THA1003 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2560
ข้อสอบกระบวนวิชา THA 1003 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน
คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1. หัวข้อเรื่องใดต่อไปนี้เหมาะสําหรับพูดหรือเขียนให้นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปี 1 ได้ฟังหรืออ่าน
(1) เรียนเพิ่มปริญญาตรีอีก 1 ใบ
(2) เรียนและทํากิจกรรมเสริมประสบการณ์
(3) เรียนอย่างไรให้ได้ทุน
(4) เรียนและหางานพิเศษทํา
ตอบ 2
หลักการเลือกหัวข้อเรื่องประการหนึ่ง คือ หัวข้อเรื่องนั้นเหมาะกับผู้ฟังผู้อ่านหรือไม่ซึ่งหัวข้อเรื่องที่เลือกควรมีเนื้อหาตรงกับความสนใจ รสนิยม อารมณ์ และระดับสติปัญญาของ ผู้รับสารนั้นๆ เพราะการเลือกหัวข้อเรื่องที่มีเนื้อหาซึ่งผู้ฟังและผู้อ่านไม่เข้าใจ ย่อมไม่ต่างกับการยัดเยียดสิ่งที่เขาไม่ต้องการให้แก่เขา ผลการสื่อสารย่อมจะได้ประโยชน์น้อยกว่าที่คาดคิดเอาไว้

2. ข้อใดที่ไม่ใช่นิสัยการอ่านที่ดี
(1) ช่างถาม
(2) ช่างค้นคว้า
(3) ทดสอบคุณค่าเรื่องที่อ่าน
(4) สร้างภาพขึ้นในใจ
ตอบ 2 นิสัยการอ่านที่ดีมีดังนี้ 1. มีนิสัยช่างถาม 2. มีนิสัยสร้างภาพพจน์ขึ้นในใจ 3. มีนิสัยต่อเติมใจความที่บกพร่อง 4. มีนิสัยบันทึกข้อความสําคัญไว้ 5. มีนิสัยทดสอบคุณค่าของเรื่องที่ตนอ่าน

3. หัวข้อเรื่องใดที่จํากัดขอบเขตได้แคบที่สุด
(1) พัฒนาการวรรณกรรมยุคแรกเริ่ม
(2) พัฒนาการวรรณกรรมยุครัชกาลที่ 5
(3) พัฒนาการวรรณกรรมยุค พ.ศ. 2475
(4) พัฒนาการวรรณกรรมยุค 14 ตุลา
ตอบ 3
ขั้นตอนสําคัญในการปรับปรุงหัวข้อเรื่อง คือ การจํากัดขอบข่ายเนื้อหาของหัวข้อเรื่องให้แคบลง เพื่อให้พอเหมาะกับความยาวที่กําหนดให้ โดยพยายามซอยเนื้อหาที่กว้างขวาง เกินไปของหัวข้อเรื่องนั้นให้แยกออกเป็นส่วน ๆ แล้วพิจารณาดูว่าส่วนที่ถูกซอยย่อยออกไปนั้น มีส่วนใดซึ่งมีเนื้อหาพอเหมาะที่จะใช้เป็นหัวข้อเรื่องใหม่ให้พอดีกับความยาวที่จะเขียนได้ (ตัวเลือกข้อ 3 เป็นหัวข้อเรื่องที่จํากัดขอบเขตได้แคบที่สุดเพราะระบุเวลาเอาไว้อย่างชัดเจน)

4. การแบ่งความคิดเป็นประโยคกล่าวนําควรแบ่งเป็นที่ส่วน เพื่อนําความคิดไปสู่รายละเอียดได้เร็วขึ้น
(1) หนึ่งหรือสองส่วน
(2) สองหรือสามส่วน
(3) สามหรือสี่ส่วน
(4) สี่หรือห้าส่วน
ตอบ 2 หลักการเขียนประโยคกล่าวนําที่ดีมีดังนี้
1. เขียนให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์เสมอ มีความชัดเจนแจ่มแจ้ง
2. เขียนให้กระชับรัดกุมและแม่นตรงที่สุด อย่าเขียนให้เยิ่นเย้อ และงดใช้คําฟุ่มเฟือย 3. เขียนให้ขยายรายละเอียดได้ง่าย คือ แบ่งความคิดประโยคกล่าวนําออกเป็นสองหรือสามส่วนเพื่อนําความคิดไปสู่รายละเอียดได้เร็วขึ้น
4. ไม่ควรเขียนเป็นประโยคบอกเล่าและไม่สามารถบ่งชี้เหตุผลที่จะนํามาสนับสนุนได้

5. การเขียนประโยคกล่าวนําข้อใดผิด
(1) เขียนเป็นประโยคบอกเล่า
(2) เขียนให้กระชับรัดกุม
(3) ไม่ควรเขียนให้เยิ่นเย้อ
(4) งดใช้คําฟุ่มเฟือย
ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 4. ประกอบ

6. ถ้านักศึกษาได้รับเชิญให้กล่าวในเวลากะทันหัน ควรเตรียมโครงเรื่องแบบใด
(1) แบบประโยค
(2) แบบหัวข้อ
(3) แบบย่อหน้า
(4) แบบไม่มีพิธีรีตอง
ตอบ 4
โครงเรื่องแบบไม่มีพิธีรีตอง จะเขียนอย่างคร่าว ๆ ด้วยคําหรือวลีแบบหยาบ ๆ เพื่อวางแนวเรื่องที่สั้น ๆ หรือเรื่องที่ต้องพูดหรือเขียนอย่างทันควันในเวลาอันจํากัด โดยไม่ต้องคํานึงถึงระเบียบแบบแผนใด ๆ เพียงแต่ต้องการให้เรื่องที่จะกล่าวเรียงลําดับกัน ไม่สับสนเท่านั้น เช่น การเตรียมตอบคําถามหรือทําข้อสอบแบบอัตนัย หรือการถูกเชิญให้กล่าวในเวลาอันกะทันหัน ฯลฯ

7. ข้อใดไม่ใช่หลักการเขียนประโยคใจความ
(1) เขียนให้เป็นข้อความที่สมบูรณ์
(2) เขียนให้เป็นข้อความสละสลวย
(3) เขียนให้กระจ่างชัดเจน
(4) เขียนให้แคบหรือเจาะจงลงไป
ตอบ 2
หลักการเขียนประโยคใจความที่ดีมีดังนี้
1. เขียนให้เป็นข้อความที่สมบูรณ์ ไม่ขาดห้วน หรือกล่าวลอย ๆ
2. เขียนให้กระจ่างชัดเจน ต้องแสดงความคิดสําคัญเพียงอย่างเดียวให้กระชับแน่นอนลงไป
3. เขียนให้แคบหรือเฉพาะเจาะจงลงไป จนพอเหมาะที่จะเขียนได้ใน 1 ย่อหน้า
4. ใช้คําให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นคําที่ดีที่สุดที่จะใช้สื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ตรงจุดและควรเป็นคําที่แจ่มแจ้ง เห็นจริงเห็นจัง

8. ประโยคใจความสําคัญตําแหน่งใดที่ลําดับความคิดได้ง่าย
(1) ตอนต้นย่อหน้า
(2) ตอนท้ายย่อหน้า
(3) ตอนกลางย่อหน้า
(4) ตอนต้นและท้ายย่อหน้า
ตอบ 1 การเขียนประโยคใจความสําคัญอยู่ตอนต้นย่อหน้า จะเหมาะกับนักเขียนหน้าใหม่ที่เริ่มต้นฝึกหัดเขียน เพราะจัดลําดับความคิดได้ง่ายที่สุดและฝึกฝนได้สะดวกกว่าแบบอื่น ทั้งยังทําให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายอีกว่าเราจะกล่าวถึงประเด็นสําคัญอะไร โดยขมวดประเด็นนั้นลงไปในประโยคใจความตอนต้นย่อหน้า ผู้อ่านก็สามารถจับประเด็นของย่อหน้าได้

9. การเขียนประโยคใจความสําคัญแบบใดที่เหมาะสําหรับนักเขียนหน้าใหม่
(1) ตอนต้นย่อหน้า
(2) ตอนท้ายย่อหน้า
(3) ตอนกลางย่อหน้า
(4) ตอนต้นและท้ายย่อหน้า
ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 8. ประกอบ

ข้อ 10. – 11. ข้อความให้มายังไม่ได้เรียงลําดับ ให้นักศึกษาเรียงลําดับข้อความต่อไปนี้ให้มีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน

10.
(1) ปัจจุบันนิยมพนันมวยหรือฟุตบอลทางจอโทรทัศน์
(2) เพราะการชนไก่สามารถเล่นได้ตลอดปี
(3) โดยเฉพาะผู้ชายที่มีความถนัดทางช่างหรือความรู้ติดตัว
(4) การชนไก่เป็นการพนันอีกประเภทหนึ่งที่นิยมกัน
(5) มีการเลี้ยงไก่เป็นงานอดิเรก
(6) แต่กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของชายล้านนาก็มีเช่นกัน
(1) (4)(2)(1)(5)(6)(3)
(2) (1)(4)(2)(3)(5)(6)
(3) (4)(5)(2)(1)(6)(3)
(4) (1)(3)(6)(5)(4)(2)
ตอบ 2
ย่อหน้าควรมีความสัมพันธ์และความต่อเนื่องกัน ซึ่งความสัมพันธ์ในที่นี้ หมายถึงแต่ละส่วนของย่อหน้าต้องเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกันตามเหตุผลได้เรื่องได้ราว โดยมีการจัดระเบียบและวางลําดับเนื้อหาได้เหมาะเจาะตามลําดับ ส่วนความต่อเนื่อง หมายถึง ส่วนต่าง ๆ ในย่อหน้ามาปะติดปะต่อกันอย่างราบรื่น และมีคําเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ของเนื้อหาให้ประสานกลมกลืนกัน