การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

ข้อสอบกระบวนวิชา PSY 1001 จิตวิทยาทั่วไป

Advertisement

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 120 ข้อ)

1 ในเซลล์ประสาทนิวโรน “เดนไดรท์” ทําหน้าที่อะไร

Advertisement

(1) นํากระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์

(2) เป็นผนังห่อหุ้มเซลล์

Advertisement

(3) กระตุ้นการทํางานของเซลล์

(4) นํากระแสประสาทออกนอกตัวเซลล์

Advertisement

(5) ทําหน้าที่รับและส่งกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์

ตอบ 1 หน้า 37 เดนไดรท์ (Dendrite) ในเซลล์ประสาทนิวโรน (Neuron) จะทําหน้าที่เกี่ยวกับการนํากระแสประสาทเข้ามาสู่ตัวเซลล์ประสาท

Advertisement

2 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาด้านสรีรจิตวิทยา

(1) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการทํางานของระบบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม

(2) เน้นการศึกษาเกี่ยวกับการทํางานของระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ

(3) เชื่อว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ การรับรู้ บุคลิกภาพเป็นผลมาจากการทํางานของระบบประสาท

(4) เชื่อว่าการเคลื่อนไหว อารมณ์ การคิด เกิดจากการนําส่งกระแสประสาทไปทั่วร่างกาย

(5) ถูกทุกข้อ

ตอบ 5 หน้า 25, 27, (คําบรรยาย) สรีรจิตวิทยา (Physiological Psychology) เป็นการศึกษาค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่การทํางานของระบบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมที่สมดุล และอยู่รอดของชีวิต โดยเน้นศึกษาเกี่ยวกับการทํางานของสมอง/ระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ เชื่อว่าพฤติกรรมการเรียนรู้ การรับรู้ และบุคลิกภาพเป็นผลมาจากการทํางานของระบบประสาทและเชื่อว่าการเคลื่อนไหว อารมณ์ และการคิด เกิดจากการนําส่งกระแสประสาทไปทั่วร่างกาย

3 กล้ามเนื้อชนิดใดทํางานอยู่ภายใต้อํานาจจิตใจ

(1) กระเพาะอาหาร

(2) กล้ามเนื้อลาย

(3) กล้ามเนื้อเรียบ

(4) กล้ามเนื้อหัวใจ

(5) กะบังลม

ตอบ 2 หน้า 30, 32, 52 ระบบกล้ามเนื้อ (Muscular System) จะทําหน้าที่ในการทําให้ร่างกายเคลื่อนไหว ประกอบด้วย

1 กล้ามเนื้อลาย โดยจะทํางานอยู่ภายใต้อํานาจจิตใจ

2 กล้ามเนื้อเรียบ เช่น กระเพาะอาหาร กะบังลม ฯลฯ โดยจะทํางานอยู่นอกอํานาจจิตใจ

3 กล้ามเนื้อหัวใจ โดยจะทํางานอยู่นอกอํานาจจิตใจ

4 การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นเป็นการทํางานของ ระบบประสาทส่วนใด

(1) ระบบประสาทส่วนกลาง

(2) ระบบประสาทซิมพาเธติก

(3) ระบบโซมาติก

(4) ระบบประสาทพาราซิมพาเธติก

(5) ระบบประสาทอัตโนมัติ

ตอบ 2 หน้า 34, 261 ระบบประสาทซิมพาเธติก (Sympathetic) เป็นระบบที่ไปกระตุ้นการทํางานของร่างกายในกรณีฉาเฉิน ทําให้ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้น เช่น เมื่อบุคคลเผชิญหน้ากับสิ่งเร้าที่ทําให้ตกใจกลัวและช็อก ทําให้ระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายมีการทํางานมากขึ้น เกิดการตื่นตัว มีการเตรียมพร้อมของชีพจร หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูง ผนั่งของลําไส้หดตัวน้อยลง ม่านตาขยายกว้าง เหงื่อออกมาก และขนลุก ฯลฯ

5 สารสื่อประสาทชนิดใดที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว

(1) อะซีทิลโคลีน

(2) ซีโรโทนิน

(3) โดปามาย

(4) กาบา

(5) นอร์อิพิเนฟฟริน

ตอบ 3 หน้า 40 โดปามาย (Dopamine) เป็นสารสื่อประสาทที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว ถ้าเสื่อมหรือบกพร่องหรือผิดปกติจะเป็นสาเหตุของโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease) คือ มีอาการสั่นของกล้ามเนื้อ และยากลําบากในการเคลื่อนไหว ซึ่งมักพบในผู้สูงอายุ

6 อารมณ์เกิดจากการทํางานของสมองส่วนใด

(1) ไฮโปธาลามัส

(2) ธาลามัส

(3) ลิมปิก

(4) ซีรีบรัม

(5) ซีรีเบลลัม

ตอบ 2 หน้า 41 ธาลามัส (Thalamus) เป็นส่วนของสมองที่ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางการส่งกระแสประสาทมอเตอร์จากซีรีบรัมไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เป็นศูนย์กลางการรับ กระแสประสาทสัมผัส (ยกเว้นสัมผัสกลิ่น) จากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไปยังซีรีบรัม และเป็นศูนย์กลางควบคุมการเกิดอารมณ์ต่าง ๆ ของบุคคล รวมทั้งการตื่นและการหลับ

7 การเต้นของหัวใจ การหายใจอยู่ภายใต้การทํางานของสมองส่วนใด

(1) ซีรีบรัม

(2) ซีรีเบลลัม

(3) ก้านสมอง

(4) ไขสันหลัง

(5) สมองส่วนกลาง

ตอบ 3 หน้า 43 ก้านสมอง (Brain Stem) เป็นแกนกลางของสมอง ทําหน้าที่ควบคุมการทํางานที่เป็นไปโดยอัตโนมัติ อยู่นอกเหนืออํานาจจิตใจ เช่น การเต้นของหัวใจ และการหายใจ ดังนั้น คนที่คอหักจึงตายเพราะหายใจไม่ออก เนื่องจากเส้นประสาทที่เชื่อมต่อระหว่างก้านสมองและกล้ามเนื้อซึ่งควบคุมการขยายตัวของช่องอกขาดออกจากกัน

8 ต่อมพิทูอิทารีหรือต่อมใต้สมองทําหน้าที่ผลิตฮอร์โมนชนิดใด

(1) เทสเทอสโตโรน

(2) โกรธฮอร์โมน

(3) คอร์ติซอล

(4) อินซูลิน

(5) โปรเจสเตอโรน

ตอบ 2 หน้า 45 ต่อมพิทูอิทารีหรือต่อมใต้สมอง (Pituitary Gland) เป็นต่อมไร้ท่อที่มีความสําคัญที่สุดของร่างกาย เพราะสร้างฮอร์โมนหลายชนิดเพื่อไปควบคุมการทํางานของต่อมไร้ท่ออื่น ๆ โดยจะทําหน้าที่สร้างฮอร์โมนที่สําคัญ คือ โกร๊ธฮอร์โมน (Growth Hormone) ซึ่งเป็นกลุ่มของฮอร์โมนที่ทําหน้าที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของร่างกาย

9 ฮอร์โมนอินซูลิน มีแหล่งกําเนิดมาจากที่ใด

(1) ต่อมแพนเครียส

(2) ต่อมใต้สมอง

(3) ต่อมหมวกไต

(4) ต่อมไทรอยด์

(5) ต่อมไทมัส

ตอบ 1 หน้า 49 ตับอ่อนหรือต่อมแพนเครียส (Pancreas) จะทําหน้าที่เป็นทั้งต่อมมีท่อและต่อมไร้ท่อโดยจะผลิตฮอร์โมนที่สําคัญคือ อินซูลิน (Insulin) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้เข้มข้นพอดี ถ้าตับอ่อนผลิตฮอร์โมนอินซูลินในระดับต่ํา จะทําให้เกิดอาการของโรคเบาหวาน

10 การหาคําตอบของคําถามที่ว่า “ทําไมคนที่เห็นเหตุการณ์รถเสียอยู่กลางถนนจึงกลับเพิกเฉยไม่ให้ความช่วยเหลือ” สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายทางจิตวิทยาข้อใด

(1) ศึกษา

(2) อธิบาย

(3) ทําความเข้าใจ

(4) ทํานาย

(5) ควบคุม

ตอบ 3 หน้า 5 – 7, (คําบรรยาย) จุดมุ่งหมายของการศึกษาทางจิตวิทยา มี 4 ประการ ได้แก่

1 หาคําอธิบาย เช่น จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีอุบัติเหตุหรือมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นบนถนน ฯลฯ

2 ทําความเข้าใจ เช่น การหาคําตอบของคําถามที่ว่าทําไมหรือเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น ฯลฯ

3 ทํานาย (พยากรณ์) เช่น มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่ผู้ประสบเหตุจะได้รับความช่วยเหลือ ฯลฯ

4 ควบคุมพฤติกรรม เช่น เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นบนถนนแล้วมีบุคคลถ่ายคลิปเก็บไว้ ฯลฯ

Advertisement