การสอบไล่ภาค  1  ปีการศึกษา  2552

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 3001 กฎหมายอาญา 3

Advertisement

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  4  ข้อ

ข้อ  1  เข้มแอบซุ่มอยู่ข้างทางเพื่อดักชิงทรัพย์  เข้มเห็นเขียวขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาจึงใช้ปืนเอ็ม  16  ยิงไปที่ยางรถจักรยานยนต์ของเขียวหลายนัด  เพื่อให้รถล้มลงจะได้เข้าไปปลดทรัพย์สิน  ปรากฏว่ากระสุนปืนถูกยางรถและถูกขาของเขียวจนได้รับอันตรายสาหัส  ดังนี้ เข้มจะมีความผิดต่อชีวิตและร่างกายฐานใดหรือไม่

Advertisement

ธงคำตอบ

หลักกฎหมาย  ตามประมวลกฎหมายอาญา

Advertisement

มาตรา  80  ผู้ใดลงมือกระทำความผิดแต่กระทำไปไม่ตลอด  หรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล  ผู้นั้นพยายามกระทำความผิด

ผู้ใดพยายามกระทำความผิด  ผู้นั้นต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

Advertisement

มาตรา  288  ผู้ใดฆ่าผู้อื่น  ต้องระวางโทษ

วินิจฉัย

Advertisement

องค์ประกอบความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา  ตามมาตรา  288  ประกอบด้วย

1       ฆ่า

2       ผู้อื่น

3       โดยเจตนา

การพิจารณาว่าผู้กระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามมาตรา  288  ดังกล่าวข้างต้นหรือไม่นั้น  ในเบื้องต้นจะต้องพิจารณาให้ได้ความก่อนว่าผู้กระทำมีเจตนาฆ่าผู้ตายหรือผู้เสียหายโดยประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลตามมาตรา  59  วรรคสองหรือไม่  ถ้าผู้กระทำไม่มีเจตนาฆ่าดังกล่าว  แม้ผู้ถูกกระทำจะถึงแก่ความตายก็ไม่อาจถือได้ว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดตามมาตรานี้

กรณีตามอุทาหรณ์  การที่เข้มใช้อาวุธปืนเอ็ม  16  ยิงไปที่ยางรถจักรยานยนต์ของเขียวหลายนัด  โดยมีเจตนาเพียงเพื่อให้รถจักรยานยนต์ของเขียวล้ม  ในขณะที่อาจยิงเขียวให้ถึงแก่ความตายได้โดยตรงนั้น  ไม่ถือว่า  เข้มมีเจตนาฆ่าเขียวโดยประสงค์ต่อผลให้เขียวตาย  แต่โดยที่ลักษณะของการกระทำเช่นนั้น  เข้มย่อมเล็งเห็นผลได้ว่า  การใช้อาวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธร้ายแรงดังกล่าวยิงไป  กระสุนปืนอาจถูกที่บริเวณอวัยวะสำคัญของเขียว  ทำให้เขียวได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ความตายได้  กรณีเช่นนี้จึงถือว่าเข้มมีเจตนาเล็งเห็นผลตามมาตรา  59  วรรคสอง

เมื่อปรากฏว่า  เข้มได้ลงมือกระทำความผิดไปตลอดแล้ว  แต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล  คือกระสุนปืนถูกขาของเขียวได้รับอันตรายสาหัสเท่านั้น  ไม่ถึงแก่ความตาย  เข้มจึงมีความผิดฐานพยายามฆ่าตามมาตรา  288  ประกอบมาตรา  80 (ฎ. 2991/2536)

สรุป  เข้มมีความผิดฐานพยายามฆ่าตามมาตรา  288  ประกอบมาตรา  80

Advertisement