การสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2560

ข้อสอบกระบวนวิชา LAW 2015 กฎหมายธุรกิจ 1

Advertisement

คําแนะนํา ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 4 ข้อ

ข้อ 1. นายชาติเป็นบุคคลวิกลจริตที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ศาลได้ตั้งนางก้อยซึ่งเป็นมารดาของนายชาติเป็นผู้อนุบาล วันหนึ่งนายชาติให้แหวนของตนแก่นายวีระที่เป็นญาติกัน โดยนางก้อย ได้ให้ความยินยอมในการให้แหวนดังกล่าว

Advertisement

ดังนี้ให้ท่านวินิจฉัยว่า นิติกรรมการให้แหวนของนายชาติแก่นายวีระมีผลทางกฎหมายอย่างไร

ธงคําตอบ

Advertisement

หลักกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 29 บัญญัติว่า “การใด ๆ อันบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระทําลง การนั้นเป็นโมฆียะ”

Advertisement

ตามหลักกฎหมายดังกล่าว จะเห็นได้ว่ากฎหมายได้บัญญัติห้ามมิให้คนไร้ความสามารถ กระทํานิติกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ามีการฝ่าฝืนไปกระทํานิติกรรมใด ๆ ขึ้น ไม่ว่าจะได้กระทําในขณะที่จิตปกติหรือไม่ หรือการทํานิติกรรมนั้นผู้อนุบาลจะได้ให้ความยินยอมหรือไม่ นิติกรรมก็จะตกเป็นโมฆียะ

ตามปัญหา การที่นายชาติซึ่งเป็นบุคคลวิกลจริตที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้ทํา นิติกรรมโดยการให้แหวนของตนแก่นายวีระที่เป็นญาติกันนั้น แม้นายชาติจะได้ทํานิติกรรมการให้ดังกล่าว โดยนางก้อยมารดาของนายชาติที่ศาลได้ตั้งให้เป็นผู้อนุบาลของนายชาติได้ให้ความยินยอมในการให้แหวนดังกล่าว ก็ตาม นิติกรรมการให้แหวนของนายชาติแก่นายวีระก็มีผลเป็นโมฆียะตามมาตรา 29

Advertisement

สรุป

นิติกรรมการให้แหวนของนายชาติแก่นายวีระมีผลเป็นโมฆียะ

Advertisement