การสอบซ่อมภาค  1  ปีการศึกษา  2548

ข้อสอบกระบวนวิชา  LAW 3001 กฎหมายอาญา 3

Advertisement

คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน  มี  4  ข้อ

ข้อ  1  นางยุพาพาเด็กชายก้องบุตรชายอายุเพียง  3  ปี  ไปรักษาฟันกับหมอสมจิต  หมอตรวจแล้วเห็นว่าต้องอุดฟัน  แต่เด็กชายก้องร้องไห้และดิ้นไม่ยอมให้หมอสมจิตอุดฟัน  หมอสมจิตจึงบอกนางยุพาว่าจะต้องมัดตัวเด็กชายก้องให้นิ่งๆ  มิฉะนั้นจะไม่สามารถรักษาได้  นางยุพาเชื่อถือในหมอสมจิตรจึงยินยอมให้มัด  เด็กชายก้องซึ่งกลัวการอุดฟันมากพยายามดิ้นรนแต่ดิ้นไม่ได้เพราะถูกมัดติดเก้าอี้อยู่เพียงลำพังกับหมอ  ความกลัวสุดขีดประกอบกับอายุน้อยเพียง  3  ปี  ทำให้เด็กชายก้องถึงกับช็อกหมดสติหัวใจหยุดเต้นจนตัวเขียว  กว่าจะทำการช่วยเหลือพยาบาลหัวใจกลับมาเต้นได้ก็ปรากฏว่าสมองขาดออกซิเจนนานเกินไป  ทำให้สมองบกพร่อง  ร่างกายพิการเดินไม่ได้  ดังนี้  หมอสมจิตจะมีความผิดต่อร่างกายฐานใดหรือไม่

Advertisement

 ธงคำตอบ

มาตรา  300  ผู้ใดกระทำโดยประมาท  และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสต้องระวางโทษ…

วินิจฉัย

Advertisement

องค์ประกอบความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส  ตามมาตรา  300  ประกอบด้วย

1       กระทำด้วยประการใดๆ

Advertisement

2       การกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส

3       โดยประมาท

Advertisement

การที่หมอสมจิตมัดเด็กชายก้องที่มีอายุเพียง  3  ปี  ไว้กับเก้าอี้  เพื่อจะได้อุดฟันโดยสะดวก  จนทำให้เด็กชายก้องช็อกหมดสติเป็นผลให้สมองบกพร่อง  ร่างกายพิการเดินไม่ได้  หมอสมจิตมีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส  เพราะเป็นการกระทำที่ขาดความระมัดระวัง  โดยวิสัยของผู้เป็นแพทย์  การที่มัดเด็กเล็กๆเพียงเพื่อสะดวกในการอุดฟันย่อมไม่ควร  อีกทั้งเมื่อเด็กชายก้องหมดสติร้องจนตัวเขียวแล้วค่อยส่งไปรักษาพยาบาลเป็นการขาดความระมัดระวัง  ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนี้จักต้องมีตามวิสัยแพทย์  แต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอ  เป็นผลให้เด็กชายก้องพิการอันเป็นอันตรายสาหัส  จึงต้องรับผิดตามมาตรา  300

สรุป  หมอสมจิตมีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส  ตามมาตรา  300

Advertisement