การสอบไล่ภาค  1  ปีการศึกษา 2551
ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 3001 กฎหมายอาญา 3
 
คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี  4  ข้อ
 
ข้อ 1.        วันต้องการฆ่าทอมจึงหยิบซองใส่ผงยาพิษที่เตรียมไว้โรยใส่ถ้วยกาแฟของทอม แต่วันหยิบซองยาผิด ไปหยิบเอาซองยากดประสาทอย่างแรงมา เมื่อทอมดื่มจึงทำให้หมดสติไป 7-8 ชั่วโมง รู้สึกตัวฟื้นขึ้นมาที่โรงพยาบาล ดังนี้ วันจะมีความผิดต่อชีวิตและร่างกายฐานใด
ธงคำตอบ
 
หลักกฎหมาย    มาตรา 288 (289) ประกอบมาตรา 81
 
วินิจฉัย 
 
 วันมีความผิดฐานพยายามฆ่าที่ไม่สามารถบรรลุผลได้โดยแน่แท้เพราะปัจจัยที่ใช้ในการกระทำความผิด เนื่องจากวันมีเจตนาฆ่า และได้ลงมือกระทำแล้ว โดยเอาห่อยาเทใส่เครื่องดื่มให้ทอมดื่ม แต่เมื่อไม่ใช่ยาพิษเพราะหยิบซองยาผิด จึงไม่สามารถทำให้ทอมตายได้อย่างแน่นอน และไม่ผิดฐานทำร้ายร่างกายเพราะวันมีเจตนาฆ่า จึงผิดฐานพยายามฆ่า 
ข้อ 2.         นายสิงห์กับนายเสือทำงานอยู่ที่เดียวกัน วันหนึ่งนางราตรีมารดาของเด็กหญิงอ้อยได้อนุญาตให้เด็กหญิงอ้อยไปกับนายเสือ เพื่อให้ไปหานายสิงห์ผู้เป็นบิดาที่ทำงาน  นายเสือได้ขับรถพาเด็กหญิงอ้อยเข้าไปในโรงแรม นายเสือเดินเข้าไปในห้องพักและกวักมือเรียกเด็กหญิงอ้อยให้ตามเข้าไปในห้องด้วย แต่เด็กหญิงอ้อยยังคงยืนอยู่ข้างรถไม่ยอมเข้าห้องตามที่นายเสือเรียกและมีพนักงานโรงแรมมาช่วยเหลือพาเด็กหญิงอ้อยกลับบ้าน ดังนี้ ให้วินิจฉัยว่าการกระทำของนายเสือจะเป็นความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพฐานใดหรือไม่ เพราะเหตุใด 
ธงคำตอบ
 
นายเสือขับรถพาเด็กหญิงอ้อยเข้าไปในโรงแรมจะอ้างว่าได้รับความยินยอมจากนางราตรีมารดาของเด็กหญิงอ้อยไม่ได้ และการที่นายเสือเข้าไปในห้องแล้วกวักมือเรียกเด็กหญิงอ้อยให้ตามเข้าไปย่อมแสดงว่า     นายเสือมีเจตนาเพื่อจะร่วมประเวณีหรือกระทำมิดีมิร้ายในทางเพศ จึงเป็นการกระทำความผิดฐานพรากเด็กอายุ       ไม่เกิน 15 ปีไปเพื่อการอนาจารตามมาตรา 317 วรรคสาม
 
ข้อ 3.     นาย ก. เป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์ โดยมีจำเลยเป็นช่างซ่อมเครื่องยนต์ นายแดงนำรถยนต์มาที่อู่ของนาย ก. เพื่อซ่อมเครื่องยนต์ โดยนายแดงตกลงกับนาย ก. ว่า นายแดงจะเป็นผู้ซื้ออะไหล่แท้มาให้นาย ก.  ต่อมาเมื่อนายแดงซื้ออะไหล่แท้มาได้แล้วก็นำมามอบให้นาย ก. ครั้นถึงเวลาซ่อมเครื่องยนต์ จำเลยซึ่งเป็นช่างซ่อมเครื่องยนต์ได้จงใจเปลี่ยนเอาอะไหล่แท้ที่นายแดงซื้อมา ไปใส่ให้กับรถยนต์ของนายขาว แล้วนำอะไหล่เทียมมาใส่ให้รถยนต์ของนายแดง โดยที่นาย ก. เจ้าของอู่ไม่ทราบเรื่อง ดังนี้ จำเลยมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์หรือไม่      เพราะเหตุใด
 
ธงคำตอบ
 
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334  บัญญัติว่า “ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์”
 
กรณีตามอุทาหรณ์ การที่นายแดงซื้ออะไหล่แท้มอบให้นาย ก. เจ้าของอู่ นาย ก. ย่อมเป็นผู้ครอบครอง เมื่อจำเลยซึ่งเป็นช่างซ่อมเครื่องยนต์ได้จงใจเปลี่ยนเอาอะไหล่แท้ที่นายแดงซื้อมาไปใส่ให้กับรถยนต์ของนายขาว แล้วนำอะไหล่เทียมมาใส่ให้รถยนต์ของนายแดง โดยที่นาย ก. เจ้าของอู่ไม่ทราบเรื่อง การกระทำของจำเลยจึงเป็นการเอาไปซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นโดยทุจริตเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา 334
 
สรุป   จำเลยมีความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา 334
ข้อ 4.    นายเสือขู่เข็ญนายเสาร์ให้นายเสาร์ส่งเงินให้แก่นายเสือจำนวน 100,000 บาท โดยนายเสือพูดว่า ถ้านายเสาร์ไม่ให้อีก 7 วันจะมาฆ่าให้ตาย ให้ตอบคำถามดังต่อไปนี้
 
(1)  กรณีที่นายเสาร์เกิดความกลัวจึงส่งเงินให้แก่นายเสือเพียง 1 บาท นายเสือมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ฐานใดหรือไม่ เพราะเหตุใด
 
(2)  กรณีที่นายเสาร์ไม่กลัวและไม่ยอมส่งเงินให้ นายเสือมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ฐานใดหรือไม่ เพราะเหตุใด
 
ธงคำตอบ
 
                ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 337 บัญญัติว่า “ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่น ให้ยอมให้ หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญว่าจะทำอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญ หรือของบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานกรรโชค”
 
                กรณีตามอุทาหรณ์ การที่นายเสือขู่เข็ญนายเสาร์ให้นายเสาร์ส่งเงินให้แก่นายเสือ จำนวน 100,000 บาท โดยนายเสือพูดว่า ถ้านายเสาร์ไม่ให้อีก 7 วันจะมาฆ่าให้ตาย นายเสาร์เกิดความกลัวจึงส่งเงินให้แก่นายเสือเพียง    1 บาท ถือได้ว่าเป็นการข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้ซึ่งทรัพย์สิน เมื่อนายเสาร์ยอมให้ทรัพย์ก็เป็นความผิดฐานกรรโชคทรัพย์ตามมาตรา 337 สำเร็จแล้ว แม้การให้ทรัพย์จะไม่เต็มจำนวนก็ตาม
 
กรณีที่นายเสาร์ไม่กลัวและไม่ยอมส่งเงินให้ นายเสือมีความผิดฐานพยายามกรรโชกทรัพย์ตามมาตรา 337 ประกอบมาตรา 80
 
สรุป        (1)  กรณีนายเสาร์ส่งเงินให้แก่นายเสือ 1 บาท นายเสือมีความผิดฐานกรรโชกทรัพย์ตามมาตรา 337
 
(2)  กรณีนายเสาร์ไม่กลัวและไม่ยอมส่งเงินให้ นายเสือมีความผิดฐานพยายามกรรโชกทรัพย์ตามมาตรา 337 ประกอบมาตรา 80

Advertisement