การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2548

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW 2015 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ1

Advertisement

คำแนะนำ ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 4 ข้อ คะแนนเต็มข้อละ 25 คะแนน

ข้อ 1. นายเพชรอายุ 17 ปี ได้เสียกับ น.ส. หญิงอายุ 20 ปี น.ส. หญิงตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตร 1 คน คือ ด.ญ. สวย นายเพชรรัก ด.ญ. สวยมาก นายเพชรต้องการจดทะเบียนรับรอง ด.ญ. สวยให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่นายเพชรไม่ต้องการให้บิดามารดาของตนทราบ ต่อมานายโชติคุณลุง ของนายเพชรได้ให้สร้อยทองเป็นของขวัญวันเกิดแก่นายเพชร นายเพชรได้นำสร้อยทองดังกล่าวไป ให้กับ น.ส. หญิง ดังนี้

Advertisement

ก) นายเพชรจะจดทะเบียนรับรอง ด.ญ. สวยว่าเป็นบุตรของตนโดยไม่ขอความยินยอมจากบิดามารดา ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

ข) ถ้าบิดามารดาของนายเพชรทราบเรื่องที่นายเพชรนำสร้อยทองไปให้ น.ส. หญิง บิดามารดาของ นายเพชรจะบอกล้างนิติกรรมการให้สร้อยทองได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ธงคำตอบ

Advertisement

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติเกี่ยวกับการทำนิติกรรมของผู้เยาว์ไว้ดังนี้คือ

1.         ผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใด ๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน การใด ๆ ที่ผู้เยาว์ได้ทำลงโดยปราศจากความยินยอมเช่นว่านั้น การนั้นเป็นโมฆียะ (ป.พ.พ. มาตรา 21)

Advertisement

2.         ผู้เยาว์อาจทำการใด ๆ ได้ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นการต้องทำเองเฉพาะตัว (ป.พ.พ. มาตรา 23)
ก) ตามปัญหาการที่นายเพชรอายุ 17 ปี ซึ่งเป็นผู้เยาว์ต้องการจดทะเบียนรับ ด.ญ. สวย เป็น บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ถือได้ว่านิติกรรมการจดทะเบียนรับรองบุตรเป็นนิติกรรมที่ผู้เยาว์ต้องทำเองเฉพาะตัว ตาม ป.พ.พ. มาตรา 23 ซึ่งถือว่าเป็นข้อยกเว้นของ ป.พ.พ. มาตรา 21 ที่ผู้เยาว์สามารถทำได้โดยลำพังตนเองโดย ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ดังนั้นนายเพชรจึงสามารถที่จะจดทะเบียนรับ ด.ญ. สวย เป็น บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากบิดามารดาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม

ข) การที่นายเพชรผู้เยาว์ได้นำสร้อยทองไปให้ น.ส. หญิงนั้น นิติกรรมการให้ดังกล่าวไม่เข้าข้อยกเว้น ที่กฎหมายบัญญัติให้ผู้เยาว์ทำได้โดยลำพังตนเอง ดังนั้นถ้าผู้เยาว์จะทำจึงต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 21 เมื่อไม่ได้รับความยินยอมนิติกรรมการให้ดังกล่าวจึงมีผลเป็นโมฆียะ และเมื่อบิดามารดาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมทราบ ย่อมมีสิทธิบอกล้างนิติกรรมการให้สร้อยทองดังกล่าวได้

Advertisement

สรุป

ก) นายเพชรสามารถจดทะเบียนรับ ด.ญ. สวย เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้โดยไม่ต้อง ขอความยินยอมจากบิดามารดา

ข) บิดามารดาของนายเพชรสามารถบอกล้างนิติกรรมการให้สร้อยทองได้ เพราะนิติกรรม การให้ดังกล่าวเป็นโมฆียะ

Advertisement