LAW 3001 กฎหมายอาญา3 S/2551

การสอบไล่ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2551

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 3001 กฎหมายอาญา 3

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  4  ข้อ

ข้อ  1  น.ส.แจ๋วต้องการลักทรัพย์ของนายจ้าง  จึงแอบเอายานอนหลับผสมในเครื่องดื่มให้นายจ้างดื่มจะได้ลักทรัพย์ได้สะดวก  ปรากฏว่านายจ้างแพ้ยาทำให้หัวใจวายถึงแก่ความตาย  ดังนี้  น.ส.แจ๋ว  จะมีความผิดต่อชีวิตฐานใด  หรือไม่

ธงคำตอบ

หลักกฎหมาย  ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา  290  วรรคแรก  ผู้ใดมิได้มีเจตนาฆ่า  แต่ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย  ต้องระวางโทษ…

วินิจฉัย

องค์ประกอบความผิด  ฐานฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา  ตามมาตรา  290  วรรคแรก  ประกอบด้วย

1  ทำร้ายผู้อื่น

2  เป็นเหตุให้ผู้ถูกทำร้ายถึงแก่ความตาย

3  โดยเจตนา

กรณีตามอุทาหรณ์  การที่  น.ส.แจ๋วต้องการลักทรัพย์นายจ้างจึงได้แอบเอายานอนหลับผสมเครื่องดื่มให้นายจ้างดื่ม  จะได้ลักทรัพย์ได้สะดวก  การกระทำของ  น.ส.แจ๋วเช่นนี้  ไม่มีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา  เพราะเหตุว่า  น.ส.แจ๋วไม่มีเจตนาประสงค์ต่อผลในชีวิตของนายจ้าง  หรือการที่นำยานอนหลับผสมในเครื่องดื่มให้นายจ้างดื่มนั้น  ก็ไม่อาจเล็งเห็นได้ว่าจะทำให้นายจ้างถึงแก่ความตายแต่อย่างใด

แต่อย่างไรก็ตาม  การที่  น.ส.แจ๋วเอายานอนหลับให้นายจ้างกิน  ถือได้ว่า  น.ส.แจ๋วมีเจตนาทำร้ายนายจ้าง  เมื่อนายจ้างถึงแก่ความตาย น.ส.แจ๋วจึงมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา  ตามมาตรา  290  วรรคแรก

สรุป  น.ส.แจ๋วมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา  ตามมาตรา  290  วรรคแรก