การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2555

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW 2015 กฎหมายธุรกิจ 1

Advertisement

คำแนะนำ ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 4 ข้อ (คะแนนเต็มข้อละ 25 คะแนน)

ข้อ 1. นายเทพ อายุ 30 ปี เป็นบุคคลวิกลจริตซึ่งศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ขายแหวนของ ตนเองให้กับนายชาญ โดยขณะที่ขายแหวนดังกล่าว นายเทพมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ แต่นายชาญ ซึ่งเป็นญาติของนายเทพทราบว่านายเทพเป็นคนวิกลจริต ดังนี้ นิติกรรมการขายแหวนของนายเทพ มีผลทางกฎหมายอย่างไร
ธงคำตอบ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 30 ได้บัญญัติหลักเกี่ยวกับการทำนิติกรรมของคนวิกลจริตไว้ว่า “คนวิกลจริตที่ศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถทำนิติกรรมใด ๆ นิติกรรมนั้นมีผลสมบูรณ์ เว้นแต่จะเป็นโมฆียะก็ต่อเมื่อนิติกรรมนั้นได้กระทำในขณะที่บุคคลนั้นจริตวิกลอยู่ และคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้อยู่แล้วว่า ผู้กระทำเป็นคนวิกลจริต ”
จากหลักกฎหมายดังกล่าว คนวิกลจริตที่ศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถนั้น ทำนิติกรรมใด ๆ นิติกรรมนั้นจะมีผลสมบูรณ์ เว้นแต่จะเป็นโมฆียะก็ต่อเมื่อ

Advertisement

1.         นิติกรรมนั้นได้กระทำในขณะที่บุคคลนั้นจริตวิกลอยู่ และ

2.         คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้อยู่แล้วว่าผู้กระทำนิติกรรมนั้นเป็นคนวิกลจริต
ตามปัญหา การที่นายเทพซึ่งเป็นบุคคลวิกลจริตที่ศาลยังมิได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ได้ทำนิติกรรมโดยการขายแหวนของตนเองให้กับนายชาญนั้น แม้ว่านายชาญซึ่งเป็นญาติของนายเทพจะได้ทราบว่านายเทพเป็นคนวิกลจริตก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่าในขณะที่นายเทพขายแหวนให้แก่นายชาญนั้น นายเทพ มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่มีอาการวิกลจริตแต่อย่างใด ดังนั้นนิติกรรมการขายแหวนดังกล่าวจึงมีผลสมบูรณ์ ตามกฎหมายไม่ตกเป็นโมฆียะ

Advertisement

สรุป นิติกรรมการขายแหวนของนายเทพมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

Advertisement

Advertisement