลเวียนในร่างกายของคุณได้โดยการออกกำลังกายที่มีรูปแบบเฉพาะที่เก้าอี้ของคุณ ตอนนี้บริษัทสายการบินหลายแห่งได้รวมเอาคำแนะนำสำหรับการออกกำลังกายเหล่านี้ไว้ในนิตยสารประจำเครื่องบินของพวกเขาด้วย

21. What is the appropriate topic for the above passage ?
(1) Sitting Still
(2) Blood Flow
(3) Blood clot
(4) Risk of Death
ถาม ชื่อเรื่องที่เหมาะสมสำหรับเนื้อเรื่องข้างต้นนี้คืออะไร
ตอบ 1 (การนั่งนิ่ง ๆ) 2. การไหลเวียนของเลือด
3.อาการเลือดจับตัวเป็นก้อน 4. ความเสี่ยงถึงตาย

22. What is the worst things about flying ?
(1) blood clot
(2) sitting still
(3) blood flow
(4) moving around
ถาม อะไรเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดของการเดินทางโดยเครื่องบิน
ตอบ 2 (การนั่งนิ่ง ๆ) 1.อาการเลือดจับตัวเป็นก้อน
3.การไหลเวียนของเลือด 4. การขยับตัวไปมา

23. Which is the best way to avoid risk when you have ling flight ?
(1) moving around
(2) reading in-flight magazine
(3) stand up
(4) walking continually
ถาม ข้อไหนเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเมื่อคุณเดินทางในเที่ยวบินที่ใช้เวลานาน
ตอบ 1 (การขยับตัวไปมา) 2. การอ่านนิตยสารประจำเครื่องบิน
3.การลุกขึ้นยืน 4. การเดินอย่างต่อเนื่อง

24. What is the meaning of the word “swelling” in line 5 ?
(1) no feeling
(2) get hurt
(3) getting bigger with pain
(4) stress
ถาม ความหมายของคำว่า “swelling” (บวม)ในบรรทัดที่ 5 คืออะไร
ตอบ 3 (ขยายใหญ่ขึ้นด้วยความปวด) 1. ไม่มีความรู้สึก
2.ได้รับบาดเจ็บ 4. ความเครียด

25. The phrase “travels to the lung” means________
(1) visit the lung
(2) flow to the lung
(3) travel by plane to the lung
(4) travel with the lung
ถาม วลีที่ว่า “travels to the lung” (เคลื่อนไปยังปอด) หมายถึง ________
ตอบ 2 (ไหลเข้าสู่ปอด) 1.ไปหาปอด
3.เดินทางโดยเครื่องบินไปยังปอด 4. เดินทางพร้อมกับปอด

For many years, alligator skin was popular in the United States for making fashionable shoes and handbags. From 1870 to 1965, at least 10 million alligators were killed in the United States for their skins. Then, in 1967, the government passed laws against hunting alligators. After that, the alligator population began to grow again. Now there are…

เป็นเวลาหลายปี หนังจระเข้เป็นที่นิยมในสหรัฐอเมิรกาในการนำไปผลิตเป็นรองเท้าหรือกระเป๋าถือของผู้หญิงตามแฟชั่น นับตั้งแต่ปี 1870 ถึง 1965 จระเข้อย่างน้อยที่สุด 10 ล้านตัว ถูกฆ่าในสหรัฐอเมริกาเพื่อเอาหนังของมัน ดังนั้นในปี 1967 รัฐบาลจึงออกกฎหมายห้ามการล่าจระเข้ หลังจากนั้นประชากรของจระเข้ก็เริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ในปัจจุบันมี……

26. Now there are _______
(1) more alligators in the United States.
(2) fewer alligators than they were in 1967.
(3) more alligators skin for making shoes and purses.
(4) nearly 2 million alligators in the United States.
ถาม ในปัจจุบันมี…….
ตอบ 4 (จระเข้เกือบ 2 ล้านตัวในสหรัฐอเมริกา)
1.จระเข้มากขึ้นในสหรัฐอเมริกา 2.จระเข้น้อยกว่าที่มีในปี 1967
3.หนังจระเข้เพื่อผลิตเป็นรองเท้าและกระเป่าเงินมากขึ้น

27. Why the US Government had to established alligator hunting law ?
(1) The people like their skins.
(2) Too many were killed.
(3) They made too much shoes.
(4) to establish proper process.
ถาม ทำไมรัฐบาลของสหรัฐ ฯ ต้องกำหนดกฎหมายเกี่ยวกับการล่าจระเข้
ตอบ 2 (มีจระเข้จำนวนมากเกินไปที่ถูกฆ่า) 1. ผู้คนชอบหนังของมัน
3.พวกเขาผลิตรองเท้ามากเกินไป 4. เพื่อกำหนดเป้นขั้นตอนที่เหมาะสม

28. Which statement is true ?
(1) More than 10 million alligators were killed from 1870 to 1965.
(2) 10 million alligators were killed from 1870 to 1965.
(3) Only 10 million alligators were killed in America.
(4) No more alligators were killed after 1965.
ถาม ข้อความใดถูกต้อง
ตอบ 1 (จระเข้จำนวนมากกว่า 10 ล้านตัวถูกฆ่านับตั้งแต่ปี 1870 ถึง 1965 : คำว่า least หมายถึง อย่างน้อยที่สุด ก็แสดงว่า จำนวนจระเข้ที่ถูกฆ่าต้องมีมากว่า 10 ล้านตัวขึ้นไป)
2.จระเข้จำนวน 10 ล้านตัวถูกฆ่านับตั้งแต่ปี 1870 ถึง 1965
3.มีจระเข้เพียง 10 ล้านตัวเท่านั้นที่ถูกฆ่าในอเมริกา
4.ไม่มีจระเข้ถูกฆ่าอีกต่อไปหลังจากปี 1965

29. The word “passed laws” has the same meaning as_______
(1) old law
(2) given-up law
(3) established law
(4) cancelled law
ถาม คำว่า “passed laws” (ออกฎหมาย) มีความหมายเหมือนกับ_______
ตอบ 3 (กำหนดหรือร่างกฎหมาย) 1. กฎหมายเก่า
2.กฎหมายที่ถูกเลิกใช้ไปแล้ว 4. ระงับกฎหมาย

30. The word “alligator population” has the same meaning as________
(1) alligator baby
(2) alligator family
(3) alligator become popular
(4) alligator number
ถาม คำว่า “alligator population” (ประชากรของจระเข้) มีความหมายเหมือนกับ_______
ตอบ 4 (จำนวนจระเข้) 1. ลูกจระเข้ 2. พันธุ์จระเข้ 3.จระเข้เป็นที่นิยม

Until recently, the kiwi fruit was rare in most countries of the world. All the kiwis came from New Zealand, which meant they were transported a great distance and were expensive. Now many countries grow kiwis. The supply of this fruit has greatly increased, and so it….

จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ ผลกีวีเป็นสิ่งที่หายากในประเทศส่วนใหญ่ของโลก กีวีทั้งหมดมาจากนิวซีแลนด์ ซึ๋งหมายความว่า พวกมันถูกขนส่งมาในระยะทางที่ไกลมากและมีราคาแพง ในปัจจุบันหลาย ๆ ประเทศได้ปลูกกีวี ปริมาณของผลไม้ชนิดนี้จึงเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ดังนั้นมันจึง…

31. The supply of this fruit greatly increased, and so it ______________
(1) as become even more expensive.
(2) is harder to get.
(3) is found only in New Zealand
(4) has become less expensive.
ถาม ปริมาณของผลไม้ชนิดนี้จึงเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ดังนั้นมันจึง___________
ตอบ (มีราคาถูกลง) 1. กลายเป็นแพงมากยิ่งขึ้น
2. ยากขึ้นกว่าที่จะได้มา 3. ถูกพบในนิวซีแลนด์เท่านั้น

32. The word “rare” in Line 1 means___________
(1) not ripe
(2) hard to find
(3) many
(4) bigger
ถาม คำว่า “rare” (หายาก) ในบรรทัดที่ 1 หมายถึง ___________
ตอบ (หายาก) 1. ยังไม่สุกเต็มที่ 3. มากมาย 4. ใหญ่ขึ้น

33. The word “great distance” means___________
(1) long way
(2) very long way
(3) every where
(4) somewhere
ถาม คำว่า “great distance” (ระยะทางที่ไกลมาก) หมายถึง ___________
ตอบ (ระยะทางที่ไกลอย่างมาก) 1. ระยะทางไกล 3. ทุกหนทุกแห่ง 4. บางแห่ง

34. What caused the Kiwi fruit became cheaper ?
(1) hardly to get
(2) it was rare
(3) distance of transport
(4) more supply
ถาม อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ผลกีวีมีราคาถูกลง
ตอบ 4 (ปริมาณผลผลิตมีมากขึ้น) 1. ยากที่จะได้มา 2. มันหายาก 3. ระยะทางของการขนส่ง

35. Which statement is true ?
(1) Kiwi fruit can easily get in every country nowadays.
(2) It became less expensive nowadays.
(3) Distance of transportation made it favorite.
(4) There are no more Kiwi in New Zealand.
ถาม ข้อความใดที่ถูกต้อง
ตอบ 2 (มันกลับมีราคาถูกลงในปัจจุบัน)
1.ผลกีวีสามารถหาได้ง่ายในทุกประเทศในปัจจุบัน
3.ระยะทางของการขนส่งทำให้กีวีเป็นที่โปรดปรานของคนทั่วไป
4.ไม่มีกีวีในนิวซีแลนด์อีกต่อไป

In the late 1990s, flight attendants around the world noticed a dramatic increase in “air rage”. This is the official term for what happens when someone becomes extremely angry or upset on a plane. These people may become dangerously violent that the plane has to land somewhere and unload the passengers. Air rage may be the result of several factors. The general worsening of travel conditions in recent years has led to crowded planes and frequent delays. At the same time, airlines have generally reduced the amount of seat for each passenger, so people are more likely to feel stressed and aggressive. One other factor, has nothing to do with the airline industry. Flight attendants say that very often the people who become violent on planes have had too much alcohol to drink, either before the flight or on the plane.

ในช่วงปลายปี 1990 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทั่วโลกได้สังเกตเห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ “การเกิดอารมณ์เดือดดาลบนเครื่องบิน” คำนี้เป็นคำที่ใช้เรียกอย่างเป็นทางการของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อใครบางคนได้แสดงอารมณ์โกรธหรืออารมณ์เสียอย่างรุนแรงบนเครื่องบิน คนเหล่านั้นอาจจะแสดงความรุนแรงที่อันตรายอย่างมาก จนทำให้เครื่องบินต้องลงจอดในบางพื้นที่และไม่สามารถบรรทุกผู้โดยสารต่อไปได้ การเกิดอารมณ์เดือดดาลบนเครื่องบินอาจจะเป็นผลมาจากหลายๆปัจจัย เรื่องแย ๆ ที่พบโดยทั่วไปของสภาพการเดินทางด้วยเครื่องบินในหลายปีมานี้ได้ทำให้เครื่องบินมีผู้โดยสารแน่นขนัดและเกิดความล่าช้าอยู่บ่อยครั้ง ในขณะเดียวกัน สายการบินต่าง ๆ ได้ลดพื้นที่บริเวณที่นั่งโดยสารแต่ละคนลงดังนั้นผู้คนจึงดูเหมือนรู้สึกเครียดและดูก้าวร้าว อย่างไรก็ตาม ปัจจัยอีกประการหนึ่งก็คือ เราทำอะไรกับอุตสาหกรรมการบินไม่ได้เลย พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกล่าวว่า บ่อยครั้งมากที่ผู้คนซี่งแสดงอารมณ์รุนแรงบนเครื่องบินดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป ทั้งก่อนขึ้นเครื่องหรืออยู่บนเครื่องแล้วก็ตาม

36. Which is the proper heading for this passage?
(1) Flight Attendants
(2) Air Rage
(3) Drinking on Plane
(4) Travel Condition
ถาม ข้อใดเป็นหัวข้อเรื่องที่เหมาะสมสำหรับเนื้อเรื่องนี้
ตอบ 2 (การเกิดอารมณ์เดือดดาลบนเครื่องบิน) 1. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
3. การดื่มบนเครื่องบิน 4. สภาพการเดินทาง

37. What is The meaning of the word “ dangerously increase” in line 1 ?
(1) not increase
(2) increase very quick
(3) slowly increase
(4) increase continually
ถาม ความหมายของคำว่า “ dramatic increase” (การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ) ในบรรทัดที่ 1 คืออะไร
ตอบ 2 (เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาก) 1. ไม่เพิ่มขึ้น
3. เพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ 4. เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

38. What is the meaning of the word “ dangerously violent” in line 3 ?
(1) not so danger
(2) very danger
(3) aggressively danger
(4) danger steadily
ถาม ความหมายของคำว่า “dangerously violent” (ความรุนแรงที่อันตรายอย่างมาก ) ในบรรทัดที่ 3 คืออะไร
ตอบ 3 (อันตรายอย่างก้าวร้าว : คำว่า dangerously ในข้อนี้ควรเป็นอันตรายที่มีความหมายในเชิงก้าวร้าวรุนแรง
เพราะเกิดจากอารมณ์ของคนที่โมโหร้าย)
1. ไม่อันตรายมาก 2. อันตรายอย่างมาก 4. อันตรายอย่างไม่ลดละ

39. What is the meaning of the word “ crowded planes” in line 6 ?
(1) not too many passengers
(2) plane for the king
(3) plane for the prince
(4) too many passenger
ถาม ความหมายของคำว่า “crowded planes” (เครื่องบินที่มีผู้โดยสารแน่นขนัด ) ในบรรทัดที่ 6 คืออะไร
ตอบ (มีผู้โดยสารมากเกินไป) (1) มีผู้โดยสารไม่มากเกินไป
(2) เครื่องบินสำหรับพระมหากษัตริย์ (3) เครื่องบินสำหรับเจ้าฟ้าชาย

40. What is the meaning of the word “ frequent delays” in line 6 ?
(1) always delays
(2) never delay
(3) delay too long
(4) delay in short period
ถาม ความหมายของคำว่า “frequent delays” (เกิดความล่าช้าอยู่บ่อยครั้ง ) ในบรรทัดที่ 6 คืออะไร
ตอบ (ล่าช้าเป็นประจำ)
(2) ไม่เคยล่าช้า
(3) ล่าช้าเกินไป
(4) ล่าช้าในช่วงเวลาสั้น ๆ

จงเติมคำให้ข้อความต่อไปนี้สมบูรณ์
Alternatives for question number 41.- 44.
(1) from
(2) that
(3) about
(4) of

The doctor’s use 41. jargon, 42. is,the technical language he used, kept me 43.(1) understanding
what he was talking 44.
การใช้ 43.(4) (of) ศัพท์ทางเทคนิคของแพทย์ 42. (2) นั่นคือ ภาษาทางเทคนิคที่เขาใช้ซึ่ง 43.(1) ทำให้ ฉันไม่ เข้าใจ ในสิ่งที่เขากำลังพูด 44.(3) ถึง

41. ตอบ 4 (use of + n. = การใช้ + คำนาม)

42. ตอบ 2 (that is = นั่นคือ )

43. ตอบ 1 (kept…from = ขวางกั้น,หยุด )

44. ตอบ 3 (talk about = พูดถึงเกี่ยวกับ)

Alternatives for question number 45.- 48.
(1) of
(2) used in
(3) carrying out
(4) that is

Business ethics, 45. a good code of conduct 46. running a business, is a vital thing utilized in 47. all kinds 48. business.
จริยธรรมทางธุรกิจ 45.(4) นั่นคือ หลักการที่ดีของการปฏิบัติ 46. (2) ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นสิ่งจำเป็นที่ใช้ประโยชน์ใน 47.(3) การดำเนินงานของธุรกิจ 48. (1) (of) ทุกประเภท
45. ตอบ 4 (นั่นคือ)
46. ตอบ 2 (ที่ใช้)
47. ตอบ 3 (การดำเนินงาน)
48. ตอบ 1 (kinds of + n. = ประเภทของ + คำนาม)

Alternatives for question number 49.- 52.
(1) that is
(2) and
(3) that
(4) which

Platelets are very small particles 49. are adhesive, 50. , they stick together to stop bleeding.

เชลล์เกล็ดเลือดเป็นอนุภาคที่มีขนาดเล็กมาก 49.(4) ซึ่ง ยึดติดกัน 50.(1) นั่นคือ พวกมันจะยึดติดเข้าด้วยกันเพื่อหยุดการสูญเสียเลือด
Cash dispenser (GB) or ATM (Automated Teller Machine) is computerized machine 51. allows bank customers to withdraw money, check their balance, 52. so on.
เครื่องจ่ายเงินสด(จีบี) หรือเอทีเอ็ม (เครื่องรับจ่ายอัตโนมัติ) เป็นเครื่องคำนวณด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 51.(3) ที่ยินยอมให้ลูกค้าของธนาคารสามารถถอนเงิน เช็คยอดเงิน 52.(2) และอื่นๆ

49. ตอบ 4 (ซึ่ง)
50. ตอบ 1 (นั่นคือ)
51. ตอบ 3 (ที่)

52. ตอบ 2 (และ)

Part of Speech (ชนิดของคำ)
Which of the following chart are true and which are false.
จากตารางต่อไปนี้จงพิจารณาว่าข้อใดถูกและข้อใดผิด
If true paints 1 If false paints 2
ถ้าถูกให้ระบายตัวเลือกที่ 1 ถ้าผิดให้ระบายตัวเลือกที่ 2
No Noun Verb Adjective Adverb

53. efficiency to efficiency – efficiency
54. prediction to predict predictable predictably
55. safety to save safe safety
56. solution to solve – solvable
57 worst – worse worse

53. ตอบ 2 (ผิด) ที่ถูกต้องคือ efficiency(n) , efficient(adj.) และ efficiently(adv.)

54. ตอบ 1 (ถูก)

55. ตอบ 2 (ผิด) ที่ถูกต้องคือ safety(n) , to save(v.) , save (adj.) และ safely (adv.)

56. ตอบ 2 (ผิด) ที่ถูกต้องคือ solution (n) , solution (v.) และ solvable (adj.)

57. ตอบ 2 (ผิด) ที่ถูกต้องคือ worse และ (the) worst เป็น adj.ที่ใช้เปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสูงสุดของ bad นั่นคือ
bad(adj.) worse (ขั้นกว่า) (the) worst (ขั้นสูงสุด)

Infrernces (การวิเคาระห์สรุปความ)
Directions: Based on the situation given, choose the best inference.
คำสั่ง : การสถานการณ์ที่ให้มา ให้เลือกการวิเคราะห์สรุปความที่ดีที่สุด

58. If you hear a rattling and knocking noise made by the engine of your car, you may
infer that your car_______
(1) needs painting.
(2) is running out of control.
(3) is in need of repair.
(4) is running short.
ถาม ถ้าคุณได้ยินเสียงโครมครามและเสียงกระตุกที่เกิดขึ้นในเครื่องยนต์ของรถคุณ
คุณอาจจะสรุปว่ารถของคุณ____________
ตอบ 3 (ควรได้รับการซ่อมแซม) 1. ควรได้รับการทาสี
2. มาสามารถควบคุมได้ 4. กำลังจะขาดแคลน

Directions: put a check by the inference most logically based on the information provided.
คำสั่ง : จงตรวจสอบข้อมูลที่ให้มาโดยใช้การวิเคราะห์สรุปความที่สมเหตุสมผลมากที่สุด

59. In pate of India, wild animals show almost no fear of the human beings who live who live near them.
(1) The animals are not very intelligent.
(2) The animals never see humans and so have developed no fear of them.
(3) The animals have been raised as pets by humans.
(4) The humans have never acted aggressively towards animals.
ถาม ในหลาย ๆ ส่วนของอินเดีย สัตว์ป่าแทบจะไม่กลัวมนุษย์ที่อาศัยอยู่ใกล้ ๆ กับพวกมัน
ตอบ 4 (มนุษย์ไม่เคยแสดงอาการก้าวร้าวรุนแรงต่อสัตว์ต่าง ๆ)
1. สัตว์ต่าง ๆ ไม่ฉลาด
2. สัตว์ต่าง ๆ ไม่เคยเห็นมนุษย์ ดังนั้นจึงพัฒนาไปเป็นความไม่กลัวมนุษย์ในที่สุด
3. สัตว์ต่าง ๆ ถูกเลี้ยงให้เป็นสัตว์เลี้ยงโดยมนุษย์
4.

Directions: Read this paragraph and choose the best inference.
คำสั่ง : จงอ่านย่อหน้านี้และเลือกการสรุปความที่ดีที่สุด

The Ford Motor Company will want to see grades before hiring a graduate. Nonsense, Ford can interview a candidate, ask him to perform acts that will give a far better idea of how valuable he will be to the firm than all the grades on his transcript, including the A he got in physics, as I did in high school, for memorizing the theorems, or whatever they were called, and passing tests on them while being unable to carry out a single laboratory experiment even with the help of the cookbook manual we were provided with. My lab partner helped me in each one.

บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ ต้องการจะดูเกรดก่อนที่จะมีการจ้างงานผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา มันช่างดูไร้สาระ เพราะบริษัทฟอร์ดสามารถสัมภาษณ์ผู้สมัคร ซักถามเขาถึงการกระทำที่จะทำให้เกิดความคิดที่ดีขึ้นว่าเขาจะเป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อบริษัทได้อย่างไร มากกว่าที่จะดูเกรดทั้งหมดในใบแสดงผลการศึกษาของเขารวมทั้งเกรดเอที่เขาได้ในวิชาฟิสิกส์เหมือนที่ผมได้ขณะที่เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา การท่องจำสูตรพีชคณิต หรืออะไรก็ตามที่มันถูกเรียกเช่นนั้น และผ่านการสอบกับทฤษฎีต่าง ๆ ในขณะที่ไม่สามารถนำมาดำเนินการในการทดลองในห้องปฏิบัติการได้เลยสักอย่าง แม้แต่กับความช่วยเหลือของคู่มือการทำอาหารที่เราได้ถูกจัดให้ด้วย คู่หูของผมในห้องปฏิบัติการได้ช่วยเหลือผมในการทำแต่ละอย่าง

60. It is implied but not stated in the paragraph that the writer _________
(1) believes in the students’ transcripts.
(2) disagrees with using grades as judgment.
(3) used to get a grade A in physics.
(4) agrees with the grade report.
ถาม มันถูกกล่าวเป็นนัยแต่ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนในย่อหน้าว่าผู้เขียน _________
ตอบ 2 (ไม่เห็นด้วยกับการใช้เกรดในการพิจารณาตัดสิน)
1. เชื่อในใบแสดงผลการศึกษาของนักเรียน
3. เคยได้เกรดเอในวิชาฟิสิกส์
4. เห็นด้วยกับการรายงานเกรด
Prefixes (คำที่ใช้เติมข้างหน้า)
Which is the correct prefixes ?

คำที่มีการเติม Prefixes ไว้ข้างหน้าข้อใดที่ถูกต้อง

61. (1) unregular
(2) irregular
(3) imregular
(4) overregular
ตอบ 2 รากศัพท์คือ regular หมายถึง เป็นปกติ
เมื่อเติม Prefix คือ ir- เป็น irregular จะหมายถึง ผิดปกติ,ไม่สม่ำเสมอ

62. (1) undercredit
(2) overcredit
(3) uponcredit
(4) discredit
ตอบ 4 รากศัพท์คือ credit หมายถึง เชื่อถือ
เมื่อเติม Prefix คือ dis- เป็น discredit จะหมายถึง ไม่น่าเชื่อถือ

63. (1) encounter
(2) uncounter
(3) incounter
(4) overcounter
ตอบ 1 รากศัพท์คือ counter หมายถึง ตรงกันข้าม ,เป็นปรปักษ์
เมื่อเติม Prefix คือ en- เป็น encounter จะหมายถึง ประสบ, เผชิญหน้ากัน

64. (1) underestimated
(2) inestimated
(3) unestimated
(4) overestimated
ตอบ 1 รากศัพท์คือ estimated หมายถึง ประมาณการ
เมื่อเติม Prefix คือ under – เป็น underestimated จะหมายถึง ประมาณการต่ำไป

65. (1) transatlantic
(2) crossatlantic
(3) underatlantic
(4) overatiantic
ตอบ 1 รากศัพท์คือ atlantic หมายถึง มหาสมุทรแอตแลนติก
เมื่อเติม Prefix คือ trans – เป็น transatlantic จะหมายถึง อีกด้านหนึ่งของ
มหาสมุทรแอตแลนติก

66. (1) unnonymous
(2) innonymous
(3) anonymous
(4) exnonymous
ตอบ 3 รากศัพท์คือ onymous หมายถึง เปิดเผยชื่อ
เมื่อเติม Prefix คือ an – เป็น anonymous จะหมายถึง ไม่ประสงค์จะออกนาม,ปิดบังชื่อ

67. (1) unadequate
(2) inadequate
(3) imadequate
(4) nonadequate
ตอบ 2 รากศัพท์คือ adequate หมายถึง เพียงพอ
เมื่อเติม Prefix คือ in – เป็น inadequate จะหมายถึง ไม่เพียงพอ

68. (1) inactive
(2) underactive
(3) monactive
(4) polyactive
ตอบ 1 รากศัพท์คือ active หมายถึง กระตือรือร้น, คล่องแคล่ว
เมื่อเติม Prefix คือ in – เป็น inactive จะหมายถึง อยู่เฉย ๆ ,ไม่ทำอะไร

69. (1) illegal
(2) unlegal
(3) dislegal
(4) underlegal
ตอบ 1 รากศัพท์คือ legal หมายถึง เกี่ยวกับกฎหมาย
เมื่อเติม Prefix คือ il – เป็น illegal จะหมายถึง ผิดกฎหมาย

70. (1) immature
(2) unmature
(3) inmature
(4) overmature
ตอบ 1 รากศัพท์คือ mature หมายถึง แก่เต็มที่, ทำให้สุก
เมื่อเติม Prefix คือ im – เป็น immature จะหมายถึง อ่อน,ยังไม่สุก
Which word in each group does not belong ?
คำใดในแต่ละกลุ่มที่ไม่เข้าพวก

71.(1) odor
(2) taste
(3) fragrance
(4) scent
ตอบ 2 (รสชาติ) คำว่า odor , fragrance และ scent ล้วนหมายถึง กลิ่น,กลิ่นหอม

72.(1) growing market
(2) expanding market
(3) developing market
(4) declining market
ตอบ 4 (ตลาดที่กำลังตกต่ำ) 1. ตลาดที่กำลังเติบโต
2. ตลาดที่กำลังขยายตัว 3. ตลาดที่กำลังพัฒนา

73. (1) questionnaire
(2) promotion
(3) focus group
(4) survey
ตอบ 2 (การส่งเสริมการตลาด) 1. แบบสอบถาม
3. การเน้นไปที่กลุ่ม 4. การสำรวจ

Word Partnership (คำที่ต้องใช้คู่กัน)
Which word in each group does not form a word partnership with the given word ?
คำใดในแต่ละกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของคำที่ต้องใช้คู่กันกับคำที่ให้มา

74. develop
(1) truth
(2) loyalty
(3) motivation
(4) sincere
ถาม พัฒนา,ขยาย
ตอบ 4 (จริงใจ)
1. develop truth = ขยายความจริง
2. develop loyalty = ขยายความภักดีให้มากขึ้น
3. develop motivation = พัฒนาการจูงใจ

75. share
(1) support
(2) information
(3) ideas
(4) documents
ถาม แบ่งปัน
ตอบ 1 (การสนับสนุน)
2. share information = แบ่งปันสารสนเทศ
3. share ideas = แบ่งปันความคิด
4. share documents = แบ่งปันเอกสาร

76. allocate
(1) time
(2) ideas
(3) resources
(4) works
ถาม แบ่งให้, จัดสรร
ตอบ 2 (ความคิด)
1. allocate time = จัดสรรเวลาให้
3. allocate resources = จัดสรรทรัพยากรให้
4. allocate works = แบ่งงานให้

77. interrupt
(1) e-mails
(2) conversations
(3) meeting
(4) teaching
ถาม ขัดจังหวะ
ตอบ 1 (อีเมล์)
2. interrupt conversations = ขัดจังหวะการสนทนา
3. interrupt meeting = ขัดจังหวะการประชุม
4. interrupt teaching = ขัดจังหวะการสอน

78. hold
(1) shares
(2) title
(3) calls
(4) exercises
ถาม ถือครอง,ถือ,จับไว้
ตอบ 4 (การออกกำลังกาย)
1. hold shares = ถือหุ้น
2. hold title = ถือครองตำแหน่ง
3. hold calls = ถือสายรอ

Matching word with definition (จงจับคู่คำกับความหมายของมัน)

79. disadvantage
(1) drawback
(2) gridlock
(3) overcrowding
(4) overwork
ถาม เสียประโยชน์
ตอบ 1 (ข้อเสียเปรียบ) 2. สภาพการจราจรติดขัดที่เลวร้ายมาก
3. แน่นเกินไป 4. ทำงานมากเกินไป

80. continue to live or exist
(1) replace
(2) experience
(3) reflect
(4) survive
ถาม มีชีวิตหรือคงอยู่ต่อไป
ตอบ 4 (มีชีวิตอยู่ต่อไป, รอด) 1. แทนที่
2. ประสบ,พบ 3. สะท้อนให้เห็น

Advertisement