LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน การสอบไล่ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553

การสอบไล่ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2553
ข้อสอบกระบวนวิชา LAW1002 หลักกฎหมายเอกชน  


คำแนะนำ  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี  3  ข้อ

ข้อ  1  การที่รัฐสภาตรากฎหมายขึ้นมาย่อมมีผลใช้บังคับในราชอาณาจักรไทย  ให้นักศึกษาอธิบายคำว่า  ราชอาณาจักรไทย  ว่ามีความหมายเพียงใด  มาโดยละเอียด

ธงคำตอบ

หลักทั่วไปมีว่า  กฎหมายของประเทศใด  ย่อมมีผลใช้บังคับในเขตแดนที่ตนเองมีอำนาจอธิปไตยเหนือเขตแดนนั้น  ดังนั้น  การที่รัฐสภาตรากฎหมายขึ้นมาย่อมมีผลใช้บังคับในราชอาณาจักรไทย  ซึ่งคำว่า  ราชอาณาจักรไทย  หมายถึง

1       พื้นแผ่นดินในประเทศไทยซึ่งรวมถึง  แม่น้ำ  ลำคลอง  ส่วนการจะกำหนดว่าบริเวณใดเป็นอาณาเขตประเทศไทยในกรณีที่มีเขตแดนติดต่อกับประเทศข้างเคียง  ก็ต้องมีการทำข้อตกลงในเรื่องการปักปันเขตแดนร่วมกัน

2       ทะเลอันเป็นอ่าวไทย  ตามพระราชบัญญัติกำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน  พ.ศ.2502  พื้นที่บริเวณอ่าวไทยมีบางส่วนที่ห่างจากทะเลอาณาเขต  ซึ่งควรจะเป็นทะเลหลวง  แต่ประเทศไทยถือว่าพื้นน้ำทะเลดังกล่าวเป็นอ่าวประวัติศาสตร์  จึงได้มีการประกาศให้เป็นเขตแดนของประเทศไทย  โดยประกาศดังกล่าวแล้ว 
3       ทะเลอันห่างจากชายฝั่งที่เป็นดินแดนของประเทศไทย  ไม่เกิน  12  ไมล์ทะเล  หรือเรียกกันว่าทะเลอาณาเขตของประเทศไทย 4       พื้นที่อากาศเหนือข้อ  1. 2 . และ 3.

หมายเหตุ
เรือไทยในทะเลหลวงไม่ใช่ดินแดนไทย  ในทำนองเดียวกันอากาศยานไทยที่จอดอยู่ที่สนามบินต่างชาติก็ไม่ใช่ดินแดนไทย  เพียงแต่ถ้ามีการกระทำความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทย  ไม่ว่าจะอยู่  ณ  ที่ใด  ให้ถือว่ากระทำในราชอาณาจักรไทย  เพื่อให้ศาลมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทยเท่านั้น

สถานทูตของต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย  เป็นการตั้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย  เพียงแต่สถานทูตของต่างประเทศเหล่านั้นได้รับเอกสิทธิ์และการคุ้มกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าไปในสถานทูต  ขณะเดียวกันสถานทูตไทยที่ตั้งอยู่ต่างประเทศก็ไม่ถือว่าตั้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย