LAW 3001 กฎหมายอาญา 3 ซ่อม 1/2551

การสอบซ่อมภาค  1  ปีการศึกษา 2551

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 3001 กฎหมายอาญา 3

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี  4  ข้อ

ข้อ 1.       เอ๋และอ้นประสบปัญหารักสามเส้าหาทางออกไม่ได้  เอ๋จึงชวนอ้นให้ฆ่าตัวตายพร้อมกัน  โดยเอ๋ไปซื้อยาพิษเอามาผสมเครื่องดื่มคนละแก้ว  แล้วเอ๋และอ้นต่างก็ดื่มยาพิษพร้อม ๆ กัน  ปรากฏว่ามีผู้มาพบนำทั้งคู่ส่งโรงพยาบาลให้แพทย์ล้างท้อง  แต่ช่วยชีวิตเอ๋ได้เพียงคนเดียว  ส่วนอ้นถึงแก่ความตายในวันนั้นเอง ดังนี้เอ๋จะมีความผิดต่อชีวิตฐานใดหรือไม่
ธงคำตอบ
 
หลักกฎหมาย      มาตรา 288          
 

วินิจฉัย               

 เอ๋ไม่มีความผิดฐานฆ่าคนโดยเจตนา  (มาตรา 288)  เพราะทั้ง 2 คน ต่างสมัครใจฆ่าตนเอง   ต่างก็ยกเครื่องดื่มดื่มเอง  โดยเอ๋ไม่ได้บังคับโดยจับอ้นกรอกยาพิษแต่อย่างใด  เอ๋จึงไม่มีความผิด