LAW4002 การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552

การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW4002  การว่าความ

คำแนะนำ ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 4 ข้อ (คะแนนเต็มข้อละ 25 คะแนน)

ข้อ1. (ก) ความเป็นทนายจะสิ้นสุดลงได้ในกรณีใดบ้าง จงนอกเป็นข้อ ๆ

(ข) นายเอกได้รับหมายศาลขอแรงให้เป็นทนายแก้ต่างจำเลยในคดีอาญาเรื่องหนึ่ง นายเอกไม่ได้ ไปทำหน้าที่เพราะใบอนุญาตเป็นทนายความขาดต่ออายุ แต่นายเอกก็มิได้แจ้งเหตุขัดข้องให้ ศาลทราบ ดังนี้ จะถือว่านายเอกประพฤติผิด พ.ร.บ. ทนายความ พ.ศ. 2528 ว่าด้วย มรรยาททนายความหรือไม เพราะเหตุใด

งคำตอบ

(ก) ตาม พ.ร.บ. ทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 44 ได้บัญญัติไว้ว่า ทนายความขาดจากการเป็น ทนายความ เมื่อ

1.         ตาย

2.         บอกเลิกจากการเป็นทนายความ

3.         ขาดการต่อใบอนุญาตตามมาตรา 39 วรรคสอง

4.         ถูกจำหน่ายชื่อลอกจากทะเบียนทนายความตามมาตรา 43 หรือ

5.         ถูกลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความตามมาตรา 66 มาตรา 67 มาตรา 68 หรือมาตรา 69

(ข) ตาม พ.ร.บ. ทนายความ พ.ศ. 2528 และข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ

พ.ศ. 2529

ข้อ 4 “ทนายความผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่ง ดังจะกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือว่าทนายความผู้นั้นประพฤติผิดมรรยาททนายความ

ข้อ 5 “ไม่รับหน้าที่เมื่อผู้พิพากษาได้ขอแรงให้เป็นทนายความแก้ต่างคดีอาญา เว้นแต่จะมี ข้อแก้ตัวโดยสมควร

วินัจนัย

โดยหลักแล้วทนายความผู้ใด เมื่อผู้พิพากษาได้ขอแรงให้เป็นทนายแก้ต่างให้จำเลยในคดีอาญา ทนายความผู้นั้นจะต้องรับหน้าที่ดังกล่าวนั้น ถ้าทนายความไม่รับหน้าที่ในการนั้นโดยไม่มีเหตุสมควร ถือว่าเป็น การผิดมรรยาททนายความ และถ้ามีเหตุขัดข้องอย่างใดที่ทำให้ไม่อาจรับหน้าที่ได้ ต้องแจ้งเหตุขัดข้องดังกล่าว ให้ศาลทราบ เพื่อศาลจะได้ขอแรงทนายความคนอื่นต่อไป

กรณีตามอุทาหรณ์ การที่นายเอกได้รับหมายศาลขอแรงให้เป็นทนายแก้ต่างให้จำเลยในคดีอาญาเรื่องหนึ่ง แต่นายเอกไม่ได้ไปทำหน้าที่นั้น     และแม้ว่านายเอกจะมีเหตุขัดข้องคือใบอนุญาตเป็นทนายความขาดต่ออายุ แต่นายเอกก็มิได้แจ้งเหตุขัดข้องให้ศาลทราบ ดังนี้ถือว่าการกระทำของนายเอก เป็นการประพฤติผิด พ.ร.บ. ทนายความ พ.ศ. 2528 ว่าด้วยมรรยาททนายความ ข้อ 5. ดังกล่าวข้างต้น

สรุป กรณีดังกล่าว ถือว่านายเอกประพฤติผิด พ.ร.บ. ทนายความ พ.ศ. 2528 วาด้วยมรรยาททนายความ (ตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความฯ ข้อ 5.)