การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2550

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW 2015 กฎหมายธุรกิจ 1

Advertisement

คำแนะนำ ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 4 ข้อ

ข้อ 1. นายชาญเป็นคนวิกลจริตที่ศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ วันหนึ่งนายชาญได้ไปซื้อ โทรศัพท์มือถือจากนายพร โดยในขณะที่นายชาญซื้อโทรศัพท์มือถือนั้นนายชาญไม่ได้มีอาการวิกลจริต แต่อย่างใด แต่นายพรซึ่งเป็นเพื่อนพี่ชายนายชาญทราบดีว่านายชาญเป็นคนวิกลจริต ดังนี้ให้ท่าน วินิจฉัยว่า นิติกรรมการซื้อโทรศัพท์มือถือของนายชาญจะมีผลในทางกฎหมายอย่างไร
ธงคำตอบ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 30 ได้บัญญัติหลักเกี่ยวกับการทำนิติกรรมของคน วิกลจริตไว้ว่า “คนวิกลจริตที่ศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถทำนิติกรรมใด ๆ นิติกรรมนั้นมีผลสมบูรณ เว้นแต่จะเป็นโมฆียะก็ต่อเมื่อนิติกรรมนั้นได้กระทำในขณะที่บุคคลนั้นจริตวิกลอยู่ และคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้อยู่แล้ว ว่าผู้กระทำเป็นคนวิกลจริต”
จากหลักกฎหมายดังกล่าว คนวิกลจริตที่ศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถนั้น ทำนิติกรรมใด ๆ นิติกรรมนั้นจะมีผลสมบูรณ์ เว้นแต่จะเป็นโมฆียะก็ต่อเมื่อ

Advertisement

1.         นิติกรรมนั้นได้กระทำในขณะที่บุคคลนั้นจริตวิกลอยู่ และ

2.         คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้อยู่แล้วว่าผู้กระทำนิติกรรมนั้นเป็นคนวิกลจริต

Advertisement

วินิจฉัย

ตามปัญหา การที่นายชาญซึ่งเป็นคนวิกลจริตที่ศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความ

Advertisement

สามารถ ได้ไปทำนิติกรรมโดยการซื้อโทรศัพท์มือถือจากนายพร โดยในขณะที่นายชาญซื้อโทรศัพท์มือถือจากนาย พรนั้น นายชาญไม่มีอาการวิกลจริตแต่อย่างใด ดังนั้นแม้นายพรจะทราบดีว่านายชาญเป็นคนวิกลจริต ก็ไม่ทำให้ นิติกรรมซื้อขายดังกล่าวเป็นโมฆียะ เพราะไม่เข้าองค์ประกอบตาม ป.พ.พ. ม”:ตรา 30 ดังนั้นนิติกรรมการซื้อ โทรศัพท์มือถือของนายชาญจึงมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
สรุป นิติกรรมการซื้อโทรศัพท์มือถือของนายชาญมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

Advertisement

Advertisement