หน้าแรก แท็ก POL2110 ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก

แท็ก: POL2110 ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก

POL2110 ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก 2/2558

0
การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2558 ข้อสอบกระบวนวิชา POL 2110 ทฤษฎีและจริยธรรมการเมืองตะวันออก คําสั่ง ข้อสอบเป็นอัตนัยมีทั้งหมด 2 ข้อ ๆ ละ 50 คะแนน ข้อ 1 จงอธิบายความแตกต่างของแนวความคิดเกี่ยวกับรัฐและอํานาจดังต่อไปนี้ (50 คะแนน) 1.1 ลัทธิใต้ท้งกับรัฐอิสลาม แนวคําตอบ ลัทธิไต้ท้ง เป็นแนวคิดที่เป็นอุดมคติสูงสุด เป็นอุดมคติทางการเมืองในรูปสากลนิยม ซึ่งเป็นเหมือนรัฐในอุดมคติ ไม่มีการแบ่งชาติขั้นวรรณะ ทุกคนเป็นเพื่อนร่วมโลก...
error: Content is protected !!