การสอบไล่ภาคซ่อม  1  ปีการศึกษา  2551

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW4006 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

Advertisement

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี  4  ข้อ

ข้อ 1.       สมชายเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปี พ.ศ. 2510 จากบิดาคนสัญชาติไทย ส่วนมารดานั้นเป็นคนต่างด้าวอพยพ ขณะที่เกิด บิดาเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  บิดาเพิ่งมาจดทะเบียนรับรองสมชายเป็นบุตรเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2520  สมชายจะได้หรือเสียสัญชาติไทยอย่างไร หรือไม่ เพราะเหตุใด 

แนวคำตอบ  พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 มาตรา 7 อนุ 3    ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 337

และประมวลกฎหมายแพ่งฯ มาตรา 1547, 1557

สมชายได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ตาม พ.ร.บ.สัญชาติ มาตรา 7(3) จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2515 ประกาศของคณะปฏิวัติใช้บังคับ สมชายถูกถอนสัญชาติไทย ตาม ปว. ข้อ 1 แม้ภายหลังบิดาจะจดทะเบียนรับรองสมชายเป็นบุตรสัญชาติไทยของสมชายไม่กลับคืนมาอีก เพราะการเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายมีผลตั้งแต่วันจดทะเบียน (ป.พ.พ.มาตรา 1557 เดิม) (ฎีกาที่ 3120/2528) แต่เมื่อมีการแก้ไข ป.พ.พ. มาตรา 1557 การที่บิดาจดทะเบียนรับรองบุตรให้มีผลเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่วันที่เด็กเกิด

มีผลให้สมชายได้สัญชาติไทย ตาม พ.ร.บ.สัญชาติ (มาตรา 7(1) ตั้งแต่เกิด

ข้อ 2.       นายโฮคนสัญชาติเกาหลีมีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายในประเทศฟิลิปปินส์ได้สละสัญชาติเกาหลีและได้รับสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ  ต่อมานายโฮถูกถอนสัญชาติไทยตาม พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 โดยในขณะเดียวกันนั้นเองเกิดคดีขึ้นสู่ศาลไทย และประเด็นข้อพิพาทมีว่านายโฮมีความสามารถทำนิติกรรมซื้อเครื่องเชื่อมโลหะจำนวน 10 เครื่องจากนายวิชัยที่กรุงเทพฯ หรือไม่  ให้ท่านวินิจฉัยพร้อมทั้ง  ยกหลักกฎหมายประกอบด้วยว่าศาลไทยควรนำกฎหมายใดขึ้นปรับเป็นหลักในการพิจารณาและวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทที่ว่านี้แนวคำตอบ

ประเด็นข้อพิพาทที่ว่านี้เป็นเรื่องความสามารถของบุคคลซึ่ง มาตรา 10 วรรคแรก พ.ร.บ.ว่าด้วยการขัดกันฯ พ.ศ. 2481 กำหนดให้เป็นไปตามกฎหมายสัญชาติของบุคคลนั้น

โดยเหตุที่ในขณะเกิดคดีข้อพาทที่มีประเด็นว่านายโฮมีความสามารถซื้อเครื่องเชื่อมโลหะจำนวน 10 เครื่อง จากนายวิชัยหรือไม่นั้น นายโฮตกเป็นบุคคลผู้ไร้สัญชาติเพราะถูกถอนสัญชาติไทยตาม พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 จึงต้องใช้กฎหมายประเทศฟิลลิปปินส์ซึ่งนายโฮมีถิ่นที่อยู่บังคับตาม มาตรา 6 วรรคสาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการขัดกันฯ พ.ศ. 2481

ผลจึงเป็นว่าศาลไทยควรนำกฎหมายประเทศฟิลลิปปินส์ขึ้นปรับเป็นหลักในการพิจารณาและวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทที่ว่านี้ 

ข้อ 3.       จากการที่นักศึกษาได้ศึกษาคดีนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) ในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญามาแล้วนั้น  ความผิดฐานอาชญากรสงคราม (War Crime) คืออะไร  จงอธิบาย

แนวคำตอบ

ความผิดฐานอาชญากรสงคราม (War Crime) คือ การละเมิดกฎหมายหรือประเพณีการทำสงคราม ซึ่งรวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการฆ่าคนตาย ทารุณกรรม หรือเนรเทศเข้าค่ายใช้งานหรือเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นต่อพลเมืองของหรือในอาณาเขตที่ยึดครอง ฆ่าหรือทรมานเชลยศึก หรือบุคคลในทะเลหลวง ฆ่าบุคคลที่ยึดตัวไว้เป็นประกัน ปล้นสาธารณสมบัติ หรือทรัพย์สินเอกชน ทำลายโดยปราศจากความปราณีต่อนครเมือง หมู่บ้าน หรือการทำลายโดยปราศจากความจำเป็นทางทหาร

ข้อ 4.       จงบอกเหตุผลที่รัฐผู้รับคำขอสามารถจะยกขึ้นอ้างเมื่อไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่มีสัญชาติของตนมาโดยครบถ้วน

แนวคำตอบ  เหตุผลที่รัฐเจ้าของสัญชาติอาจยกขึ้นอ้างเพื่อปฏิเสธไม่ส่งคนของตนให้ตามคำขอคือ

1.               รัฐมีหน้าที่คุ้มครองคนของตน

2.               เพื่อมิให้เกิดปัญหาความไม่ยุติธรรมทางศาลหรือทางการเมือง

3.               เพื่อยืนยันหลักที่ว่าพลเมืองย่อมมีสิทธิอาศัยในดินแดนที่มีสัญชาติและไม่ควรถูกเนรเทศ

4.               เพื่อป้องกันปัญหาการยอมลดหรือสละอำนาจอธิปไตยของรัฐ

Advertisement