การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

ข้อสอบกระบวนวิชา PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป

Advertisement

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1 คําจํากัดความของบุคลิกภาพที่ว่า “โครงสร้างพลังงานของระบบจิตสรีระของเอกัตบุคคลที่ทําให้เขามีเอกลักษณ์ในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม” เป็นคําจํากัดความของใคร

Advertisement

(1) ฟรอยด์

(2) แอดเลอร์

Advertisement

(3) อัลพอร์ท

(4) มาสโลว์

Advertisement

(5) เอริกสัน

ตอบ 3 หน้า 284 อัลพอร์ท (Alport) กล่าวว่า บุคลิกภาพ คือ โครงสร้างพลังงานของระบบจิตสรีระของเอกัตบุคคลที่ทําให้เขามีเอกลักษณ์ในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งระบบจิตสรีระของมนุษย์นี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้บุคคลต้องปรับตัว และการปรับตัวที่ต่างกันของบุคคลแต่ละคนจะทําให้บุคลิกภาพต่างกันด้วย

Advertisement

2 ฟรอยด์กล่าวถึงบุคลิกภาพของมนุษย์ไว้อย่างไร

(1) บุคลิกภาพเกิดจากการวางเงื่อนไข

(2) บุคลิกภาพได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเท่านั้น

(3) การพัฒนาตัวตนไปสู่ความสมบูรณ์ต้องอาศัยความเข้าใจตนเองอย่างจริงแท้ (4) พฤติกรรมของมนุษย์ได้รับอิทธิพลมาจากจิตใต้สํานึก

(5) การเสริมแรงทางบวกจะทําให้เกิดพัฒนาการทางบุคลิกภาพ

ตอบ 4 หน้า 291 292, (คําบรรยาย) ฟรอยด์ (จิตวิเคราะห์) เชื่อว่า พฤติกรรมของมนุษย์มาจากแรงจูงใจของจิตใต้สํานึกหรือได้รับอิทธิพลมาจากจิตใต้สํานึก โดยเน้นสัญชาตญาณทางเพศและความก้าวร้าวเป็นหลัก

3 ส่วนของบุคลิกภาพที่เป็นกระบวนการทํางานขั้นต้น (Primary Process) คือ

(1) Id

(2) Ego

(3) Superego

(4) Unconscious

(5) Conscious

ตอบ 1 หน้า 288 ส่วนของบุคลิกภาพที่เป็นกระบวนการทํางานขั้นต้น (Primary Process) คืออิด (Id) ที่ยึดแต่ความพึงพอใจเป็นหลักโดยไม่คํานึงถึงข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ส่วนกระบวนการ ทํางานขั้นที่ 2 (Secondary Process) คือ อีโก้ (Ego) ที่ยึดหลักแห่งความเป็นจริงโดยร่วมกับกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล

4 ส่วนของจิตใจที่ฟรอยด์เปรียบเทียบว่าเหมือนส่วนยอดภูเขาน้ำแข็งที่ลอยพ้นน้ำคืออะไร

(1) Id

(2) Ego

(3) Superego

(4) Unconscious

(5) Conscious

ตอบ 5 หน้า 11, 289 ส่วนของจิตที่ฟรอยด์เปรียบเทียบว่าเหมือนส่วนยอดภูเขาน้ำแข็งที่ลอยอยู่เหนือน้ำหรือพ้นน้ำ คือ จิตสํานึก (Conscious), ส่วนที่จมอยู่ใต้น้ำ คือ จิตใต้สํานึก (Unconscious)และส่วนที่อยู่ปริ่มน้ำ คือ จิตก่อนสํานึก (Preconscious)

5 มนุษย์มีอิสรภาพที่จะตัดสินใจและกําหนดชะตาชีวิตของตนเอง เป็นแนวคิดในกลุ่มทฤษฎีใด

(1) จิตวิเคราะห์

(2) มนุษยนิยม

(3) เกสตัลท์

(4) พฤติกรรมนิยม

(5) ปัญญานิยม

ตอบ 2 หน้า 292 นักมนุษยนิยม มองว่า มนุษย์มีอิสรภาพที่จะตัดสินใจและกําหนดชะตาชีวิตของตนเองได้ เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นตัวของตัวเอง และสามารถ รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองได้กระทําลงไป

6 แนวคิดของเซลดอน (Sheldon) กล่าวว่า บุคคลที่มีนิสัยร่าเริง อารมณ์ดี สนุกสนาน ชอบกิน ๆ นอน ๆ คือ

(1) Endomorphy

(2) Mesomorphy

(3) Exsomorphy

(4) Suprememorphy

(5) Stablemorphy

ตอบ 1 หน้า 129, 295 เชลดอน (Sheldon) แบ่งรูปร่างของบุคคลออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

1 รูปร่างอ้วนกลม (Endomorphy) มักจะมีนิสัยร่าเริง อารมณ์ดี สนุกสนาน รักความสบายโกรธง่ายหายเร็ว ขึ้น้อยใจ พูดมาก ขี้บ่น คุยโอ่ และกินจุหรือชอบกิน ๆ นอน ๆ ฯลฯ

2 รูปร่างผอมเกร็ง (Ectomorphy) มักจะมีนิสัยขี้อาย เฉย ๆ รักสันโดษ เก็บอารมณ์เก่ง  โมโหยากแต่หายช้า ไม่กล้าแสดงออก พูดน้อย ดื้อดึง และเอาแต่ใจตัวเอง ฯลฯ

3 รูปร่างสมส่วน (Mesomorphy) มักจะมีนิสัยกล้าแสดงออก รักกิจกรรมกลางแจ้งเป็นผู้ที่มีอารมณ์มั่นคง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ฯลฯ

7 การกล่าวว่า “คนไทยใจดี” “คนใต้รักพวกพ้อง” “คนเหนือพูดสุภาพ” เหล่านี้ถือว่าเป็นการแบ่งกลุ่มอุปนิสัย ในลักษณะใดตามทฤษฎีของอัลพอร์ท

(1) ลักษณะสามัญ

(2) ลักษณะเฉพาะเจาะจง

(3) ลักษณะแฝง

(4) ลักษณะประจําตัวดั้งเดิม

(5) ลักษณะพื้นผิว

ตอบ 1 หน้า 294 296 อัลพอร์ท (Allport) นักทฤษฎีประเภทและโครงสร้าง เชื่อว่า การศึกษาลักษณะนิสัยใจคอของคนที่อยู่ในสังคมเดียวกัน จะสามารถหาลักษณะร่วมที่คนในสังคมเดียวกัน มีความคล้ายคลึงกันได้ เรียกว่า ลักษณะสามัญ (Common Trait) เช่น คนเหนือพูดจาสุภาพ คนใต้รักพวกพ้อง คนไทยใจดี คนญี่ปุ่นมีระเบียบวินัย ฯลฯ

8 ตามทฤษฎีของฟรอยด์ หากบิดามารดาเคร่งครัดเข้มงวดต่อการขับถ่ายของเด็กช่วงอายุ 2 – 3 ปี บุคคลนั้น จะเติบโตมาโดยมีแนวโน้มบุคลิกภาพเช่นใด

(1) พูดคําหยาบ ปากจัด ชอบถากถาง

(2) ชอบกิน

(3) ติดบุหรี่หรือยาเสพติด

(4) เบี่ยงเบนทางเพศ

(5) จู้จี้เจ้าระเบียบ

ตอบ 5 หน้า 299 ขั้นพัฒนาการของฟรอยด์ในขั้นความสุขอยู่ที่ทวารหนัก (Anal Stage) เกิดในช่วงอายุ 2 – 3 ปี ซึ่งเด็กจะมีศูนย์กลางความพึงพอใจอยู่ที่ทวารหนัก เด็กจะพอใจที่ได้ปลดปล่อย หากในช่วงนี้บิดามารดาที่เคร่งครัดเข้มงวดกับเด็กมากเกินไปในเรื่องการขับถ่าย เมื่อเด็กโตขึ้น จะเกิดความขัดแย้งใจ มีแนวโน้มบุคลิกภาพที่จู้จี้เจ้าระเบียบ รักษาความสะอาดจนเกินเหตุ และบางครั้งอาจมีพฤติกรรมประเภทดื้อรั้นและดันทุรังได้

9 แบบทดสอบ MAPI คือแบบทดสอบกลุ่มใด

(1) แบบสอบถาม

(2) การสัมภาษณ์

(3) การสังเกต

(4) การฉายภาพจิต

(5) การกําหนดสถานการณ์

ตอบ 1 หน้า 304 – 308, 315 เครื่องมือที่ใช้วัดบุคลิกภาพของบุคคล มีดังนี้

1 การสัมภาษณ์

2 การสังเกตโดยตรง

3 การกําหนดสถานการณ์

4 การใช้แบบสอบถาม ได้แก่ แบบทดสอบ MMPI, CPI และ 16 PF

5 การฉายภาพจิต ได้แก่ แบบทดสอบรอร์ชาค และ TAT

10 แบบทดสอบที่ให้ดูภาพหยดหมึกและให้ตอบว่าเหมือนอะไรคือแบบทดสอบใด

(1) TAT

(2) MMPI

(3) 16 PF

(4) Rorschach

(5) CPI

ตอบ 4 หน้า 308 309, 315 แบบทดสอบการฉายภาพจิต แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1 แบบทดสอบรอร์ช”ค (Rorschach) เป็นภาพหยดหมึก 10 ภาพ โดยให้ผู้รับการทดสอบดูภาพแล้วให้เขาตอบว่าภาพนั้นเหมือนอะไรหรือเขาเห็นอะไรในรูปนั้นบ้าง

2 แบบทดสอบ TAT เป็นภาพเรื่องราว 20 ภาพ โดยให้ผู้รับการทดสอบดูภาพแล้วให้เขาบรรยายหรือแต่งเรื่องหรือเล่าเรื่องจากภาพ

Advertisement