POL2104 พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ 1/2559

Advertisement

31 ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คือ

(1) ดร.สมภพ โหตระกิตย์

(2) นายเทียนฉาย กีระนันทน์

(3) พระพุทธะอิสระ

Advertisement

(4) นางสุชาดา กีระนันทน์

(5) นายธง แจ่มศรี

ตอบ 2 (ความรู้ทั่วไป) สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เป็นสภาที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญฯ (ฉบับชั่วคราว)พ.ศ. 2557 มาตรา 27 มีหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ โดยมี นายเทียนฉาย กีระนันทน์ เป็นประธาน ซึ่งปัจจุบันสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ถูกยุบไปแล้วตาม รัฐธรรมนูญฯ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 38 โดยมีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศทําหน้าที่แทน

32 ข้อครหาใหญ่ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติโดนวิจารณ์ในเดือนมีนาคม 2558 คือ

(1) การแต่งตั้งภรรยาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูป

(2) การแต่งตั้งคนขับรถเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ช่วย

(3) การแต่งตั้งหัวคะแนนเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ช่วย

(4) การแต่งตั้งเครือญาติเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ช่วย

(5) ไม่มีข้อถูก

ตอบ 4 (ความรู้ทั่วไป) สื่อมวลชนได้เปิดเผยเมื่อเดือนมีนาคม 2558 ว่า สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) มีการแต่งตั้งเครือญาติเป็นผู้เชี่ยวชาญและ ผู้ช่วยประจําตัว ซึ่งทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในการแต่งตั้งเครือญาติ ดํารงตําแหน่งดังกล่าว ดังนั้นวิป สนช. และวิป สปช. จึงมีมติให้สมาชิกปรับเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ และผู้ช่วยประจําตัวที่เป็นเครือญาติออกจากตําแหน่งทันที

33 ปัจจุบันประเทศไทยยังอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกหรือไม่

(1) ยังมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ

(2) บังคับใช้เฉพาะสามจังหวัดภาคใต้

(3) บังคับใช้เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล

(4) บังคับใช้เฉพาะจังหวัดที่มีเสื้อแดง

(5) ยกเลิกไปแล้ว

ตอบ 2 (ความรู้ทั่วไป) ปัจจุบันกฎอัยการศึกที่ใช้บังคับทั่วประเทศตามประกาศของกองทัพบกฉบับที่ 1/2557 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 และตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 2/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ได้ถูกยกเลิกไปแล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 แต่กฎอัยการศึกในสามจังหวัดภาคใต้ซึ่งบังคับใช้ก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน ไม่ได้ถูกยกเลิกตามกฎอัยการศึกทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว

34 ปัจจุบันประเทศไทยยังมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อยู่หรือไม่

(1) มี และแยกไปบริหารในกระทรวงต่าง ๆ

(2) มี แต่พ้นหน้าที่ราชการเพราะเกษียณไปแล้ว

(3) หมดสภาพไปแล้ว แต่สามารถกลับคืนสู่อํานาจได้เมื่อจําเป็น

(4) หมดสภาพไปตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญฯ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557

(5) ไม่มีข้อถูก

ตอบ 1 (ความรู้ทั่วไป) ปัจจุบันประเทศไทยยังมี คสช. และสมาชิกของ คสช. ยังได้รับการแต่งตั้งให้ไปบริหารในกระทรวงต่าง ๆ เช่น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

35 ประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งภายในปี 2560 ตามโรดแม็ปของ คสช. หรือไม่ (1) ไม่รู้ไม่แน่นอน

(2) ไม่รู้ ต้องรอการร่างรัฐธรรมนูญเสร็จก่อน

(3) ไม่รู้ ต้องรอหัวหน้า คสช. และนายกรัฐมนตรีหารือกันก่อน

(4) มีการเลือกตั้งในปี 2560

(5) เฉพาะข้อ 2 และ 4

ตอบ 1 (ความรู้ทั่วไป) ตามโรดแม็ปของ คสช. ที่กําหนดจะให้มีการเลือกตั้งภายในปี 2560 นั้น ปัจจุบันยังไม่แน่นอนว่าจะมีการเลือกตั้งตามที่กําหนดไว้หรือไม่ เพราะต้องรอให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่เพิ่งผ่านประชามติไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ประกาศใช้ก่อน และรอให้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเสร็จก่อนจึงจะสามารถจัดการเลือกตั้งได้

36 การรัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์ 2534 นําไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง คือ

(1) 14 ตุลาคม 2516

(2) 6 ตุลาคม 2519

(3) 26 มีนาคม 2524

(4) 17 – 20 พฤษภาคม 2535

(5) 13 – 20 พฤษภาคม 2553

ตอบ 4 (คําบรรยาย) การรัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์ 2534 โดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ส่งผลให้ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ต้องพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งผลพวงจากการ ยึดอํานาจดังกล่าวได้นําไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในวันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2535 หรือพฤษภาทมิฬ และการก่อตัวของกระแสปฏิรูปการเมืองและร่างรัฐธรรมนูญฯ 2540

37 ศัพท์ทางรัฐศาสตร์เรียกการแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างพรรคการเมืองว่า

(1) Salamandering

(2) Gerrymandering

(3) Psudo Electionman

(4) Idiocratic Commission

(5) Fraudmandering

ตอบ 2 (คําบรรยาย) Gerrymandering หมายถึง การบิดเบือนเขตเลือกตั้งเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของพรรคใดพรรคหนึ่ง เช่น กรณีการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบสัดส่วนในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มจังหวัดโดยให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกัน อยู่ในกลุ่มจังหวัดเดียวกัน ทําให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มนักวิชาการว่ามีการบิดเบือนเขตเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างพรรคการเมือง

38 ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนปัจจุบัน คือ

(1) นายนุรักษ์ มาประณีต

(2) นายศุภชัย สมเจริญ

(3) นายประวิช รัตนเพียร

(4) นายกฤษฎา บุญราช

(5) นางอมรา พงศาพิชญ์

ตอบ 1 (ความรู้ทั่วไป) ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนปัจจุบัน คือ นายนุรักษ์ มาประณีตซึ่งเข้ารับตําแหน่งเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

39 บุคคลที่ร่างรัฐธรรมนูญหลายฉบับในอดีตและยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน คือ

(1) ดร.สมภพ โหตระกิตย์

(2) พระยาอรรถการีย์นิพนธ์

(3) นายมีชัย ฤชุพันธุ์

(4) นายไพศาล พืชมงคล

(5) นายธง แจ่มศรี

ตอบ 3 (ความรู้ทั่วไป) บุคคลที่ร่างรัฐธรรมนูญหลายฉบับในอดีตและยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน คือ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ซึ่งท่านได้ทําหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฯ 2521, รัฐธรรมนูญฯ 2534, รัฐธรรมนูญฯ (ฉบับชั่วคราว) 2549 และรัฐธรรมนูญฯ 2550

40 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คือ

(1) นายพรเพชร วิชิตชลชัย การประลอง

(2) นายเทียนฉาย กีระนันทน์

(3) พระพุทธะอิสระ

(4) นางสุชาดา กีระนันทน์

(5) นายธง แจ่มศรี

ตอบ 1 (ความรู้ทั่วไป) ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนปัจจุบัน คือ นายพรเพชร วิชิตชลชัย โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เป็นรองประธานคนที่ 1 และนายพีระศักดิ์ พอจิต เป็นรองประธานคนที่ 2

Advertisement