การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2559

ข้อสอบกระบวนวิชา PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

Advertisement

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว

ข้อ 1. – 3. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคําถาม

Advertisement

(1) ความจําระยะสั้น

(2) ความจําระยะยาว

Advertisement

(3) ความจําจากการรับสัมผัส

(4) ความจําขณะปฏิบัติงาน

Advertisement

(5) ความจําคู่

 

Advertisement

1 เก็บข้อมูลได้มากและไม่สูญหาย

ตอบ 2 หน้า 196 – 197, 199 ความจําระยะยาว (Long term, Memory) จะทําหน้าที่เสมือนคลังข้อมูลถาวรซึ่งบรรจุทุกอย่างที่เรารู้เกี่ยวกับโลกเอาไว้ โดยมีความสามารถไม่จํากัด ในการเก็บข้อมูล จึงไม่มีข้อมูลสูญหายไปจากความจําระยะยาวนี้ และจะเก็บข้อมูลไว้บน พื้นฐานของความหมายและความสําคัญของข้อมูล ซึ่งความจําระยะยาวนี้มี 2 ประเภท คือ

1 การจําความหมาย เป็นการจําความรู้พื้นฐานที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโลก เช่น ชื่อวัน เดือน ชื่อสิ่งของ ภาษา และทักษะการคํานวณง่าย ๆ รวมทั้งข้อเท็จจริงอื่น ๆ ฯลฯ 2 การจําเหตุการณ์ เป็นการจําเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของตนเอง เป็นการบันทึกเหตุการณ์ในชีวิต เช่น จําวันแรกที่เข้ามาในมหาวิทยาลัย จําอุบัติเหตุที่ประสบเมื่อปีที่แล้ว ฯลฯ

2 เก็บภาพติดตาไว้ได้

ตอบ 3 หน้า 196 ความจําจากการรับสัมผัส (Sensory Memory) คือ ระบบการจําชั้นแรกที่จะเก็บข้อมูลในลักษณะถอดแบบสิ่งที่ได้เห็นหรือสิ่งที่ได้ยินทุกอย่างเอาไว้ในช่วงสั้น ๆ เพื่อถ่ายทอด ข้อมูลต่อไปยังระบบการจําอื่น ๆ เช่น ถ้าได้เห็นข้อมูล ภาพติดตาหรือจินตภาพ (Icon) จะคง อยู่ได้ครึ่งวินาที (1/2 วินาที) แต่ถ้าเกิดจากการได้ยิน เสียงก้องในหู (Echo) ของสิ่งที่ได้ยินจะคงอยู่ประมาณ 2 วินาที ฯลฯ ทั้งนี้หากไม่มีการส่งต่อข้อมูลสิ่งที่จําไว้จะหายไปอย่างรวดเร็วที่สุด

3 เป็นคลังข้อมูลชั่วคราว

ตอบ 1 หน้า 196 ความจําระยะสั้น (Short-term Memory) ทําหน้าที่คล้ายคลังข้อมูลชั่วคราวที่เก็บข้อมูลได้ในจํานวนจํากัด โดยจะเก็บข้อมูลในลักษณะจินตภาพ ทั้งนี้ความจําระยะสั้น จะถูกรบกวนหรือถูกแทรกแซงได้ง่าย เป็นความจําที่ช่วยป้องกันไม่ให้เราสับสนในการสนทนา เกี่ยวกับชื่อ วันที่ หมายเลขโทรศัพท์ และเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ นอกจากนี้ยังเป็นความจําในส่วนที่ปฏิบัติงาน (Working Memory) การคิดเลขในใจ การจํารายการสั่งของที่จะซื้อ ฯลฯ

4 การที่เราจดจําเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันแรกที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยได้ เป็นเพราะเราจัดเก็บข้อมูลไว้ในส่วนใด

(1) ความจําคู่

(2) ความจําขณะปฏิบัติงาน

(3) การจําเหตุการณ์ในความจําระยะยาว

(4) การจําความหมายในความจําระยะยาว

(5) ความจําจากการรับสัมผัส

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 1 ประกอบ

5 การที่เราพยายามนึกชื่อดาราคนหนึ่ง ที่จําชื่อไม่ได้แต่จําหน้าได้ จนกระทั่งมีเพื่อนนํารูปถ่ายมาให้ดู จึงสามารถเรียกชื่อดาราได้อย่างถูกต้อง ลักษณะนี้จัดว่าตรงกับข้อใด

(1) การบูรณาการใหม่

(2) การระลึกได้

(3) การพิจารณาได้

(4) การเรียน

(4) การเรียนซ้ำ

(5) การจําได้

ตอบ 5 หน้า 202 การจําได้ (Recognition) เป็นการวัดความจําโดยมีสื่อกระตุ้นหรือชี้แนะให้จําได้ เช่น ข้อสอบแบบเลือกตอบ หรือการเห็นร่มก็จําได้ว่าเป็นร่มที่หายไปเมื่อสองเดือนที่แล้ว ฯลฯ การจําได้จะได้ผลดีถ้ามีรูปถ่ายหรือการได้เห็นสิ่งอื่น ๆ มาช่วย เช่น การที่ตํารวจนิยมให้พยานชี้ตัวผู้ต้องสงสัยจากภาพถ่ายหรือสเก็ตภาพให้พยานดู เป็นต้น

6 ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการลืม

(1) การไม่ได้ลงรหัส

(2) ลงรหัสข้อมูลไว้แต่ไม่ครบถ้วน

(3) ถูกรบกวนด้วยข้อมูลใหม่

(4) เกิดการเก็บกด

(5) ข้อมูลเสื่อมสลายตามกาลเวลา

ตอบ 2 หน้า 204 205 สาเหตุของการลืม มีหลายประการ ได้แก่

1 การไม่ได้ลงรหัส

2 การเสื่อมสลายตามกาลเวลาเพราะการไม่ได้ใช้

3 การลืมเพราะขึ้นอยู่กับสิ่งชี้แนะ

4 การถูกรบกวนด้วยข้อมูลใหม่

5 การเก็บกด

7 เมื่อคิดเกี่ยวกับทะเล ก็ได้กลิ่นไอเค็มและได้ยินเสียงคลื่นกระทบฝั่ง ตรงกับหน่วยพื้นฐานความคิดข้อใด

(1) การตอบสนองทางกล้ามเนื้อ

(2) การหยั่งเห็นคําตอบทันที

(3) จินตภาพ

(4) มโนทัศน์

(5) ภาษา

ตอบ 3 หน้า 206 จินตภาพ (Images) หมายถึง ภาพในใจ รวมถึงความรู้สึกสัมผัสอื่น ๆ ด้วย เช่น เมื่อคิดเกี่ยวกับทะเลก็จะเห็นสีฟ้าครามสดใส ได้กลิ่นไอเค็ม และได้ยินเสียงคลื่นกระทบฝั่ง ฯลฯ

8 ข้อใดไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นในขณะที่บุคคลกําลังคิด

(1) มีภาพตรงหน้า

(2) มีการใช้ภาษา

(3) มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ

(4) มีภาพในใจ

(5) มีมโนทัศน์

ตอบ 1 หน้า 206 207 ในขณะที่บุคคลกําลังคิดจะต้องเกิดหน่วยพื้นฐานของความคิด ประกอบด้วย จินตภาพ (มีภาพในใจ) มีการตอบสนอง การเคลื่อนไหว) ของกล้ามเนื้อ มีมโนทัศน์ และมีการใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์

9 การที่เราสามารถแก้ปัญหาโจทย์สถิติ เพราะเราจํากฎการคํานวณและสูตรสถิตินั้นได้ เป็นการแก้ปัญหาลักษณะใด

(1) แก้ปัญหาโดยทําความเข้าใจ

(2) แก้ปัญหาโดยการหยั่งเห็นคําตอบในทันที

(3) แก้ปัญหาโดยใช้เครื่องจักร

(4) แก้ปัญหาจากการคิดคําตอบที่เป็นไปได้หลาย ๆ คําตอบ

(5) แก้ปัญหาจากการคิดคุณสมบัติทั่วไปของคําตอบที่ถูก

ตอบ 3 หน้า 209 การแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องจักร (Mechanical Solution) อาจทําโดยการลองผิดลองถูก หรือการท่องจํา และมีการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งการแก้ปัญหาโดยการท่องจํา หมายถึง การแก้ปัญหาได้เนื่องจากกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เราได้เรียนรู้และท่องจําไว้แล้ว เช่น เราสามารถแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์หรือสถิติได้ เพราะเราจํากฏการคํานวณและสูตรต่าง ๆ ได้มาก ฯลฯ

10 ตาลสามารถเปลี่ยนวิธีคิดจากเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่งได้โดยไม่ยึดติดกับความคิดเดิม ๆ จัดว่าเป็น คุณสมบัติใดของความคิดสร้างสรรค์

(1) ความริเริ่ม

(2) ความมีตรรกะ

(3) การแสวงหาใคร่รู้

(4) ความคล่อง

(5) ความยืดหยุ่น

ตอบ 5 หน้า 211 ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับวิธีการคิดเชิงกลไก การมองเห็นคําตอบได้ทันทีหรือขึ้นอยู่กับความเข้าใจ อาจอยู่ในรูปการอุปนัยหรือการนิรนัย อาจเป็นเชิงตรรกะหรือปราศจากเหตุผล รวมทั้งความคล่อง ความยืดหยุ่น และความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่นอาจดูได้จากจํานวนครั้งที่เปลี่ยนวิธีคิดจากเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่งได้โดยไม่ยึดติดกับความคิดเดิม ๆ

Advertisement