LAW4006 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 1/2552

การสอบไล่ภาค  1  ปีการศึกษา  2552
ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW4006 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  4  ข้อ  (คะแนนเต็มข้อละ  25  คะแนน) 

ข้อ  1  ยุทธเวทหนุ่มไทยไปทำมาหากินในประเทศลาว  ได้นางพันแสนคำสาวลาวเป็นภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส  เกิดบุตรในประเทศลาวห้าคน  บุตรทั้งห้าคนได้สัญชาติไทยหรือไม่  ถ้าหากจะให้บุตรและภรรยาได้สัญชาติไทยท่านจะแนะนำยุทธเวทอย่างไร  อธิบายโดยยกหลักกฎหมายประกอบคำตอบให้ชัดเจน

ธงคำตอบ

พ.ร.บ. สัญชาติ  พ.ศ. 2508  มาตรา  9  หญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้สมรสกับผู้มีสัญชาติไทยถ้าประสงค์จะได้สัญชาติไทย  ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ  และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ได้สัญชาติไทยให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี

พ.ร.บ. สัญชาติ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2535  มาตรา  7  บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด

(1) ผู้เกิดโดยบิดาหรือมารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย  ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร

พ.ร.บ. สัญชาติ  (ฉบับที่  4)  พ.ศ. 2551  มาตรา  7  วรรคสอง  คำว่าบิดาตาม  (1)  ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นบิดาของผู้เกิดตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง  แม้ผู้นั้นจะมิได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาของผู้เกิด  และมิได้จดทะเบียนรับรองผู้เกิดเป็นบุตรก็ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา  1547  เด็กเกิดจากบิดามารดาที่มิได้สมรสกัน  จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย  ต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังหรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร

มาตรา  1557  การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา  1547  ให้มีผลนับแต่วันที่เด็กเกิด  แต่ทั้งนี้จะอ้างเป็นเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตในระหว่างเวลาตั้งแต่เด็กเกิดจนถึงเวลาที่บิดามารดาได้สมรสกันหรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นบุตรไม่ได้

วินิจฉัย

บุตรทั้ง  5  คนที่เกิดในประเทศลาวจากยุทธเวทบิดาซึ่งมีสัญชาติไทยและนางพันแสนคำมารดาซึ่งมีสัญชาติลาว  โดยบิดาและมารดานั้นไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน  กรณีเช่นนี้ถือว่าบุตรทั้ง  5  คน  เกิดในขณะที่ยุทธเวทเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  และไม่ได้เกิดในราชอาญาจักรไทย  ดังนั้นบุตรทั้ง  5  คน  จึงไม่ได้รับสัญชาติไทย  ไม่ว่าตามหลักดินแดน  หรือหลักสายโลหิตตาม  พ.ร.บ.  สัญชาติ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2535  มาตรา  7(1)

แต่อย่างไรก็ตาม  ในปัจจุบันได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม  พ.ร.บ.  สัญชาติฯ  และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวนั้นให้นำไปใช้กับผู้ที่เกิดก่อนวันที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมนั้นใช้บังคับด้วย  ดังนั้นหากยุทธเวทต้องการให้บุตรทั้ง  5  คน  อาจได้รับสัญชาติไทยโดยการเกิด  ข้าพเจ้าจะแนะนำยุทเวทว่าสามารถทำได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งใน  2  วิธีดังนี้

1       ให้ดำเนินการพิสูจน์ตามวิธีการที่กำหนดในกฎหกระทรวงว่ายุทเวทเป็นบิดาของบุตรทั้ง  5  คนตามสายโลหิตจริง  ตาม  พ.ร.บ.  สัญชาติ  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2551  มาตรา  7  วรรคสอง  ซึ่งจะต้องดำเนินการพิสูจน์กับบุตรทุกคน  เมื่อพิสูจน์ได้แล้วว่าบุตรทั้ง  5  คนเป็นบุตรของยุทธเวทจริง  บุตรนั้นก็จะกลับได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักสายโลหิตตาม  พ.ร.บ.  สัญชาติ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2535  มาตรา  7(1)  ทั้งนี้  แม้ยุทเวทจะมิได้จดทะเบียนสมรสกับนางพันแสนคำ  และมิได้จดทะเบียนรับรองบุตรเหล่านั้นก็ตาม  หรือ

2       ให้ยุทเวทจดทะเบียนสมรสกับนางพันแสนคำ  หรือจดทะเบียนรับรองบุตรเหล่านั้นเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายหรือขอให้ศาลพิพากษาว่าบุตรเหล่านั้นเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย  ตาม  ป.พ.พ.มาตรา  1547  ทั้งนี้เนื่องจากบทบัญญัติแห่ง  ป.พ.พ.  มาตรา  1557  ที่แก้ไขใหม่นั้นได้กำหนดให้  การเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา  1547  ให้มีผลย้อนหลังไปนับแต่วันที่เด็กเกิด  ซึ่งผลของการเป้นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว  ย่อมทำให้บิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาแต่เดิมนั้นกลายเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายด้วย  เมื่อเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย  จึงทำให้บุตรทั้ง  5  คน  กลับได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักสายโลหิตตาม  พ.ร.บ.  สัญชาติ  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2535  มาตรา  7(1)  เช่นกัน

สำหรับนางพันแสนคำซึ่งมีสัญชาติลาวและได้จดทะเบียนสมรสกับผู้มีสัญชาติไทยนั้น  หากต้องการมีสัญชาติไทย  ก็อาจจะขอมีสัญชาติโดยการสมรสได้ตาม  พ.ร.บ.  สัญชาติ  พ.ศ. 2508  มาตรา  9  โดยให้ต้องยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ  และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ได้สัญชาติไทยเป็นดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สรุป  ข้าพเจ้าจะแนะนำให้ยุทเวทดำเนินการตามวิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้นเพื่อให้บุตรมีสัญชาติไทยตามหลักสายโลหิต  ส่วนนางพันแสนคำจะแนะนำให้ยื่นคำขอมีสัญชาติไทยโดยการสมรสก่อน  และเมื่อรัฐมนตรีอนุญาตจึงจะได้สัญชาติไทย