การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ข้อสอบกระบวนวิชา POL 3300 การบริหารการคลัง

Advertisement

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1 หนี้สาธารณะในข้อใดที่เกิดการผลักภาระให้แก่อนุชน

Advertisement

(1) หนี้ที่กู้จากแหล่งเงินกู้ในต่างประเทศ

(2) หนี้ที่ก่อขึ้นเพื่อจัดซื้อยุทโธปกรณ์

Advertisement

(3) หนี้ที่ก่อขึ้นเพื่อโครงการลงทุน

(4) หนี้ที่เกิดจากการค้ําประกันรัฐวิสาหกิจ

Advertisement

(5) ถูกทุกข้อ

ตอบ 5 (เอกสารหมายเลข P-3309 หน้า 47) หนี้สาธารณะที่เกิดการผลักภาระให้แก่อนุชน มีดังนี้

Advertisement

1 หนี้ที่กู้จากแหล่งเงินกู้ในต่างประเทศ 2 หนี้ที่ก่อขึ้นเพื่อจัดซื้อยุทโธปกรณ์

3 หนี้ที่ก่อขึ้นเพื่อโครงการลงทุน 4 หนี้ที่เกิดจากการค้ำประกันรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ

 

2 การใช้จ่ายของรัฐบาลมีผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกลไกในข้อใด

(1) ดุลการค้า

(2) ดุลการชําระเงิน

(3) อุปสงค์มวลรวม

(4) เงินคงคลัง

(5) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 3 (เอกสารหมายเลข P-3300 หน้า 46 – 47) ปรากฏการณ์เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกในช่วงทศวรรษ 1930 เรียกว่า The Great Depression ซึ่งทฤษฎีของเคนส์ได้เข้ามาช่วยในการ แก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำนี้โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจ ดําเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุลโดยรัฐบาล ซึ่งเป็นการทํางานของกลไกอุปสงค์มวลรวม

3 เพื่อไม่ให้การก่อหนี้สาธารณะเป็นข้อจํากัดของการพัฒนาประเทศ รัฐบาลควรคํานึงถึงหลักการใด

(1) ความสมดุลทางการคลัง

(2) ความเท่าเทียมทางการคลัง

(3) ความยั่งยืนทางการคลัง

(4) การกระจาย

(5) ความพอเพียง

ตอบ 3 (เอกสารหมายเลข P-3300 หน้า 43) เพื่อไม่ให้การก่อหนี้สาธารณะเป็นข้อจํากัดของการพัฒนาประเทศ รัฐบาลควรคํานึงถึงความยั่งยืนทางการคลัง (Fiscal Sustainability) ซึ่งมี เครื่องชี้วัดที่สําคัญ เช่น ภาระหนี้ต่างประเทศภาครัฐต่อรายได้เงินตราต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและบริการ (Debt Service Ratio) เป็นต้น

4 ภาระหนี้ต่างประเทศภาครัฐต่อรายได้เงินตราต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและบริการ เรียกว่าอะไร

(1) Burden

(2) Deficit

(3) Debt Service Ratio

(4) Debt to GDP

(5) ถูกทุกข้อ

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 3 ประกอบ

5 ข้อใดไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ

(1) การท่าเรือแห่งประเทศไทย

(2) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

(3) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

(4) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด

(5) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ตอบ 5 (คําบรรยาย) หน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจในปัจจุบัน เช่น การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย  ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นต้น

 

6 บุคคลใดดํารงตําแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ

(1) นายกรัฐมนตรี

(2) รองนายกรัฐมนตรี

(3) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

(4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

(5) ปลัดกระทรวงการคลัง

ตอบ 4 (เอกสารหมายเลข P-3300 หน้า 50) คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ ประกอบด้วย

1 ประธานกรรมการ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

2 รองประธานกรรมการ ได้แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

3 กรรมการ ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน

4 กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

7 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ มีวาระการดํารงตำแหน่งเท่าใด

(1) 2 ปี

(2) 3 ปี

(3) 4 ปี

(4) 5 ปี

(5) 6 ปี

ตอบ 2 (คําบรรยาย) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ต้องรายงานสถานะของหนี้สาธารณะต่อคณะรัฐมนตรี

8 คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะต้องรายงานสถานะของหนี้สาธารณะต่อผู้ใด

(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

(2) นายกรัฐมนตรี

(3) คณะรัฐมนตรี

(4) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

(5) อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ตอบ 3 ดูคําอธิบายข้อ 7 ประกอบ

9 ข้อใดไม่นับเป็นหนี้สาธารณะ

(1) หนี้ของรัฐบาล

(2) หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน

(3) หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน

(4) หนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์

(5) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 4 (เอกสารหมายเลข P-3300 หน้า 8, 45) หนี้สาธารณะ มีลักษณะดังนี้

1 หนี้ที่รัฐบาลกู้ตรงทั้งหนี้ในประเทศและต่างประเทศ

2 หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ําประกันและไม่ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึงหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่รัฐไม่ได้ค้ำประกัน

3 หนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

10 การกู้เงินรายใหม่เพื่อชําระหนี้เดิม การแปลงหนี้ หรือการชําระหนี้ก่อนถึงกําหนดชําระ เรียกว่าอะไร

(1) การต่อสัญญาหนี้สาธารณะ

(2) การขยายอายุหนี้สาธารณะ

(3) การปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ

(4) การผ่อนผันหนี้สาธารณะ

(5) ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ 3 (คําบรรยาย) วัตถุประสงค์ของการก่อหนี้สาธารณะ มีดังนี้

1 เพื่อการพัฒนาประเทศ หรือเรียกว่า “หนี้ที่ก่อให้เกิดมูลค่าตอบแทน” (Reproductive Debt) เป็นการกู้เงินมาลงทุนในโครงการสาธารณะเพื่อพัฒนาประเทศให้เกิดความก้าวหน้า เช่น ร่าง พ.ร.บ. กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมของรัฐบาล

2 เพื่อการสงคราม หรือเรียกว่า “หนี้ที่ไม่สร้างสรรค์” (Dead Weigh Debt) เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตอะไร

3 เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ คือ การกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อและเงินฝืด

4 เพื่อชดเชยงบประมาณขาดดุล คือ การกู้เงินมาเพื่อตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี

5 เพื่อปรับปรุงโครงสร้างการชําระหนี้ คือ การกู้หนี้ใหม่มาชําระหนี้เก่า (Refinance) เช่น การกู้เงินที่ดอกเบี้ยถูกมาชําระหนี้เงินกู้ที่ดอกเบี้ยแพง ฯลฯ

Advertisement