การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2561

ข้อสอบกระบวนวิชา POL 3300 การบริหารการคลัง

Advertisement

คําสั่ง ให้นักศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว (ข้อสอบมีทั้งหมด 100 ข้อ)

1 ข้อใดไม่จัดเป็นรายรับของรัฐบาลไทย

Advertisement

(1) ภาษีเงินได้

(2) ค่าสัมปทาน

Advertisement

(3) ค่าบริการ

(4) การขายหุ้น

Advertisement

(5) ดอกเบี้ยเงินกู้

ตอบ 5 หน้า 15 – 20, (คําบรรยาย) แหล่งรายรับของรัฐบาลไทย มาจาก 2 ส่วน คือ

Advertisement

1 รายรับที่เป็นรายได้ ได้แก่ ภาษีอากร การขายสิ่งของและบริการ (เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสัมปทาน ค่าบริการ) รัฐพาณิชย์ และรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าแสตมป์ฤชากร ค่าปรับ เป็นต้น

2 รายรับที่ไม่เป็นรายได้ ได้แก่ การกู้เงิน การใช้เงินคงคลัง และอื่น ๆ เช่น การขายหุ้น เป็นต้น

 

2 ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของภาษีอากร

(1) จัดเก็บเป็นการทั่วไป

(2) เกิดผลประโยชน์โดยตรงแก่ผู้จ่าย

(3) ใช้วิธีการบังคับจัดเก็บ

(4) ประชาชนเป็นผู้จ่าย

(5) เป็นการเคลื่อนย้ายทรัพยากรจากเอกชนไปสู่ภาครัฐ

ตอบ 2 หน้า 4, 22 ภาษีอากร มีลักษณะดังนี้

1 เป็นสิ่งที่รัฐบาลบังคับจัดเก็บจากประชาชนเป็นการทั่วไปและนํามาใช้เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม โดยมิได้มีสิ่งตอบแทนหรือเกิดผลประโยชน์โดยตรงแก่ผู้เสียภาษีอากร

2 เป็นการเคลื่อนย้ายทรัพยากรจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาล

 

3 ภาษีในข้อใดไม่ได้จัดเก็บโดยใช้ฐานความมั่งคั่ง

(1) ภาษีศุลกากร

(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

(3) ภาษีรถยนต์

(4) ภาษีมรดก

(5) ภาษีสรรพสามิต

ตอบ 1. 5 หน้า 5 – 6, 23 ฐานความมั่งคั่ง (Wealth Base) เป็นฐานภาษีที่พิจารณาจากรายได้หรือประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินที่บุคคลได้ครอบครองอยู่ ตัวอย่างภาษีที่จัดเก็บโดยใช้ฐานความมั่งคั่ง เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงงาน ภาษีรถยนต์ ภาษีมรดก ภาษีดอกเบี้ย เป็นต้น (ส่วนภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิตจัดเก็บโดยใช้ฐานการบริโภค)

4 ภาษีที่ใช้ฐานรายได้ (Income Base) พิจารณาจากสิ่งใดเป็นมูลเหตุสําคัญให้บุคคลต้องเสียภาษีอากร

(1) ผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินที่บุคคลครอบครอง

(2) การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า

(3) เงินได้ของบุคคลหรือหน่วยภาษีใดๆ

(4) การผ่านแดนของสินค้า

(5) การบริโภคจับจ่ายใช้สอย

ตอบ 3 หน้า 5, 22 ฐานรายได้ (Income Base) เป็นฐานภาษีที่วัดจากความสามารถในการเสียภาษี(Ability to Pay) ของประชาชนแต่ละคน โดยพิจารณาจากเงินได้ของบุคคลหรือหน่วยภาษีต่าง ๆภาษีที่จัดเก็บโดยใช้ฐานรายได้ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล

5 นายนักรบชําระค่าภาษีรถยนต์ในระบบเลื่อนล้อต่อภาษีในบริเวณพื้นที่ของกรมการขนส่งทางบกการเสียภาษีของนายนักรบเป็นการเสียภาษีภายใต้ฐานภาษีแบบใด

(1) ฐานรายได้

(2) ฐานการบริโภค

(3) ฐานความมั่นคง

(4) ฐานความมั่งคั่ง

(5) ฐานความยั่งยืน

ตอบ 4 ดูคําอธิบายข้อ 3 ประกอบ

6 ภาษีโรงงานเป็นภาษีที่เสียในฐานภาษีประเภทเดียวกันกับภาษีชนิดใด

(1) ภาษีมรดก

(2) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม

(4) ภาษีซื้อ

(5) ภาษีขาย

ตอบ 1 ดูคําอธิบายข้อ 3 ประกอบ

7 ภาษีเป็นกลไกตลาดภาครัฐที่เหมาะสําหรับใช้จัดบริการหรือผลิตสินค้าประเภทใด

(1) สินค้าสโมสร

(2) สินค้าผสม

(3) สินค้าถึงสาธารณะ

(4) สินค้าสาธารณะขั้นพื้นฐาน

(5) สินค้าเอกชน

ตอบ 4 หน้า 21 ภาษีเป็นกลไกตลาดภาครัฐที่เหมาะสําหรับใช้จัดบริการหรือผลิตสินค้าสาธารณะขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นสินค้าและบริการที่มีความจําเป็นต่อประชาชนทุกคนภายในประเทศ เช่น การรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในสังคม การศึกษาขั้นพื้นฐาน การควบคุมดูแลด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

8 ข้อใดไม่ใช่เกณฑ์การแบ่งประเภทของสินค้าของพอล แอนโทนี แซมมวลสัน

(1) ใช้ลักษณะของสินค้าเป็นเกณฑ์

(2) ใช้เกณฑ์ทางกายภาพ

(3) พิจารณาการเป็นปรปักษ์ในการบริโภค

(4) พิจารณาจากการแยกการบริโภคออกจากกัน

(5) พิจารณาว่าสินค้าเมื่อถูกใช้โดยคนหนึ่งแล้ว คนอื่นไม่สามารถใช้ได้หรือไม่

ตอบ 2 หน้า 11 – 12 พอล แอนโทนี แซมมวลสัน (Paul A. Samuelson) ได้แบ่งประเภทของสินค้าโดยใช้ลักษณะของสินค้าเป็นเกณฑ์ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากคุณสมบัติพื้นฐาน 2 ประการ คือ

1 พิจารณาการเป็นปรปักษ์ในการบริโภค เป็นการพิจารณาว่าสินค้าเมื่อถูกใช้โดยคนหนึ่งแล้วจะทําให้คนอื่นไม่สามารถใช้สินค้านั้นได้หรือไม่

2 พิจารณาการแบ่งแยกการบริโภคออกจากกัน เป็นการพิจารณาว่าสินค้านั้นสามารถใช้กลไกราคาหรือมาตรการบางอย่างเป็นเครื่องมือเพื่อกีดกันไม่ให้คนอื่นใช้สินค้านั้นได้หรือไม่

9 ไฟฟ้าบนถนนสาธารณะจัดเป็นสินค้าประเภทเดียวกันกับสินค้าชนิดใด

(1) การไฟฟ้านครหลวง

(2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(3) การประปานครหลวง

(4) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

(5) ทางพิเศษศรีรัช

ตอบ 4 หน้า 11 – 12, 14, (คําบรรยาย) สินค้าสาธารณะ (Public Goods) หรือเรียกว่าสินค้าสาธารณะแท้หรือสินค้าสาธารณะที่สมบูรณ์ (Pure Public Goods) มีคุณสมบัติดังนี้

1 ไม่เป็นปรปักษ์ในการบริโภค

2 ไม่สามารถแยกการบริโภคออกจากกันได้ หรือไม่สามารถ กีดกันผู้อื่นไม่ให้ใช้สินค้านั้นได้

3 ไม่มีต้นทุนส่วนเพิ่มในการจัดให้มีสินค้า ตัวอย่างเช่น ไฟฟ้าบนถนนสาธารณะ ลำน้ำสาธารณะ การดําเนินนโยบายต่างประเทศ การป้องกันประเทศ การรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในสังคม การทําความสะอาดถนนสาธารณะการควบคุมดูแลด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นต้น

10 สินค้าที่ไม่เป็นปรปักษ์ในการบริโภค และแยกการบริโภคออกจากกันได้ จัดเป็นสินค้าประเภทใด

(1) สินค้าสาธารณะ

(2) สินค้าอุปโภคบริโภค

(3) สินค้าเอกชน

(4) สินค้าสโมสร

(5) สินค้าอุตสาหกรรม

ตอบ 4

Advertisement