การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW 2015 กฎหมายธุรกิจ 1

Advertisement

คําแนะนํา ข้อสอบเป็นอัตนัยสวน มี 4 ข้อ

ข้อ 1. นายสุดหล่อ อายุ 25 ปี เป็นคนวิกลจริตซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ โดยมีนางสุดสวยเป็นผู้อนุบาล วันหนึ่งนายสุดหล่อซื้อรถยนต์จากนางสุดสวาท อายุ 28 ปี ในราคา 1,000,000 บาท โดยในขณะที่นายสุดหล่อซื้อรถยนต์จากนางสุดสวาท นายสุดหล่อไม่มีอาการวิกลจริต และนางสุดสวาท ไม่ทราบว่านายสุดหล่อเป็นคนไร้ความสามารถ อีกทั้งนายสุดหล่อยังได้รับความยินยอมจาก นางสุดสวยผู้อนุบาลให้ซื้อรถยนต์จากนางสุดสวาทได้ ดังนี้ นิติกรรมการซื้อขายรถยนต์ระหว่างนายสุดหล่อกับนางสุดสวาทจะมีผลในทางกฎหมายอย่างไร เพราะเหตุใด

Advertisement

ธงคําตอบ

หลักกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Advertisement

มาตรา 29 บัญญัติว่า “การใด ๆ อันบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระทําลง การนั้นเป็นโมฆียะ”

ตามหลักกฎหมายดังกล่าว จะเห็นได้ว่ากฎหมายได้บัญญัติห้ามมิให้คนไร้ความสามารถ กระทํานิติกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น นิติกรรมที่เกี่ยวกับคนไร้ความสามารถจะต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ทําแทน ในกรณีที่ คนไร้ความสามารถได้มีการฝ่าฝืนไปกระทํานิติกรรมใด ๆ ขึ้น ไม่ว่าจะได้กระทําในขณะที่จิตปกติหรือไม่ หรือ การทํานิติกรรมนั้นผู้อนุบาลจะได้ให้ความยินยอมหรือไม่ นิติกรรมก็จะตกเป็นโมฆียะ

Advertisement

กรณีตามปัญหา การที่นายสุดหล่ออายุ 25 ปี ซึ่งเป็นคนวิกลจริตและศาลได้สั่งให้เป็นคน ไร้ความสามารถโดยมีนางสุดสวยเป็นผู้อนุบาล ได้ไปทําสัญญาซื้อรถยนต์จากนางสุดสวาท อายุ 28 ปี ในราคา 1,000,000 บาทนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าในขณะที่นายสุดหล่อทํานิติกรรมซื้อรถยนต์จากนางสุดสวาทนั้น นายสุดหล่อจะไม่มีอาการวิกลจริต และนางสุดสวาทไม่ทราบว่านายสุดหล่อเป็นคนไร้ความสามารถ อีกทั้งในการทํา นิติกรรมซื้อขายดังกล่าวนายสุดหล่อยังได้รับความยินยอมจากนางสุดสวยผู้อนุบาลก็ตาม ก็ถือว่า การทํานิติกรรม ซื้อขายรถยนต์ของนายสุดหล่อนั้น เป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา 29 ดังนั้น นิติกรรมการซื้อขายรถยนต์ ระหว่างนายสุดหล่อกับนางสุดสวาทจึงมีผลเป็นโมฆียะ

สรุป นิติกรรมการซื้อขายรถยนต์ระหว่างนายสุดหล่อกับนางสุดสวาทมีผลเป็นโมฆียะ

Advertisement

Advertisement